3 Haziran 2013 Pazartesi

TARIK SURESİ


Semayı ve Tarıkı düşünmeye, idrak etmeye dikkat çekmekle başlar.
Tarık, yıldızlar nasıl aydınlatan, etkileyen, yol bulduran, yön gösterense, insanında Tarık misali Kurandan yararlanıp yolunu yönünü Kuranlaştırması anlatılır.
Böylece insanın, başladığını Kuran doğrultusunda bitirmesi, bu sureci Kurana uygun yaşaması gerektiği vurgulanır.
Hem yaratılmış Kitap yani kainat, kanunlar, fıtrat, vicdan, hem de yazılmış kitap Kuran insan için tam bir Tarıktır. Bunlar insanı hem korur, yol gösterir, hem de gözetler.
İnsan fıtratını, vicdanını dinlemeli, Kuranı rehber edinmelidir.
Zira, yaratılmış kitabı örneğin vicdanını ve yazılmış kitabındaki Kuranı dikkate almayanlar her dünyada yolunu kaybeder azap çeker. Ahir ömründe de ebedi azapla karşılaşır.

Vicdanını dinleyen, Kurana uyan her dünyada mutlu olur.

86.1 - Ves semâi vet târıg./Semayı ve târıkı düşün.
86.2 - Ve mâ edrâke mettârıg./Târık'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin?
86.3 - Ennecmus sâgıb/Parlayan, delen, aydınlatan necmdir, yıldızdır
86.4 - İn kullu nefsil lemmâ aleyhâ hâfız./Hiçbir can yoktur ki gözetim ve koruma altında olmasın
Semayı ve târıkı düşün. Hala düşünmeyecek misin. Akletmeyecek misin. Bunları yapmazsan Târık'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Düşünenler, akledenler semayı da tarıkı da anlarlar. Tarık, yaşam sürecidir, yoldur, karanlıktan, cehaletten çıkaran, aydınlığa kavuşturan yıldızdır, nemcimdir, Kurandır, Vahiydir. Allahın hediyesidir. Yaşam kılavuzu ve kitabıdır.
Kainattaki tüm varlıklar gibi, her can da boş yere yaratılmamıştır.
· 23/115 "Bizim sizi boş yere, bir oyun ve eğlence olarak yarattığımızı ve sizin bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sandınız?"
· 38/27 Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık bu, inkâr edenlerin zannıdır. Ateşten vay hallerine o nankörlerin!
· 75/36  İnsan, başı boş bırakılacağını mı sanır?
Aksine, gözetim ve koruma altındadır. Her bir varlık gibi insan da bir amaçla yaratılmıştır. İnsanı bu yolculukta koruyan en önemli kılavuz da tarıktır, Kurandır.
· 51/56 Ben ins ve cinn herşeyi, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.
· 36/22 "Ben niçin beni yaratana kulluk etmeyeyim? Siz de hep O'na döndürüleceksiniz."
· 39/2 Biz bu Kitabı sana hak ile indirdik; sen dini yalnız Allâh'a halis kılarak O'na kulluk et.
· 21/25 Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona: "Benden başka tanrı yoktur, bana kulluk edin!" diye vahyetmiş olmayalım.
· 39/64 De ki: "Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi bana emrediyorsunuz ey câhiller?"
· 39/66 Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol.
· 39/17 Tâğût'a kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a yönelenlere müjde var. Müjdele kullarımı:
Bu hakikatler Tarık gibi, yıldız gibi,yaşam surecinde insanın önünde durmaktadır. Zira, Rabbi insana,
· 2/38 "Hepiniz oradan inin," dedik, "Yalnız size benden bir hidâyet geldiği zaman, kimler benim hidâyetime uyarsa artık onlara bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir,
· 20/123 Dedi ki: "Hepiniz oradan inin, birbirinize düşmansınız. İmdi benden size bir hidâyet geldiği zaman kim benim hidâyetime uyarsa o, sapmaz ve şaği olup/sıkıntıya düşmez."
vaadi uyarınca rehber/Kuran göndermektedir. Bu nedenle sorulacak ve yaptıklarından hayatından
hesaba çekilecektir. Öyle ki, görünür, görünmez tüm hali kaydedilmektedir.
· 13/10 Aranızdan sözü gizleyen de, onu açık söyleyen de, geceleyin gizlenen de, gündüzün görünen de (O'nca) birdir. Hepsini bilir, görür. O'nun bilgisinden ve görmesinden hiçbir şey kaybolmaz.
· 13/11 O (insa)nın önünden ve arkasından izleyenler vardır, onu Allâh'ın emriyle korurlar…
· 5/117 "Ben onlara: Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, diye senin bana emretmiş olduğundan başka bir şey söylemedim. Ben onların içinde olduğum sürece onları kolladım, fakat sen beni vefat ettirince onları gözetleyen (yalnız) Sen oldun. Sen her şeyi görensin.
· 89/14 Elbette Rabbin gözetleme yerindedir (her an kullarının fiillerini gözetlemektedir).
· 82/10 Oysa üzerinizde koruyucu (yaptıklarınızı zaptedici melek)ler vardır.
· 50/18 (İnsan,) Hiçbir söz söylemez ki yanında kendisini gözetleyen, dediklerini zapteden hazır bulunmasın.
· 6/61 O, kulların üstünde tek hâkimdir. Size koruyucu(melek)ler gönderir, nihâyet birinize ölüm gelince elçilerimiz onun canını alırlar, onlar (bu hususta) hiç geri kalmazlar.

86.5 - Felyenzuril insânu mimme hulıg. /İnsan neden yaratıldığına bir baksın:
86.6 - Huliga mim mâin dâfıg./Atılan bir sudan yaratıldı.
86.7 - Yahrucu mim beynis sulbi vet terâib./Bel ile kaburga kemikleri arasından çıkandan.
86.8 - İnnehû alâ rac'ıhî legâdir. /O (Allâh), onu tekrar döndürmeğe kâdirdir.

86.9 - Yevme tubles serâir./Gizlilerin (ortaya dökülüp) yoklanacağı gün,
86.10 - Femâ lehû min guvvetiv ve lâ nâsır./İnsanın ne bir gücü, ne de bir yardımcısı vardır.
86.11 - Ves semâi zâtir rec'ı. /Dönüşlü,dönüp duran semayı düşün
86.12 - Vel ardı zâtis sad'ı./ Bitkilerle çatlayan, yeniden dirilen yeri düşün.
86.13 - İnnehû legavlun fasl./O (Kur'ân), elbette ayırt edici bir sözdür.
86.14 - Ve mâ huve bilhezl./O, şaka değildir.

Yaratılışa/ ahlaklandırılışa bak, neden yaratıldığını düşün, yaşama amacını aklet, ibret al. Yaratılışını düşünüp, yaratanını tefekkür etsin. Rabbinin yüceliği karşısında kulluğun bilincine varsın.
· 6/2 O, sizi çamurdan yaratıp, sonra (da hayâtınıza) bir süre koymuştur. (Kâfirlerin cezâlandırılması için) Belirli bir süre de kendi katındadır. Böyle iken, siz hâlâ kuşkulanıyorsunuz.
· 15/26 Andolsun biz insanı pişmemiş çamurdan, değişmiş cıvık balçıktan yarattık.
· 16/4 İnsanı nutfe(sperm)den yarattı, birden o (insan) konuşkan bir karşı koyucu olup çıktı.
· 18/37 Kendisiyle konuşan arkadaşı ona dedi ki: "Seni topraktan, sonra nutfe (sperm)den yaratan, sonra da seni bir adam biçimine koyan Rabbine nankörlük mü ettin?"
· 22/5 Ey insanlar eğer öldükten sonra dirilmekten kuşkuda iseniz (bilin ki) biz sizi (önce) topraktan, sonra nutfe(sperm)den, sonra alaka(embriyo)dan, sonra biçimlenen ve biçimlenmeyen bir çiğnem et parçasından yarattık ki, size (kudretimizi) açıkça gösterelim. Dilediğimizi belirtilmiş bir süreye kadar rahimlerde tutarız, sonra sizi bir bebek olarak çıkarırız. Sonra güç(ve kabiliyetler)inize ermeniz için (sizi büyütürüz). İçinizden kimi (henüz çocukken) öldürülür, kimi de ömrün en kötü çağına(ihtiyarlığa) itilir ki, bilirken bir şey bilmez hale gelsin (çocukluğundaki gibi bedence ve akılca güçsüz bir duruma düşsün). Yeri de kurumuş, ölmüş görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir, kabarır ve her güzel çifti bitirir.
· 23/12 Andolsun biz insanı çamurdan bir süzmeden yarattık.
· 23/13 Sonra onu bir nutfe (sperm) olarak sağlam bir karar yerine koyduk.
· 23/14 Sonra nutfeyi alaka(embriyo)ya çevirdik, alaka(embriyo)yı bir çiğnemlik ete çevirdik, bir çiğnemlik eti kemiklere çevirdik, kemiklere et giydirdik; sonra onu bambaşka bir yaratık yaptık. Yaratanların en güzeli Allâh, ne yücedir!
· 24/45 Allâh her canlıyı sudan yarattı; onlardan kimi karnı üzerinde (sürünerek) yürür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi de dört (ayak) üstünde yürür. Allâh dilediğini yaratır. Çünkü Allâh her şeye kâdirdir.
· 25/54 Ve O, sudan bir insan yarattı da onu nesep ve sıhr kıldı. Rabbin, her şeye gücü yetendir.
· 32/8 Sonra onun neslini bir özden, hakir bir su(yun özü)nden yaptı.
· 35/11 Allâh sizi önce topraktan, sonra nutfe (sperm)den yarattı, sonra sizi çift çift yaptı. Bir dişinin gebe kalması ve doğurması hep O'nun bilgisiyledir. Bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitapta (yazılı)dır. Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır.
· 36/77 İnsan, bizim kendisini nasıl bir nutfe (sperm)den yarattığımızı görmedi mi ki, şimdi apaçık bir hasım kesildi?
· 40/67 O'dur ki (önce) sizi topraktan, sonra nutfe (sperm)den, sonra alaka (embriyo)dan yarattı. Sonra sizi çocuk olarak (annelerinizin karnından) çıkarıyor. Sonra güçlü çağınıza eresiniz, sonra da ihtiyarlar olasınız diye sizi yaşatıyor. İçinizden kimi de daha önce öldürülüyor. Belli süreye erişmeniz ve aklınızı kullan(ıp Allâh'ın bundaki hikmetlerini anla)manız için (böyle yapıyor).
· 55/14 İnsanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı.
· 71/14 'Oysa O, sizi aşama, aşama yarattı.'
· 75/37 Kendisi dökülen meniden bir nutfe (sperm) değil miydi?
· 76/2 Doğrusu biz insanı, imtihan etmek için karışık bir nutfeden yarattık da onu işitici, görücü yaptık.
Yukarıdaki ayetlerden de anlaşılacağı üzere Kuranda, BŞErdeğer’in tespit ettiği gibi, “Yaratma fiili sadece yoktan var etme anlamında kullanılmamıştır. Rabbimiz yoktan var ettikten sonra halden hale geçirerek te vardan da yeni varlar var etmektedir. “İlk yaratılış” olarak tanımlayabileceğimiz varlığın özü yokluktan Allah’ın İradesiyle yoktan yaratılmıştır. Rabbimiz yoktan bir varlığı var etmektedir. Ayrıca dilerse de yok etmektedir. Varlıklara verilen özellik ve yeteneklerde ol emri ile yoktan verilebilmektedir. “O, Tek’tir, Biricik’tir, öyle ki bir şeyin olmasını istediğinde ona sadece “Ol!” der -ve o (şey hemen) oluş süreci başlar.” (Yasin 36/82). Mustafa İslamoğlu’nun da yaptığı gibi şöyle çevirmeliyiz: “O, ol deyince oluş süreci başlar…”
Ancak bu başlangıçtan sonraki süreç
Fatara, Felaq, Khalq, İnşa ve Ceale kavramlarıyla ifade edilen halden hale geçiş, bir şeyden başka bir şeyin ortaya çıkması anlamında bir yaratılıştır. Şefkatli olan Allah varlıklardan yeni varlıklar ortaya çıkarmaktadır. Bu konuda Rahman bazı kanunlar koymuştur. Bu kanunlar çerçevesinde olaylar gerçekleşir.”.

Kainatı incele, Allah’ın yaratma ve yeniden diriltme kudretini gör, anla, düşün. Ölü toprağı diriltişini, her bahar yeniden yaratılışı aklet. Dönüşlü sistemin farkına var.
· 6/95 Dâneyi ve çekirdeği yaran, şüphesiz Allah'tır. (O), ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarır. İşte Allâh budur. O halde nasıl (yalnız O'na tapmaktan) çevriliyorsunuz?
· 7/25 "Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve yine oradan (diriltilip) çıkarılacaksınız!" dedi.
· 7/57 O ki rüzgârları rahmetinin önünde müjdeci gönderir. Nihâyet onlar, ağır ağır bulutları yüklenince, onu ölü bir ülkeye yollarız; onunla su indirir ve türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız.
· 11/7 Gökleri ve yeri altı günde yaradan O'dur. O zaman Arş'ı su üzerinde idi. (Bu kâinâtı yarattı) Ki, hanginizin daha güzel iş yaptığınızı denesin. Böyle iken yine sen: "Öldükten sonra diriltileceksiniz" desen, inkâr edenler, mutlaka: "Bu, apaçık bir büyüden başka bir şey değildir." derler.
· 16/38 (Onlar), yeminlerinin bütün şiddetiyle: "Allâh ölen kimseyi diriltmez!" diye Allah'a yemin ettiler. Hayır diriltecektir, bu, O'nun gerçek olarak verdiği sözdür. Ama insanların çoğu bilmezler.
· 16/65 Allâh, gökten bir su indirdi, onunla yeri ölümünden sonra diriltti, şüphesiz bunda işiten bir millet için ibret vardır.
· 17/49 Dediler ki: "Biz kemikler haline geldikten, ufalanıp toprak olduktan sonra mı sâhiden biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?" 17/50 De ki: "İster taş olun, ister demir," 17/51 "İster gönlünüzde büyüyen, (aklınıza tuhaf gelen) herhangi bir yaratık, (ne olursanız olun, Allâh sizi mutlaka diriltecektir). "Bizi kim tekrar (hayâta) döndürebilir?" diyecekler. "Sizi ilk defa yaratan (döndürür)" de. Sana alaylı alaylı başlarını sallayacaklar ve: "Ne zaman o?" diyecekler. "Pek yakın olabilir" de.
· 17/99 Görmediler mi ki, gökleri ve yeri yaratan Allâh, kendilerinin benzerini yaratmağa da kâdirdir? Kendileri için, bir süre koymuştur, onda hiç şüphe yoktur. Ama zâlimler inkârdan başka bir şey yapmazlar.
· 19/66 İnsan: "Ben öldükten sonra mı diri olarak çıkarılacağım?" diyor. 19/67 İnsan önceden hiçbir şey değilken kendisini nasıl yarattığımızı düşünmüyor mu?  
· 20/55 Sizi topraktan yarattık, yine oraya döndürürüz ve sizi bir kez daha ondan çıkarırız.  
· 21/30 O nankörler görmediler mi ki göklerle yer bitişik idi, biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık? Hâlâ inanmıyorlar mı?  
· 22/5 Ey insanlar eğer öldükten sonra dirilmekten kuşkuda iseniz (bilin ki) biz sizi (önce) topraktan, sonra nutfe(sperm)den, sonra alaka(embriyo)dan, sonra biçimlenen ve biçimlenmeyen bir çiğnem et parçasından yarattık ki, size (kudretimizi) açıkça gösterelim. Dilediğimizi belirtilmiş bir süreye kadar rahimlerde tutarız, sonra sizi bir bebek olarak çıkarırız. Sonra güç(ve kabiliyetler)inize ermeniz için (sizi büyütürüz). İçinizden kimi (henüz çocukken) öldürülür, kimi de ömrün en kötü çağına(ihtiyarlığa) itilir ki, bilirken bir şey bilmez hale gelsin (çocukluğundaki gibi bedence ve akılca güçsüz bir duruma düşsün). Yeri de kurumuş, ölmüş görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir, kabarır ve her güzel çifti bitirir.  
· 22/7 Ve (çünkü) o (duruşma) sâ'at(i) mutlaka gelecektir, onda şüphe yoktur. Ve Allâh, kabirlerde olanları diriltecektir.  
· 22/63 Görmedin mi Allâh gökten bir su indirdi de yer yeşeriyor. Doğrusu Allâh latiftir (bilgisi veya lütfü en ince ve nazik şeylere kadar varır), habirdir (her türlü tedbiri bilir, her şeyi haber alır). 
· 22/66 O'dur ki sizi diriltti, sonra sizi öldürür, sonra yine sizi diriltir. Gerçekten insan çok nankördür.  
· 23/16 Sonra, siz kıyâmet günü muhakkak diriltileceksiniz.
· 29/19 Görmediler mi Allâh nasıl yaratmayı başlatıyor, sonra onu iâde ediyor (dönüp yeniden yaratıyor). Bu, Allah'a göre kolaydır.  
· 29/20 De ki: "Yeryüzünde gezin, bakın yaratmağa nasıl başladı, sonra Allâh, son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allâh, her şeyi yapabilendir.
· 29/63 Onlara: "Kim gökten suyu indirip de ölmüş olan yeri onunla diriltti?" diye sorsan; "Allâh", derler. De ki: "Hamd (övgü), Allah'a lâyıktır." Doğrusu çokları düşünmezler.
· 30/8 Kendi içlerinde hiç düşünmediler mi ki Allâh, göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hak olarak ve belirtilmiş bir süre ile yaratmıştır? İnsanlardan çoğu, Rablerine kavuşmayı inkâr etmektedirler. 
· 30/11 Allâh, yaratmağa başlar, sonra onu çevirip yeniden yapar; sonra O'na döndürülürsünüz.
· 30/19 (Allâh), ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır; yeri ölümünden sonra diriltir. İşte siz de (bedensel hayâta) öyle çıkarılacaksınız.
· 30/24 O'nun âyetlerinden biri de, size, korku ve umut vermek için şimşeği göstermesi, gökten bir su indirip onunla ölümünden sonra yeri diriltmesidir. Şüphesiz bunda, aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır
· 30/25 O'nun âyetlerinden biri de göğün ve yerin, kendisinin buyruğuyla durmasıdır. Sonra sizi yerden bir tek davetle çağırdığı zaman bir de bakarsınız ki çıkıyorsunuz.  
· 30/27 Yaratmağa başlayan O'dur. Sonra onu çevirip yeniden yapar. Bu, O'na daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce durum O'nundur (En büyük kudret ve şeref misali O'dur). O, üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.  
· 30/50 Allâh'ın rahmetinin eserlerine bak ki, nasıl yeri ölümünden sonra diriltiyor? Şüphe yok ki, O, ölüleri de diriltecektir, O her şeye kâdirdir.
36/33 Ölü toprak, onlar için bir âyettir, (ölüleri nasıl dirilteceğimize işârettir): Biz onu dirilttik, ondan dâne çıkardık da ondan yiyorlar.
· 36/79 De ki: "Onları ilk defa yaratan diriltecek. O, her yaratmayı bilir."  
· 36/81 Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratamaz mı? Elbette yaratır. O, çok bilen yaratıcıdır.  
· 39/6 Sizi bir tek candan yarattı, sonra ondan eşini meydana getirdi ve sizin için davarlardan sekiz çift indirdi: (Deve, öküz, koyun, keçi.) Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde yaratmadan yaratmaya (aşamadan aşamaya) geçirerek yaratmaktadır. İşte Rabbiniz Allâh budur. Mülk O'nundur. O'ndan başka tanrı yoktur. Nasıl (O'na kulluktan şirke) çevriliyorsunuz?  
· 39/21 Görmedin mi Allâh gökten bir su indirdi, onu yerin içindeki kaynaklara geçirdi, Sonra onunla çeşitli renklerde ekin çıkarıyor. Sonra (ekin) kurur, onu sararmış görürsün. Sonra Allâh onu bir çöp yapar. Şüphesiz bunda sağduyu sâhipleri için bir ibret vardır.  
· 40/57 Gökleri ve yeri yaratmak, insanları yaratmaktan çok daha zordur. Fakat insanların çoğu bilmezler.  
· 41/39 O'nun âyetlerinden biri de (şudur): Sen, toprağı, boynu bükük görürsün. Onun üzerine suyu döktüğümüz zaman titreşir ve kabarır. Onu dirilten, elbette ölüleri de diriltir. O, her şeye kâdirdir.
· 43/11 Gökten bir ölçü ile su indirdi de, onunla ölü bir ülkeyi canlandırdık. İşte siz de öyle (canlandırılıp) çıkarılacaksınız.  
· 45/5 Gecenin ve gündüzün değişmesinde, Allâh'ın gökten rızk (sebebi) indirip onunla ölümünden sonra yeri diriltmesinde, rüzgârları estirmesinde düşünen bir toplum için ibretler vardır.  
· 45/26 De ki: "Allâh sizi yaşatıyor, sonra sizi öldürüyor. Sonra sizi, toplayıp duruşma gününe getirecektir. Bunda asla şüphe yoktur, ama insanların çoğu bilmezler."
· 50/15 İlk yaratmadan âciz mi kaldık ki (yeniden yaratamayalım)? Doğrusu onlar yeni bir yaratmadan kuşku içindedirler.
· 56/62 Andolsun, ilk yaratmayı bildiniz, (bunu) düşünüp ibret almanız gerekmez mi?
· 79/27 Yaratılışça siz mi daha çetinsiniz, yoksa gök mü? (Allâh) onu yaptı.
· 85/13 İlkin var eden, sonra geri çevirip yeniden yaratan O'dur.

Aynen tüm kainatı da, değiştirecek, yeniden yaratacaktır.
· 14/48 O gün yer başka yere, gökler de (başka göklere) değiştirilir. (Bütün) insanlar tek ve kahredici Allâh'ın huzûrunda görünürler.
· 21/104 O gün göğü yazı tomarlarını dürer gibi toplarız. İlk yaratmaya başladığımız gibi onu iâde ederiz. Üzerimize sözdür; biz bunu mutlaka yapacağız.
· 30/25 O'nun âyetlerinden biri de göğün ve yerin, kendisinin buyruğuyla durmasıdır. Sonra sizi yerden bir tek da'vetle çağırdığı zaman bir de bakarsınız ki çıkıyorsunuz. 30/26 Göklerde ve yerde bulunan kimseler hep O'nundur, hepsi O'na itâ'at etmektedirler. 30/27 Yaratmağa başlayan O'dur. Sonra onu çevirip yeniden yapar. Bu, O'na daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce durum O'nundur (En büyük kudret ve şeref misali O'dur). O, üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.
· 81/3 Dağlar yürütüldüğü zaman 81/4 On aylık gebe develer başı boş bırakıldığı zaman, 81/5 Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman, 81/6 Denizler kaynatıldığı zaman, 81/7 Nefisler çiftleştirildiği zaman. 81/8 Ve sorulduğu zaman o diri diri toprağa gömülen kıza: 81/9 Hangi günâh(ı) yüzünden öldürüldü?" diye. 81/10 (Amel) defterler(i) açılıp yayıldığı zaman, 81/11 Gök sıyrılıp açıldığı zaman, 81/12 Cehennem alevlendirildiği zaman, 81/13 Cennet yaklaştırıldığı zaman, 81/14 Her can, ne yapıp getirdiğini bilir.
· 82/1 Gök yarıldığı zaman, 82/2 Yıldızlar saçıldığı zaman, 82/3 Denizler fışkırtıldığı zaman, 82/4 Kabirlerin içi dışına getirildiği zaman, 82/5 Her can, ne (yapıp) öne sürdüğünü ve ne (yapmayıp) geride bıraktığını bilir. 82/6 Ey insan, seni engin kerem sâhibi Rabbine karşı ne aldatıp isyâna sürükledi?
· 83/4 Onlar, tekrar diriltileceklerini sanmıyorlar mı? 83/5 Büyük bir gün için, 83/6 Ki o gün insanlar, âlemlerin Rabbinin divânında dururlar.
· 84/1 Gök yarıldığı, 84/2 Kendisine yaraştığı üzere Rabbini(n buyruğunu) dinlediği zaman! 84/3 Yer uzatıl(ıp dümdüz yapıl)dığı, 84/4 İçindekileri dışarı atıp boşaldığı, 84/5 Ve kendisine yaraştığı üzere Rabbini(n buyruğunu) dinlediği zaman! 84/6 Ey insan, sen, Rabbine varan yolda çabalayıp durmaktasın, nihâyet O'na varacaksın.
Kuran yaşanmak için inmiş, genişçe açıklanmış, ayırt edici, kesin hükümdür.Yoksa oyun ve eğlence değildir. Anlamadan okunacak, lafızları tekrarlanmak için inmiş bir kitap ta hiç değildir. Bu nedenle, Kurana dönmeli, Kuranı ciddiye almalı, önem ve öncelik vermeli, sımsıkı sarılmalı ve hayat kitabı yapmalıdır. İşte o zaman hem dünyada hem ahirette mutluluğa ulaşılmaktadır. Kuranın rehberliğiyle, insan ve toplum karanlıklardan, cehaletten, ölümden kurtulmakta, yeniden dirilmektedir. Aksi halde, yaşarken ölmek kaçınılmaz olur.
· 5/58 Salata çağırıldığınız zaman onu eğlence ve oyun yerine koydular. Düşüncesiz bir topluluk oldukları için böyle yaptılar.
· 6/70 Bırak o dinlerini oyun, eğlence yerine koyan ve dünyâ hayâtının aldattığı kimseleri de, sen o (Kur'ân) ile (şunu) hatırlat ki, bir kişi, yaptığı işin eline teslim edilmeye görsün, (yoksa) Allah'tan başka onun ne bir dostu, ne de bir yardımcısı olmaz. (Amelinin elinden kurtulmak için) her türlü fidyeyi verse de ondan kabul edilmez. İşte onlar, kazandıklarının eline teslim edilmişlerdir. Onlar için kaynar sudan bir içki ve inkârlarından dolayı da acı bir azâb vardır!
· 7/51 Onlar ki dinlerini bir eğlence ve oyun yerine koydular ve dünyâ hayâtı, kendilerini aldattı. Onlar, bu günleriyle karşılaşacaklarını nasıl unuttular ve âyetlerimizi bile bile nasıl inkâr ediyor idilerse, biz de bugün onları öyle unuturuz!.
· 45/35 Böyledir, çünkü siz Allâh'ın âyetlerini eğlence yaptınız; dünyâ hayâtı sizi aldattı. Artık bugün onlar ne ateşten çıkarılırlar ve ne de kendilerinden Allâh'ı memnun etmeğe çalışmaları istenir

Oysa dünya hayatına, oyun ve eğlence olarak bakmalı ve geçimlik olarak görmelidir.
· 3/14 Kadınlardan, oğullardan, kantarlarca yığılmış altın ve gümüşten, salma atlardan, davarlardan ve ekinlerden gelen zevklere aşırı düşkünlük, insanlara süslü (câzip) gösterildi. Bunlar, sadece dünyâ hayâtının geçimidir. Asıl varılacak güzel yer, Allâh'ın yanındadır.
· 6/32 Dünyâ hayâtı sadece bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Korunanlar için elbette âhiret yurdu daha iyidir. Düşünmüyor musunuz?
· 6/91 Bırak onları, daldıkları bataklıkta oynayadursunlar.
· 8/67 Siz, geçici dünyâ malını istiyorsunuz, Allâh ise (sizin için) âhireti istiyor. Allâh dâimâ üstün, hüküm ve hikmet sâhibidir.
· 9/55 Onların ne malları, ne de evlâdları seni imrendirmesin. Allâh bunlarla onlara dünyâ hayâtında azâbetmeyi ve kâfir olarak canlarının çıkmasını istiyor.
· 9/69 (Siz de), sizden öncekiler gibi (yaptınız). Onlar kuvvetçe sizden daha yaman, mal ve evlâdça sizden daha çok idiler. Onlar, (dünyâ malından) kendi paylarına düşenle zevklerine baktılar, sizden öncekilerin, (dünyâdan) kendi paylarına düşenle zevklerine baktıkları gibi, siz de kendi payınıza düşenle zevkinize baktınız ve (bâtıla) dalanlar gibi siz de(bâtıla) daldınız. Onlar, eylemleri, dünyâ ve âhirette boşa gitmiş kimselerdir ve ziyana uğrayanlar da onlardır
· 10/70   Dünyâda biraz geçinir, sonra bize dönerler. Sonra da biz, inkârlarından dolayı onlara şiddetli azâbı taddırırız.
· 13/26 Allâh, dilediğine rızkı açar da, kısar da. Dünyâ hayâtıyle sevindiler. Oysa âhiretin yanında dünyâ hayâtı, bir geçimden ibârettir
· 18/46 Mal ve oğullar dünyâ hayâtının süsüdür. Kalıcı olan güzel işler ise Rabbinin katında sevâpça da daha hayırlıdır, umutça da daha hayırlıdır
· 20/131 Onlardan bazı zümrelere kendilerini denemek için verdiğimiz dünyâ hayâtının süsüne gözlerini dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir.
· 29/64 Bu dünyâ hayâtı eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Âhiret yurdu, işte asıl hayât odur (asıl yaşanacak yer orasıdır), keşke bilselerdi!
· 40/39 Ey kavmim, bu dünyâ hayâtı bir geçinmedir. Âhiret ise ebedi olarak durulacak yerdir
· 42/20 Kim âhiret ekinini istiyorsa onun ekinini artırırız; kim dünyâ ekinini istiyorsa ona da dünyâdan bir şey veririz. Fakat onun âhirette bir nasibi olmaz.
· 42/36 Size verilen şeyler, dünyâ hayâtının geçimidir. İnanıp Rablerine dayananlar için Allâh'ın yanında bulunan ödül ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır
· 43/32 Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünyâ hayâtında onların geçimliklerini aralarında biz taksim ettik ve onlardan kimini ötekine derecelerle üstün kıldık ki biri, diğerine iş gördürebilsin. Rabbinin rahmeti, onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır.
· 47/36 Dünyâ hayâtı, bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer inanır, (günâhlardan) korunursanız (Allâh) size mükâfâtlarınızı verir ve sizden (bütün) mallarınızı istemez.
· 57/20 Bilin ki dünyâ hayâtı bir oyun, eğlence, süs, kendi aranızda övünme mal ve evlâd çoğaltma yarışıdır. Tıpkı bir yağmura benzer ki; bitirdiği ot, ekincilerin hoşuna gider, sonra kurur, onu sapsarı görürsün, sonra çerçöp olur. Âhirette ise çetin bir azâb; Allah'tan mağfiret ve rızâ vardır. Dünyâ hayâtı aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir.
· 70/42 Bırak onları kendilerine va'dedilen günlerine kavuşuncaya kadar dalsın, oynasınlar.

86.15 - İnnehum yekîdûne keydâ. /Onlar bir tuzak kuruyorlar.
86.16 - Ve ekîdu keydâ./Ben de tuzaklarını boşa çıkarırım
Hangi kavme bir vahiy gelse oranın ileri gelenleri, düzenin sahipleri ve ekabir takımı, hep karşı çıkmış ve vahye karşı hileye, her türlü tuzağa başvurmuştur.Tüm bu tuzaklarının boşa çıkacağı ve Allah’ın desteğinin, yardımının Kurana uyanlarla olacağı vurgulanmaktadır. Tuzak kuranların tuzaklarının boşa çıkacağı ve kendi tuzaklarına düşerek dünyada ve ahirette zarara uğrayacakları ilkesi açıklanmaktadır.
· 4/108 (Günâh işlerken) İnsanlardan gizleniyorlar da Allah'tan gizlenmiyorlar. Oysa geceleyin O'nun istemediği sözü söyle(yip plan kura)rlarken O, onlarla beraberdir. Allâh, onların yaptıkları her şeyi kuşatmıştır (hiçbir şeyi O'ndan gizleyemezler).  
· 6/123 Böylece her kentin büyüklerini, oranın suçluları yaptık ki, orada tuzak kursunlar (her kentin ileri gelenlerine, tuzak kurmaları için fırsat verdik). Onlar kendilerinden başkasına tuzak kurmuyorlar, ama farkında değiller.  
· 7/99 Allâh'ın tuzağından (kurtulacaklarına) emin mi oldular? Ziyana uğrayan topluluktan başkası, Allâh'ın tuzağın(a yakalanmayacağın)dan emin olamaz.  
· 7/183 Onlara mühlet veriyorum, çünkü benim tuzağım sağlamdır.  
· 7/195 Onların yürüyecekleri ayakları mı var, yoksa tutacakları elleri mi var, yoksa görecekleri gözleri mi var, yahut işitecekleri kulaklarımı var? De ki: "(Allah'a) ortak(koştuk)larınızı çağırın, sonra bana tuzak kurun, haydi (elinizden geliyorsa) hiç göz açtırmayın bana!"  
· 8/18 İşte size böyle yaptı. Çünkü Allâh, kâfirlerin tuzağını zayıflatır.  
· 8/30 İnkâr edenler seni tutup bağlamaları, öldürmeleri, ya da sürmeleri için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarlarken Allâh da tuzak kuruyordu. Allâh tuzak kuranların en iyisidir. (O, kendisine karşı tuzak kuranların tuzaklarını başlarına geçirir).  
· 8/62 Eğer sana hile yapmak isterlerse (korkma) Allâh sana yeter. O ki, yardımıyla seni ve müminleri destekledi.  
· 10/21 Kendilerine dokunan bir darlıktan sonra insanlara bir rahmet (sağlık ve bolluk zevkini) taddırdığımız zaman bakarsın ki, yine onların, âyetlerimiz hakkında bir tuzakları vardır. De ki: "Allâh daha çabuk tuzak kurar!" Elçilerimiz, sizin kurduğunuz tuzakları yazıyorlar.  
· 11/55 O(Allâh)'dan başka (taptığınız tanrılardan). Haydi hepiniz bana tuzak kurun, sonra bana hiç göz açtırmayın (elinizden ne gelirse yapın)!"  
· 11/93 "Ey kavmim, olduğunuz yerde (yaptığınızı) yapın, ben de yapıyorum. Yakında kime azâbın gelip kendisini rezil edeceğini ve kimin yalancı olduğunu bileceksiniz. Gözetin, ben de sizinle beraber gözetmekteyim!"  
· 11/121 İnanmayanlara de: "Olduğunuz yerde yapacağınızı yapın, biz de yapıyoruz!"  
· 12/50 (Elçi bu yorumu getirince) Kral: "Onu bana getirin." dedi. Elçi, Yûsuf'un yanına gelince (Yûsuf): "Efendine dön de ona sor, ellerini kesen o kadınların maksadı neydi? (Bunu ortaya çıkarsın). Şüphesiz Rabbim, onların tuzaklarını biliyor", dedi.  
· 13/33 Her nefsin yaptığı işin başında duran, (hiçbir şeyden haberi olmayanla bir olur) mu? Onlar Allah'a ortaklar koştular. De ki: "Onları isimlendirin (nitelendirin bakalım tapılmağa değer bir yanları var mı?) Yoksa siz Allâh'ın, yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi Kendisine haber veriyorsunuz? Yoksa boş söz mü söylüyorsunuz? Hayır, inkâr edenlere tuzakları süslü gösterildi. (Hak) yoldan çıkarıldılar. Allâh kimi şaşırtırsa artık ona yol gösteren olmaz!  
· 13/42 Onlardan öncekiler de tuzak kurmuştu. Fakat bütün tuzaklar, (tedbirler) Allâh'ındır. (Allâh'ın tedbiri, onların tuzaklarını bozar. O), her canın ne kazandığını (ne yaptığını) bilir. Kâfirler de, bu yurdun sonunun kimin olacağını bileceklerdir!  
· 14/46 Onlar tuzaklarını kurdular. Oysa tuzakları dağları yerinden kaldıracak (cinsten) olsa bile onların tuzakları, Allâh'ın yanındaydı (Allâh onların tuzaklarını bozar, cezâlarını verirdi).
· 16/26 Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı da Allâh, binâlarına temellerinden gelmiş, üstlerindeki tavan, başlarına çökmüştü! Ve azâb onlara ummadıkları yerden gelmişti.  
· 16/127 Sabret, sabrın ancak Allâh(ın yardımı) iledir. Onlara üzülme, kurdukları tuzaklardan da sıkıntıya düşme.
· 17/16 Biz bir kenti helâk etmek istediğimiz zaman onun varlıklılarına emrederiz, orada kötü işler yaparlar, böylece o ülkeye (azâb) karâr(ı) gerekli olur, biz de orayı darmadağın ederiz.  
· 27/4 Âhirete inanmayanların işlerini kendilerine süslemişizdir, onlar körü körüne bocalarlar.  
· 27/50 Böyle bir tuzak kurdular, biz de onlar hiç farkında olmadan onlara bir tuzak kurduk.  
· 27/70 (Ey Muhammed) onlar(ın sözlerin)e üzülme, tuzak kurmalarından da sıkılma.  
· 35/43 Yeryüzünde büyüklük taslama(larını) ve kötü tuzak(lar) kurma(larını artırdı.) Kötü tuzak, ancak sâhibine dolanır. Onlar öncekilerin yasasından başkasını mı bekliyorlar? Allâh'ın yasasında bir değişme bulamazsın; Allâh'ın yasasında bir sapma bulamazsın.  
· 39/39 De ki: "Ey kavmim, durumunuza göre bildiğinizi yapın, ben de (bildiğimi) yapıyorum; yakında bileceksiniz;"  
· 40/25 (Mûsâ,) Onlara katımızdan hakkı getirince: "Onunla beraber inananların oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın!" dediler. Fakat kâfirlerin tuzağı hep boşa çıkar.  
· 40/37 "(Yani) Göklerin yollarına (erişeyim) de çıkıp Mûsâ'nın tanrısına bakayım. Çünkü ben Mûsâ'yı, yalancı sanıyorum." Böylece yaptığı kötü iş, Fir'avn'a süslü gösterildi ve (o), yoldan çıkarıldı. Fir'avn'ın tuzağı, tamamen boşa çıktı.  
· 52/42 Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl tuzağa düşecek olanlar, o inkâr edenlerin kendileridir.  
· 52/46 O gün, tuzakları kendilerine hiçbir yarar sağlamaz ve onlara yardım da edilmez.  
· 68/45 Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım sağlamdır (onu kimse bozamaz).  
· 71/22 "Büyük büyük tuzaklar kurdular."  
· 77/39 Eğer (kurtulmak için yapacağınız) bir hileniz varsa bana hile yapın (da beni atlatın).  
· 105/1 Rabbinin, Fil sâhiplerine ne yaptığını görmedin m? 105/2 Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
86.17 - Femehhilil kâfirîne emhilhum ruveydâ./Hele sen o kâfirlere mühlet ver, biraz bırak onları (bildiklerine gitsinler).
Kafir, kendisine sunulan delilleri, Kuranı, vahyi, tarıkı dikkate almayan, yeterli görmeyerek kabul etmeyen,  bunu hareketiyle, yaşamıyla gösteren adeta, onların üzerini örtendir. Kafirun suresinde de açıklandığı üzere  Nedir kafirlik? Kurana sırt dönmektir. Kurana önem ve öncelik vermemektir. Kuranın bir kısmını görmezlikten gelmek, yok saymak, umursamamaktır. Yaşam amaçlarını unutmaktır, yitirmektir. Geçici ve geçimlik dünya metaına, arzularına, nefsine, ulularına tapmaktır. Nankörlüktür. Cahilliktir, Kurandan gayri veya Kuranla birlikte başka ölçü, ilke, ahlak ve rehber edinmektir, kafirlik…
· Allah’ı ve peygamberlerini inkâr ederek kâfir olan, biz bir kısmına inanırız bir kısmına inanmayız diyerek Allah ve Elçisi’nin arasını ayırmaya kalkışan ve böylece imanla küfür arasında bir yol tutmaya çalışan kimseler var ya, işte onlar gerçek kâfirlerin ta kendileridir. Biz o kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Nisa; 150, 151.
· Yoksa siz Kitabın bir kısmına inanıp da bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Bakara; 85.
· Onlar Allah’tan başka fayda da, zarar da vermeyen şeylere taparlar. Kâfir, Rabbine karşı olanların yardımcısıdır da. Furkan; 55.
· Şüphesiz ki: “Allah ancak Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kâfir olmuşlardır. Maide; 17.
· Şüphesiz, “Meryem oğlu Mesih, Allah’ın kendisidir” diyenler kâfir olmuşlardır. Maide; 72.
· “Allah, şüphesiz üçün üçüncüsüdür” diyenler kâfir olmuşlardır. Maide; 73.
· Ve Yahudiler “Uzeyr Allah’ın oğludur” dediler. Hıristiyanlar da “Mesih, Allah’ın oğludur” dediler. Bu, onların ağızlarıyla geveledikleri sözler olup, güya bununla daha önce yaşayan inkârcıların sözlerini taklit ediyorlar. Tövbe; 30.
· Şüphesiz Allah, kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun altındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Kim Allah’a ortak tanırsa, şüphesiz pek büyük bir günah uydurmuş [işlemiş]olur. Nisa; 48.
· 29/17 Siz Allah'tan başka bir takım putlara tapıyorsunuz, yalan şeyler uyduruyorsunuz. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız, size rızık vermezler. Siz rızkı Allâh'ın yanında arayın, O'na tapın ve O'na şükredin. O'na döndürüleceksiniz."
· 39/3 İyi bil ki, hâlis din yalnız Allâh'ındır. O'ndan başka veliler edinerek: "Biz bunlara, sırf bizi Allâh'a yaklaştırmaları için tapıyoruz," diyenler(e gelince): Şüphesiz ki Allâh, onlar arasında, ayrılığa düştükleri konuda hükmünü verecektir. Allâh, yalancı, nankör insanı doğru yola iletmez.
· 9/31   Hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan ayrı rabler edindiler, Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine yalnız tek Tanrı olan Allah'a ibâdet etmeleri emredilmişti. O'ndan başka tanrı yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
· 45/23 Keyfini tanrı edinen ve Allâh'ın bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi ona Allah'tan sonra kim doğru yolu gösterecek? Düşünmüyor musunuz?
· 28/50 Eğer sana cevap veremezlerse bil ki onlar, keyiflerine uyuyorlar. Allah'tan bir yol gösterici olmadan, yalnız kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir? Muhakkak ki Allâh, zâlim kavmi doğru yola iletmez.
· 25/43 Arzusunu tanrı edinen kimseyi gördün mü? Onun üstüne sen mi bekçi olacaksın?
· 20/16 Ona inanmayıp keyfine uyan kimse, seni on(a inanmak)dan alıkoymasın, sonra helâk olursun!"
İhlas suresinde de anlatıldığı üzere “kafirliğin/şirkin nedenleri, bahaneleri, gerekçeleri şöyle anlatılmaktadır:
·  19/81 Kendilerine destek olsunlar diye Allah'tan başka tanrılar edindiler.
·  10/18 Allah'ı bırakıp kendilerine zarar vermeyecek ve yararları dokunmayacak şeylere kulluk ederler ve: "Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir" derler. De ki: "Siz, Allah'a, göklerde ve yerde bilmediği bir şey mi haber veriyorsunuz? O, sizin ŞİRK koştuklarınızdan uzak ve yücedir."
·  36/74 Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'tan başka tanrılar edindiler.
·  39/3 O'ndan başka veliler edinerek: "Biz bunlara, sırf bizi Allâh'a yaklaştırmaları için tapıyoruz," derler.
·  46/28 Allah'tan başka, kendilerine (Allâh yanında) yakınlık sağlamak için tanrı edindikleri şeyler, kendilerine yardım etselerdi ya! Hayır, (tanrıları), onlardan kaybolup gittiler. İşte onların yalanları ve uydurmaları budur.
·   10Yunus30-İşte orada, her nefis önceden yaptıklarıyla imtihana çekilmiş olacak ve onlar asıl, gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülecekler. Yalan yere uydurdukları da, kendilerinden kaybolup uzaklaşacaklar.
·  26Şuarâ 97-102 “Orada putlarıyla çekişerek, 'vallahi biz apaçık sapıklık içerisinde idik, çünkü biz sizi âlemlerin rabbine eşit tutmuştuk, bizi saptıranlar ancak suçlulardır. Şimdi bizim için ne bir şefaatçi var, ne de yakın bir dost. Keşke geriye dönüşümüz olsaydı da, iman edenlerden olsaydık' derler.”
-Atalarının dinine uyma:
·  2/170 Ne zaman onlara: ‘Allah’ın indirdiklerine uyun’ denilse, onlar: ‘Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye (geleneğe) uyarız’ derler. Ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyseler?”
·  5/104 Onlara, Allah'ın indirdiğine ve resule gelin dendiğinde şöyle derler: "Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter." Peki, ataları hiçbir şey bilmiyor, doğru yolu bulamıyor idiyseler de mi?
·  7/28 Onlar bir kötülük yaptıkları zaman: "atalarımızı bu yolda bulduk, bunu bize Allâh emretti." dediler. "Allâh kötülüğü emretmez, de, Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?"
·  31/21Onlara: "Allâh'ın indirdiğine uyun!" dense: "Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız (onların yolundan gideriz)" derler. Şeytân onları alevli ateşin azâbına çağırmış olsa da mı (babalarının izinde gidecekler)?
·  10/78 Dediler ki: "Sen bize, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi çeviresin de bu toprakta devlet ve ululuk ikinizin olsun diye mi geldin? Biz, ikinize de inanmıyoruz."
·  21/53 Dediler: "Atalarımızı onlara kulluk/ibadet eder bulduk."
·  26/74 Dediler: "Hayır! Ancak atalarımızı böyle yapar halde bulduk."
·  43/22 Hayır, (ne bilgileri var, ne de Kitâpları). Sadece: "Biz atalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerinde gidiyoruz" dediler.
·  43/23 İşte böyle, senden önce de hangi kente uyarıcı gönderdiysek mutlaka oranın varlıklıları: "Biz atalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerine uyarız." dediler.
·  43/24 "Ben size, atalarınızı, üzerinde bulduğunuz(din)den daha doğrusunu getirmiş olsam da (yine babalarınızın yolunu)mu (tutacaksınız)?" dedi. "Doğrusu biz sizinle gönderilen mesajı tanımıyoruz." dediler.
-Keyfine uyma:
·  2/87 Ne zaman ki, bir peygamber, size canınızın istemediği bir şey getirdiyse büyüklük taslamadınız mı? Kimini yalanladınız, kimini de öldürüyordunuz?
·  2/120 Sen onların, kendi dinlerine uymadıkça ne yahûdiler, ne de hıristiyanlar senden râzı olmazlar. "Asıl doğru yol, Allâh'ın yoludur" de. Sana gelen ilimden sonra eğer onların arzularına uyarsan, andolsun ki, Allah'tan sana ne bir dost, ne de bir yardımcı olmaz.
·  2/145 Sen Kitap verilenlere her türlü âyeti getirsen yine onlar senin kıblene uymazlar; sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Sana gelen ilimden sonra onların keyiflerine uyarsan, o takdirde sen, mutlaka zâlimlerden olursun.
·  4/135 Öyle ise keyfinize uyarak doğruluktan sapmayın.
·  5/48 Artık onların aralarında Allâh'ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen gerçekten ayrılıp onların keyiflerine uyma!
·  5/49 Aralarında Allâh'ın indirdiğiyle hükmet, onların keyiflerine uyma ve onların, Allâh'ın indirdiği şeylerin bir kısmından seni şaşırtmalarından sakın!
·  5/70 Ne zaman bir elçi onlara canlarının istemediği bir şey getirdiyse (gelen elçilerin) bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürüyorlardı.
·  5/77 De ki: "Ey Kitap ehli, dininizde haksız yere aşırılığa dalmayın ve önceden sapmış, birçoğunu da saptırmış, düz yoldan şaşmış bir milletin keyiflerine uymayın!"
·  6/56 De ki: "Ben, Allah'tan başka yalvardıklarınıza tapmaktan men'olundum." De ki: "Ben sizin keyiflerinize uymam, çünkü o takdirde sapıtmış ve yola gelenlerden olmamış olurum
·  6/74 İbrâhim, babası Âzer'e demişti ki: "Sen putları tanrılar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve kavmini açık bir sapıklık içinde görüyorum
·  6/119 Üzerine Allâh'ın adı anılmış olanlardan niçin yemeyesiniz? Çaresiz yemek zorunda kaldıklarınız dışında, size harâm kıldığı şeyleri (Allâh) size açıklamıştır. Doğrusu birçokları, bilmeden keyiflerine uyarak halkı şaşırtıyorlar. Muhakkak ki Rabbin, (evet) O, sınırı aşanları çok iyi bilir.
·  6/150 De ki: "Haydi Allâh'ın bunu yasakladığına şâhidlik edecek tanrılarınızı getirin." Eğer (onlar) şâhidlik ederlerse sen onlarla beraber şâhidlik etme; âyetlerimizi yalanlayanların ve âhirete inanmayanların keyiflerine uyma. (Nasıl uyarsın ki) onlar, Rablerine eş tutmaktadırlar.
·  7/176 Dileseydik elbette onu o âyetlerle yükseltirdik, fakat o, yere saplandı ve hevesinin peşine düştü.
·  13/37 Eğer sana gelen bu ilimden sonra onların keyiflerine uyarsan, artık seni Allah'tan kurtaracak ne bir veli ne de koruyucu olmaz.
·  18/28 Kalbini bizi anmaktan alıkoyduğumuz keyfine uyan ve işi, hep aşırılık olan kişiye itâat etme.
·  20/16 "Ona inanmayıp keyfine uyan kimse, seni on(a inanmak)dan alıkoymasın, sonra helâk olursun!"
·  23/71 Eğer hak, onların keyiflerine uysaydı, gökler, yer ve bunların içinde bulunan kimseler bozulur, giderdi. Biz onlara Zikir'lerini getirdik fakat onlar, Zikirlerinden yüz çeviriyorlar.
·  25/43 Arzusunu tanrı edinen kimseyi gördün mü? Onun üstüne sen mi bekçi olacaksın?
·  28/50 Eğer sana cevap veremezlerse bil ki onlar, keyiflerine uyuyorlar. Allah'tan bir yol gösterici olmadan, yalnız kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir? Muhakkak ki Allâh, zâlim kavmi doğru yola iletmez.
·  38/26 Ey Dâvûd, biz seni yeryüzünde (senden öncekilerin yerine) hükümdar yaptık. İnsanlar arasında adâletle hükmet; keyf(in)e uyma, sonra seni Allâh'ın yolundan saptırır.
·  28/50 Eğer sana cevap veremezlerse bil ki onlar, keyiflerine uyuyorlar. Allah'tan bir yol gösterici olmadan, yalnız kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir? Muhakkak ki Allâh, zâlim kavmi doğru yola iletmez.
·  30/29 Hayır, zulmedenler, bilgisizce keyiflerine uydular. Allâh'ın şaşırttığını (Allâh'ın gönderdiği hidâyete uymadığı için düştüğü sapıklığında terk ettiği kimseyi) kim yola getirebilir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur.
·  42/15 Bundan dolayı sen (Hakka) çağır ve emrolunduğun gibi doğru ol; onların keyiflerine uyma ve de ki: "Ben Allâh'ın indirdiği her Kitaba inandım ve aranızda adâlet yapmakla emrolundum.
·  45/18 Sonra seni de buyruk(umuz)dan bir şeriate (bir hukuk düzenine) koyduk. Sen ona uy, bilmeyenlerin keyiflerine uyma.
·  45/23 Keyfini tanrı edinen ve Allâh'ın bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi ona Allah'tan sonra kim doğru yolu gösterecek? Düşünmüyor musunuz?
·  47/14 Rabbinden bir delil üzerinde bulunan insan, kötü işi kendilerine süslendirilen ve keyiflerine uyan kimseler gibi olur mu? (Olmaz elbet).
·  47/16 Onlardan kimi de gelip seni dinler. Fakat senin yanından çıktıkları zaman kendilerine bilgi verilmiş olanlara: "Demin ne söyledi?" derler. Onlar Allâh'ın kalplerini mühürlediği, keyiflerinin ardına düşmüş kimselerdir.
·  53/23 Onlar, sizin ve babalarınızın, (tanrı) diye isimlendirdiğiniz (boş, kavramsız) isimlerden başka bir şey değildir. Allâh, onlara hiçbir güç (tanrı oldukları hakkında hiçbir delil) indirmemiştir. O(putlara tapa)nlar zanna ve nefislerin hevesine uyuyorlar. Oysa kendilerine, Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir.
·  54/3 Yalanladılar, nefislerinin heveslerine uydular. Halbuki her iş, yerini bulacaktır (Allâh'ın kararına kimse engel olamaz).
-Başkasının kurallarına uyma
·  5/50 Yoksa câhiliyye hükmünü mü arıyorlar? İyi bilen bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir?
·  7/3 (Ey insanlar), Rabbinizden size indirilene uyun ve O'ndan başka velilere uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz
·  9/31 Hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan ayrı rabler edindiler, Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine yalnız tek Tanrı olan Allah'a ibâdet etmeleri emredilmişti. O'ndan başka tanrı yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
·  12/40 Siz, o'nu bırakıp ancak sizin ve atalarınızın taktığı birtakım (boş) isimlere tapıyorsunuz.
·  33/36 Allâh ve Resulü, bir işte hüküm verdiği zaman, artık inanmış bir erkek ve kadının, o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur.
·  42/21Yoksa onların, kendilerine, Allâh'ın izin vermediği dini koyan ortaklar mı var?
-Başkasından çekinme/korkma
·  3/175 O şeytân sizi kendi dostlarından korkutuyor, eğer inanmış iseniz, onlardan korkmayın, benden korkun
·  4/77 Kendilerine: "Ellerinizi (savaştan) çekin, namazı kılın, zekâtı verin!" denilenleri görmedin mi? Kendilerine savaş yazılınca hemen içlerinden bir grup, insanlardan, Allah'tan korkar gibi hattâ daha fazla korkmaya başladılar: "Rabbimiz, niçin bize savaş yazdın? Bizi yakın bir süreye kadar ertelesen (savaş emrini bir süre geciktirsen) olmaz mıydı?" dediler. De ki: "dünyâ geçimi azdır, korunan için âhiret daha iyidir. Size kıl kadar haksızlık edilmez."
·  16/52 Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Kulluğun da yalnız O'na yapılması lâzımdır. Siz, Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?
·  39/36 Allâh kuluna kâfi değil mi? Seni O'ndan başkalarıyla korkutuyorlar. Allâh kimi şaşırtırsa artık onu yola getiren olmaz.
-Başkasını sevme/güç kaynağı görme:
·  2/165 İnsanlardan kimi, Allah'tan başka eşler tutar, Allâh'ı sever gibi onları severler.
·  3/64 "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aranızda müşterek (olan) bir kelimeye (tevhide) gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, O'na hiç bir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp bir kısmımız (diğer) bir kısmımızı Rabler edinmeyelim." Eğer yine yüz çevirirlerse, deyin ki: "Şahid olun, biz gerçekten müslümanlarız."
·  29/25 (İbrâhim kavmine) dedi ki: "Siz dünyâ hayâtında birbirinizi sevmek için Allâh'ı bırakıp birtakım putlar edindiniz. (O putlara tapmanız, dünyâda aranızda bir sevgi meydana gelmesine sebep olsa bile) daha sonra kıyâmet gününde birbirinizi inkâr eder ve birbirinizi lanetlersiniz. Varacağınız yer de ateştir ve hiçbir yardımcınız da yoktur.
·  26/213 Allâh ile beraber başka bir tanrı çağırma, sonra azâb edilenlerden olursun.
·  7/194 Allah'tan başka yalvardıklarınız da sizler gibi kullardır, (onların tanrı olduğu hakkındaki iddiânızda) doğru iseniz, çağırın onları da size cevap versinler.
·  2/186 Kullarım, sana benden sorar(lar)sa (söyle): Ben (onlara) yakınım. du'â eden, bana du'â ettiği zaman onun du'âsına karşılık veririm. O halde onlar da bana karşılık versin(benim çağrıma uysun)lar, bana inansınlar ki, doğru yolu bulmuş olalar.

Tüm bu tarıka, rehbere, kurana rağmen kafirliğe devam edenleri, bunda ısrarlı olanlara da mühlet verilmektedir.
· 2/15 Allâh da kendileriyle alay eder ve onları bırakır; taşkınları içinde bocalayıp dururlar.
· 3/178 İnkâr edenler sanmasınlar ki, kendilerine süre vermemiz, kendileri için hayırlıdır. Biz onlara süre veriyoruz ki günâhı artırsınlar. Onlar için alçaltıcı bir azâb vardır.  
· 7/182 Âyetlerimizi yalanlayanları, hiç bilmeyecekleri yerden yavaş yavaş helâke yaklaştıracağız.  
· 7/183 Onlara mühlet veriyorum, çünkü benim tuzağım sağlamdır.  
· 10/11 İnsanların, hayrı acele istemeleri gibi, Allâh da onlara şerri acele verseydi, süreleri hemen bitirilmiş olurdu. Ama biz, bizimle buluşmayı ummayanları bırakırız, azgınlıkları içinde bocalar, dururlar.  
· 11/8 Andolsun onlardan azâbı sayılı bir ümmete (belli bir süreye) ertelesek, "Onu tut(up bize gelmesine engel ol)an nedir?" derler. İyi bilin ki, o (azâb) başlarına geldiği gün, bir daha onlardan geri çevrilmez ve alay ettikleri şey, kendilerini kuşatmış olur.  
· 13/32 Senden önceki peygamberlerle alay edildi de inkâr edenlere bir süre meydan verdim, sonra onları yakaladım. Cezâm nasılmış, (gördüler)!  
· 14/42 Zâlimlerin yaptığından Allâh'ı gâfil sanma, O, sadece onları, gözlerin dehşetten donup kalacağı bir güne ertelemektedir.  
· 14/43 (O gün) başlarını dikerek koşarlar, bakışları kendilerine dönmez, (öyle donup kalmıştır sanki). Yüreklerinin içi de bomboş havadır. (Şaşkınlıktan, kafalarında düşünce adına bir şey kalmamıştır).  
· 15/2 Bir zaman gelir ki nankörlük edenler, "Keşke müslüman olsaydılar" diye arzu ederler.  
· 16/61 Eğer Allâh, insanları, yaptıkları (her) haksızlıkla cezâlandırsaydı, yeryüzünde tek canlı bırakmazdı. Fakat onları takdir edilen bir süreye kadar erteler. Süreleri geldiği zaman da bir sâ'at dahi ne geri kalırlar, ne de ileri geçerler (derhal mahvolup giderler).  
· 18/58 Ama çok bağışlayan, esirgeyen Rabbin eğer onları, yaptıklariyle hemen cezâlandıracak olsaydı, onların azâbını çabuklaştırırdı. Fakat onlar için va'dedilen bir zaman vardır ki, ondan (kaçıp) sığınacak bir yer bulamayacaklardır.  
· 18/59 İşte şu kentler de zulmetmeğe başlayınca onları helâk ettik. Onları helâk etmek için de bir süre belirlemiştik.  
· 19/75 De ki: "Kim sapıklık içinde ise Rahmân ona süre versin (ne çıkar). Nihâyet va'dedildiklerini -azâbı veya (Duruşma) sâ'ati(ni)- gördükleri zaman, kimin yerce daha kötü ve adamca daha zayıf olduğunu bileceklerdir.  
· 19/84 Onlar hakkında acele etme, biz onlar(ın günlerini ve nefeslerini doldurmaları) için saydıkça sayıyoruz.  
· 21/39 İnkâr edenler, ne yüzlerinden, ne de sırtlarından ateşi savamayacakları ve yardım da olunmayacakları zamanı bir bilselerdi (onu böyle acele istemezlerdi)!  
· 21/40 Doğrusu o, onlara ansızın gelecek, onları şaşırtacak, ne onu reddedebilecekler, ne de kendilerine süre verilecek.  
· 21/111 "Bilmem belki de o (azâbın ertelenmesi) sizi denemek ve bir süreye kadar yaşatmak içindir"  
· 22/44 Medyen halkı da (yalanlamıştı); Mûsâ da yalanlanmıştı. Ben de kâfirlere bir süre vermiş, sonra onları yakalamıştım. (Bak), benim (onları) inkârım (görülmemiş biçimde cezâlandırmam) nasıl oldu!  
· 22/47 Senden azâbı çabuk istiyorlar. Allâh sözünden caymaz. (Ama herşeyin bir zamanı vardır. O, acele etmez. Zirâ) Rabbinin yanında bir gün, sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir.  
· 22/48 Nice kent var ki zulmederken ona biraz süre vermişim, sonra onu yakalamışımdır. Sonunda dönüş ancak banadır.  
· 29/53 Senden azâbı çabuk istiyorlar. Eğer (azâb için) belirtilmiş bir süre olmasaydı, onlara hemen azâb gelirdi. Fakat hiç farkına varmadıkları bir sırada o, kendilerine ansızın gelecektir.  
· 31/24 Onları biraz yaşatırız, sonra kaba bir azâba süreriz.  
· 35/45 Eğer Allâh, insanları yaptıkları işler yüzünden (hemen) cezâlandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allâh, onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor. Süreleri geldiği zaman, kuşkusuz Allâh kullarını görmektedir (onları yaptıkları işlere göre cezâlandıracaktır).  
· 39/8 İnsana bir zarar dokundu mu, hemen içtenlikle Rabbine yönelerek O'na du'â eder. Sonra (Rabbi) ona kendisinden bir ni'met verdi mi; önceden O'na yalvarmakta olduğunu unutur da, O'nun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmağa başlar. De ki: "Küfrünle azıcık yaşa, sen ateş halkındansın!"  
· 42/14 Onlar, kendilerine ilim geldikten sonra sadece aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinden belli bir süreye kadar yaşatma sözü geçmiş olmasaydı, aralarında hüküm verilir (işleri bitirilir)di. Onlardan sonra Kitaba vâris kılınanlar ondan, kuşku veren bir şüphe içindedirler.  
· 42/21 Yoksa onların, kendilerine, Allâh'ın izin vermediği dini koyan ortaklar mı var? Eğer (bir süre fırsat verilmesi hakkında) karar olmasaydı derhal aralarında hüküm verilir (işleri bitirilir)di. Kuşkusuz zâlimler için acı bir azâb vardır.  
· 68/44 Bu sözü yalanlayanı bana bırak; onları bilmedikleri yerden derece derece (azâba) yaklaştıracağız.  
· 68/45 Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım sağlamdır (onu kimse bozamaz). 
· 70/42 Bırak onları kendilerine va'dedilen günlerine kavuşuncaya kadar dalsın, oynasınlar.  
· 70/43 O gün kabirlerden hızlı hızlı çıkarlar. Onlar dikilen (putlara yahut hedef)lere doğru koşar gibi (koşarlar).  
· 73/11 Beni ve o ni'met sâhibi yalanlayıcıları yalnız bırak ve onlara biraz mühlet ver.  
· 77/46 "Yeyin, azıcık sefâ sürün, siz suçlularsınız!"  
Mümine düşen Rabbine Kurana güvenmek, yaşayan kuran olmaktır. Her hal ve şartta, dini, değerlerini, ölçü ve ilkelerini, katışıksız bir halde halis tutarak yaşamaktır. Tarık olmaya devam etmektir. Karanlığa aydınlık, ışık vermektir. http://aaldemira.blogspot.com/

ARAPÇASI OKUNUŞU YAKLAŞIK MEALİ

 rtfSelectedTabRef*39*17*17*086.017*Tarik 1-17**1*90*tumSure*rtfSelectedTabRef
 rtfBulunanSayi*17*rtfBulunanSayi
 rtfSndPly*86.1*

(٨٦-١)
86.1*************
وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ

86.1 - Ves semâi vet târıg.

86.1 - Göğe ve târık'a andolsun.

 rtfSndPly*86.2*
(٨٦-٢)
86.2*************
وَمَا اَدْرٰیكَ مَا الطَّارِقُ

86.2 - Ve mâ edrâke mettârıg.

86.2 - Târık'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin?

 rtfSndPly*86.3*
(٨٦-٣)
86.3*************
اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ

86.3 - Ennecmus sâgıb.

86.3 - Parlayan yıldızdır.

 rtfSndPly*86.4*
(٨٦-٤)
86.4*************
اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ

86.4 - İn kullu nefsil lemmâ aleyhâ hâfız.

86.4 - Hiçbir can yoktur ki başında bir koruyucu (bekçi) olmasın.

 rtfSndPly*86.5*
(٨٦-٥)
86.5*************
فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ

86.5 - Felyenzuril insânu mimme hulıg.

86.5 - İnsan neden yaratıldığına bir baksın:

 rtfSndPly*86.6*
(٨٦-٦)
86.6*************
خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ

86.6 - Huliga mim mâin dâfıg.

86.6 - Atılan bir sudan yaratıldı.

 rtfSndPly*86.7*
(٨٦-٧)
86.7*************
يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

86.7 - Yahrucu mim beynis sulbi vet terâib.

86.7 - Bel ile kaburga kemikleri arasından çıkan (bir sudan).

 rtfSndPly*86.8*
(٨٦-٨)
86.8*************
اِنَّهُ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ

86.8 - İnnehû alâ rac'ıhî legâdir.

86.8 - O (Allâh), onu tekrar döndür(üp yarat)mağa kâdirdir.

 rtfSndPly*86.9*
(٨٦-٩)
86.9*************
يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ

86.9 - Yevme tubles serâir.

86.9 - Gizlilerin (ortaya dökülüp) yoklanacağı gün,

 rtfSndPly*86.10*
(٨٦-١٠)
86.10*************
فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ

86.10 - Femâ lehû min guvvetiv ve lâ nâsır.

86.10 - İnsanın ne bir gücü, ne de bir yardımcısı vardır.

 rtfSndPly*86.11*
(٨٦-١١)
86.11*************
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ

86.11 - Ves semâi zâtir rec'ı.

86.11 - Dönüşlü göğe andolsun,

 rtfSndPly*86.12*
(٨٦-١٢)
86.12*************
وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ

86.12 - Vel ardı zâtis sad'ı.

86.12 - (Bitkilerin çıkması için) Çatlayan yere andolsun ki,

 rtfSndPly*86.13*
(٨٦-١٣)
86.13*************
اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ

86.13 - İnnehû legavlun fasl.

86.13 - O (Kur'ân), elbette (hak ile bâtılı) ayırdedici bir sözdür.

 rtfSndPly*86.14*
(٨٦-١٤)
86.14*************
وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ

86.14 - Ve mâ huve bilhezl.

86.14 - O, şaka değildir.

 rtfSndPly*86.15*
(٨٦-١٥)
86.15*************
اِنَّهُمْ يَكٖيدُونَ كَيْدًا

86.15 - İnnehum yekîdûne keydâ.

86.15 - Onlar (onu iptal etmek için) bir tuzak kuruyorlar.

 rtfSndPly*86.16*
(٨٦-١٦)
86.16*************
وَاَكٖيدُ كَيْدًا

86.16 - Ve ekîdu keydâ.

86.16 - Ben de (onları yakalamak için) bir tuzak kuruyorum.

 rtfSndPly*86.17*
(٨٦-١٧)
86.17*************
فَمَهِّلِ الْكَافِرٖينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

86.17 - Femehhilil kâfirîne emhilhum ruveydâ.

86.17 - Hele sen o kâfirlere mühlet ver, biraz bırak onları (bildiklerine gitsinler).


TARIK SURESİ ÇALIŞMA NOTLARI
rtfSelectedTabRef*39*17*17*086.017*Tarik 1-17**1*90*tumSure*rtfSelectedTabRef
 rtfBulunanSayi*17*rtfBulunanSayi
 rtfSndPly*86.1*

(٨٦-١)
وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ
86.1*************86.1 - Ves semâi vet târıg.
SA - Göğe ve târık'a andolsun.
Si.me.ve: Gökyüzü, isim, ad, adaş, denk, benzer, isim ad koyma, muayyen, belirli,  yükseklik, yücelik. “Her yüksek ve yüce şeye, es-semâ denilir. Gökyüzüne semâ denilmesinin sebebi, yeryüzünden yukarıda oluşundandır. Her bir şeyin üstüne ve üstününe semâ denilir. Meselâ matematiğe de semâ denir. Çünkü matematik üstün bir ilimdir. Herhangi bir şeyin üst kısmına da semâ denir. Ayakkabının üstü semâ‘dır; evin tavanı da semâ‘dır. Hatta bulutlara ve yağmura da semâ denmiştir. Es-Semâ‘nın fiili olan semâ, حسيب [hasîb=ince hesap bilen, muhasebeci] ve şerîf [onurlu, erdemli] kimselerin işleri için kullanılır. Bu demektir ki, iyi hesap [matematik] bilen kimseler de semâ‘dır. Lisânü’l-Arab’ın semâ ile ilgili maddesi.HY. “Sözlükte “dinleme, işitme, kulak verme” anlamına gelen semâ, tasavvufta, makam ve nağme ile okunan dini metin ve ilâhileri ve dini musîkiyi dinleme; raksetme, devrân etme, dinlenen dini musikînin etkisiyle coşup dönme demektir. Mevlevî zikir meclisine semâ, bu âyine katılan dervişlere semâ-zen, âyinin icra olunduğu yere semâhâne denir. (M.C.-Dini Kavramlar Sözlüğü, DVY)”.
Semâ, lügatte kişinin üstünde olan ve onu gölgelendiren her şeye denir. Evin tavanına sema denilmesi de bundandır. Yağmur semadan indiği için yağmura da semâ denir. Şâir şöyle der: Bir kavmin toprağına yağmur yağdığı zaman, onlar kızsalar da biz orada hayvanlarımızı otlatırdık. Elmalılı-MYSoyalan”.
Târıg /Ta.ra.ka: Yol, meslek, gidişat, davranış, tabakalar, seçilmişler, rehber, örnek kişi, temsilci, gece doğan yıldız, sabahı müjdeleyen yıldız, işittirmek için şiddetle vurmak, ses çıkarmak, çarpmak, gece gelen kapıyı çalan konuk, vb anlamlarında kullanılmaktadır.

“Târik, "tark"tan ism-i faildir. "Tark", ses çıkaracak şekilde şiddetle vurmak, çarpmak de­mektir. Çekiç ve çomak manasına "mitrake" aynı köktendir. Tarık da aynı köktendir. Çünkü yolcu­lar, ona ayak vururlar. Bu suretle tarık, tokmak vurur gibi şiddetle vuran demek olduğu halde ayak vurmak, yol tepmek anlamında, geleneksel dilde, yola giden yol­cuya isim olmuştur. Özellikle de gece gelen manası meşhur olmuş­tur ki, geceleyin gelip kapı çalan, gönül hoplatan ziyaretçi anlamında kullanılmıştır.Bu manadan hareketle, ne olursa olsun geceleyin ortaya çı­kan, göze gönüle çarpan her şeye hatta hayalî suretlere bile denmiş­tir. Türkçe'deki zihne çarpmak, akla takılmak ifadesi de bu an­lamdadır. Ayrıca "târik", sabaha karşı doğan, sabah yıldızına da denilir. Târik Sûresi'ndeki "târik" ifadesi arkasından gelen ayetle de açıklandığı gibi "necm-i sakib"tir. Necm-i sakib ise, delik/delici yıl­dızdır, yani, ışığının kuvvetinden dolayı zulmeti deliyor gibi görü­nen her parlak yıldıza denilir. Elmalılı-MYSoyalan”.
وَمَا اَدْرٰیكَ مَا الطَّارِقُ
86.2*************86.2 - Ve mâ edrâke mettârıg.
SA - Târık'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin?

(٨٦-٣)
اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ
86.3 - Ennecmus sâgıb.
SA - Parlayan yıldızdır.se


Se.ka.be: Karanlığı delen, Kur’ân’ın inen her pasajı öyle sert ve etkili bir vuruş yapmaktadır ki, âdeta tokat gibi inen bu vuruşlar kâfirlerin yüreklerini hoplatmakta, kalplerini paramparça etmekte ve toplumdaki küfür ve şirk bloklarını delip geçmektedir. HYılmaz”.
Sâkıb, yakan, şiddetle delen veya deli­ci demektir. Semâyı delivermiş parlak görünen yıldıza denir. Bu anlamdan kaynaklanarak şihablara da sakıb denilir. Bir de kuş yu­karı yükseldi demek olan "sâkıbu't-tâir" tabirinde olduğu gibi "irtifa" yükseklik manasına gelir. Bazıları bu anlamdan olarak "necm-i sâkıb" ifadesini yüksek yıldız diye tefsir etmişlerdir. Elmalılı-MYSoyalan”.

 rtfSndPly*86.4*
(٨٦-٤)
86.4*************
اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ
86.4 - İn kullu nefsil lemmâ aleyhâ hâfız.
SA - Hiçbir can yoktur ki başında bir koruyucu (bekçi) olmasın.
YB- Parlayan yıldız gece görünür ama gündüz de parlaklığını kaybetmez. Tek fark gündüzün çıplak gözle görülememesidir. Yücelik ve sürekli parlayan yıldız büyük bir gerçeğin kanıtlarıdır. İnsan başkalarından saklı kalan amellerinin boşa gittiğini zanneder. Oysa İnsanın amelleri görünsün veya görünmesin gece görünen gündüz görünmeyen parlak yıldız gibi kaybolmazlar, muhafaza edilirler, korunurlar.
YBYB
Ha.fe.Zı: Koruma, gözetleme, muhafaza etme, rakip. Günlük hayatımızda, “Kuran’ı ezberlemiş kişi” anlamında kullandığımız حافظ [hâfız] sözcüğü, “koruyucu” demektir. Sözcüğün Kuran’ı ezberleyen kişiler için kullanılıyor olması da aslında o kişilerin ezberlemek suretiyle Kuran’ı korumalarındandır.

rtfSndPly*86.5*
(٨٦-٥)
86.5*************
فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ
86.5 - Felyenzuril insânu mimme hulıg.
SA - İnsan neden yaratıldığına bir baksın:
YB- İnsanın amelleri bazen saklı bazen görünür; yaşam/hayat da öyle, bazen gözler önündedir bazen de gizli, bu konu hakkında gereği gibi düşünüldüğünde mesele kolayca anlaşılır. İnsan nasıl yaratıldığına/yapıldığına bir bakmalıdır.Y     YBYBYB     
Hı.le.ka            :Bir şeyin ölçüsünü belirlemek, denkleme, ayarlama, takdir etme, tabiat, huy, mizaç, ahlak, ahlaklandırma, hilkat, şekil almak, değişmek, tasarlamak, kurmak, yaratmak, yapmak, “خلق - halq” sözcüğü Kur’ân’da sadece Allah’ın yaratması için kullanılmamıştır. Meselâ, Fecr sûresinin 8. âyetinde Rabbimiz “Ülkelerde benzeri yaratılmamış olan sütun sahibi İrem’e” demek sûretiyle Babil bahçelerini/kulelerini tanımlarken “لميخلق مثلها - lem yuhlaq mislüha [benzeri yaratılmamıştı]” ifadesini kullanmıştır. Bizler biliyoruz ki, İrem’i yapan, Kur’ân’daki ifadesiyle “halq” eden [yaratan] insanlardır. Bundan başka, Rabbimiz Âl-i Imran sûresinin 49. âyetinde “انّىاخلق لكم - enni ehlüqu leküm [sizin için yaratırım] …” ve Maide sûresinin 110. âyetinde “واذتخلق - ve iz tahlüqu mine’t-tîni [hani sen çamurdan yaratıyordun] …” diyerek yaratma sözcüğünü Îsâ Peygamber için, AnkEbût sûresinin 17. âyetinde “وتخلقونإفكا - ve tahlüqûne ifken [iftira yaratıyorsunuz] …” diyerek müşrikler için kullanmıştır.Bu örnekler, “خلق - halq” sözcüğünün sadece Allah’a ait olan “yoktan var etme” eylemi için değil, terzinin kumaştan elbise yapması, marangozun keresteden dolap yapması gibi “bir nesneden başka bir şey yapma” veya “uydurma” gibi eylemler için de kullanıldığını göstermektedir HYılmaz”.
Halk, yaratmak ve inşa etmek demektir. "Halk" ile "caala" kelimesi eş anlamlı iki keli­medir. Ancak "halk" tekvin ile il­gili inşaya tahsis edilmiş, bir tak­dir ve tavsiye manasını içine alır. Yani "halk"da, yaratılanın her yönüyle özel kaderini yoktan var eden ve takdir eden öncü bir kapsayıcı ilim ve ona göre, gerek maddesiz ve gerek bir madde­den yapma ve düzen verme ma­nası vardır.  Bu şekilde "fıtrat" kelimesi­nin anlamı, halk ve hilkat keli­melerinin anlamından bir cüzdür. "Caale" kelimesi dilimize daha çok "yapmak", "kılmak" şeklinde çevrilebilir. Elmalılı-MYSoyalan”.
Bloğda, Felak suresinde de açıklandığı üzere: 68/4 Ve inneke le'ala hulukin 'azîm. Ve sen, büyük bir ahlâk üzerindesin, ayeti uyarınca halak ahlaktır; Halak; o varlığın ahlakı, yaratılışı, amacı, yaşam programı gibi geniş anlamda ele alınmaktadır. Yerin göğün halakı denildiğinde, bunların yaratılışlarını, hareketlerini, programlarını, amaçlarını kapsayan bir hal ve hareketler bütünü anlaşılmaktadır”.
Kur’an’da Yaratılış ile ilgili kavramlar Bülent Şahin ERDEĞER
Kur’an’daki yaratılışla ilgili kavramları inceleyelim. Kavramların Arapça’daki anlam alanlarını Kur’an kelime ve kavram sözlüğü olarak artık bir klasik halini alan Rağıb el-İsfehani’nin Müfredat’ını (Dar’ul Kalem, Dimeşk) referans alarak inceleyeceğiz:
0- İBDÂ – (ابداع): Yoktan eşsiz Yaratma
İbda yoktan
örneksiz yaratma demektir. Daha önce tasavvur edilmemiş, varolmayan bir şey’in var edilmesi anlamına gelen bu fiil sadece Allah’a mahsustur. Eşsizlik anlamına gelen “bedi” bu sıfır noktasından var etme kudretidir.
“O semâları ve yeri yoktan var edendir…” En’am 6/101
“Göklerin ve yerin yaratıcısı O’dur; bir şeyin olmasını istediğinde ona sadece “Ol” der -ve o (şey hemen) oluverir”. Bakara 2/117
1- FATARA- فطر : Potansiyel’i Yaratma
Fatara Allah’ın bir şeyi yaratması ve onu herhangi bir fiili yapmaya aday halde düzenlemesi demektir.
Böylece sen, batıl olan her şeyden uzaklaşarak yüzünü kararlı bir şekilde (hak olan) dine çevir ve Allah’ın insan bünyesine nakşettiği fıtrata uygun davran… Rum 30/30
Fatara ya da diğer ifadesiyle “Fıtrat” yaratılışın potansiyel durumudur.
2- FELAQ فلق : Potansiyelden açığa çıkartmaFelaq, zaten özünden yeni bir şeyin çıkmasına elverişli bir varlıktan yeni bir varlık çıkartmak anlamına gelir.“Kuşkusuz Allah, tohumu ve meyve çekirdeğini çatlatarak ölüden diriyi meydana getirendir ve diriden de ölüyü çıkaran. İşte budur Allah: ve akıllarınız hala nasıl da tersyüz oluyor!” En’am 6/953- KHALQ خلق : Bir şeyden Başka bir şeyi ortaya çıkartmak“Khalq” kavramı varolan bir şeyi başka bir şeye dönüştürerek yeni bir şeyi ortaya çıkartmak anlamına gelir.
Ey insanlar! Sizi bir tek can(lı)dan halden hale geçiren ve ondan da eşini üreten ve her ikisinden pek çok kadın ve erkek meydana getiren Rabbinize karşı sorumluluk bilincine sahip olun. Nisa 4/1
O (ki,) gökleri ve yeri (içsel) bir gerçeklik, (şaşmaz bir düzen) üzere halden hale geçirerek yaratmıştır. İnsanı nutfeden halden hale dönüştürerek yarattı. Böyle iken bakarsın ki o, Rabbine açık bir hasım kesilmiştir. Nahl 16/3-4
Hayatın çeşitliliği Allah’ın İşaretlerindendir:
“Şu hâlde hiç halden hale geçirerek düzenli biçimde yaratan ile, bu işlemi yapamayan bir olur mu? Artık siz düşünmez misiniz?
Allah’ın nimetlerini (bu şekilde yarattıklarını/yaratışını) saymaya kalksanız, asla böyle bir işin altından kalkamazsınız! Gerçek şu ki, çok acıyan çok esirgeyen gerçek bağışlayıcı elbette Allah’tır…” Nahl 16/17-18
İsa (as) da Khalq etmişti:
Halk etme kavramı Hz. İsa’ya izafeten de kullanılmıştır. Bu kullanım da göstermektedir ki halden hale geçirerek oluşturabildiğini de göstermektedir:
“(Ey İsa)Nasıl Benim iznimle çamurdan, (sana uyanların) kaderini şekillendirdiğini ve sonra bunun Benim iznimle (onların) kaderi olabilmesi için ona üflediğini…” 5/110
4- ENŞEE انشأ: Varolan bir şeyden başka bir şeyin aşamalı olarak üretilmesi/inşa edilmesi
Enşee (İnşa) da bir şeyin aşama aşama geliştirilerek/dönüştürülerek var kılınmasıdır. İnşaa ederek yaratmak Kur’an’da doğadaki şeylerin yaratılması için kullanılmıştır. Örneğin Bulutların “yaratılışı” için şöyle denmektedir:
O, korku ve ümit vermek için size şimşeği gösterendir, yağmur yüklü bulutları inşa edendir. Ra’d 13/12
Enşee kavramı Kur’an’da ayrıca ceninin halden hale dönüşerek insanın vücuda gelmesi için de kullanılmıştır. (23/31, 53/32)İlginç olan nokta ise yeniden yaratılış için de bu kavram kullanılmaktadır:
“Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi yeniden inşa etmek üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. (Bu konuda) bizim önümüze geçilmez.” Vakıa 56/60-61
5- CEALE جعل Eskisinin yerine yenisini oluşturmakCeale, bir şeyi uygun hale getirip uygun olmayan halini bertaraf etmek anlamına gelmektedir.
Onu, düşünüp kavrayabilmeniz için Arapça bir hitabe yarattık. Zuhruf 43/3

Yukarıdaki 5 kavram da görüldüğü üzere Yaratma fiili sadece yoktan var etme anlamında kullanılmamıştır. Rabbimiz yoktan var ettikten sonra halden hale geçirerek te vardan da yeni varlar var etmektedir. “İlk yaratılış” olarak tanımlayabileceğimiz Varlığın özü yokluktan Allah’ın İradesiyle yoktan yaratılmıştır.
Ancak bu başlangıçtan sonraki süreç Fatara, Felaq, Khalq, İnşa ve Ceale kavramlarıyla ifade edilen halden hale geçiş, bir şeyden başka bir şeyin ortaya çıkması anlamında bir yaratılıştır. Halk arasındaki eksik yaratılış telakkisi yaratmanın sadece yoktan yaratma olduğu zannının devamını sağlamıştır. Oysa Allah’ın yaratıştaki sünneti bir şeyi yoktan yarattıktan sonra diğer şeyleri o özden türeterek, vardan başka bir var ederek yaratmasıdır.
Kun fe yekun!” ne demektir?Allah bir şeyin olmasını isterse “ol deyince , oluş sürecine girer”. Burada;
1. Allah’ın yoktan var etmesi.
2. Varlıkları kullanarak var etmesi
3. Vardan var etme sürecinin devam etmesi…
Birincisi, Rabbimiz yoktan bir varlığı var etmektedir. Ayrıca dilerse de yok etmektedir. Varlıklara verilen özellik ve yeteneklerde ol emri ile yoktan verilebilmektedir.O, Tek’tir, Biricik’tir, öyle ki bir şeyin olmasını istediğinde ona sadece “Ol!” der -ve o (şey hemen) oluş süreci başlar.” (Yasin 36/82)

Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran, “Understanding Islam” adlı eserinde Yasin Suresi 82. ayetten hareketle bahsettiğimiz gibi olma sürecini üç sınıfa ayırıyor. Evrimci yaratılışa “Kun fe yakun” ayetindeki feyekun filinin mudari (gelecek kipinde) oluşu ve süreci ifade ettiğini belirtiyor. “Be an it is” (Yasin 82)(ol der o da olur.) burada “olur” geniş zaman fili yani evrimdir. O halde ilgili ifadeyi Türkçe’ye Mustafa İslamoğlu’nun da yaptığı gibi şöyle çevirmeliyiz: “O, ol deyince oluş süreci başlar…”İkincisi ise, Şefkatli olan Allah varlıklardan yeni varlıklar ortaya çıkarmaktadır. Bu konuda Rahman bazı kanunlar koymuştur. Bu kanunlar çerçevesinde olaylar gerçekleşir. Bazıları bu yaratmayı Allah’ın koyduğu kanunlarda ya da varlıklardaki gizli bir güçte aramaktadırlar. Oysa varlığın tanrısal yeteneği yerine bu yaratılma kanunlarından faydalanmak için araştırmalar yapılmalıdır. Fakat bazıları bu varlıklardaki Allah’ın ol emrine uydukları kısmı görememektedirler.BŞErdeğer”.

Ne.Zı.ra: Bakmak, düşünmek, ibret alma,inceleme, iltifat, muhlet, süre, bekleme, yönelme,


 rtfSndPly*86.6*
(٨٦-٦)
86.6*************
خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ
86.6 - Huliga mim mâin dâfıg.
SA - Atılan bir sudan yaratıldı.
 rtfSndPly*86.7*
(٨٦-٧)
86.7*************
يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ
86.7 - Yahrucu mim beynis sulbi vet terâib.
SA - Bel ile kaburga kemikleri arasından çıkan (bir sudan).
YB- Çeşitli yollardan geçerek kadının rahmine ulaşan sıvıdaki sperm görünmeyen/gizli bir hayat/yaşam taşımaktadır. Bu hayat ana rahminde belirginleşir. Gözle görünür hale gelir.

 rtfSndPly*86.8*
(٨٦-٨)
86.8*************
اِنَّهُ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ
86.8 - İnnehû alâ rac'ıhî legâdir.
SA - O (Allâh), onu tekrar döndür(üp yarat)mağa kâdirdir.
YB- İnsanların ölümden sonra yeniden diriltilmeleri hiç de şaşılacak bir şey değildir. Yaşam gizli veya açık/görünür olarak zaten devam etmektedir. Fiziksel ölümle yaşam gizli hale gelir. Allah daha önce gözden gizli olan yaşamı görünür yaptı. Kesinlikle daha sonra da yapacak güçtedir.
Ra.ce.a: Geri dönmek, iade, karşılık verme, atışma, dönen, yağmur, eski hale gelme, râci, merci, irtica, ricat, müracaat, doğum anında ana rahminden bebekle birlikte çıkan ince deri, hayvan gübresi, ter, adım, yağmur, bulut, göl, menfaat, ilkbahar bitkileri, göçmen kuşlar. Dikkat edilirse, bu anlamların hepsinde de bir geri dönüşüm, devr-i daim, devirli bir hareketlilik söz konusudur. HY.
 rtfSndPly*86.12*
rtfSndPly*86.9*
(٨٦-٩)
86.9*************
يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ
86.9 - Yevme tubles serâir.
SA - Gizlilerin (ortaya dökülüp) yoklanacağı gün,
YB- Gizli yaşamın tekrar görünür olacağı gün, tüm gizli amellerin de görünür olacağı gündür.
Be.le.ve:  İmtihan, deneme, İmtihan ise, “saflaştırma, açığa çıkarma” anlamına gelir. Çünkü imtihan ile kişinin ne bilip bilmediği veya kim olup olmadığı açığa çıkmaktadır. Dolayısıyla Allah’ın kişiyi imtihan etmesi, Allah’ın bilmediklerini öğrenmesi anlamına değil, o kişinin Allah tarafından zaten ayrıntılı olarak bilinen fiillerinin yine Allah tarafından ifşa edilmesi anlamına gelir. Tıpkı bir öğretmenin öğrencisini, ondan bir şey öğrenmek için değil de, neyi ne kadar bildiğini açığa çıkarmak için imtihan etmesi gibi.HY”.
Si.ra.ra: Sevinç, sır, gizleme, divan, koltuk.
“Serîre"nin ço­ğuludur. Kalplerde gizlenen aki­deler, niyetler, kinler, garazlar gibi batın işlere, gizli yapılan iyi ve kötü işlere, gizli emeller anlamına gelir. İyi kötü bütün gizli işleri ve düşünceleri kapsar. Elmalılı-MYSoyalan”.
 rtfSndPly*86.10*
(٨٦-١٠)
86.10*************
فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ
86.10 - Femâ lehû min guvvetiv ve lâ nâsır.
SA - İnsanın ne bir gücü, ne de bir yardımcısı vardır.
YB- O gün insanın gizli olan amellerinin günışığına çıkmasına hiç bir güç engel olamaz. İnsanı da yaptıklarından koruyacak bir yardımcı da olmayacaktır.
Ka.ve.ye: Güç, kuvvet, kudret, sıkılık, sağlamlık, ciddiye alma, sahrada konaklayan, sıkıntıda olan, muhtaç.
“Quvvet, üç şekilde tefsir edilir:
1. 'Aded/sayı
"Kuvvetinizi kuvvetle ziyadeleştirsin (doğumla sayınızı artırsın/sayınıza sayı katsın)."
"Siz bana kuvvetle (adam sayısıyla) yardım edin!"
"Biz kuvvet sahibiyiz (sayıca çoğuz)."
2. Çalışkanlık ve gayret/ciddiyet ile de­vam etmek
"Bir vakit de mîsâkınızı almıştık (.....) Size verdiğimizi kuvvetle tutun (Tevrat'ta bulunanları tam bir gayret, ciddiyet ve kararlılıkla alın, bağlanın)!"
"Size verdiğimizi kuvvetle tutun; içindekileri hatırınızdan çı­karmayın ki ittiqa edesiniz."
"Ey Yahya! Kitabı kuvvetle (gayret, ciddiyet ve kararlılıkla) al!"
3. Şiddetle yakalamak, yakalaması şiddet­li/çetin
"Dediler ki: "Kim bizden kuvvetlidir" (kimin yakalaması bizden daha şiddetlidir/çetindir)?! Kendi­lerini halkeden o Allah'ın onlardan daha kuvvetli (yakalamasının daha şiddetli/çetin) olduğunu görmüyorlar mı?"
"Senin karyenden (Mekke'den/Mekke halkından) kuvvetçe daha şiddetli (halkının yakalayışı daha şiddetli/çetin) nice karye vardı..."
"Keşke size karşı bir kuvvetim olsaydı (sizi şid­detle yakalayabilseydim) Elmalılı-MYSoyalan”.

Ne.sa.ra: Yardım etme, ensar, kurtarıcı, hakkını alma, intikam, korunma, çekinme, hıristiyan

 rtfSndPly*86.11*

 rtfSndPly*86.11*
(٨٦-١١)
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ 86.11*************
86.11 - Ves semâi zâtir rec'ı

SA - Dönüşlü göğe andolsun,
YB- İşte böyle yücelik de/İslami yaşam da tekrar gelecektir. Bir zamanlar gizli kalsa da yine ortaya çıkacaktır.
Si.me.ve: Gökyüzü, isim, ad, adaş, denk, benzer, isim ad koyma, muayyen, belirli,  yükseklik, yücelik. Her yüksek ve yüce şeye, es-semâ denilir. Gökyüzüne semâ denilmesinin sebebi, yeryüzünden yukarıda oluşundandır. Her bir şeyin üstüne ve üstününe semâ denilir. Meselâ matematiğe de semâ denir. Çünkü matematik üstün bir ilimdir. Herhangi bir şeyin üst kısmına da semâ denir. Ayakkabının üstü semâ‘dır; evin tavanı da semâ‘dır. Hatta bulutlara ve yağmura da semâ denmiştir. Es-Semâ‘nın fiili olan semâ, حسيب [hasîb=ince hesap bilen, muhasebeci] ve şerîf [onurlu, erdemli] kimselerin işleri için kullanılır. Bu demektir ki, iyi hesap [matematik] bilen kimseler de semâ‘dır. Lisânü’l-Arab’ın semâ ile ilgili maddesi.HY.

Ra.ce.a: Geri dönmek, iade, karşılık verme, atışma, dönen, yağmur, eski hale gelme, râci, merci, irtica, ricat, müracaat, doğum anında ana rahminden bebekle birlikte çıkan ince deri, hayvan gübresi, ter, adım, yağmur, bulut, göl, menfaat, ilkbahar bitkileri, göçmen kuşlar. Dikkat edilirse, bu anlamların hepsinde de bir geri dönüşüm, devr-i daim, devirli bir hareketlilik söz konusudur. HY.
 rtfSndPly*86.12*

 rtfSndPly*86.12*
(٨٦-١٢)
86.12*************
وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ
86.12 - Vel ardı zâtis sad'ı.
SA - (Bitkilerin çıkması için) Çatlayan yere andolsun ki,
YB- Aynen yer altındaki gizli yaşamı çatlayıp ortaya çıkaran yer gibi. Toprak yarılıp bitkileri ortaya çıkarır. Toplum da yeni hayatı -içinde gizli kalmış olan yeni yaşam biçimini- içinden çıkarır. rtfSndPly*86.13*Sa.de.a: Çatlama, yarılma, ayrılma, bölünme, hakkı açığa vurma, baş ağrısı.
“Sadi;çatlak ve çatla­mak demektir. Yeryüzünün bitki için yarılmasına da denir. Bu ne­denle mecaz olarak bitkiler için de kullanılır. "Arz-ı zât-ı sad' ", yeryüzün­deki herhangi bir nedenle oluş­muş hendeklerle, vadilerle, çat­laklarla ilişkili olarak da kullanıl­dığı gibi su kanalları, mezarlar, kabirler, yolcuların çiğneyip bı­raktıkları izlerle de anlam ilişkisi vardır. Ölüm ile öldükten sonra dirilip toplanma arasında bir ber­zah, bir geçiş yeri olması itibariy­le kabirlere de işaret vardır. Elmalılı-MYSoyalan”.

E.ra.Da: Arz, yeryüzü, cahil, inançsız, yalanlayıcı kâfirlerdir Tüm meal ve tefsirlerde الارض [arz] sözcüğü hep “yeryüzü” olarak çevrilmiştir.
Bu sözcüğünün kadim Arapça’daki anlamlarına bakmak ve bu anlamlar içinden pasaja uygun olanını tercih etmektir. Arz sözcüğü aşağıdaki anlamlara gelmektedir:
·                     Üzerinde insanların bulunduğu yer.
·                     Her aşağı olan, aşağıda bulunan şey.
·                     Devenin ayakları.
·                     Yere yakın yaratıklar.
·                     Hayvanların ayaklarının yere yakın kısımları.
·                     İnsanın topuğundan aşağıdaki kısmı.
·                     Ayakkabının tabanı.
·                     Kuru ağaç yiyen böcek.
·                     İlk bahar günleri ortaya çıkan karıncaya benzer beyaz kurtçuk.
·                     Kum içinde yaşayan solucan, keme cinsinden yaratıklar. [58]
Dikkat edilirse, yukarıdaki anlamların ortak noktası, hepsinin de “aşağı olmayı, sefilliği, yere yakınlığı” ifade etmekte oluşlarıdır. Zaten “dünya”ya arz denilmesinin sebebi de, herkesin ayakları altında olmasından dolayıdır.HY
 rtfSndPly*86.13*
(٨٦-١٣)
86.13*************
اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ
86.13 - İnnehû legavlun fasl.
SA - O (Kur'ân), elbette (hak ile bâtılı) ayırt edici bir sözdür.
YB- Tabiatta devamlı olan yıkım ve yeniden canlanma olayları insanlığın sosyal hayatında yeniden doğuşun (devrimin) olacağının kanıtıdır. İnsanlık şu anda yıkım safhasındadır ama Fetih süresi 29. Ayette anlatıldığı gibi insanlık yeniden filizlenecek büyüyecek ve kuvvetlenecektir.
Fe.Sa.le: Ayırma, ayırtetme, kesin hüküm, sütten kesme, tafsil, genişçe açıklama, akraba, aile,

rtfSndPly*86.14*
(٨٦-١٤)
86.14*************
وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ
86.14 - Ve mâ huve bilhezl.
SA - O, şaka değildir.
He.za.le: Şaka, oyun, boş söz, saçma, değersiz.
“Sözlükte “şaka yapmak, eylenmek, ciddiyetsizlik, zayıflık, cılızlık” gibi anlamlara gelen hezl, bir fıkıh kavramı olarak, iç irade ile beyan arasında kasıtlı uygunsuzluk durumu doğuran ciddiyetsizlik demektir. “Sözü sırf oyun, eğlence ve şaka olarak söylemek” veya “sözün hakikî veya mecazî anlamına delaletini kastetmeyip sahih olmayan bir şeyi kastetmek” ya da “hiçbir şey kastetmemek” şeklinde tanımlanabilir (İ.P- Dini Kavramlar Sözlüğü, DVY)”.

rtfSndPly*86.15*
(٨٦-١٥)
86.15*************
اِنَّهُمْ يَكٖيدُونَ كَيْدًا
86.15 - İnnehum yekîdûne keydâ.
SA - Onlar (onu iptal etmek için) bir tuzak kuruyorlar.
Ke.ye.de: Hile, tuzak kurmak, hileye ceza verme, işleri yoluna koyma, hilesini bozma, kötülük, engel olmak, kusmak, çakmağın geç yanması, savaşmak, dövüşmek, karganın ötmesi”
Hile yapmak, aldatmak, tuzak kurmak, hak veya bâtıl sebeple tedbir almak demektir. Keyd çoğunlukla yerilen bir fiil ve davranıştır. İnsanların başkalarına zarar vermek veya kendilerine menfaat sağlamak için yaptıkları hile kötü, Allah’ın hile yapanların hilelerini boşa çıkarması ve tedbir alması iyidir (A’râf, 7/183. Târık, 86/16).
“Keyd” kavramı Kur’ân’da 35 defa geçmiş ve azab etmek (A’râf, 7/183), insan öldürmek (Tûr, 52/42), tuzak kurmak (Yûsuf, 12/52), aldatmak (Mürselât, 77/39), insanı ateşte yakmak (Sâffât, 37/98), kin (Hac, 22/39), insanları dinden men etmek (Târık, 86/15-16) ve çare (Yûsuf, 12/76) anlamlarında kullanılmıştır.
Müşriklerin, mü’minlere yaptıkları zulümler (Enfâl, 8/18), Peygamberimizi öldürmek istemeleri (Hac, 22/15), Kur’ân ve İslâm’ın nurunu söndürmek ve insanları dinden men etmek istemeleri (Târık, 86/15-16), Firavun ve taifesinin İsrailoğullarının çocuklarını öldürmeleri, işkence ve zulüm yapmaları (Mü’min, 40/25, 37), Ebrehe ve ordusunun Kâ’be’ye saldırısı (Fil, 104/2), Mısır hazine bakanının eşi Zeliha’nın Yusuf Peygamberle zina etmek istemesi (Yûsuf, 12/33-34), Yusuf (a.s.)’ın bunu kabul etmemesi üzerine ona zina isnatında bulunması (Yûsuf, 12/22, 28, 50), Yusuf (a.s.)’ın kardeşlerinin Yusuf (a.s.)’a kötülük etmeleri (Yûsuf, 12/5), Şeytanın, insanları aldatmak, küfür ve isyâna, kötülük ve zulme sevketmek için yaptığı vesvese (Nisâ, 4/76) “keyd” kavramı ile ifade edilmiştir.
Keyd kavramının isim şekli mekîd çoğulu mekîdûn’dur. Kur’ân’da kâfirler, mekîdin (hilekârlar) olarak nitelenmiştir (Tûr, 52/42). (İ.K- Dini Kavramlar Sözlüğü, DVY)

YBYB
 rtfSndPly*86.16*
(٨٦-١٦)
86.16*************
وَاَكٖيدُ كَيْدًا
86.16 - Ve ekîdu keydâ.
SA - Ben de (onları yakalamak için) bir tuzak kuruyorum.
Ke.ye.de: Hile, tuzak kurmak, hileye ceza verme, işleri yoluna koyma, hilesini bozma, kötülük, engel olmak, kusmak, çakmağın geç yanması, savaşmak, dövüşmek, karganın ötmesi”
Hile yapmak, aldatmak, tuzak kurmak, hak veya bâtıl sebeple tedbir almak demektir. Keyd çoğunlukla yerilen bir fiil ve davranıştır. İnsanların başkalarına zarar vermek veya kendilerine menfaat sağlamak için yaptıkları hile kötü, Allah’ın hile yapanların hilelerini boşa çıkarması ve tedbir alması iyidir (A’râf, 7/183. Târık, 86/16).
“Keyd” kavramı Kur’ân’da 35 defa geçmiş ve azab etmek (A’râf, 7/183), insan öldürmek (Tûr, 52/42), tuzak kurmak (Yûsuf, 12/52), aldatmak (Mürselât, 77/39), insanı ateşte yakmak (Sâffât, 37/98), kin (Hac, 22/39), insanları dinden men etmek (Târık, 86/15-16) ve çare (Yûsuf, 12/76) anlamlarında kullanılmıştır.
Müşriklerin, mü’minlere yaptıkları zulümler (Enfâl, 8/18), Peygamberimizi öldürmek istemeleri (Hac, 22/15), Kur’ân ve İslâm’ın nurunu söndürmek ve insanları dinden men etmek istemeleri (Târık, 86/15-16), Firavun ve taifesinin İsrailoğullarının çocuklarını öldürmeleri, işkence ve zulüm yapmaları (Mü’min, 40/25, 37), Ebrehe ve ordusunun Kâ’be’ye saldırısı (Fil, 104/2), Mısır hazine bakanının eşi Zeliha’nın Yusuf Peygamberle zina etmek istemesi (Yûsuf, 12/33-34), Yusuf (a.s.)’ın bunu kabul etmemesi üzerine ona zina isnatında bulunması (Yûsuf, 12/22, 28, 50), Yusuf (a.s.)’ın kardeşlerinin Yusuf (a.s.)’a kötülük etmeleri (Yûsuf, 12/5), Şeytanın, insanları aldatmak, küfür ve isyâna, kötülük ve zulme sevketmek için yaptığı vesvese (Nisâ, 4/76) “keyd” kavramı ile ifade edilmiştir.
Keyd kavramının isim şekli mekîd çoğulu mekîdûn’dur. Kur’ân’da kâfirler, mekîdin (hilekârlar) olarak nitelenmiştir (Tûr, 52/42). (İ.K- Dini Kavramlar Sözlüğü, DVY)
 (٨٦-١٧)
86.17*************
فَمَهِّلِ الْكَافِرٖينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا
86.17 - Femehhilil kâfirîne emhilhum ruveydâ.
SA - Hele sen o kâfirlere mühlet ver, biraz bırak onları (bildiklerine gitsinler).
Ra.ve.de: Göz koyma, elde etmeye çalışma, peşine düşmek, yavaş olma, mühlet verme, isteme,
Me.he.le: Süre, mühlet, irin, madenin filizini erimiş hali,
Ke.fe.ra: Nankör, inkar, gizleme, çiftçi, tasdik etmeme, inanmama, kaçınma, hiçe sayma, tanımama, küfre girme, silme, kefaret, kafur içeceği.
Bir şeyi örtmek, perdelemek, gizlemek, uzak durmak ve nimete nankörlük etmek anlamlarındaki “k-f-r” kökünden türeyen kâfir, sözlükte, bir şeyi örten, gizleyen ve nimete, iyiliğe nankörlük eden demektir. Bu kelimenin asıl anlamı bir şeyi örtmek, gizlemektir. Bu sebeple, gündüzü örtüp gizlediği için geceye, tohumu toprağa gömdüğü için çiftçiye ve kılıcı örttüğü için kınına kâfir denmiştir.
Din ıstılahında ise, Hz.Peygamberi ve onun Allah’tan getirdiği kesinlikle sabit olan şeyleri yalanlayan, tevatür yoluyla bize ulaşmış bulunan hükümlerden birini ya da bir kaçını inkâr eden kişiye kâfir, bu eyleme ise küfür denir. Eş’arî ve Mâturîdîlerin de içinde bulunduğu kelâm bilginlerinin çoğunluğuna göre küfür; zarurât-ı diniyyeden olduğu kesinlikle bilinen şeylerin tamamını veya bir kısmını kalben tasdik etmemek demektir. İmam Gazzâlî küfrü, Hz.Peygamberin getirmiş olduğu şeyleri yalanlamak şeklinde tarif etmiştir.
Kâfirler hakkında Kur’ân’da şöyle denilmektedir: “(Âyetlerimizi) inkâr etmiş ve kâfir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah’ın, meleklerin ve tüm insanların lâneti onların üzerindedir.” (Bakara, 2/161); “Gerçekten, inkâr edip kâfir olarak ölenler var ya, onların hiçbirinden fidye olarak dünya dolusu altın verecek olsa dahi kabul edilmeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır; hiç yardımcıları da yoktur.” (Âl-i İmrân, 3/91). Kazib (âyetleri yalanlayan), mülhid, münafık ve müşrik kimseler de kâfir kavramının kapsamına girmektedirler. (F.K.- Dini Kavramlar Sözlüğü, DVY)”.

“Küfür, lügatte nimeti örtmek manasına gelir. Kâfire, nimeti inkâr ettiği ve onu örttüğü için "kâfir" denilmiştir. Tohumu toprağa gömene ve geceye kâfir denilmesi de bu kabildendir. "Ziraatçıların da hoşuna giden bitkisi gibi" mealindeki âyette de kelimesi bu manada kullanıl­mıştır. Gece de, karanlığı ile herşeyi örttüğü için "kâfir" diye isimlendirilmiştir.
Küfr, "kef'in zammıyla "küfrân" gibi nimeti örtmek yani nankörlüktür. Bunun aslı da "kef'in üstünü ile "kefir"dir. Mutlaka örtmek demektir. Üstün ile olan bu manadadır.
Tohum eken ziraatçiye, gece­ye "kâfir", meyve tomurcuğuna "kâfur", kalça etlerine "kâfire" denilmiştir. Bu durumda fetha ile "kefr", genel anlamda mutlak örtmek, zamme ile "küfr" ise özel anlamda nimeti örtmektir.
Dinde küfür ise, imanın zıddıdır, imansızlık demektir. Bir kimsenin iman, şanından olduğu halde, iman etmemesidir. Öyle ki; yalanlama ve inkara, tasdiki terk etmeyi, bir zorlama ve engel ol­madığı halde dil ile ikrarı terk et­meyi de içine alır.
İmandaki tasdik gibi küfür de, tekzib de, kalbî, kavlî veya fi­ilî olur. Kalp ile yalanlama nasıl küfür ise, zorlama olmaksızın sözlü yalanlama da öyledir. Fiilî yalanlama da böyledir. İman edil­mesi arzu edilen mukaddes şeyle­re fiilen hakaret ve alay etmek, küçümsemek ve hafife almak, bunları bozmaya çalışmak en çir­kin küfürdür.
Kur'ân'da türevleriyle birlikte yaklaşık 524 âyette zikredilen bu kelimenin kökü, ke-fe-re’dir. "Kefere" ise "bir şeyi örtmek" demektir. Bu anlamıyla çiftçi tohumu toprağa atıp onun üzerini örttüğü için, ona "kafir" denir. Bunun gibi kılıcını örten kınına, karanlığı örten geceye ve meyveyi örten çiçek tomurcuklarına da, içlerinde meyveyi gizlediklerinden dolayı 'kâfir' denmiştir.
Cahiliye döneminde ise lügat manasına uygun olarak kullanılmıştır. Nitekim o dönemin şairlerinden Lebîd şöyle der:
"Onun sırtındaki, kendi rengine uymayan, renkli çizgiye, bulutların yıldızları örtmüş olduğu bir gecede yağmur taneleri, aralıksız olarak dökülür." İslâm ıstılahında ise küfür, Allah'ın nimetlerini ve O'nun birliğine delâlet eden âyetlerini inkâr etme, görmez­likten gelme demektir. Zira, her akıl sahibinin anlayabildiği; peygamberlerin gönderilmesinden tutun da, Allah'ın birliğine ve O'nun ortağı olmadığına delâlet eden bütün delillere, âyetlere inanmayıp ve böylelikle de adeta Allah'ın nimet­lerinin üzerini örtüp, görmezlikten gelene Kur'ân'da "kâfir" demiştir.
Bu itibarla "küfür" kelimesinin dini anlamıyla lügat anlamı arasındaki ilişki şöyle izah edilebilir: Münkir (inkâr eden) veya inkarcı, dinde iman edilmesi gereken hakikatlerden birisini veya Allah'ın kulları üzerinde gerekli gördüğü emir ve yasakların tümünü inkar edendir. İşte bu durumda kişi, inkâr ettiği iman gerçeklerini kendisine belleten ve gösteren ikna edici delilleri ve burhanları örtmektedir. Ayrıca o kişi, itaatta Allah'ın hakkını da görmezlikten gelmektedir
Netice olarak, maddi manada örtmek ve gizlemek anlamında kullanılan küfür kelimesi, Kur'ân'da maddi alandaki anlamı baki kalmak kaydıyla, manevi alana taşınmış ve bu alanda örtmek ve gizlemek anlamını ifade eder hale gelmiştir. Hatta diyebiliriz ki, Kur'ân'da bu ikinci anlam, temel anlam niteliğine kavuşturulmuştur. Allah'ın bahşetmiş olduğu nimetlere karşı teşekkürünü açığa vurmayan ve onlara karşı nankörlük eden kişiye kâfir denmiştir. Diğer bir ifade ile sanki o, kendisine sunulan delilleri yeterli görmeyerek kabul etmemiş, bu hareketiyle adeta, onların üzerini örtmüştür. Bu mana, câhiliye döneminde bilinmemiştir. İslâm bu manayı kazandırmıştır diyebiliriz.
Küfr, dört manada tefsir edilir:
1. Allah'ın tevhidine küfr etmek, O'nu in­kar etmek.
"Gerçekten o küfr edenleri (Allah'ın tevhidini/bir ve tek ilah olduğunu inkâr edenleri) uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir: İmân etmezler."
"Küfr edip (Allah'ın tevhidini inkâr edip) Allah yolundan alıkoyanlar..." [
2. Hüccetin/delilin inkârı.
"O tanıdıkları kendilerine gelince, ona küfr ettiler (onlar onu tanıdılar, fakat onu inkâr ettiler)."
"Yoluna gücü yetenlerin Beyt'i (Kabe'yi) haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Artık kim küfr ederse (Ehl-i Kitap'tan olsun, diğer dîn müntesiblerinden olsun kim Allah'ın Beyt-i Haram'ını haccetmeyi inkâr edip haccın farziyyetini reddederse), şüphesiz ki Allah âlemlerden (Ehl-i Kitap'tan ve onla­rın gayrısından) ganidir."
3. Küfrân-ı nimet/nankörlük.
"Bana şükr edin, Bana küfr (nimetime küfr/nankörlük) etmeyin!"
"(Süleyman dedi ki): "Şükr mü edeceğim, yoksa küfr (nimete küfr/nankörlük) mü edeceğim di­ye beni sınaması içindir."
"Allah'a şükret diye; ve her kim şükr ederse, kendi le­hine etmiş olur; her kim de küfr (nimete küfr/ nankörlük) ederse, doğrusu Allah ganidir, hamîdtir."
"(Fir'avn, Musa'ya dedi ki): "O yaptığın fiili yaptın, o halde sen o kâfirlerdensin (yani, nankörlerdensin -ki bununla, o'nu küçükken büyüttüğünü ve o'na iyilik yaptığını, buna karşılık Musa'nın nankörlük ettiğini kaydetmektedir)."
4. Beri/uzak olmak, uzaklaşmak.
"(İbrahim, babasına ve kavmine dedi ki): "Biz size küfr ettik (sizden teberri ettik/uzaklaştık); bizimle sizin aranızda ebedî olarak düşmanlık başla­dı."
"Sonra, Kıyamet Günü kiminiz kiminize küfr edecek (uzak olduğunu ilan ede­cek)." [
"(İblis kendisine itaat edenlere diyecek ki): "Ben sizin bundan evvel beni, (itaatte Allah'a) şirk koşmanıza da küfr etmiştim" (yani, uzak olduğumu bildirmiştim)." Elmalılı-MYSoyalan”.
220 yorum:

1 – 200 / 220   Yeni›   En yeni»
SUHEYL dedi ki...

DÜŞÜNDÜĞÜM GİBİ

TARIK

YOL GÖSTEREN YILDIZ
ARKADAŞLARLA SOHBETTE
BİZE KİM NE YOL GÖSTERİYOR DER
CEVAP KURAN
O HALDE TARIK DA KURANDIR.

AEO

ZEYD dedi ki...

Ve mâ edrâke mettârıg./

Hala düşünmeyecek misin. Akletmeyecek misin. Bunları yapmazsan Târık'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Düşünenler, akledenler semayı da tarıkı da anlarlar.

BU YORUMA HAYRANIM.
BALYOZ GİBİ TOZ DUMAN EDİYOR

ALİ12 dedi ki...

86.1 - Ves semâi vet târıg./Semayı ve târıkı düşün.
86.2 - Ve mâ edrâke mettârıg./Târık'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin?
86.3 - Ennecmus sâgıb/Parlayan, delen, aydınlatan necmdir, yıldızdır

BU AYETLERE VERİLEN ANLAM VE TEFSİRLERİ TOPLAMIŞ VE HANGİ YILDIZ DİYE GECELERİ GÖGE BAKMAKTA OLAN ADAMA İNDİRİLMİŞ TAM BİR DARBEDİR BU.
Semayı ve târıkı düşün. Hala düşünmeyecek misin. Akletmeyecek misin. Bunları yapmazsan Târık'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Düşünenler, akledenler semayı da tarıkı da anlarlar. Tarık, karanlıktan, cehaletten çıkaran, aydınlığa kavuşturan yıldızdır, nemcimdir, Kurandır, Vahiydir. Allahın hediyesidir. Yaşam kılavuzu ve kitabıdır.

KURANDAN DAHA ANLAMLI YOL GÖSTEREN YILDIZ OLABİLİR Mİ
HAY

ZEYNO dedi ki...

KURAN TAM BİR GÜNEŞTİR.
YILDIZDIR.
DELİP GECER.

BÜŞRA dedi ki...

KURAN DA BİR GÜNEŞ GİBİ
İNSANIN TAA İLİKLERİNE İŞLİYOR.
TABİ
KALBİNİ GÜNEŞE AÇANLARA

VAKBAK dedi ki...

GÜNEŞE YILDIZA GÖZÜNÜ YUMMAK
GÜNEŞİ YOK ETMİYOR.

GÖZÜNÜ YUMANA GÜNDÜZ GECE OLUYOR.
HAYATI KARARIYOR.

Adsız dedi ki...

Outstanding quest there. What happened after? Thanks!

Take a look at my web blog :: canlı izleme show tv

Adsız dedi ki...

69/3


وَمَا اَدْرٰیكَ مَا الْحَاقَّةُ
Okunuş Ve ma edrake melhakkah.
S. Ateş Gerçekleşenin ne olduğunu nerden bileceksin?

74/27


وَمَا اَدْرٰیكَ مَا سَقَرُ
Okunuş Ve ma edrake ma sekar.
S. Ateş Sekar'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin?

77/14


وَمَا اَدْرٰیكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ
Okunuş Ve ma edrake ma yevmulfasl.
S. Ateş Hüküm gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin?

82/17


وَمَا اَدْرٰیكَ مَا يَوْمُ الدّٖينِ
Okunuş Ve ma edrake ma yevmuddîn.
S. Ateş Cezâ gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin?

83/8


وَمَا اَدْرٰیكَ مَا سِجّٖينٌ
Okunuş Ve ma edrake ma siccîn.
S. Ateş Siccin'in ne olduğunu sen nereden bileceksin?

83/19


وَمَا اَدْرٰیكَ مَا عِلِّيُّونَ
Okunuş Ve ma edrake ma 'illiyyûn.
S. Ateş İlliyyin (yüceler)in ne olduğunu sen nereden bileceksin?

86/2


وَمَا اَدْرٰیكَ مَا الطَّارِقُ
Okunuş Ve ma edrake mettarik.
S. Ateş Târık'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin?

90/12


وَمَا اَدْرٰیكَ مَا الْعَقَبَةُ
Okunuş Ve ma edrake mel'akabeh.
S. Ateş Sarp yokuşun ne olduğunu sen nereden bileceksin?

97/2


وَمَا اَدْرٰیكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
Okunuş Ve ma edrake ma leyletulkadr.
S. Ateş Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

101/3


وَمَا اَدْرٰیكَ مَا الْقَارِعَةُ
Okunuş Ve ma edrake mel kariah.
S. Ateş O çarpan olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin?

101/10


وَمَا اَدْرٰیكَ مَا هِيَهْ
Okunuş Ve ma edrake mahiyeh.
S. Ateş Onun ne olduğunu sen nereden bileceksin?

104/5


وَمَا اَدْرٰیكَ مَا الْحُطَمَةُ
Okunuş Ve ma edrake mel hutameh.
S. Ateş Hutame'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Hacer Has dedi ki...

2/281


وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فٖيهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
Okunuş Vetteku yevmen turceune fihi ilellahi sümme tuveffa kullu nefsim ma kesebet vehum la yuzlemûn.
S. Ateş Şu günden sakının ki, o gün Allah'a döndürüleceksiniz, sonra herkese kazandığı tastamam verilecek ve onlara haksızlık edilmeyecektir.

3/25


فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فٖيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
Okunuş Fe keyfe iza cema'nahum li yevmil la raybe fihi ve vuffiyet kullu nefsim ma kesebet ve hum la yuzlemûn.
S. Ateş Peki, ya kendilerini, hiç şüphe olmayan bir gün için topladığımız ve herkesin kazandığı, kendisine tastamam verilip hiç kimseye haksızlık edilmediği zaman (durumları) nasıl (olacak)?

3/30


يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَمَدًا بَعٖيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاللّٰهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ
Okunuş Yevme tecidu kullu nefsim ma amilet min hayrim muhdarav ve ma amilet min su', teveddu lev enne beyneha ve beynehu emedem beida, ve yuhazzirukumullahu nefseh, vallahu raufum bil ibâd.
S. Ateş O gün her nefis, yaptığı her hayrı hazır bulacaktır; işlediği her kötülüğü de. O kötülükle kendisi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Allâh sizi kendisin(in emirlerine karşı gelmek)den sakındırıyor. Allâh, kulllarına şefkatlidir.

3/161


وَمَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
Okunuş Ve ma kane li nebiyyin ey yeğull, ve mey yağlul ye'ti bi ma ğalle yevmel kiyameh, sümme tuveffa kullu nefsim ma kesebet ve hum la yuzlemûn.
S. Ateş Bir peygamberin aşırması, hiyanet etmesi, olur şey değildir. Kim (emânete hıyanet eder), aşırırsa kıyâmet günü aşırdığını boynuna yüklenip getirir. Sonra herkese kazandığı tastamam verilir, hiçbir haksızlığa uğratılmazlar.

3/185


كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ
Okunuş Kullu nefsin zaikatul mevt, ve innema tuveffevne ucurakum yevmel kiyameh, fe men zuhziha anin nari ve udhilel cennete fe kad faz, ve mel hayatud dünya illa metaul ğurûr.
S. Ateş Her can ölümü tadacaktır. Kıyâmet günü ecirleriniz size eksiksiz verilecektir. Kim ki hemen ateşin elinden çekilip kurtarılır da cennete sokulursa, işte o, kurtuluşa ermiştir. Dünyâ hayâtı, aldatıcı zevkten başka bir şey değildir.

6/164


قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغٖى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَیْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فٖيهِ تَخْتَلِفُونَ
Okunuş Kul e ğayrallahi ebği rabbev ve huve rabbu kulli şey', ve la teksibu kullu nefsin illa aleyha, ve la teziru vaziratuv vizra uhra, summe ila rabbikum merciukum fe yunebbiukum bima kuntum fihi tahtelifûn.
S. Ateş De ki: "Allâh, herşeyin Rabbi iken ben O'ndan başka Rab mı arayayım? Herkesin kazandığı yalnız kendisine âittir. Kendi (günâh) yükünü taşıyan hiç kimse, bir başkasının (günâh) yükünü taşımaz. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir; (O) ayrılığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir."

.

HACER dedi ki...

10/30


هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَا اَسْلَفَتْ وَرُدُّوا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰیهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
Okunuş Hunalike teblu kullu nefsim ma eslefet ve ruddu ilellahi mevlahumul hakki ve dalle anhum ma kanu yefterûn.
S. Ateş İşte orada her can, geçmişte yaptıklarını dener (yaptıklarının yararını ve zararını görür). Gerçek sâhipleri olan Allah'a döndürülürler ve uydurdukları şeyler, kendilerinden kaybolup gider.

10/54


وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
Okunuş Ve lev enne li kulli nefsin zalemet ma fil erdi leftedet bih, ve eserrun nedamete lemma raevul azabe ve kudiye beynehum bil kisti ve hum la yuzlemûn.
S. Ateş (O zaman), kendisine zulmeden her kişi, yeryüzünde ne varsa hepsi kendisinin olsaydı (azâbdan kurtulmak için) onu fidye verirdi. Azâbı gördükleri zaman, içlerinde pişmanlık duyarlar, aralarında adâletle hükmedilir, asla haksızlığa uğratılmazlar.

13/33


اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ اَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى الْاَرْضِ اَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذٖينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبٖيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ
Okunuş E fe men huve kaimun ala kulli nefsim bima kesebet ve cealu lillahi şuraka', kul semmuhum, em tunebbiunehu bima la ya'lemu fil erdi em bi zahirim minel kavl, bel zuyyine lillezine keferu mekruhum ve suddu anis sebil, ve mey yudlilillahu fe ma lehu min hâd.
S. Ateş Her nefsin yaptığı işin başında duran, (hiçbir şeyden haberi olmayanla bir olur) mu? Onlar Allah'a ortaklar koştular. De ki: "Onları isimlendirin (nitelendirin bakalım tapılmağa değer bir yanları var mı?) Yoksa siz Allâh'ın, yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi Kendisine haber veriyorsunuz? Yoksa boş söz mü söylüyorsunuz? Hayır, inkâr edenlere tuzakları süslü gösterildi. (Hak) yoldan çıkarıldılar. Allâh kimi şaşırtırsa artık ona yol gösteren olmaz!

13/42


وَقَدْ مَكَرَ الَّذٖينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمٖيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ
Okunuş Ve kad mekerallezine min kablihim fe lillahil mekru cemia, ya'lemu ma teksibu kullu nefs, ve seya'lemul kuffaru li men ukbed dâr.
S. Ateş Onlardan öncekiler de tuzak kurmuştu. Fakat bütün tuzaklar, (tedbirler) Allâh'ındır. (Allâh'ın tedbiri, onların tuzaklarını bozar. O), her canın ne kazandığını (ne yaptığını) bilir. Kâfirler de, bu yurdun sonunun kimin olacağını bileceklerdir!

14/51


لِيَجْزِىَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ اِنَّ اللّٰهَ سَرٖيعُ الْحِسَابِ
Okunuş Li yecziyellahu kulle nefsim ma kesebet, innellahe seriul hisâb.
S. Ateş Allâh, her canı kazandığiyle cezâlandırmak için (böyle yapar). Şüphesiz Allâh, hesabı çabuk görendir.

16/111


يَوْمَ تَاْتٖى كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
Okunuş Yevme te'ti kullu nefsin tucadilu an nefsiha ve tuveffa kullu nefsim ma amilet ve hum la yuzlemûn.
S. Ateş O gün herkes gelir, kendi canını kurtarmak için uğraşır ve herkese yaptığının tam karşılığı verilir, onlara asla haksızlık edilmez.

HACER dedi ki...

20/15


اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفٖيهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى
Okunuş İnnes saate atiyetun ekadu uhfiha li tucza kullu nefsim bi ma tes'a.
S. Ateş "(Kıyâmet) Sâ'at(i) mutlaka gelecektir. Herkesin, peşinde koştuğu işlerle cezâlanması için, neredeyse onu gizleyeceğim."

21/35


كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاِلَيْنَا تُرْجَعُونَ
Okunuş Kullu nefsin zaikatul mevt, ve neblukum biş şerri vel hayri fitneh, ve ileyna turceûn.
S. Ateş Her nefis, ölümü tadacaktır. Biz sizi sınamak için şerre de hayra da müptelâ kılıyoruz. Ve (sonunda) bize döndürüleceksiniz.

29/57


كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ
Okunuş Kullu nefsin zaikatul mevti summe ileyna turce'ûn.
S. Ateş Her can, ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.

32/13


وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰیهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنّٖى لَاَمْلَپَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعٖينَ
Okunuş Ve lev şi'na le ateyna kulle nefsin hudaha ve lakin hakkal kavlu minni le emleenne cehenneme minel cinneti ven nasi ecmeîn.
S. Ateş Dileseydik, herkese hidâyetini verirdik, (herkesi doğru yola iletirdik). Fakat benden "Mutlaka cehennemi, cinlerden ve insanlardan bir kısmiyle tamamen dolduracağım!" kararı çıkmıştır.

39/70


وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ
Okunuş Ve vuffiyet kullu nefsim ma amilet, ve huve a'lemu bima yef'alûn.
S. Ateş Herkese yaptığının karşılığı tam verilmiştir. O, onların ne yaptıklarını en iyi bilendir.

40/17


اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ اِنَّ اللّٰهَ سَرٖيعُ الْحِسَابِ
Okunuş Elyevme tucza kullu mefsim bima kesebet, La zulmel yevm, innellahe seriul hisâb.
S. Ateş Bugün her can, kazandığıyla cezâlanır. Bugün zulüm yoktur. Allâh, hesabı çabuk görendir.

45/22


وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
Okunuş Ve halekallahus semavati vel erda bil hakki ve li tucza kullu nefsim bima kesebet ve hum la yuzlemûn.
S. Ateş Allâh, gökleri ve yeri gerçek olarak yaratmıştır ki her can, kazandığıyle cezâlandırılsın, kimseye haksızlık edilmez.

50/21


وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهٖيدٌ
Okunuş Ve caet kullu nefsim meaha saikuv ve şehîd.
S. Ateş Her can, yanında bir sürücü ve şâhidle geldi.

74/38


كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهٖينَةٌ
Okunuş Kullu nefsim bima kesebet rahîneh.
S. Ateş Her can, kazandığıyle (Allâh katında) rehin alınmıştır.

86/4


اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ
Okunuş İn kullu nefsil lemma 'aleyha hafiz.
S. Ateş Hiçbir can yoktur ki başında bir koruyucu (bekçi) olmasın.

SEMA dedi ki...

2/22


اَلَّذٖى جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
Okunuş Ellezi ceale lekumul erda firaşev ves semae binaa, ve enzele mines semai maen fe ahrece bihi mines semerati rizkal lekum, fe la tec'alu lillahi endadev ve entum ta'lemûn.
S. Ateş O (Rabb) ki yeri, sizin için döşek, göğü de bina yaptı. Gökten su indirdi, onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı. Öyleyse siz de, bile bile Allah'a eşler koşmayın.

40/64


اَللّٰهُ الَّذٖى جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمٖينَ
Okunuş Allahullezi ceale lekumul erda kararav ves semae binaev ve savverakum fe ahsene suverakum ve razekakum minet tayyibat, zalikumullahu rabbukum, fe tebarakellahu rabbul âlemîn.
S. Ateş Allâh O'dur ki arzı size durulacak yer, göğü de binâ yaptı; sizi şekillendirdi, şekillerinizi de güzel yaptı. Ve sizi güzel rızıklarla besledi. İşte Rabbiniz Allâh budur. Bütün âlemleri yaratan Allâh, ne yücedir!

51/7


وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ
Okunuş Ves semai zatil hubuk.
S. Ateş (Çeşitli) yolları (yörüngeleri) bulunan göğe andolsun ki,

51/47


وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ
Okunuş Ves semae beneynaha bi eydiv ve inna le musiûn.
S. Ateş Göğü sağlam yaptık, biz genişleticiyiz (kudretimiz geniştir, göğü öyle genişleten biziz).

55/7


وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمٖيزَانَ
Okunuş Ves semae rafeaha ve vedaal mizân.
S. Ateş Göğü yükseltti ve mizânı koydu.

85/1وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ
Okunuş Vessemai zatilburuc.
S. Ateş Burçlar sâhibi göğe andolsun,

86/1وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ
Okunuş Vessemai vettarik.
S. Ateş Göğe ve târık'a andolsun.

86/11


وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ
Okunuş Vessemai zatirrec'.
S. Ateş Dönüşlü göğe andolsun,

91/5


وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنٰیهَا
Okunuş Vessemai ve ma benaha.
S. Ateş Göğe ve onu yapana andolsun.

HALİM dedi ki...

YUDRİKE
BİLEMEZSİN EDRAKEDEN FARKLI HOCAM

33/63


یَسْپَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُدْرٖيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرٖيبًا
Okunuş Yes'eluken nasu anis saah, kul innema ilmuha indellah, ve ma yudrike lealles saate tekunu kariba.
S. Ateş İnsanlar sana O sâ'atten soruyorlar. De ki: "Onun bilgisi Allâh'ın yanındadır." Ne bilirsin belki o sâ'at yakın olur?

42/17


اَللّٰهُ الَّذٖى اَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمٖيزَانَ وَمَا يُدْرٖيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرٖيبٌ
Okunuş Allahullezi enzelel kitabe bil hakki vel mizan, ve ma yudrike lealles saate karîb.
S. Ateş Allâh'tır ki gerçeği içeren Kitabı ve (adâlet) ölçü(sün)ü indirdi. Ne bilirsin, belki o sâ'at yakındır?

80/3


وَمَا يُدْرٖيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى
Okunuş Ve ma yudrike le'allehu yezzekka.
S. Ateş Ne bilirsin belki o arınacak?

HASAN dedi ki...


BU DA FARKLI

BİLİPTE BİLDİRMEK
10/16


قُلْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اَدْرٰیكُمْ بِهٖ فَقَدْ لَبِثْتُ فٖيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهٖ اَفَلَا تَعْقِلُونَ
Okunuş Kul lev şaellahu ma televtuhu aleykum ve la edrakum bihi fe kad lebistu fikum umuram min kablihi e fela ta'kilûn.
S. Ateş De ki: "Eğer Allâh dileseydi, onu size okumazdım ve onu size hiç bildirmezdi. Ben ondan önce aranızda bir ömür boyu kalmıştım (böyle bir şey yapmamıştım), düşünmüyor musunuz?"

FERHUNDE ATEŞ dedi ki...

Hem yaratılmış Kitap yani kainat, kanunlar, fıtrat, vicdan, hem de yazılmış kitap Kuran insan için tam bir Tarıktır. Bunlar insanı hem korur, yol gösterir, hem de gözetler.
İnsan fıtratını, vicdanını dinlemeli, Kuranı rehber edinmelidir.
Zira, yaratılmış kitabı örneğin vicdanını ve yazılmış kitabı Kuranı yani Tarıkları dikkate almayanlar her dünyada yolunu kaybeder azap çeker. Ahir ömründe de ebedi azapla karşılaşır.
TAM BÖYLE OLDUĞUNA İNANIYORUM

Adsız dedi ki...

It's difficult to find well-informed people about this subject, however,
you sound like you know what you're talking about! Thanks

Also visit my site :: Watch The Wolf of Wall Street online free ()

Adsız dedi ki...

Having read this I believed it was really informative.
I appreciate you finding the time and energy to put this short article together.
I once again find myself personally spending a significant amount
of time both reading and leaving comments.

But so what, it was still worthwhile!

my web site http://cosmopedia.net/index.php?title=Guidelines_On_Deciding_on_A_Auto_Audio_Program9902747

Adsız dedi ki...

What's up to all, how is everything, I think every one is
getting more from this web page, and your views are pleasant in favor of new viewers.


Here is my blog post - Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

Magnificent beat ! I would like to apprentice whilst you amend your website, how can i
subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal.
I were tiny bit familiar of this your broadcast provided shiny
clear concept

Here is my blog post: pigmentandoci

Adsız dedi ki...

Hi there! I'm at work browsing your blog from my new iphone!
Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all
your posts! Carry on the excellent work!

Feel free to surf to my homepage: Contracts Was Hacks

Adsız dedi ki...

Hello Dear, are you truly visiting this web page daily,
if so then you will absolutely take fastidious experience.


My homepage; Green Coffee Fat Burn reviews

Adsız dedi ki...

Amazing! This blog looks just like my old one!
It's on a entirely different subject but it has pretty much
the same layout and design. Superb choice of colors!


Here is my homepage; flight simulator

Adsız dedi ki...

magnificent issues altogether, you simply received a brand new reader.

What may you suggest about your put up that you simply
made some days ago? Any sure?

My web blog; Gratuit Dark Souls 2 Télécharger

Adsız dedi ki...

Greetings from Idaho! I'm bored to tears at work so I decided
to browse your website on my iphone during lunch break.
I love the knowledge you present here and can't wait to take a look when I get home.
I'm amazed at how fast your blog loaded on my cell
phone .. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, superb site!Feel free to visit my webpage :: Dark Souls 2 Télécharger Gratuit

Adsız dedi ki...

Hello everyone, it's my first pay a quick
visit at this website, and article is really fruitful in favor of me, keep up posting these articles or reviews.


Here is my site dragon city cheat - youtube.com -

Adsız dedi ki...

Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring on other sites?

I have a blog based on the same topics you discuss and would
really like to have you share some stories/information.
I know my audience would value your work. If you're even remotely interested, feel free to send me an e-mail.


my web-site google

Adsız dedi ki...

Wow! This blog looks exactly like my old one! It's on a completely different subject but it has pretty much the same layout and
design. Wonderful choice of colors!

my homepage; Nike Air Max 90

Adsız dedi ki...

I relish, result in I discovered just what I used to be having a look
for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man.
Have a nice day. Bye

Here is my blog post: Lego The Hobbit Télécharger

Adsız dedi ki...

What's up to all, how is everything, I think every one is getting more from
this website, and your views are fastidious in
support of new viewers.

my weblog ... muscle tone

Adsız dedi ki...

In all of these codes and the ones that are still waiting for appropriate
expertise to place their requests one element that has contributed greatly is credible and
reliable support being rendered by the Canada Immigration Consultants.
The average daytime temperatures rise steadily, but nights remain cool.
A plan to create at least 3 new jobs for Canadian citizens or Canadian permanent residents.


Also visit my weblog :: иммиграция в канаду

Adsız dedi ki...

Greetings! I know this is kinda off topic nevertheless I'd figured I'd ask.
Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or
vice-versa? My website addresses a lot of
the same subjects as yours and I think we could greatly
benefit from each other. If you happen to be interested feel free to send me
an e-mail. I look forward to hearing from you!
Terrific blog by the way!

Look into my blog post; google

Adsız dedi ki...

Excellent weblog right here! Also your site lots up fast!
What web host are you the usage of? Can I get your affiliate hyperlink on your host?
I want my website loaded up as quickly as yours lol

Also visit my website ... capsiplex good or bad

Adsız dedi ki...

Hallå där! Har du något emot om jag delar din blogg
med min zynga grupp ? Det finns en hel del folk som jag tror skulle verkligen uppskatta ditt innehåll .
Hör av dig . Skål

Here is my web site: roulette bonus (support.youtext.co.uk)

Adsız dedi ki...

My brother recommended I might like this blog. He was entirely right.
This post truly made my day. You cann't imagine simply how much time I had spent
for this information! Thanks!

Here is my web-site: Diamonds Dash Cheat (www.youtube.com)

Adsız dedi ki...

Excellent article. Keep posting such kind of info on your page.
Im really impressed by it.
Hi there, You have done a great job. I'll certainly
digg it and individually recommend to my friends.
I'm confident they will be benefited from this website.


Also visit my site ... vermont seo company

Adsız dedi ki...

Simply desire to say your article is as astounding.
The clearness in your post is just spectacular and i can
assume you're an expert on this subject. Well with your permission allow
me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post.
Thanks a million and please continue the rewarding work.


Feel free to surf to my web site tanki online

Adsız dedi ki...

Most importantly, SHPE has allowed me to build a network of professionals with similar backgrounds from all
over the US. The housing near the University of Central Florida
is available at affordable prices. The function
took approximately 4 hours and it was phenomenal.

Have a look at my web site; how to build an arbor

Adsız dedi ki...

Hey there! I just wanted to ask if you ever have any trouble
with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months
of hard work due to no data backup. Do you have any methods to prevent hackers?


my web-site: best web hosting companies in usa

Adsız dedi ki...

Simply desire tօ sаy yoսr article is as amazing. Thhe clearness fօr your post іs jսst cool aոd i can suppose
you aге knowledgeable іn this subject.
Wеll with your permission allow mе to seize your
feed to stay upp tߋ date with forthcoming post. Ƭhanks 1,000,
000 and pleаse carry on tҺe enjoyable worƙ.

mʏ web blog - apple cider vinegar weight loss

Adsız dedi ki...

Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in
accession capital to assert that I get in fact enjoyed account
your blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds
and even I achievement you access consistently rapidly.


My weblog How to bypass a survey

Adsız dedi ki...

Wow, fantɑstic blog layout! How long have yoou been blogging for?
you maҟe bloigginց looκ easy. The oveгall look of yoour web site iss wonderful,
let alone the conteոt!

Alsοo ѵisit my weƄ site - find studio

Adsız dedi ki...

Heya i ɑm for the fiгst tіme here. I found this
board and І find It truly usеfսl & it helped me out mսch.
I hopе to give something back andd аid otɦers like you helped
me.

Also visit myy weƅsite :: luxury real estate personal brandin

Adsız dedi ki...

Hiya, i οnly snowboard fоr a season nsver skateboard ɑ high
schooler. іf i start skateboard nnow will i ցеt bettеr in snowboarding?.
Cheers for thаt beneficial read.

Visit mƴ blog post ... alien workshop soldier cruiser

Adsız dedi ki...

I used to be able to find good advice from your blog posts.


Also visit my web blog music marketing press promotion distribution and retail download ()

Adsız dedi ki...

Remaгkable! Its genuinely remarkaƅle pօst,
I have got much cear іԁea on the topic of
frdom this piece of writing.

Also vіsit my website: low profile box spring

Adsız dedi ki...

If you only pick up what's being said, you're missing half the message.
You'll have plenty of time to rehash your pasts later
- but in the first two dates, consider it off-limits.
It is however quite hard to find on these sites if you are
not serious with where you are looking, while some research is required to know the niche for gay online
singles in Guam.

My webpage online gay dating sites in south africa

Adsız dedi ki...

I enjoy looking through a post that can make men and
women think. Also, thank you for allowing for me to comment!


Here is my site - best cheap one and one web hosting uk ()

Adsız dedi ki...

I really like your blog.. very nice colors & theme. Did
you make this website yourself or did you hire someone to do it for
you? Plz respond as I'm looking to construct my own blog and would like to know
where u got this from. many thanks

Feel free to visit my page - Beats By Dre

Adsız dedi ki...

Thank you for sharing your info. I truly appreciate your
efforts and I am waiting for your next post thanks once again.


Also visit my site - køb nike free sko

Adsız dedi ki...

excellent points altogether, you just won a emblem new reader.

What may you suggest about your put up that you made a
few days in the past? Any positive?

Also visit my blog post :: Clarisonic Brush

Adsız dedi ki...

I am in fact happy to read this webpage posts which consists of
plenty of valuable information, thanks for providing such
information.

my website :: Ray Ban Outlet

Adsız dedi ki...

Excellent pieces. Keep posting such kind of info on your site.
Im really impressed by your site.
Hello there, You've performed an incredible job.
I'll certainly digg it and personally recommend to my friends.
I am sure they'll be benefited from this site.


My page :: boomz

Adsız dedi ki...

Thanks very nice blog!

My web site; kids bodyboards - ,

Adsız dedi ki...

Your means of explaining the whole thing in this post
is actually good, all be capable of simply understand it, Thanks a lot.


my blogon yahoo hack download

Adsız dedi ki...

This is the right site for anyone who wants to understand this topic.
You know so much its almost tough to argue with you
(not that I personally would want to…HaHa). You
certainly put a brand new spin on a subject that's been discussed for decades.
Wonderful stuff, just wonderful!

My website ... boomz

Adsız dedi ki...

Hi my family member! I want to say that this article is amazing, great written
and include almost all significant infos. I would like to see extra posts
like this .

my website - angry birds epic hack, http://www.Uploadeater.com/antiscamsites/index.php?a=stats&u=ignacionsl,

Adsız dedi ki...

Hello there! This blog post could not be written much better!
Going through this post reminds me of my previous roommate!
He constantly kept preaching about this. I will forward this information to him.
Pretty sure he'll have a great read. Many thanks for sharing!


Here is my webpage; cheap nike shoes

Adsız dedi ki...

It's not my first time to go to see this website, i am browsing
this web page dailly and get good data from here every
day.

My web-site: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

It's very simple to find out any topic on web as compared to books, as I found this article
at this website.

Visit my website; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this paragraph i thought i could
also make comment due to this brilliant post.

Look at my homepage ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

If you desire to increase your know-how only keep visiting this site and be updated with the latest information posted here.


Look at my web page; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Thanks designed for sharing such a fastidious
thinking, piece of writing is pleasant, thats why i
have read it entirely

Here is my webpage ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Excellent way of describing, and good post to obtain
information regarding my presentation subject, which i am going to present in college.


Also visit my web-site - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Ahaa, its nice discussion concerning this post at this place at this weblog, I have read all that, so now me also commenting here.


Review my web-site; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I am extremely inspired with your writing abilities as smartly as
with the format on your blog. Is this a
paid subject or did you customize it yourself? Either way stay up the nice quality writing,
it's rare to peer a nice blog like this one today..

Feel free to visit my blog post ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Good post however I was wondering if you could write a litte more
on this subject? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit further.
Many thanks!

Also visit my web-site: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

This paragraph gives clear idea in support of the new people of
blogging, that actually how to do running a blog.

Look into my website; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

We're a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
Your web site offered us with valuable info to work on.
You have done an impressive activity and our entire group shall be grateful to
you.

My homepage - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Marvelous, what a website it is! This blog gives useful facts to us, keep it up.Check out my webpage fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hello, i think that i saw you visited my web
site thus i came to “return the favor”.I am attempting to
find things to improve my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!


My site :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

It's an awesome piece of writing in favor of all the web people;
they will obtain benefit from it I am sure.

Also visit my website - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good.
I do not know who you are but certainly you're going
to a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!


Look at my homepage; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

My relatives all the time say that I am wasting my time here at web, except I know I
am getting familiarity everyday by reading thes good articles or reviews.


Here is my site - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hi, I read your blog daily. Your writing style is awesome,
keep up the good work!

Also visit my webpage: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Quality articles is the crucial to interest the viewers
to pay a quick visit the web page, that's what this web page is providing.


my page ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hello There. I discovered your blog the use of msn.
This is a really smartly written article. I'll make sure to bookmark it and come back to learn extra of your useful info.
Thank you for the post. I will definitely return.

My weblog ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

magnificent issues altogether, you just gained a new
reader. What could you suggest in regards to your submit that you
made a few days in the past? Any sure?

Feel free to visit my blog - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Greate post. Keep posting such kind of information on your blog.
Im really impressed by your site.
Hello there, You have done a fantastic job.
I will definitely digg it and for my part suggest
to my friends. I am sure they'll be benefited from this web site.


Feel free to surf to my web-site :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Thanks , I have just been searching for information approximately this subject
for a long time and yours is the best I have discovered till now.
But, what concerning the conclusion? Are you positive about the supply?


Also visit my page; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice,
keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come
back later. Cheers

my webpage - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Very quickly this web page will be famous amid all
blogging and site-building viewers, due to it's good articles

Here is my web blog - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hi there, this weekend is nice in favor of me, for the reason that this point in time
i am reading this fantastic educational piece of writing here at my
residence.

My website fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hi there, after reading this remarkable post
i am as well happy to share my know-how here with mates.


my blog ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Your means of explaining everything in this paragraph is actually pleasant, all be capable of simply understand it,
Thanks a lot.

Look at my blog post: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Terrific work! This is the kind of information that
are meant to be shared across the net. Disgrace on Google for
no longer positioning this put up upper! Come on over and discuss with my web site .
Thank you =)

Also visit my web site - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hello there! This post couldn't be written any better! Going
through this article reminds me of my previous roommate! He always kept
preaching about this. I'll send this post to him. Fairly certain he's going to have
a very good read. Thanks for sharing!

Have a look at my blog post: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

You should take part in a contest for one of the best sites on
the net. I most certainly will highly recommend this blog!


My webpage fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Thanks for sharing your info. I really appreciate your efforts and I am waiting for your further post thank you once again.my web-site ... traduzioni traduttore italiano polacco

Adsız dedi ki...

Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you,
However I am experiencing problems with your RSS.
I don't know the reason why I cannot subscribe to it.
Is there anyone else having similar RSS issues? Anyone who knows the solution
can you kindly respond? Thanx!!

Here is my site - Magic Submitter Review Info

Adsız dedi ki...

Hi everyone, it's my first go to see at this site, and piece of
writing is genuinely fruitful designed for me, keep up
posting these types of articles.

My web page :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I got this website from my buddy who told me about this
website and now this time I am browsing this web page and
reading very informative articles or reviews here.

My site: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Remarkable! Its in fact remarkable article, I have got much clear idea about from this article.


Have a look at my weblog :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

This piece of writing gives clear idea in favor of
the new visitors of blogging, that in fact how to do blogging and site-building.Here is my web blog: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Asking questions are truly nice thing if you are not understanding something totally, except this paragraph
presents nice understanding even.

My site - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Great post. I was checking continuously this weblog and I am impressed!
Very helpful information specifically the last part
:) I maintain such info much. I was looking for this particular info for a very long time.
Thank you and best of luck.

Here is my web site :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Pretty section of content. I just stumbled upon
your site and in accession capital to assert that
I acquire actually enjoyed account your blog posts.
Any way I'll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.


my web-site; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Your mode of explaining the whole thing in this article is really good, all
be able to without difficulty understand it, Thanks a lot.


Feel free to surf to my blog: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I blog quite often and I genuinely thank you for your
information. This article has truly peaked my interest. I will
take a note of your site and keep checking for new
details about once per week. I subscribed to your RSS feed as well.


My website: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Excellent article. I will be experiencing a few of these issues as well..


Also visit my page ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hi, just wanted to mention, I liked this article.
It was funny. Keep on posting!

Look at my webpage: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

It's an amazing paragraph designed for all the web visitors; they will take benefit from it I am sure.


Also visit my web blog fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hi there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months
of hard work due to no data backup. Do you have any methods to protect against hackers?


Also visit my site fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

It's an amazing piece of writing in support of all the internet
people; they will take benefit from it I am sure.


Feel free to visit my weblog :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Greetings! This is my first visit to your blog! We are a group
of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
Your blog provided us valuable information to work on. You have done a extraordinary job!


Look at my web page - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Quality posts is the main to interest the viewers to pay a quick visit the website,
that's what this web page is providing.

my web page :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo
News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Thanks

Visit my page :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to mention that I've really loved
surfing around your blog posts. After all I will be
subscribing in your rss feed and I am hoping
you write again soon!

my site ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I am really loving the theme/design of your website.
Do you ever run into any browser compatibility issues?
A handful of my blog audience have complained about
my website not operating correctly in Explorer but looks great
in Firefox. Do you have any tips to help fix this issue?

Visit my blog post fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hello there! This is my first visit to your blog!
We are a collection of volunteers and starting
a new project in a community in the same niche.
Your blog provided us useful information to work on.
You have done a wonderful job!

my web site ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

This paragraph is in fact a nice one it helps new net people, who are wishing for blogging.


Feel free to surf to my blog :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Quality posts is the key to interest the viewers to visit the web site, that's what this
site is providing.

Here is my webpage :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Excellent website you have here but I was curious if you knew
of any message boards that cover the same topics talked about here?
I'd really love to be a part of online community where I can get responses from other knowledgeable individuals that share the
same interest. If you have any suggestions, please let me know.
Appreciate it!

my web-site - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hurrah, that's what I was looking for, what a stuff!
present here at this website, thanks admin of this
website.

My weblog; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Excellent post however , I was wondering if you could write a litte more on this subject?
I'd be very grateful if you could elaborate a little bit
further. Kudos!

my page :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hurrah! In the end I got a website from where I know how to genuinely take helpful facts concerning my study and knowledge.


Also visit my web site: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Thank you for another excellent article. The place else may just anyone get that
kind of information in such an ideal means of writing?

I've a presentation next week, and I am on the search for
such info.

Here is my web site - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hello it's me, I am also visiting this site daily, this web
site is in fact nice and the users are truly sharing good thoughts.


my homepage fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Great site. Plenty of helpful information here.
I'm sending it to some buddies ans additionally sharing in delicious.
And obviously, thank you to your effort!

Have a look at my web site - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hi! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on.
Any suggestions?

my weblog: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hi there! I could have sworn I've been to this website before but after reading
through some of the post I realized it's new
to me. Anyways, I'm definitely happy I found it and I'll be book-marking and checking back often!

Also visit my webpage web hosting in seattle

Adsız dedi ki...

If you are going for finest contents like I do, just visit this web site everyday since it
offers feature contents, thanks

my homepage; สาวอุดร

Adsız dedi ki...

Hello to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this
web page, and your views are fastidious in favor of new viewers.


Here is my web blog ... blown glass flowers for sale

Adsız dedi ki...

It's a shame you don't have a donate button! I'd most certainly donate to this brilliant blog!
I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your
RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates
and will share this site with my Facebook group.
Chat soon!

Look at my site: สาวอุดร

Adsız dedi ki...

I know this site provides quality based posts and
other material, is there any other site which presents such
stuff in quality?

Here is my webpage - tv online movies

Adsız dedi ki...

I am curious to find out what blog system you're using?
I'm having some small security issues with my latest blog and I'd like
to find something more risk-free. Do you have any recommendations?


Have a look at my web site: extreme profit copier review

Adsız dedi ki...

Appreciating the hard work you put into your site and detailed information you provide.
It's great to come across a blog every once in a while that isn't
the same old rehashed information. Wonderful read! I've
saved your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.


Here is my weblog - find here

Adsız dedi ki...

Hi, i feel that i noticed you visited my
web site thus i came to go back the prefer?.I am attempting to in finding issues to improve my
web site!I suppose its adequate to make use of a few of your ideas!!


My web-site ... live tv online

Adsız dedi ki...

Wow that waas unusual. I just wrote an very long comment but after
I clicked submit my commesnt didn't appear. Grrrr...
well I'm not writing all that over again. Anyways, just wanted to say excellent blog!


Here is my web page - date a cougar

Adsız dedi ki...

Incrediblee points. Sound arguments. Keep up the amazing spirit.


Visit mmy page wordpress

Adsız dedi ki...

I've learn a few just right stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting.
I wonder how so much attempt you place to create one of these excellent informative website.


my weblog - on demand tv shows

Adsız dedi ki...

you're actually a excellent webmaster. The website loading
pace is incredible. It kind of feels that you're doing any distinctive trick.
Also, The contents are masterwork. you've done a wonderful activity in this
topic!

Also visit my site: pawn shops open on sunday in ct

Adsız dedi ki...

I'm very pleased to discover this web site. I wanted
to thank you for your time for this wonderful read!!
I definitely appreciated every bit of it and I have you book-marked to check out new
things in your website.

Here is my website pawn shops in ri

Adsız dedi ki...

It's a pity you don't have a donate button! I'd without a doubt donate to this fantastic blog!
I guess for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my
Google account. I look forward to new updates and will talk about this
site with my Facebook group. Chat soon!

Also visit my web site pawn shops near me hours

Adsız dedi ki...

Hello just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of
the images aren't loading properly. I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different web browsers and both show the same results.


my blog post; myspace music marketing torrent

Adsız dedi ki...

You actually make it seem really easy together with your presentation however I find this topic to be actually something which I believe I'd never understand.

It sort of feels too complex and extremely huge for me.
I'm taking a look forward on your next post, I will attempt to get the cling of it!


My web blog ... music marketing press promotion distribution and retail reviews

Adsız dedi ki...

Greate article. Keep writing such kind of information on your site.
Im really impressed by your site.
Hey there, You've done an excellent job. I will certainly digg iit
and iin my opinion suggest to my friends.
I'm confident they will be benefited from this site.

Here is my page - sex chat

Adsız dedi ki...

Its like yoս reаd my mind! You seem to know
a lot about this, like ʏߋu wrote the booҡ in it or something.

I think that you can ddo wіuth somе pics to dгive thе messagе home a bit,
bսt instead of that, this is magnificеnt blog. A fantastic read.
І'll certainlƴ be back.

Here is mʏy web site: Weight loss and hair loss

Adsız dedi ki...

My family members always say that I am wasting my time here at net,
except I know I am getting knowledge all the time by reading thes nice articles or reviews.


My weblog - best website hosting plans

Adsız dedi ki...

Thank you for any other informative blog. The place else may I am getting that type of information written in such an ideal means?
I have a undertaking that I am simply now operating on, and I have
been at the glance out for such information.

Feel free to surf to my blog post; how to attract women

Adsız dedi ki...

I quite like reading through an article that will make people think.
Also, many thanks for allowing me to comment!

Also visit my blog black magic and white magic spells

Adsız dedi ki...

Aw, this was an incredibly good post. Finding the time and actual effort to generate a very good
article… but what can I say… I put things off a whole lot
and never seem to get anything done.

My blog reconquerir son ex pdf

Adsız dedi ki...

It's really very difficult in this busy life to listen news on Television, so I just use world wide web
for that reason, and take the hottest information.

Check out my site - seduction techniques pdf

Adsız dedi ki...

Yes! Ϝinally something abߋut weight loѕs vs fat loss.


Also visit my web-site weight loss for men

Adsız dedi ki...

Excellent weblog here! Also your web site so much up fast!
What web host are you the usage of? Can I am getting your affiliate link on your host?
I wish my web site loaded up as fast as yours lol

Look into my web page: free music marketing strategies

Adsız dedi ki...

In a nutshell, there are basic benefits of writing articles and having them published on directories:.
Many cyclist and spin members will argue you don't usually
climb out of the saddle on a bike, and you would never sprint out of
the saddle. Having good content is a must if you don't then you have no chance of getting indexed on Google at all.


Also visit my blog post article spinners

Adsız dedi ki...

I don't even know the way I stopped up here, but
I assumed this submit was once good. I don't understand
who you are but definitely you're going to a famous blogger in case you aren't
already. Cheers!

Feel free to surf to my page ... web hosting and domain registration in hyderabad

Adsız dedi ki...

If you are in the UK, the show is usually aired on E4 or you can watch it at.

Not only does this pressure come from friends and teachers,
but also parents, boyfriends, girlfriends, neighbors, and anybody else
we may come into contact with. Therefore, if you are looking for that makeover on that first date, or wish to look
best in your best friend's party, cheap sexy shirt could be the answer
to your prayers.

My homepage omg

Adsız dedi ki...

Here are some quick tips that will undoubtedly lead to a beautiful & rich life.
Of course it takes time and knowing yourself well to be able to choose from the current amazing range of sexy dresses, hoping to find just the right dress for your special evening or day out and about looking gorgeous.
Men who find themselves aroused in the presence of fully-clothed
women usually have a good imagination.

My web-site ... omg

Adsız dedi ki...

Trained lions and tigers would perform tricks alongside bears,
beastarii would flaunt their talents as beast
tamers, especially in the ancient bull fights.

You might be surprised how you'll find enough live lesbians Webcams sites
offering people like you the online and virtual pleasure
you seek. I stood a patient who stated it very simply:
"I could not bring myself to prevent despite knowing all the horrid consequences of my actions.

Also visit my web-site; beautiful russian

Adsız dedi ki...

Hi there mates, its wonderful post on the topic of teachingand entirely explained, keep it
up all the time.

Also visit my page - real racing 3 hack ipad no survey; http://paulzaigaming.blogspot.com,

Adsız dedi ki...

If you would like to grow your knowledge simply keep visiting this site and be updated with the latest news
update posted here.

Here is my page - Framaroot APK Download

Adsız dