30 Eylül 2015 Çarşamba

NİFAK MUNAFIK NEDİR BİLİRMİSİN

Nifak ve Munafık, olumsuzluklar karşısında duyarsız kalmak, çözüm üretmek yerine başkalarını suçlamaktır, kötülüğü munkeri emretmektir, iyilikten ma'ruftan sakındırmaktır, yalan ve kötü haber yaymaktır, bozgunculuktur, sözünde durmamaktır, kalblerinde olmayanı vaad edip söylemektir, Allahın sınırlarını kale almamaktır, ölçü ilke tanımazmazlıktır, ahsen hale getirme hususunda var gücüyle engel olmak ya da kaçak davranmaktır, elini taşın altına koymaktan bir şekilde kaçmaktır.

Bu kelimenin alındığı tarla faresi yuvası misali, bir kapıda sıkışınca başka kapıya kaçması, o gerekçe tutmazsa başka gerekçe ve bahanelerle kendi dışında herkesi suçlayarak, çözümden, hayra, fedakarlığa ve infaka dair her işten savuşmaktır 9/67,4/142, 63/1, 57/13, 33/60, 33/12, 9/64, 8/49 vb

Yaklaşık Meallerde:
Münafıkların erkekleri de kadınları da birbirlerine benzerler. Kötülüğü munkeri emreder, iyilikten ma'ruftan sakındırırlar ve Allah yolunda harcamaktan ellerini sıkı tutarlar. Allah'ı unuttular da, Allah da onları sildi. Gerçekten de münafıklar hep fâsık kimselerdir. El munafikune velmunafikatu ba'duhum min ba'd, ye'murune bil munkeri ve yenhevne anilma'rufi veyakbidune eydiyehum, nesullahe fe nesiyehum, innel munafikîne humulfasikûn. 9/67vb.

MÜNAFIKLAR, Allâh'ı (gûyâ) aldatmağa çalışırlar. Allâh, hilelerinin sonucunu kendi aleyhlerine çevirir. SALATA da üşene üşene isteksiz ve insanlara gösteriş için kalkarlar, Allâh'ı pek az anarlar. İnnel MUNAFİKÎNEyuhadiunellahe ve huve hadiuhum, veiza kamu iles salati kamu kusala yuraunennase ve la yezkurunellahe illakalila. 4/142 vb.

Kendilerine: "Allâh'ın indirdiğine ve Elçiye gelin!" denince, o münafıkların, senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Ve iza kile lehum tealev ila maenzelellahu ve iler rasuli raeytel munafikîne yesuddune anke sududa. 4/61

Bu nedenle, Nifak ve munafıkun, iki veya çok yüzlülükten de ötedir, yüzsüzlüktür,bozgunculuktur, ahsenu olandan uzaklıktır, infaktan kaçınmaktır, ateştir, esfeli minen nardır, 3/167, 59/11, 9/101,9/77, 9/97, 9/67, 9/68, 33/73, 48/6, 57/13, 8/49,9/64, 33/12, 33/60, 63/1,4/61, 4/88, 4/138, 4/140, 4/142, 4/145, 9/73, 33/1,33/48, 66/9 vb

Aynı sayıda aynı cins molekülden oluşmasına rağmen dizilişleri ve GÜNEŞkarşısında ışığı yaşama yansıtmalarıyla, ışığa karşı kör, kayıtsız duruşlarıyla KÖMÜRLE ELMASIN farklılaştığı gibi, infak emri karşısındaki duruşu da insanı, ya münafık, ya da munfıkın yapmaktadır.

Bu iki hal, Nifak ile İnfak birbiriyle TERS ORANTILIDIR.

İnfaktan, çözümden kaçtığı, ahsenu olandan uzaklaştığı, elini taşın altına koymaktan savuştuğu ölçüde nifakta ve münafıklıkta esfele safiline yuvarlanmakta, sürekli, kat kat azap yaşamakta, her alemde cehennem ve esfeli minen nar olmaktadır 4/145, 4/140, 9/73, 66/9, 48/6, 9/68, 9/101 vb.

Bu münafıklara karşı; yaklaşık meallerde:
Ey Nebi, kâfirlerle ve münafıklarla cihâd et, onlara sert davran; onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir gidiş yeridir o! Ya eyyuhennebiyyu cahidil kuffara vel munafikîne vağluz aleyhim, ve me'vahum cehennem, vebi'sel mesîr. 9/73, 66/9

Ey Nebi, Allah'tan kork; kâfirlere ve münâfıklara itâ'at etme. Şüphesiz Allâh bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir. Ya eyyuhen nebiyyuttekillahe ve latutiil kâfirine vel munafikîn, innellahe kane alimen hakima. 33/1, 33/48 vb.

Size Kitapta indirmişti ki: Allâh'ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber olmayın; yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Şüphesiz Allâh, bütün münafıkları ve kâfirleri cehennemde toplayacaktır. Ve kad nezzelealeykum fil kitabi en iza semi'tum ayatillahi yukferu biha ve yustehzeu biha fela tak'udu meahum hatta yehudu fi hadisin ğayrih, innekum izem musluhum,innellahe camiul munafikîne vel kâfirine fi cehenneme cemia. 4/140

Nifaktan, münafıklıktan beri olmak dileğiyle
Muhabbetle

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı