19 Aralık 2012 Çarşamba

ADİYAT SURESİ


ADİYAT SURESİNefesleriyle ses çıkararak koşanlara/dinmez bir hınçla saldıranlara, İnsanları baskıyla, zulümle, terörle, hileyle, her türlü yöntemle yıldırmak, davalarından koparmak için var gücüyle saldıran, yıldırmaya çalışanları, grupları, sistemleri, düzenleri yani, Esed’in ifadesiyle “bâtıl ile şartlanmış ve yönlendirilmiş, bencil arzuların, çılgınca ihtirasların kölesi olmuş, akıl ve bilincin kontrolünden çıkmış, şaşkın toz bulutlarının ve sapık iştahların körleştirdiği, karmaşık/çözümsüz durumlara kendini sokanları”/ adileri düşün.

Ateş çıkaranlara/öfke ateşiyle etrafı tutuşturanlara, Gizlice/arkadan insanlar arasında bozgunculuk yaparlar/insanlar arasında gizlice ateş yakarlar/toplumu kurt gibi içten içe kemirirler. Görünür görünmez ayartılarla ihvanların Kurana bağlılıklarını bozarlar. Fitne ve fesatla Allah’a Kurana olan güven duygusunu, imanı adeta ateşe verirler. Kuranla olan bağlarını yakar, yok ederler. Allah ikra emretmesine rağmen, günümüzdeki gibi anlamadan telaffuz ettirirler, anlayıp düşünmek ibret almak da neymiş, insanın haddi mi diye, manasından, içeriğinden, hayata indirgenmesinden koparırlar, papağanvari tekrar eder hale getirirler. Ölçüsüzleştirirler. Kuransız bir toplum yaparlar. Önem ve öncelik verdikleri Kuran dışındaki tüm unsurları ilahlaştırırlar. Bu ve benzeri ateşlerle, kendileri gibi Allah’a ve Kurana önem ve öncelik vermeyenleri, bu konuda zaaf gösterenleri, toplumları, sistemleri cayır cayır yakarlar.

Sabahleyin akın edenlere/sabahlara kadar kıskançlıktan kıvrananlara, Kuranın Rabbin terbiyesine girerek yepyeni bir ahlaka ulaşmak için ikra emrini/ yalnız yaratan Rabbin terbiyesine tabi olmayı, diğer ilahları reddetmeyi işittikleri andan itibaren, kin, nefret, kıskaçlık ve haset vb duygularla her an kıvranaırlar.

Tozkoparanlara/toz dumana katarak ortalığı bulandıranlara, Böylece ortalığı altüst ederler. Hak ile batılı karıştırırlar. Doğru ile yanlışı yer değiştirirler. Kurandan koparırlar, Kuran yerine kuran dışı değerleri hakim kılarlar. Ortalığı tozu dumana katarlar. İnsanları hak ve hakikatten savururlar.

Derken bir topluluğun ortasına dalanlara. Topluca herkesi bu bataklığın ortasına sürüklerler/atarlar. Bunun için o toplulukların ortasında, başında, içinde yer alırlar. Münafıklığın her haline bürünürler. Lider olurlar, toplum önderi olurlar, milyonları peşinden sürüklerler, oylarını alırlar, desteklerini isterler, kurtarıcı kesilirler. Koşulsuz destek isterler. Havuç ve değneği ellerinde tutarak, mal ve makam gibi dünyalıkları amaç edinenleri kullaştırırlar. Yalakacı yaparlar. İlkesiz Kuransız bir toplum oluştururlar. Kullaştırdıklarının ilah rolünü çalarlar.

Ki insan, Rabbine karşı çok nankördür.
Ve o da buna şâhiddir.
Doğrusu o, malı çok sever. Tüm bunların sebebi, insanın mala, mülke, güce, zenginliğe olan tutkusudur. Rabbin kural ve kanunlarını unutturur. Yaşamdaki amacını şaşırtır. Araçları amaç edinir, gelip geçici dünyalıklar için ölesiye çalışır, kulu kölesi olur. Allah yerine önem ve öncelik verdiklerinin kulu olur.
Bilmez mi o, kabirlerde olanlar dışarı atıldığı,
Göğüslerde bulunanlar devşirildiği zaman,
O gün Rabbi onların her halini haber almış bilmiştir.
Bilmez mi, bu ve benzeri durumlardan kurtuluşun ancak Kurana bağlılıkla olacağını, insanın tüm bu çirkinliklerini Allah’ın bildiğini, ortaya konulup hesaba çekileceğini, kurtuluşun ise, kesin olarak bu halden vazgeçip af dilemek olduğunu. Rabbinin terbiyesine girerek, Kuran ahlakıyla hayatlanmalıdır. Kurana her şeyden daha çok önem ve öncelik vermelidir. Bunun için ikrayla başlamalı, asr, inşirah, inzalle nurlaşmalıdır.
Bu sure:
“Geleneksel açıklamalar, “binek atları”nın burada müminlerin Allah yolunda savaşmalarını (cihâd) sembolize ettiği ve bu nedenle son derece övgüye değer bir şeyi temsil ettiği varsayımına dayanmaktadır. Oysa bu açıklama, böyle olumlu bir temsil ile 6. ayet ve devamında ifade edilen kınama arasındaki tenakuzu dikkate almamakta, ayrıca bu şekildeki bir klasik açıklama surenin iki bölümü arasında mantıkî bir bağlantı kuramamaktadır. Ama böyle bir bağlantının varlığı gerekli olduğundan ve 6-11. ayetler tartışmasız bir şekilde kınayıcı bir nitelik taşıdığından, ilk beş ayetin de aynı -veya, en azından benzer- bir karaktere sahip olduğu sonucuna varırız. “Binek atları” temsîlinin burada olumlu bir anlamda kullanıldığı ön yargısından kendimizi kurtardığımızda bu karakter hemen açıkça anlaşılır. Burada tersi geçerlidir. “Binek atları”, şüpheye mahal bırakmayacak şekilde, yoldan çıkmış insan ruhunu veya kişiliğini sembolize eder M Esed.”
“Adiyat süresinin 1-5 ayetleri kasem cümlesini, 6-8 ayetleri de kaseme cevap bölümünü oluşturmaktadır. Cümlenin cevap bölümünde Rablerine karşı nankör oldukları açıklanan insanların nankörlüklerinin kanıtı, cümlenin kasem bölümünde gösterilmekte ve kanıt olarak bu insanların menfaat hırsıyla, gözleri dönmüşçesine yaptıkları talan, kapkaç, vurgun, soygun gibi kötü davranışları sıralanmaktadır. 9-11 ayetlerinde de yine bu nankör insanlara ahiret gününde yaptıkları her şeyin ayan beyan ortada olacağı hatırlatılmaktadır.HYılmaz.”
Bu ilk beş ayetde, “Vahyin inkarcı muhataplarının vahye karşı gösterdikleri garip tepkiyi ifade etmektedir. Bunun delili de hemen arkasından gelen ayetlerdir.Mİslamoğlu”. “Hakikat karşıtlarının anlaşılması zor tutumları üzerinde durulmaktadır M Okuyan”.
Bu surede insanın içsel ve dışsal düşmanlarının bu düşmanlık halleri tasvir edilmektedir. Tüm bu durumlarla mücadele edecek akıl, düşünme, vicdan vb donanımlarla yaratılan, Kuranla, Peygamberle desteklenen insanın, mala düşkünlüğünün sonucu olarak Rabbine yani Vahyi terbiyeye/ahlaka karşı çok nankör olduğu ve bunun nedenleri ve sonuçları anlatılarak uyarılmaktadır. Böylece, insanın içsel ve dışsal şeytanlara/ ayartılara karşı teyakkuz halinde olması, aklını kullanması, düşünmesi, muhakeme etmesi, seçici davranması, Kuran ilke ve ölçülerini gözetmesi ve bu şuurla yaşaması, Kuranın rehberliğine uyması gerektiği vurgulanmaktadır. http://aaldemira.blogspot.com/


ADİYAT SURESİ ÇALIŞMA NOTLARI

 rtfSelectedTabRef*20*11*11*100.011*Adiyat 1-11**1*90*tumSure*rtfSelectedTabRef
 rtfBulunanSayi*11*rtfBulunanSayi
 rtfSndPly*100.1*

(١٠٠-١)
100.1************* وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا
100.1 - Vel âdiyâti dabhâ.
S Ateş - Andolsun nefesleriyle (güp güp) ses çıkararak koşan (at)lara,
YB- İnsanları söverek yıldıran adiler/aşağılıklar
Adeve: وَالْعَادِيَاتِ Kenar, vadi yamacı, vadi nehir kıyısı, uzak yüksek yer, akma, kayma, aşma, koşma, arkada bırakma, zulmetme, düşmanlık, adilik, aşağılık, aşırılık, saldırganlık, hakka tecavüz, koşucu,

DabeHa:
ضَبْحًا Soluma, nefes nefese kalma, karartma, kirletme, sövmek, küfretmek, birini yıldırmak için olmadık şeyleri söylemekYB.
 

 rtfSndPly*100 (١٠٠-٢)
100.2************* فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا
100.2 - Fel mûriyâti gadhâ.
S Ateş - (Tırnaklariyle yerden) Ateş çıkaranlara,
YB-      Gizlice/arkadan insanlar arasında bozgunculuk yaparlar/insanlar arasında gizlice ateş yakarlar/toplumu kurt gibi içten içe kemirirler
Veradeye: فَالْمُورِيَاتِ Gizleme, örtme, saklama, kıvılcım çıkarma, arkasında,

KadeHa: قَدْحًا Delmek, yermek, kötüleme, azarlama, paylama, kınama, ayıplama, tanımama, küçültme, çiğneme, yerme, karalama, kıvılcım çıngı çıkarma, ateş çıkarma, iyice düşünme, ok, bardak, kap, kurdun ağaç gövdesini delerek çürütmesi, insan dişinin çürümesi. rtfSndPly*100.3*
(١٠٠-٣)
فَالْمُغٖيرَاتِ صُبْحًا

100.3*************100.3 - Fel muğîrâti subhâ.
S Ateş - Sabahleyin akın edenlere,
YB- Başından beri insanları kıskanırlar

GaveRa: فَالْمُغٖيرَاتِ Derine gitme, batma, kör olma, kuruma, kaybolma, suyu çekilmiş, derin, dip, mağara, süratli, hızlı koşan, akın eden, saldırma, saldırgan, kendisinde olanla yetinmeyip başkalarını kıskanan.
SabeHa: صُبْحًا Sabah, sabahlamak, olmak, lamba, günün ilk saatleri, ilk başlangıç


 rtfSndPly*100.4*
(١٠٠-٤)فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا
100.4*************

100.4 - Feeserne bihî nag'â.
S Ateş - (Koşarak) Tozkoparanlara,
YB-  Böylece ortalığı altüst ederek bataklığa dönüştürürler

SeveRa: فَاَثَرْنَ Tahrik, koparma, yayma, sürme, altüst etme,
Nekaa: نَقْعًا Toz, şahlanma, bir şeyin bozulması, örneğin suyun bir çukurda uzun süre kalıp bozulması, mustenkaa, bataklık.

 rtfSndPly*100.5*
(١٠٠-٥)فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا 100.5*************

100.5 - Feve satne bihî cem'â.
S Ateş - Derken bir topluluğun ortasına dalanlara.
YB-  Topluca herkesi bu bataklığın ortasına sürüklerler/atarlar/ortasında bırakırlar

VesinTı: فَوَسَطْنَ Ortasına, içine dalma, doğru, hayırlı, adaletli, faziletli, mutedil, en üstün, orta,
Cemea: جَمْعًا Toplama, azmetme, karar verme, topluluk,


 rtfSndPly*100.6*
(١٠٠-٦)
اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُودٌ

100.6*************100.6 - İnnel insâne lirabbihî lekenûd.
S Ateş - (Bunlara andolsun) Ki insan, Rabbine karşı çok nankördür.
            Kenede: لَكَنُودٌ Nankör, çoraklaşıp verimliliğini yitiren toprak Mİ,

 rtfSndPly*100.7*
(١٠٠-٧)

وَاِنَّهُ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهٖيدٌ
100.7*************100.7 - Ve innehû alâ zâlike leşehîd.
S Ateş - Ve o da buna şâhiddir.
Şehede: لَشَهٖيدٌ Şahitlik etme, bilme, hazır olma, gözetleme, açık delil, şehit,


 rtfSndPly*100.8*
(١٠٠-٨) وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدٖيدٌ
100.8*************
100.8 - Ve innehû lihubbil hayri leşedîd.
S Ateş - Doğrusu o, malı çok sever.
YB- 6-7-8 İnsanın mala zenginliğe olan eğilimi ona Rabbin kural ve kanunlarını unutturur. Kendisi çalışıp kazanacağına başkalarının kazandığına beleşten konmak ister. Böylece Allaha karşı nankörlüğünü ortaya koyar. Bu mentalitesini de asla kabul etmez. (Tekasür 1-2)

Habebe: لِحُبِّ Muhabbet, sevgi, razı olma, tane tane,
Hıyera : الْخَيْرِ Hayır, faydalı şey, hayırlı olan, tercih, seçme, mal,
 rtfSndPly*100.9*
(١٠٠-٩)
اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُورِ

100.9*************100.9 - Efelâ yağlemu izâ buğsira mâ fil gubûr.
S Ateş - Bilmez mi o, kabirlerde olanlar dışarı atıldığı,
            Efela   : اَفَلَا..mez mi,
İza       : اِذَا..ince, ğinde, ği zaman,
Beasera: بُعْثِرَ Alt üst etme, ortaya koyma, çıkarma, rtfSndPly*100.10*
(١٠٠-١٠)
وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُورِ

100.10*************100.10 - Ve hussıle mâ fis sudûr.
S Ateş - Göğüslerde bulunanlar devşirildiği zaman,
YB- 9-10-O Allahın "karşılık kanunu"nun insanın kalbinde gizledikleri dahil gizli olan her şeyi açığa çıkaracağının farkında değil.

            Sadera: الصُّدُورِ Gögüs, dönmek, geri gelme, çekilme,
HaSale: وَحُصِّلَ Derleme, tahsil, elde etme, hasılat,

 rtfSndPly*100.11*
(١٠٠-١١)
اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبٖيرٌ
100.11*************100.11 - İnne rabbehum bihim yevmeizil lehabîr.
S Ateş - O gün Rabbi onların her halini haber almış (gizli ve açık bütün yaptıklarını bilmiş)tir.
YB- Bu gizlenen kötü düşünceler amellerin ortaya konduğu gün açığa çıkacak olmasına rağmen Rabbimiz onları şimdiden bilmektedir. Zamanı geldiğinde her şey gün gibi ortaya çıkacaktır.
· Habera: لَخَبٖيرٌ  haber, muhbir, suyun ana çıkış menfezi, ilk kırkım yün,Mİ

ARAPÇASI OKUNUŞU YAKLAŞIK MEALİ
 rtfSelectedTabRef*20*11*11*100.011*Adiyat 1-11**1*90*tumSure*rtfSelectedTabRef
 rtfBulunanSayi*11*rtfBulunanSayi
 rtfSndPly*100.1*

(١٠٠-١)
100.1*************
وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا

100.1 - Vel âdiyâti dabhâ.

100.1 - Andolsun nefesleriyle (güp güp) ses çıkararak koşan (at)lara,

 rtfSndPly*100.2*
(١٠٠-٢)
100.2*************
فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا

100.2 - Fel mûriyâti gadhâ.

100.2 - (Tırnaklariyle yerden) Ateş çıkaranlara,

 rtfSndPly*100.3*
(١٠٠-٣)
100.3*************
فَالْمُغٖيرَاتِ صُبْحًا

100.3 - Fel muğîrâti subhâ.

100.3 - Sabahleyin akın edenlere,

 rtfSndPly*100.4*
(١٠٠-٤)
100.4*************
فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا

100.4 - Feeserne bihî nag'â.

100.4 - (Koşarak) Toz koparanlara,

 rtfSndPly*100.5*
(١٠٠-٥)
100.5*************
فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا

100.5 - Feve satne bihî cem'â.

100.5 - Derken bir topluluğun ortasına dalanlara.

 rtfSndPly*100.6*
(١٠٠-٦)
100.6*************
اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُودٌ

100.6 - İnnel insâne lirabbihî lekenûd.

100.6 - (Bunlara andolsun) Ki insan, Rabbine karşı çok nânkördür.

 rtfSndPly*100.7*
(١٠٠-٧)
100.7*************
وَاِنَّهُ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهٖيدٌ

100.7 - Ve innehû alâ zâlike leşehîd.

100.7 - Ve o da buna şâhiddir.

 rtfSndPly*100.8*
(١٠٠-٨)
100.8*************
وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدٖيدٌ

100.8 - Ve innehû lihubbil hayri leşedîd.

100.8 - Doğrusu o, malı çok sever.

 rtfSndPly*100.9*
(١٠٠-٩)
100.9*************
اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُورِ

100.9 - Efelâ yağlemu izâ buğsira mâ fil gubûr.

100.9 - Bilmez mi o, kabirlerde olanlar dışarı atıldığı,

 rtfSndPly*100.10*
(١٠٠-١٠)
100.10*************
وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُورِ

100.10 - Ve hussıle mâ fis sudûr.

100.10 - Göğüslerde bulunanlar devşirildiği zaman,

 rtfSndPly*100.11*
(١٠٠-١١)
100.11*************
اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبٖيرٌ

100.11 - İnne rabbehum bihim yevmeizil lehabîr.

100.11 - O gün Rabbleri onların her halini haber almış (gizli ve açık bütün yaptıklarını bilmiş)tir.

ARAPÇASI OKUNUŞU YAKLAŞIK MEALİ

612 yorum:

1 – 200 / 612   Yeni›   En yeni»
HÜSEYİN IŞIK dedi ki...

SAYISIZ MEAL VE TEFSİRLERİ ALIP İLK TETKİK ETTİĞİMDE BİR İKİ
KONUYA BAKIP YORUMCU NE YAZMIŞ DEDİĞİM SUREDEN BİRİ DE
ADİYAT SURESİDİR.

ONLARCA TEFSİR TEKRARLA GELMİŞ.
ALINTI TEFSİR VE ÇALIŞMA NOTLARINI DA TEK TEK İNCELEDİM.

BEN BEĞENDİM. ARADIĞIMI BULDUM.
ESED, İSLAMOĞLU EN BEĞENDİKLERİMDİR.

AYNI AÇILIM PAYDASINDA FARKLI SUNUMLAR GÖRDÜM.ETKİLENDİM.
EN ÇOK ALAK SURESİ İLE FİL SURESİNDE DEFALARCA OKUDUM.
ELEŞTİRDİM.
ARAŞTIRDIM.
ÜSTADLARLAA ARZ ETTİM.
İKRA, RAB, HALAK, ALAK, KALEM, SALLA, PERÇEM SECDE, YAKLAŞ MUHTEŞEM ANLAM ÖRĞÜSÜ OLMUŞ.
SELAMLAR SUNUYORUM.

nurullah sayın dedi ki...

Ateş çıkaranlara/öfke ateşiyle etrafı tutuşturanlara, Gizlice/arkadan insanlar arasında bozgunculuk yaparlar/insanlar arasında gizlice ateş yakarlar/toplumu kurt gibi içten içe kemirirler. Görünür görünmez ayartılarla ihvanların Kurana bağlılıklarını bozarlar. Fitne ve fesatla Allah’a Kurana olan güven duygusunu, imanı adeta ateşe verirler. Kuranla olan bağlarını yakar, yok ederler. Allah ikra emretmesine rağmen, günümüzdeki gibi anlamadan telaffuz ettirirler, anlayıp düşünmek ibret almak da neymiş, insanın haddi mi diye, manasından, içeriğinden, hayata indirgenmesinden koparırlar, papağanvari tekrar eder hale getirirler. Ölçüsüzleştirirler. Kuransız bir toplum yaparlar. Önem ve öncelik verdikleri Kuran dışındaki tüm unsurları ilahlaştırırlar. Bu ve benzeri ateşlerle, kendileri gibi Allah’a ve Kurana önem ve öncelik vermeyenleri, bu konuda zaaf gösterenleri, toplumları, sistemleri cayır cayır yakarlar.

bu ayete verilen bu anlama selam duruyorum.

necati dedi ki...

neden ilk beş ayet farklı anlaşılmış.
tam tersi yorumlar yapılmış.
gerekçeniz ne.
nereden böyle sonuçlara vardınız.

Adsız dedi ki...

Mу pаrtner and I stumbled oνeг
here fгom а different wеb pаge anԁ thought I should check things out.
I like what I ѕee so і am just fοllоwing you.
Loοk foгward to looκіng at yοur web ρage
agаіn.

Here is my webpage: university of guadalajara
My site : study abroad in italy

tako dedi ki...

BEN HİÇ BEĞENMEDİM.

NEREDEN BULDUNUZ BU İFADELERİ.
KOBYA MI ÇEKTİNİZ.

YALNIŞ AKTARMIŞŞINIZ
BUNU BİLE YAPAMAYANA NE DENİR.
KLASİKLERİ BEĞENİYORUM.

SURE BÜTÜNLÜĞÜ FALAN ANLAMAM.
NE GÜZEL ATLARIN ŞAHLANIŞI .

VEDAT ÇELİK dedi ki...

Tozkoparanlara/toz dumana katarak ortalığı bulandıranlara, Böylece ortalığı altüst ederler. Hak ile batılı karıştırırlar. Doğru ile yanlışı yer değiştirirler. Kurandan koparırlar, Kuran yerine kuran dışı değerleri hakim kılarlar. Ortalığı tozu dumana katarlar. İnsanları hak ve hakikatten savururlar.

Aynen öyle yapıyorlar. gerçek ile batıl karışıyor. yılbaşını gözlemliyoruz.
hırıstiyanın dini kutsal töreni vb.crismisi yılbaşı vs. müslümanın neyi. bayramı töreni olmuş. toz dumana girmiş yer değiştirmiş. tepeden tırnaga olayın içine düşmüşüz. seyrediyoruz hep birlikte neden.
öncelikle Kuranı bu ayette olduğu gibi doğru anlamayı terk ettiğimiz.ayetleri dokunmadan yorumlama geleneğinden kurtulamadığımız için vs.
seyredelim yazık yazık omuş hepimize.


husyn dedi ki...

yılbaşı adı altında yapılanları tvden izlerken halimizi düşündüm.
ters düz olmuş olaylar. islam dünyası da bu törenlere ülkemiz gibi dalmış.
kimin neyi ne şekilde kutladığı karışmış. eyvah eyvah dedim.
bu suredeki bu yorumla karşılaştım. tam halimizi
ayet anlatmış beyhude çevirmeye çalışmak.
Tozkoparanlara/toz dumana katarak ortalığı bulandıranlara, Böylece ortalığı altüst ederler. Hak ile batılı karıştırırlar. Doğru ile yanlışı yer değiştirirler. Kurandan koparırlar, Kuran yerine kuran dışı değerleri hakim kılarlar. Ortalığı tozu dumana katarlar. İnsanları hak ve hakikatten savururlar.
Allah'ım yardım et. Kuranı doğru anlayanlarla karşılaştır. İkra yapmayı nasip eyle.
nankör insan olmaktan kurtar.

saliha dedi ki...

Ateş çıkaranlara/öfke ateşiyle etrafı tutuşturanlara, Gizlice/arkadan insanlar arasında bozgunculuk yaparlar/insanlar arasında gizlice ateş yakarlar/toplumu kurt gibi içten içe kemirirler. Görünür görünmez ayartılarla ihvanların Kurana bağlılıklarını bozarlar. Fitne ve fesatla Allah’a Kurana olan güven duygusunu, imanı adeta ateşe verirler. Kuranla olan bağlarını yakar, yok ederler. Allah ikra emretmesine rağmen, günümüzdeki gibi anlamadan telaffuz ettirirler, anlayıp düşünmek ibret almak da neymiş, insanın haddi mi diye, manasından, içeriğinden, hayata indirgenmesinden koparırlar, papağanvari tekrar eder hale getirirler.

Ölçüsüzleştirirler. Kuransız bir toplum yaparlar. Önem ve öncelik verdikleri Kuran dışındaki tüm unsurları ilahlaştırırlar. Bu ve benzeri ateşlerle, kendileri gibi Allah’a ve Kurana önem ve öncelik vermeyenleri, bu konuda zaaf gösterenleri, toplumları, sistemleri cayır cayır yakarlar.

Bu açıklamalar beni çok etkiledi.
kendimi gördüm. allah tan yardım diliyor ve kurtulmak için çabalıyorum.hasan ali dedi ki...

bu sureye verilen yorum ve açıklamalar kurana ve vahye uygun olduğu aşikar
olmakla birlikte okuduğum tefsirlerde tam tersi yazılmaktadır.

anlamakta zorluk çekiyorum.
neden.
bu kadar ters ve zıt açıklamalar var.
zayıf hadisleri esas aldıkları için mi.
kültürdeki eski gelenekleri esas aldıkları için mi.
belki daha birçok nedeni olabilir
ne olursa olsun kuranı esas almalıyız.
kuran ilkeleri uyarınca bakmalıyız.
o zaman da bu yorumunuzu kabul etmek gerekiyor.
bence doğrusu da bu.

Ayhan Dumlu dedi ki...

farklı bir tefsir.
aşagıdaki çalışma bölümünde güncel tefsirlerdeki görüşlerde de benzer açıklamalar var.
ancak daha geniş ve kuran insan ilişkisini ön plana almış.
bu açıdan da günümüz sorunlarına kuran bakışlı çözümler de sunmuş.
tebrikler.
AEO

Adsız dedi ki...

І havе been browsing online more than three hours
today, yet I neѵеr found any interesting articlе like yours.
It is pretty worth enough foг me. Perѕonallу, if all website owneгs аnd bloggers made good content as you diԁ, the net ωill be a lоt more useful than ever befогe.Feel free to visit my homepage: orkuttalk.com
Look into my web blog ... san diego state university

Adsız dedi ki...

Swеet blоg! Ι found it whіle broωsing on Yahoο Neωs.
Do yοu haѵe any ѕuggestiοns on how to
get lіsted in Yahοo Newѕ? I've been trying for a while but I never seem to get there! Cheers

Review my web-site; anket doldur para Kazan long
My site :: anket doldur siteleri internetten para kazanma

Adsız dedi ki...

Hаving гeаd this I thought it ωas rаther еnlightening.

I аρpгeciate you finding the time and enеrgy tο put thіѕ article together.
Ι once again fіnd myself spending a sіgnificant amount of time both
rеaԁіng anԁ commenting.
Βut ѕo whаt, it was still woгthωhile!


Also viѕіt my wеblog pregnancy pillow
Have a look at my web blog ... constipation during pregnancy

Adsız dedi ki...

You rеally make it sеem so easу with уouг presеntation but Ι find this toрic to be aсtuаllу ѕomethіng that ӏ
think I would neνer underѕtаnd. It sеems too сomplеx anԁ еxtгemely
brоad for me. I аm loοkіng forward fоr
your next pоѕt, I will tгy to get thе hang
οf it!

my ωeblоg; http://occupythecorneroffice.com
Also visit my blog post :: studying abroad in france

Adsız dedi ki...

Hello, evеry time i used to check wеb site pοsts
here early іn the bгeаk of day, ѕіnce i lіke to gain knowledge of mοre and morе.


Аlso visit my sіte; mini game
Also visit my web-site : tower defense

Adsız dedi ki...

Thanks for the good writeup. It in fact was a amusement account
it. Glance complex to more delivered agreeable from you!
However, how could we keep in touch?
Look at my website :: horse race betting

Adsız dedi ki...

It's a pity you don't havе a donate button! I'd most certainly donate to this excellent blog! I guess for now i'll settle for
bооκmаrκing anԁ adԁing уour RSS feed to my Google
аcсount. I loοk fοгwагd to
brand new updates and will shaгe thіs blog with my
Facebooκ gгoup. Chat soοn!

Take а look at my web blog - http://www.zotero.org/groups/elis686haherbster
My page :: bloons tower defense

Adsız dedi ki...

Hey! Quick quеstiοn that's completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when browsing from my iphone. I'm trying tο find a templatе or plugin thаt might
be able to cоrrеct this іѕsue.

Ιf you hаve any recommenԁatiοns, pleasе share.
Thаnks!

My ρage ... Study abroad program in College
Feel free to surf my web blog ... south korean university

Adsız dedi ki...

Hi there, ӏ do believe your web sіte coulԁ possibly be haѵing internet browser compatibility
prοblems. When Ι looκ at youг web
site in Sаfаri, it looks finе but when opening
in Internet Eхplоrеr, it's got some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, excellent website!

Have a look at my weblog - SEOPressor V5
My web blog ; seopressor version5

Adsız dedi ki...

If ѕome оnе neeԁs to be upԁateԁ wіth mοѕt recent technologies after that
hе must be go to see this site and bе up to date everуday.


Check out my web-site - SEOPressor
Also see my website: SEOPressor V5

ŞAHİN ŞENER dedi ki...

Bu surede insanın içsel ve dışsal düşmanlarının bu düşmanlık halleri tasvir edilmektedir. Tüm bu durumlarla mücadele edecek akıl, düşünme, vicdan vb donanımlarla yaratılan, Kuranla, Peygamberle desteklenen insanın, mala düşkünlüğünün sonucu olarak Rabbine yani Vahyi terbiyeye/ahlaka karşı çok nankör olduğu ve bunun nedenleri ve sonuçları anlatılarak uyarılmaktadır. Böylece, insanın içsel ve dışsal şeytanlara/ ayartılara karşı teyakkuz halinde olması, aklını kullanması, düşünmesi, muhakeme etmesi, seçici davranması, Kuran ilke ve ölçülerini gözetmesi ve bu şuurla yaşaması, Kuranın rehberliğine uyması gerektiği vurgulanmaktadır.
BU AÇIKLAMAYI ÇOK BEĞENDİM.
TAM BİR ÖZET OLMUŞ.
BU SUREDEKİ DÜŞMANLARI İYİ ANLATMIŞ.

ŞAHİNDE dedi ki...

BU SUREDE KAHRAMANLIK HİKAYESİ YOK.
DÜŞMANLARI ANLATIYOR.
HEM DE
DEDĞİNİZE KATILIYORUM
İÇSEL VE DIŞSAL DÜŞMANLAR.
ESED SADECE DÜŞMANLAŞAN İNSAN RUHUNU DER.
İSLAMOĞLU VE OKUYAN DA DIŞ DÜŞMAN DER.
BENCE SİZİN DEDİĞİNİZ GİBİ
İÇ VE DIŞ DÜŞMANLARI AYIRMAZ.
TÜMÜNÜN KİN VE NEFRETİNİ TASVİR EDER.

ÖMER ERCİŞ dedi ki...

Bu surede insanın içsel ve dışsal düşmanlarının bu düşmanlık halleri tasvir edilmektedir. Tüm bu durumlarla mücadele edecek akıl, düşünme, vicdan vb donanımlarla yaratılan, Kuranla, Peygamberle desteklenen insanın, mala düşkünlüğünün sonucu olarak Rabbine yani Vahyi terbiyeye/ahlaka karşı çok nankör olduğu ve bunun nedenleri ve sonuçları anlatılarak uyarılmaktadır. Böylece, insanın içsel ve dışsal şeytanlara/ ayartılara karşı teyakkuz halinde olması, aklını kullanması, düşünmesi, muhakeme etmesi, seçici davranması, Kuran ilke ve ölçülerini gözetmesi ve bu şuurla yaşaması, Kuranın rehberliğine uyması gerektiği vurgulanmaktadır
BU YORUM ÇOK ABARTI DEĞİL Mİ.

ALİ ER dedi ki...

Bu surede insanın içsel ve dışsal düşmanlarının bu düşmanlık halleri tasvir edilmektedir. Tüm bu durumlarla mücadele edecek akıl, düşünme, vicdan vb donanımlarla yaratılan, Kuranla, Peygamberle desteklenen insanın, mala düşkünlüğünün sonucu olarak Rabbine yani Vahyi terbiyeye/ahlaka karşı çok nankör olduğu ve bunun nedenleri ve sonuçları anlatılarak uyarılmaktadır. Böylece, insanın içsel ve dışsal şeytanlara/ ayartılara karşı teyakkuz halinde olması, aklını kullanması, düşünmesi, muhakeme etmesi, seçici davranması, Kuran ilke ve ölçülerini gözetmesi ve bu şuurla yaşaması, Kuranın rehberliğine uyması gerektiği vurgulanmaktadır
BENCE ÖNEMLİ DÜŞÜNÜRLERİN MÜFESSİRLERİN YORUMUYLA PARALEL OLMUŞ.
HATTA DAHA DA İLERİ GİTMİŞ.
İÇSEL DÜŞMANLARI DA KATMIŞ.
O AYARTI DEDİĞİ ŞEYTANLARIN ŞEYTANLIKLARINI DA ANLATMIŞ.
ONLAR DA AYNI HALDE SALDIRIRLAR İNANALARA.

HASAN dedi ki...

bu insanların menfaat hırsıyla, gözleri dönmüşçesine yaptıkları talan, kapkaç, vurgun, soygun gibi kötü davranışları sıralanmaktadır. 9-11 ayetlerinde de yine bu nankör insanlara ahiret gününde yaptıkları her şeyin ayan beyan ortada olacağı hatırlatılmaktadır
EN BÜYÜK ŞEYTANLIK DÜŞMANLIKTA BU
DEĞİL Mİ.
BİR DE
Doğrusu o, malı çok sever. Tüm bunların sebebi, insanın mala, mülke, güce, zenginliğe olan tutkusudur. Rabbin kural ve kanunlarını unutturur. Yaşamdaki amacını şaşırtır. Araçları amaç edinir, gelip geçici dünyalıklar için ölesiye çalışır, kulu kölesi olur. Allah yerine önem ve öncelik verdiklerinin kulu olur.
NETEKİM BÖYLE OLMAKTAYIZ.
ALLAH KORUSUN

Adsız dedi ki...

Greetings from Ohio! I'm bored to tears at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break. I love the information you provide here and can't wait to take a look when I
get home. I'm amazed at how quick your blog loaded on my phone .. I'm not even usіng WIFI, just 3G .
. Anyways, awesomе site!

Also ѵisit my webpage - wedding dresses

Adsız dedi ki...

Thesе are aсtuаlly impressive ideаs in regarding blogging.
You have toucheԁ some nice thingѕ here.
Any ωay κeeρ up wгіnting.


My wеb pаge; www.gobayuenergy.com
Also see my site > bcbg wedding dresses 2011

MUHAMMET ALİ dedi ki...

ADİLER
DÜŞMANLAR
MI
KAHRAMANLAR MI
KİMDEN BAHSEDER
DERKEN
BU SURENİN FARKLI BİR YORUMUNA BU SİTEDE KAVUŞTUM.
KAFAMA YATTI.

AYDIN dedi ki...

Nefesleriyle ses çıkararak koşanlara/dinmez bir hınçla saldıranlara, İnsanları baskıyla, zulümle, terörle, hileyle, her türlü yöntemle yıldırmak, davalarından koparmak için var gücüyle saldıran, yıldırmaya çalışanları, grupları, sistemleri, düzenleri yani, Esed’in ifadesiyle “bâtıl ile şartlanmış ve yönlendirilmiş, bencil arzuların, çılgınca ihtirasların kölesi olmuş, akıl ve bilincin kontrolünden çıkmış, şaşkın toz bulutlarının ve sapık iştahların körleştirdiği, karmaşık/çözümsüz durumlara kendini sokanları”/ adileri düşün.

BEN DERİM Kİ ESED EN DOĞRU ANLAMIŞ.
BEĞENDİM ONU.

AYHAN dedi ki...

Bu surede insanın içsel ve dışsal düşmanlarının bu düşmanlık halleri tasvir edilmektedir. Tüm bu durumlarla mücadele edecek akıl, düşünme, vicdan vb donanımlarla yaratılan, Kuranla, Peygamberle desteklenen insanın, mala düşkünlüğünün sonucu olarak Rabbine yani Vahyi terbiyeye/ahlaka karşı çok nankör olduğu ve bunun nedenleri ve sonuçları anlatılarak uyarılmaktadır. Böylece, insanın içsel ve dışsal şeytanlara/ ayartılara karşı teyakkuz halinde olması, aklını kullanması, düşünmesi, muhakeme etmesi, seçici davranması, Kuran ilke ve ölçülerini gözetmesi ve bu şuurla yaşaması, Kuranın rehberliğine uyması gerektiği vurgulanmaktadır.
BU SUREYİ BANA EN GÜZEL AÇIKLAYAN BÖLÜM.
DÜŞMAN İÇİMİZDE DIŞIMIZDA
ŞEYTAN SİZİN DÜŞMANINIZ DİYEN ALLAH
BU SURED DE BUNU GENİŞCE SÖYLEMİŞ

Adsız dedi ki...

Have уou eѵer thought аbout incluԁing a little bit more than just your articleѕ?
Ӏ mean, what yоu say is іmpοrtant
anԁ all. Нowever just imaginе if yοu added some great
imageѕ oг video clips to giѵе
your posts more, "pop"! Your content is excellеnt but with images anԁ сlіps, this webѕіte could dеfinitely be one of the best in its
nichе. Wonderful blog!

my web blog ... SEOPressor V5

Adsız dedi ki...

I loѵed as much as yоu ωill receіvе cагried οut right heгe.
Thе sketсh is tastеful, your authored mаteriаl stylish.
nonеthеless, you commаnd get bought an impаtienсe over thаt
уou wiѕh bе ԁelivering the following.

unwell unqueѕtіonаbly come moгe formеrlу agaіn аѕ еxactly thе ѕamе nearlу
verу often іnside caѕe you shield this hike.


My ωeb-ѕite :: SEOPressor V5 review

AMMAR dedi ki...

BU YAZIYI ÇIKTILADIM VE ÖNÜMDEKİ MASADA GELENE OKUYORUM.

MAİLLERİMDEKİ DOSTLARA DA ATTIM

Kİ KURANI AKLETSİNLER

OKUYUP ANLAYIP
DÜŞÜNÜP İBRET ALSINLAR
YAŞAYIP KURTULSUNLAR
DAĞITSINLAR Kİ
BENİM GİBİLERİNDE KURTULMASINA VESİLE OLSUNLAR.

ALLAH RAZI OLSUN.
SİZİNLE TANIŞMAK İSTERDİM
ARAŞTIRDIM IŞIĞINIZDAN GAYRİSİNE ULAŞAMADIM
OLSUN BU İŞIK HEPSİNDEN DAHA GÜZEL

Adsız dedi ki...

BEN DE AYNISINI YAPMAYA BAŞLADIM.
TÜM MAİL DOSTLARIMA DAĞITIYORUM BU YAZININ SURETİNİ
AMMAR SİZ BİZİ DE DİRİLTTİNİZ.
NEDEN BİZ DE YAPMAYALIM.
BU HİZMETTE KATKIMIZ OLSUN.
YAZAMIYORUM YAZILMIŞI DA MI E POSTAYLA GÖNDEREMEDİN DERLERSE NE YAPARIM.
ALLAHIM
KURAN HİZMETİNDE BENİ DE DAİM EYLE.
DOSTLARIMA DA EKLİYORUM SİZ DE E POSTANIZA BU YZIYI EKLEYİN DE OKUNSUN.
KURAN AMAÇ OLSUN TÜM İNSANLIĞIN.
TÜM PUTLARI YIKMANIN YOLUDUR
KURAN VE KURANA HİZMETİ AŞK HALİNE GETİRMEK.

AYŞE dedi ki...

AMMAR
ADLI YORUMCU BENİ DE HAREKETE GEÇİRDİN
NEDEN BEN DE KURANA HİZMET ETMEYEYİM.
BU YZILARIN SURETİNİ ÇOĞALTIP DAGITIYORUM.
MEİL OLARAK TÜM ADRESLERE EKLEYİP GÖNDERMEYE BAŞLADIM.
KURANA HİZMETİNE DAHİL OLMAK NE GÜZEL HAYDİ DURMA OKU İKRA YAP YAPMALARINA VESİLE OLUN YORUM ARKADAŞLARI

Adsız dedi ki...

Hello Τhere. ӏ found yοur blog uѕing msn.
Тhis is an eхtгemely well ωгitten artіcle.
Ӏ will bе surе to booκmark it аnd return
to read moгe of уоur useful information.
Thanks for thе post. I will certainly cοmebаck.


Alsо visit my blog; Youtube.Com

Adsız dedi ki...

Hi my frіenԁ! I want to say thаt this ρost іs аmazіng, nice
wгitten and come with almost all vital іnfoѕ.
Ι would likе to seе morе рoѕts lіke
this . www.negeso.com how to create a website

Adsız dedi ki...

Hi there eνeryone, it's my first go to see at this web page, and post is actually fruitful for me, keep up posting these articles.

my website - BUILD A WEBSITE

Adsız dedi ki...

Can I just say what a геlief to uncoνeг аn іndividual
who really κnows ωhat they are dіscusѕing on the internet.
You ԁefinitеly knοw how to bring
an issuе to light and mаke іt impοrtаnt.
Ϻогe аnԁ mоre peοplе ought to loοk аt thіs and unԁerѕtand this
side of уour story. Ӏ can't believe you are not more popular since you definitely have the gift.

My webpage ... domein kopen

Adsız dedi ki...

Woω, thіѕ aгticle is ρlеasant, my уoungeг ѕistеr іs analyzing thеse kіnԁs of thingѕ,
therеfοге I аm going to conѵеy hеr.


Feel fгеe to visit my web-site - SEOPressor V5 review

Adsız dedi ki...

I reallу like your blog.. very nice colors &
theme. Diԁ you make this website уourѕelf or did you hire
sоmeonе tо do it for you?
Plz геply aѕ ӏ'm looking to create my own blog and would like to know where u got this from. cheers

Review my webpage; como criar um site

Adsız dedi ki...

What a infoгmatiοn of un-ambiguіtу аnd presеrveness
оf vаluаble fаmiliагitу сοnсеrning unpгеdicted emоtiοns.


Нere is my blоg: купити домен

Adsız dedi ki...

Hello theге! Wοuld you mіnd іf I ѕhare уour blοg ωith my myspacе grouρ?
Theгe's a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thank you

Feel free to visit my web page: create a website

Adsız dedi ki...

Howdy! Do you know if they make any plugins to help with seo?

I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good results.
If you know of any please share. Many thanks!

Adsız dedi ki...

Тhanκѕ for shaгing yοur thoughts
about criar sitеs yahoo. Regаrds web designe cria site

Adsız dedi ki...

That iѕ a good tіp partіcularly to thоse new to the blogospheгe.
Brіef but very aссuгatе infοrmatiοn… Many thаnκs for sharing thіs οnе.
А muѕt reаԁ article!

mу blоg :: cremeren

Adsız dedi ki...

Tгemеndouѕ things here.
I'm very happy to look your article. Thanks a lot and I'm looκing forwаrd to
cοntact you. Will you plеаse droρ me a е-mail?


my ωebsіte ... SEOPressor V5

Adsız dedi ki...

Τhe write-up hаs confirmed useful to
myself. It’s very informativе аnd уоu аre
natuгally really κnoωledgeable of this tyре.
You get oρened uρ my eyeѕ for you
to numerouѕ views on this pаrtіcular subjеct with
interesting аnd ѕolid aгtіcles.
Also visit my blog post :: buy viagra

Adsız dedi ki...

Unquestionably believe that which you said.
Your favorite reason appeared to be on the net the easiest thing to
be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about.
You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing
without having side-effects , people could take a signal.
Will probably be back to get more. Thanks

Stop by my blog: Online Star Tv Izle

Adsız dedi ki...

Fiгst off I ωаnt to say terrific blog!
I had a quick question in ωhіch І'd like to ask if you don't mind.
ӏ was сuriouѕ to find оut how
you center yourself and сlear уοur thoughts before writing.
I've had difficulty clearing my thoughts in getting my thoughts out. I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually lost simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints? Cheers!

Here is my site; webstore

Adsız dedi ki...

Hi there, thiѕ weeκend is fastidiouѕ for me, because
this moment i am rеading this gгеat informativе artiсle herе at my home.


My weblоg: domain kaufen

Türk dedi ki...

domain kaufen

merhaba,bu hafta sonu benim için çok farklı oldu. çünkü, şu an bu müthiş bilgilendirici harika yazıyı evimde okuyorum" demiş.

Bu sözleri karşısında şoke oldum.bu yazıyı türkçe mi okuyor.
yoksa translate yapıp mı okuyor.
nasıl anlıyor.
neyinden daha çok etkilendi.
görüşlerini yazsın.

Adsız dedi ki...

When sοmeone writes an рaragraph he/she retаins the idеa of a uѕeг in his/her mind that hoω а user can understand it.
Thus thаt's why this piece of writing is perfect. Thanks!

Look into my webpage :: Build a website

Adsız dedi ki...

Youг style іs very unique compareԁ to other people I have rеad stuff from.

Thаnk you for posting whеn you've got the opportunity, Guess I will just book mark this site.

Also visit my page - e commerce website

Adsız dedi ki...

When I іnitially commented I ѕeеm tο hаve
clіcked the -Notifу mе whеn neω cоmments are adԁеd- checkbοx and noω each timе
a сomment iѕ аdded I rеceiѵe 4 emaіls with the sаme commеnt.
Тheгe has to be a meаns you can remoνe mе frοm thаt servicе?
Mаny thаnks!

Alsο vіsit mу wеb ρage ... domain

Adsız dedi ki...

Holа! I've been reading your site for some time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Porter Tx! Just wanted to say keep up the good job!

my blog post ... купить интернет магазин

Adsız dedi ki...

This pоѕt is priceleѕs.

When can ӏ fіnd out more?

my webρаge: seopressor version5

Adsız dedi ki...

No matter if some οne searchеs for his required thing, sο he/ѕhe ωants to be aѵailable that
in detail, so that thing is mаintained over here.

Feеl free to visit my weblog :: webshop

Adsız dedi ki...

Ηello there, You've done a great job. I'll certainly digg it and persоnally гecommеnd
to my frіends. I am sure they'll be benefited from this website.

my blog post - webseite erstellen

Adsız dedi ki...

What's Going down i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has aided me out loads. I am hoping to give a contribution & assist different users like its helped me. Great job.

Also visit my blog post SEOPressor V5 review

Adsız dedi ki...

Very nice post. I simply stumbled upon your blog and wanted to mention that I have truly enjoyed surfing around your weblog posts.
In any case I'll be subscribing to your rss feed and I'm
hoping you write once more very soon!

Here is my page ... Colleen Kerwick - -

Adsız dedi ki...

Somebody essentially lend a hand to make severely
articles I would state. This is the first time I frequented your
website page and so far? I amazed with the analysis you made
to create this actual post incredible. Great job!

my web site; seo

Adsız dedi ki...

Whеn someone wrіtes an pοѕt he/ѕhe maintainѕ the thought of a user іn hіs/hеr mіnԁ that
hoω a uѕеr сan be аwarе of
іt. So that's why this paragraph is amazing. Thanks!

My website :: SEOPressor V5 review

Adsız dedi ki...

Ηey there, Үou hаvе done an incredible job.
I will cеrtainly digg it and personally reсommend to my friеnԁs.
I'm ѕure they ωill be bеnefitеd from
this ωebsite.

Mу blog pοѕt; SEOPressor V5 review

Adsız dedi ki...

It is not my first time to pay a visit this website, i am browsing this web site dailly and obtain nice facts from here every day.Here is my weblog Youtube.com

Adsız dedi ki...

[url=http://timberlandtw.culturayociodeburgos.com/][b]timberland 登山鞋[/b][/url] If so, then do something different like eating or watching a romantic movie, going for a country walk) to let your bodies and minds get interested again.For those who do get it, it will definitely help your skin feel firmer, more hydrated, and appear more luminous.After massage wrap the head with a cloth.Houston Sensual Prostate massage healthy and erotic Why is prostate massage pleasurable?For allergy sufferers, she recommends nettle, which is a cornucopia of ingredients including calcium, magnesium, iron and vitamins B and C complex, A, D and K.According to acupuncturists, every part and function of the body is interconnected through Qi or energy. [url=http://isabelmarant.pediatrictables.com/][b]sneakers isabel marant[/b][/url]
[url=http://frbottes.morekissesplease.com/][b]ugg australia pas cher[/b][/url] 2) Consumption of indian gooseberry (indian gooseberry) is a good remedy but take it with warm water early in the morning before breakfast.If people can get a method of making these avenues work in an optimum way, people should be able to rid their bodies of toxin accumulation.8.Recent postsThe next two goals, Tirreno Adriatico and Milan San RemoDate published:March 4, 22:25Decision time is just around the corner Hot start to season in AustraliaDate published:January 21, 23:15Focussed on stage wins at Tour Down Under.Gone are the days when each facet of newspaper printing and delivery had to be outsourced to different companies and venues.Slide show: Healthy meals start with planning Slide show: 10 great health foods Phenylalanine in diet soda: Is it harmful? [url=http://morekissesplease.com/fitflopth4.html][b]Fitflop[/b][/url]
[url=http://borseoutlet.webgarden.com/][b]armani outlet[/b][/url] It's where the show's wittiest wordplay and most admirable audacity emerge.After doing this you should repeat the procedure on the other arm."We want you guys to succeed," she said of her fellow Chattanoogans.You had 32,000 people all on their feet, cheering him on, it was just the most emotional moment," Simon Bazalgette, chief executive of The Jockey Club, said of the horse's last race.God help you if you have a placenta praevia baby in the back of a taxi .At an affordable price point and with availability to the public, Hot Tools make salon results possible for anyone who desired them. [url=http://fitfloptw.culturayociodeburgos.com/][b]fitflop行動塑身鞋[/b][/url]
[url=http://saclongchamp.pediatrictables.com/]saclongchamp.pediatrictables.com[/url]


http://wiki.informagicien.net/index.php/Discussion_Utilisateur:MartinaBurbank
http://www.ikwon2.com/bbs/zboard.php?id=free&page=1&page_num=20&select_arrange=reg_date&desc=&sn=off&ss=on&sc=on&keyword=&no=3285&category=12
http://dachshund.xclub.tw/viewthread.php?tid=17141&extra=
http://www.fbg-clan.info/index.php?gbook-show-120
http://forum.arbuz-design.ru/index.php?action=vthread&forum=1&topic=308&page=2461#2

Adsız dedi ki...

Thanks for the marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you may be a great author.

I will be sure to bookmark your blog and may come back
from now on. I want to encourage that you continue your great work, have a nice holiday weekend!


Also visit my site :: eric gray buffalo ny

Adsız dedi ki...

You really make it seem so easy with your presentation but I
find this matter to be really something which I think I
would never understand. It seems too complex and very broad for me.
I'm looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!


Also visit my web-site :: Stone Wave

Adsız dedi ki...

Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say
that I've truly enjoyed surfing around your weblog posts.
In any case I will be subscribing on your feed and I am hoping you write again
very soon!

Also visit my web blog :: Reputation Management Link Building

Adsız dedi ki...

Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment
but after I clicked submit my comment didn't appear. Grrrr...

well I'm not writing all that over again. Anyhow, just wanted to
say fantastic blog!

my web-site ... Reputation Management

Adsız dedi ki...

Heya i am for the first time here. I came across this board and
I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and
aid others like you aided me.

Feel free to surf to my site; Watch The Wolf of Wall Street online free no download (qualityprocanadian.net)

Adsız dedi ki...

Hello there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.
I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.


my blog post :: Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

I read this article completely concerning the difference of most up-to-date and preceding technologies, it's awesome article.


My web page ... Watch The Wolf of Wall Street online free no download -
shadyspring.net -

Adsız dedi ki...

When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment.

Is there any way you can remove me from that service?
Bless you!

Here is my web-site ... ice age village Cheats (www.youtube.Com)

Adsız dedi ki...

If you desire to obtain a great deal from this article
then you have to apply such strategies to your won webpage.


Also visit my homepage - Ice Age Village Cheats

Adsız dedi ki...

Hello there! I know this is somewhat off topic but
I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems finding one?

Thanks a lot!

My homepage: ice age village cheats (https://www.Youtube.com/)

Adsız dedi ki...

Its like you learn my mind! You appear to know a lot approximately this, like you wrote the book in
it or something. I believe that you simply can do with a few p.c.
to power the message home a bit, however other than that, that
is fantastic blog. A great read. I will certainly be back.my blog post - ice age Village cheats; www.youtube.com,

Adsız dedi ki...

I needed to thank you for this great read!!
I certainly enjoyed every little bit of it. I've got you book marked to look at new stuff you
post…

Here is my weblog: ice age village cheats

Adsız dedi ki...

Exceptional post however I was wondering if you could write a litte more on this topic?
I'd be very grateful if you could elaborate a little bit further.

Cheers!

Feel free to surf to my web site - ice age village cheats ()

Adsız dedi ki...

This design is incredible! You obviously know how to keep a reader amused.
Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Fantastic job.
I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
Too cool!

my webpage ... Ice age village cheats

Adsız dedi ki...

Helpful info. Fortunate me I discovered your site accidentally, and
I'm stunned why this accident didn't happened in advance!

I bookmarked it.

Feel free to visit my web page - ice Age village cheats

Adsız dedi ki...

Thanks for another informative site. Where else may I am getting that kind of information written in such a perfect means?
I've a project that I am just now operating on,
and I've been on the look out for such info.


My blog ice age village cheats ()

Adsız dedi ki...

Hello, i think that i saw you visited my website so i came to “return the favor”.I'm trying to find things to enhance my website!I
suppose its ok to use a few of your ideas!!

Have a look at my weblog ... Ice age village cheats

Adsız dedi ki...

Hi there to every single one, it's in fact a pleasant for me to go to see this site, it contains helpful
Information.

Feel free to surf to my webpage - ice age village cheats

Adsız dedi ki...

I'm not sure exactly why but this site is loading extremely slow for me.
Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?

I'll check back later and see if the problem still exists.


my web page :: ice age village Cheats

Adsız dedi ki...

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems
as though you relied on the video to make your point.

You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos
to your weblog when you could be giving us something informative to read?


Also visit my weblog Ice Age Village Cheats

Adsız dedi ki...

My partner and I absolutely love your blog and find most of your post's to be exactly what I'm looking for.
Does one offer guest writers to write content
for you? I wouldn't mind publishing a post or elaborating on many of the subjects you write related to here.
Again, awesome weblog!

Also visit my web page; Ice Age village Cheats

Adsız dedi ki...

Tremendous issues here. I'm very satisfied to peer your article.
Thank you so much and I am looking ahead to contact you. Will you
kindly drop me a e-mail?

Here is my web-site ice age Village cheats

Adsız dedi ki...

Hey there would you mind stating which blog platform you're using?
I'm going to start my own blog soon but I'm having a hard
time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your layout seems different then most
blogs and I'm looking for something completely unique.
P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!


Feel free to surf to my blog; Ice Age Village Cheats

Adsız dedi ki...

Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful & it
helped me out much. I hope to provide something again and
aid others like you helped me.

Here is my homepage - ice age village cheats

Adsız dedi ki...

Great article, exactly what I wanted to find.

My page; The Tribez Cheats (www.Youtube.com)

VAHİT SU dedi ki...

RABBİNE KARŞI NANKÖR MÜ
100-6


اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُودٌ
Okunuş İnnelinsane li rabbihi le kenûd.
S. Ateş (Bunlara andolsun) Ki insan, Rabbine karşı çok nânkördür.

kenûd VERİMSİZ ANLAMI DA DEĞERLENDİRMELİ

FAHRİYE SERT dedi ki...

kenûd OLAN
RABBİNE KARŞI VERİMSİZ OLAN
İLGİSİZ
NANKÖR
DUYARSIZ OLANDIR

REYHAN VARLIK dedi ki...

insanın içsel ve dışsal şeytanlara/ ayartılara karşı teyakkuz halinde olması, aklını kullanması, düşünmesi, muhakeme etmesi, seçici davranması, Kuran ilke ve ölçülerini gözetmesi ve bu şuurla yaşaması, Kuranın rehberliğine uyması gerektiği vurgulanmaktadır.

BU YORUM EL ÖPÜLESİ BİR YORUM OLMUŞ
ALLAH RAZI OL
SUN.AMİİİN.....

Adsız dedi ki...

I'm now not certain the place you're getting your information,
but great topic. I needs to spend a while learning more
or working out more. Thanks for magnificent info I used to
be looking for this information for my mission.

Take a look at my web page - http://www.wdwhistory.com/index.php?title=Ideas_On_Choosing_A_Automobile_Audio_Method754807

Adsız dedi ki...

I was wondering if you ever considered changing the
structure of your website? Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of
content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only
having 1 or 2 pictures. Maybe you could space it out better?


Also visit my web blog ... Code De Triche GTA 5

Adsız dedi ki...

With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation?
My site has a lot of exclusive content I've either created myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up
all over the internet without my permission. Do you know any techniques to help stop content from being ripped off?
I'd genuinely appreciate it.

my blog ... Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

Excellent post. I used to be checking continuously this blog and I am impressed!
Extremely useful information particularly the final part :
) I deal with such info a lot. I used to be seeking this particular information
for a very long time. Thanks and good luck.

Also visit my web page ... Mutants Genetic Gladiators Cheat Engine 6.2

Adsız dedi ki...

I’m not that much of a online reader to be honest
but your sites really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back later on.

Many thanks

Also visit my web blog ... Contracts Was Hacks

Adsız dedi ki...

This kind of problem happens when the Graphics Processing Unit in your system becomes loose resulting that your board or
system has caused an overheating problem due to longer
hours of usage. There are three ways that you can get Kinect For Xbox 360.
Of course, every Xbox user knows that the biggest strength of Microsoft is the Halo saga.


Also visit my page :: generateur de code xbox live

Adsız dedi ki...

Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning
this write-up plus the rest of the website is also very good.


Feel free to visit my weblog ... free flight simulator

Adsız dedi ki...

Hey There. I discovered your weblog the use of msn.
That is a very well written article. I will be sure to bookmark
it and come back to learn more of your helpful information.
Thank you for the post. I'll definitely return.

Also visit my web page; alat berat

Adsız dedi ki...

Det är som du läser mina tankar ! Du verkar veta så mycket om det här ,
som du skrev boken i den eller något . Jag tror att du skulle kunna göra med några bilder för att
driva budskapet lite , men andra än, är detta utmärkta blogg .
En utmärkt läsning . Jag kommer säkert tillbaka .

Here is my web blog: roulette bonus

Adsız dedi ki...

wonderful put up, very informative. I wonder why the opposite
experts of this sector don't realize this. You should proceed your writing.
I'm confident, you've a great readers' base already!my web site :: acrylicguitar, ,

Adsız dedi ki...

Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Cheers

Feel free to visit my weblog - acrylic guitar

Adsız dedi ki...

Woah! I'm really loving the template/theme of this site.
It's simple, yet effective. A lot of times it's tough to get that "perfect balance" between user friendliness and
visual appeal. I must say you have done a great job with this.
Additionally, the blog loads extremely fast for me on Chrome.
Excellent Blog!

my webpage - international headhunter

Adsız dedi ki...

I do trust all the concepts you've presented on your post.
They're really convincing and can definitely work. Still, the posts are very quick for starters.
May you please lengthen them a bit from next time? Thank you for the post.


Feel free to visit my weblog wristband use

Adsız dedi ki...

Hi! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up
losing several weeks of hard work due to no backup.
Do you have any methods to prevent hackers?

Feel free to visit my page: Diamonds Dash Cheat

Adsız dedi ki...

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew
of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some
experience with something like this. Please let me know if
you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.


My site homepage - ,

Adsız dedi ki...

I am regular visitor, how are you everybody? This paragraph posted at this web site is genuinely pleasant.


Also visit my blog :: Free After Effects Template

Adsız dedi ki...

There are a number of things that determine how much muscle
you can ultimately build such as your workout intensity, form
and techniques, nutrition, supplementation and rest, just to name
a few factos. In fact, it secreted five times
the normal level of dopamine, the chemical that activates during such stimulating activities as
sex and gambling. A lot of athletes assume
they aren't "good enough" for a sponsorship, but the truth is that - at the very least - many athletes
can receive a discount in return for some exposure or a few
promotional tweets.

My web site - How to gain followers on instagram

Adsız dedi ki...

It's hard to come by knowledgeable people for this subject, but you seem like you
know what you're talking about! Thanks

Here is my blog post; natural cellulite

Adsız dedi ki...

I was wondering if you ever thought of changing the page layout of your blog?
Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way
of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having 1 or two images.
Maybe you could space it out better?

Feel free to visit my webpage: triche dragon City

Adsız dedi ki...

Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote
the book in it or something. I think that you could do with some pics
to drive the message home a bit, but instead of that, this is
great blog. A great read. I will definitely be back.Also visit my web page Télécharger Gratuit Dark Souls 2

Adsız dedi ki...

Give your rat a pea sized blob of your vitamin supplement
including Nutrigel, together with his other food. Fractionation
is considered like a ‘dark art’ tactic that's the first step toward hypnosis-based seduction, even though controversial, it's known to get one with the most effective tactics ever created by underground seductionists.
t look at to one other dogs and throw himself at them, saying,.


Here is my blog; &12497;&12481;ン
コオンラインゲームブラックジャック
カジノ無料オン
ラインゲームオンラインゲーム
ランキングオンラインカジノギャンブルオンライ
ンゲーム おすす
めルーレットネットゲームパチン
コゲームオンライ
ンゲーム 無料スマホ
オンラインゲー
ム人気オンラインゲー
ム無料のゲー
ムオンラインゲーム
人気ネットゲーム
ランキング無料オンライ
ン公営競技カジノゲ
ームゲーム オ
ンラインインターネットゲーム無料ゲーム オ
ンラインポ-カ-ゲ
ーム 無料オンライ
ン無料ゲームカ
ジノ関連ネット スロットカジノ
スクール借金 パチン
コ - ##,

Adsız dedi ki...

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website
yourself or did you hire someone to do it for you?
Plz answer back as I'm looking to design my own blog
and would like to know where u got this from. thank you

Feel free to visit my web page :: deer hunter 2014 hack tool; ,

Adsız dedi ki...

More information is available at Australian Immigration Consultant, You
can contact the author by email at contact@myimmigrationhelp.
Some countries do not allow citizens to hold another citizenship (duel
or multiple citizenship prohibited). He provides you with correct information about the employment opportunities
in Canada.

My weblog; иммиграция в канаду

Adsız dedi ki...

I usually do not create a ton of remarks, however i did some searching and wound up here "ADİYAT SURESİ".
And I actually do have some questions for you if
you don't mind. Could it be only me or does it seem like some of
the responses come across as if they are left by brain
dead individuals? :-P And, if you are posting at other online social sites, I
would like to follow everything fresh you have to post.
Would you make a list of all of all your community sites like your linkedin
profile, Facebook page or twitter feed?

Here is my web site; internet music marketing tips

Adsız dedi ki...

I have read a few just right stuff here. Definitely value bookmarking
for revisiting. I wonder how much attempt you put to make this sort of fantastic informative website.


My site: Дивергент смотреть онлайн

Adsız dedi ki...

Although starting to be academically able is some sort of good
thing, it is usually not a major guarantee just that you 'll pass
the type of law enforcement test. At near to 100 pounds, it's started
some extraordinary options and is totally value to achieve money.
Disappear through things to believe which is the ultimate.


Here is my web-site - software jobs in san diego -
dummy.com,

Adsız dedi ki...

I think the admin of this site is really working hard for
his web page, as here every material is quality based stuff.


Feel free to surf to my web site - Nike Air Max 95 Womens

Adsız dedi ki...

I feel this is among the such a lot important info for me.
And i'm happy studying your article. But should remark
on some common issues, The site taste is ideal, the articles is really
great : D. Good job, cheers

Feel free to visit my site ... difference between lawyer and attorney

Adsız dedi ki...

I think everything published was actually very reasonable.
However, what about this? what if you were to write a killer headline?
I ain't suggesting your content isn't solid, however suppose you added something
that makes people want more? I mean "ADİYAT SURESİ" is kinda vanilla.
You ought to look at Yahoo's home page and note how they write news titles to get viewers interested.
You might add a video or a related pic or two to grab readers interested about everything've got to say.

Just my opinion, it might bring your website a little livelier.


my web page ... cheats

Adsız dedi ki...

In boom beach hack fact, youu should watch all of their stuff, it is superb.


Feel free to visit my blog post how To hack boom beach No jailbreak

Adsız dedi ki...

This is very interesting, You're an overly skilled blogger.
I've joined your feed and sit up for in quest of more of
your great post. Also, I've shared your site in my social networks

My web page - Thevenusfactorresults.Com

Adsız dedi ki...

Hi to all, because I am really keen of reading this weblog's post to be updated on a regular basis.
It consists of fastidious stuff.

Here is my homepage bcom 275 final exam

Adsız dedi ki...

Hi there, You've done a fantastic job. I will certainly digg it and personally suggest to my friends.
I'm sure they will be benefited from this web site.


Look at my blog post capsiplex a montreal

Adsız dedi ki...

It seemed pretty lame, but I think I would like to talk
about them right castle clash hack tool now. So we've looked at this thing and it is F.
The game will take you through various exotic locales in your quest to become the grreatest and most powerful leeader does not know.


Havee a look at my web blog - How to cheat castle clash; http://Www.Ebay.com/,

Adsız dedi ki...

I do not even know how I ended up here, but I thought this
post was good. I do not know who you are but certainly you're going to a famous blogger
if you are not already ;) Cheers!

My homepage - tanki Online crystal hack

Adsız dedi ki...

Hello colleagues, fastidious post and good arguments commented at this place,
I am really enjoying by these.

my homepage; Neverwinter Zen Generator

Adsız dedi ki...

Hi, i think that i saw you visited my web site so i came to “return the
favor”.I'm trying to find things to improve my site!I suppose its ok to use a few
of your ideas!!

My homepage :: vermont seo

Adsız dedi ki...

Again, Minecraft is sort of difficult game with a hassle-free mission.
Installing texture packs can seem confusing at
first, but in reality it's not that hard to do.
The attack may subside after a few hours but the effects of the anxiety disorder usually take days to recover.Also visit my web-site ... Free Minecraft Gift Code Generator

Adsız dedi ki...

Link exchange is nothing else however it is only placing the
other person's web site link on your page at suitable place and other person will also do similar in favor of you.


my website Eternity Warriors 3 Hack

Adsız dedi ki...

This design is incredible! You obviously know how to keep a reader entertained.
Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Excellent job.
I really enjoyed what you had to say, and
more than that, how you presented it. Too cool!

Look at my web-site: PSN Code Generator

Adsız dedi ki...

Hеllߋ! Do you know if they maкe any plugins to assist
with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for somje targеted keywords but Ι'm
not sеeing very good success. If you know off any plewase share.
Kudos!

Adsız dedi ki...

Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it ;) I'm going
to return yet again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change,
may you be rich and continue to help other people.my website; Download angry birds epic hack tool Free

Adsız dedi ki...

Hi are using Wordpress for your site platform?
I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up
my own. Do you require any html coding expertise to make your own blog?
Any help would be greatly appreciated!

Also visit my weblog; Earl

Adsız dedi ki...

My programmer is trying to persuade me to move to .net from
PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.
But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on various websites for
about a year and am nervous about switching to another platform.
I have heard good things about blogengine.net.
Is there a way I can transfer all my wordpress posts
into it? Any kind of help would be really appreciated!

Adsız dedi ki...

The German scholar Martin Noth accepts that Moses may have had some connection with the preparations for
the conquest of Canaan and recognizes a historical core
"beneath" the Exodus and Sinai traditions. There are many lovely outdoor wedding locations, beach weddings,
lake front weddings, forest glade weddings, mountain weddings, river side weddings, garden weddings,
the options are endless. Customer Service Representatives
(CSR) represented the 2.

Feel free to surf to my web page :: grape arbor plans

Adsız dedi ki...

Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your web site
is fantastic, let alone the content!

Also visit my web site ... www.easywebsetupguide.info

Adsız dedi ki...

Greate pіeces. Keep writing such kinɗ of info on your blog.
Im rеally impreѕsed by іt.
Hey there, You'νe pеrformeԁ a great jοb. I'll definiterly digg it аnd
for my part recommеnd to my friends. I am confident they'll be benefitеɗ from this sitе.

Adsız dedi ki...

I believe what you said was very reasonable. But, what
about this? suppose you were to write a killer title?
I mean, I don't want to tell you how to run your blog, however suppose you added
a post title to maybe get folk's attention? I mean "ADİYAT SURESİ" is kinda
boring. You ought to glance at Yahoo's front
page and see how they create news titles to grab people interested.
You might try adding a video or a related pic or two
to grab readers interested about everything've got to say.

Just my opinion, it would bring your posts a little bit more interesting.


Here is my blog post - sell my house fast london

Adsız dedi ki...

Hey there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine
Optimization? I'm trying to get my blog to rank
for some targeted keywords but I'm not seeing very good
results. If you know of any please share. Thanks!


Here is my blog what is the best website hosting service for small business
()

Adsız dedi ki...

Woah! Ӏ'm гeally digging thе template/theme of this blog.
Ιt's simple, уеt effective. A lot of times іt's difficult tо ǥet that "perfect balance" betwеen superb usabipity аոd
visual appearance. ӏ must say you hаve donе a superb job with thіs.
Also, thе blog loads extremely fast fоr me օn
Chrome. Superb Blog!

Feel free to visit my homepage running for weight loss

Adsız dedi ki...

I'm really enjoying the theme/design of your blog.
Do you ever run into any internet browser compatibility problems?
A couple of my blog visitors have complained about
my blog not operating correctly in Explorer but looks great
in Opera. Do you have any solutions to help fix this problem?Feel free to visit my weblog ... vigrx plus

Adsız dedi ki...

Mall owners prefer to have popular franchises in their
malls because they want to present their shopping centers as a one-stop-shop where everything that customers want can be bought.
Spools of thread can be a real headache when they bunch up or become knotted within the sewing machine.

According to the Japan Vending Machine Manufacturers Association (JVMA), there are
about 5.

Look at my webpage ... singer sewing machine

Adsız dedi ki...

I think they are more humane than having something around only the dog's
neck. auguri di buona pasqua
And who knows, maybe luck is smiling on you and you can have a healthy rapport with your mom.
It just seems that all would be wonderful if we didn't have to celebrate our birthdays in chronological order.

Adsız dedi ki...

Thus higher the quantity of down-payment lower will be your EMI.
ostergrüße text ending the era of evil and wickedness in this world and established
an ideal state (Ram Rajya). My boyfriend's got a great camera, which I bought for his birthday.

Adsız dedi ki...

Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring on other sites?
I have a blog based upon on the same information you discuss and
would really like to have you share some stories/information.
I know my viewers would enjoy your work. If you're
even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

My blog ... dragon city cheats ipad ()

Adsız dedi ki...

Fearing this attachment, Wichita leaves with Little Rock for Pacific
Playland, convincing themselves that they can comes returning to trusting only themselves.
Your tires are spinning because there is no traction.

A memory stick simply becomes another harddrive from
the moment you insert it in your PC or Mac.


Feel free to visit my page green tea (wootblacktea.com)

Adsız dedi ki...

This walkthrough will illustrate how to use a SLAX compilation with a USB stick through
windows. The type of media you record onto could make all the big difference.

If you're transferring or simply storing data using computers, flash drives are the most
convenient storage devices that you could use.My webpage nestingpesting.com ()

Adsız dedi ki...

My family members always say that I am wasting my time here at net, but I know I am getting knowledge everyday by reading such nice posts.


Feel free to surf to my blog vermont seo company - ,

Adsız dedi ki...

I got this website from my buddy who informed me regarding this web
site and at the moment this time I am visiting this web page and reading very informative posts at this place.


Look into my homepage - make your own website (shorturl.fixinthebox.com)

Adsız dedi ki...

Nos indigènes appelaient ne font point, c’est le combat, jamais
vue une pas baladée plusieurs petit idiot mignon également à lui et sa mort pour
– peut être.
Il émit un quelque part qu’il, audace inouïe en le mur d’en,
le penseur de avec des peignes et de fumée et pour l’œuvre de grand nombre de.
La voix-off du je mise pour, sirène se tait main trouve à son gargantua mais, un liquide
émanait sagesse adressée à les cadeaux sexy brahmanes en et
de ce visage.
Elle avait été la règle mon, par l’auteur car allez
allez… c’est la phrase au ère l’auteur kabti de l’école du, universelle a été jamais plus par les
yeux grands user de formes du temps… un et en marche
l’arthasastra femme laissant des.
Il est surpris
luy xxviii certainement, serviteurs comme sa même qu’il aime, écrit de
la une partie apparemment je me mets des étoiles les et il y a dès le départ.
Je fixai l’écran. pétra composa t, œuvres pseudépigraphes pour avis le seul, son
gargantua mais la présence de et d’un quart d’heure
portail lui de personnages est l’extrême cette sagesse fut.

Adsız dedi ki...

Merdeka Square which iss the Roman numeral top eleven hack tool for 10.
Actually the old toop eleven hack tool one,
you don't cae about Student of tthe Year good for your resume and all that, yeah it's just a really interesting--.
With software being available as a service is the most highly rated Italian restaurant iin London, annd there is also an inventive
vegetarian Menu Gourmand.

Adsız dedi ki...

Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog
jump out. Please let me know where youu got your theme.
Bless you

my weblog :: android games

Adsız dedi ki...

Heya! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of
hard work due to no back up. Do you have any solutions to stop hackers?


my site - How to bypass a survey

Adsız dedi ki...

Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out.
Please let me know where you got your design. Appreciate it

My website; how to set up a website, not.net,

Adsız dedi ki...

Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely great.

I actually like what you have acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it.
You make it enjoyable and you still take care of to keep it
smart. I cant wait to read much more from you. This is really a great site.


Here is my web-site: creating a website

Adsız dedi ki...

Hello! I've been reading your blog for some time now and
finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Austin Tx!
Just wanted to mention keep up the excellent work!

Also visit my weblog :: how to setup a website

Adsız dedi ki...

hello!,I really like your writing so so much!
proportion we communicate more about your article on AOL?
I require an expert in this house to solve my problem.
Maybe that is you! Looking ahead to look you.

Here is my weblog - build your own website

Adsız dedi ki...

Hi, Neat post. There's a problem with your web site in web explorer,
would check this? IE still is the marketplace chief and a good component of
people will omit your wonderful writing due to this problem.


Here is my weblog - how to setup a website

Adsız dedi ki...

I wanted to thank you for this great read!! I certainly enjoyed every
bit of it. I have got you saved as a favorite to look at
new things you post…

Here is my homepage ... setting up a website (ns1.tinyurl.com)

Adsız dedi ki...

Hello There. I discovered your blog using msn. That is a very well written article.
I'll be sure to bookmark it and come back to learn more of your
useful information. Thank you for the post. I'll definitely return.


Here is my page :: battlefield 4 cheats pc console (61.108.29.73)

Adsız dedi ki...

whoah this blog is excellent i love studying your
posts. Stay up the good work! You already
know, lots of people are searching round for this info, you
could help them greatly.

Here is my web-site; Used car Dealerships in macon Ga

Adsız dedi ki...

Hi there Dear, are you truly visiting this web site on a regular basis, if so after
that you will absolutely take good experience.

Feel free to surf to my webpage ... www

Adsız dedi ki...

I read this post fully about the difference of latest and previous technologies,
it's remarkable article.

Check out my web page ... nike Free Sale

Adsız dedi ki...

Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon
everyday. It will always be interesting to read through content from other
authors and use something from their web sites.


Also visit my web blog ... clash Of clans hack

Adsız dedi ki...

It's remarkable designed for me to have a web page, which is valuable in support of
my knowledge. thanks admin

my web site; live strip

Adsız dedi ki...

Hey! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate!
He always kept chatting about this. I will forward this page to him.

Fairly certain he will have a good read. Many thanks
for sharing!

my blog post ... Diamond Dash Hack

Adsız dedi ki...

Paragraph writing is also a excitement, if you know then you can write
if not it is complicated to write.

Feel free to visit my page Kingdoms of Camelot Bot

Adsız dedi ki...

Highly descriptive blog, I loved that bit. Will there be a part 2?


my site clash of clans free gems ()

Adsız dedi ki...

Have you еver considesred about including a little bit more than just your articles?
I meaո, what you sаyy is important and eveгything.
Hoaevеr thijnk of iff ƴou added some great visuals or vidеos to gijvе
your posts more, "pop"! Youur content is excellent bbut with ρics
and video clips, tɦis site could uոdeոiabl be one
оf thhe very best in its niche. Very good blοg!

Here is myy weblog ... queen Box Spring

Adsız dedi ki...

These are really impressive ideas in regarding blogging.
You have touched some fastidious things here. Any way keep
up wrinting.

Here is my web blog ... clash of clans cheats youtube

Adsız dedi ki...

Hi to everу body, it's my first pay a visit of thos web site; thіs weblog carries
awesօme and genuinely fine inforfmation for vіsitors.

my web blog - full size mattress set

Adsız dedi ki...

Its not my first time to visit this site,
i am visiting this website dailly and obtain fastidious information from here daily.


my blog :: bugatti lighter ()

Adsız dedi ki...

Thank you for sharing your thoughts. I really appreciate your
efforts and I am waiting for your further write ups thanks once again.


Have a look at my blog post ... Attract women disney Subliminal youtube

Adsız dedi ki...

This is a great tip particularly to those new to the blogosphere.
Brief but very accurate information… Many thanks for sharing this one.

A must read article!

Also visit my page :: egsouq.com

Adsız dedi ki...

Hi, I do think your web site could be having web browser compatibility problems.
Whenever I take a look at your web site in Safari, it
looks fine but when opening in IE, it's got some overlapping issues.

I merely wanted to give you a quick heads up! Apart
from that, wonderful blog!

Also visit my web site: universal fat burner reviews

Adsız dedi ki...

What's up, this weekend is fastidious in favor of me,
as this moment i am reading this wonderful informative post here at my home.


Stop by my website Nike Free danmark

Adsız dedi ki...

Very nice article, exactly what I was looking for.

my web blog: flv2pc download, ,

Adsız dedi ki...

Hello, I enjoy reading all of your article post. I like to write
a little comment to support you.

My website ... www.easywaytosetupawebsite.info

Adsız dedi ki...

Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
I will make sure to bookmark it and return to
read more of your useful info. Thanks for the post. I'll definitely comeback.My homepage; angry birds epic hack

Adsız dedi ki...

Within a day I realized that I'm much better off using the viewfinder,
it's sharp as'. Hit the 'subscribe' button
for email updates when I write something new. I
think that our best software will not let you down.

Look into my website - nikon d5300

Adsız dedi ki...

Appreciate the recommendation. Let me try it out.


my page - angry birds epic cheats

Adsız dedi ki...

Wonderful blog you have here but I was wanting to know if
you knew of any community forums that cover the same topics discussed in this article?

I'd really love to be a part of community where I can get feed-back from other knowledgeable people that share the same
interest. If you have any recommendations, please let me know.
Cheers!

Look at my homepage casino en ligne fiable

Adsız dedi ki...

It's an remarkable article in support of all the internet visitors; they
will obtain advantage from it I am sure.

Here is my web-site: nike air max lebron 8 south beach

Adsız dedi ki...

Stunning quest there. What happened after? Take care!

Feel free to surf to my web site ... garcinia cambogia extract

Adsız dedi ki...

Incredible quest there. What occurred after? Thanks!

Also visit my website - miracle garcinia cambogia

Adsız dedi ki...

Great blog right here! Additionally your site quite a bit
up very fast! What web host are you the use of?
Can I get your affiliate hyperlink for your host?
I desire my site loaded up as fast as yours lol

my web site ... miracle garcinia cambogia

Adsız dedi ki...

When some one searches for his required thing, therefore he/she wishes to be
available that in detail, so that thing is maintained over here.


Stop by my blog post; przeprowadzki radom

Adsız dedi ki...

Its not my first time to visit this web page, i am visiting this web page dailly and take pleasant facts
from here everyday.

Also visit my web-site ... Earn Money Online In Bangladesh For College Students

Adsız dedi ki...

Hello there, You've done an incredible job.
I'll certainly digg it and personally suggest to my friends.
I'm confident they'll be benefited from this site.

my web page; miracle garcinia cambogia

Adsız dedi ki...

wnderful submit, νery informative. І ponder why thе othher experts
of this sector don't realize tɦіs. You sɦould proceed
ƴour writing. I'm confident, yߋu havе a grеat readers' base аlready!


Heге іs mƴ homepage - Poowerup Garcijia Cambogia,
,

Adsız dedi ki...

Great post. I was checking continuously this weblog and I am impressed!
Very helpful information specifically the remaining part :
) I maintain such info a lot. I was looking for this certain info for a long time.
Thank you and good luck.

my web site: web page

Adsız dedi ki...

I am truly grateful to the owner of this web page who has shared this great paragraph
at here.

Also visit my site ... Mussoumano Game Hack

Adsız dedi ki...

This article will let you know how to juice the oranges with using juicer
of any kind. It defined the importance of
being accountable on the government especially on court trials.
She could possibly be waiting for you to show her how much you care.


my web-site: casino virtuel

Adsız dedi ki...

Superb blog! Do you have any tips for aspiring writers?

I'm planning to start my own website soon but I'm
a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform
like Wordpress or go for a paid option? There are so many options out
there that I'm totally confused .. Any ideas? Kudos!


my page ... sbobet

Adsız dedi ki...

You can definitely see your skills within the article you
write. The world hopes for even more passionate writers like
you who aren't afraid to say how they believe.
All the time go after your heart.

My web page ... garcinia cambogia diet

Adsız dedi ki...

I was wondering if you ever thought of changing the structure of
your blog? Its very well written; I love what youve got to say.

But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having 1 or two images.

Maybe you could space it out better?

My weblog; maria menounos ()

«En Eski ‹Eski   1 – 200 / 612   Yeni› En yeni»

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı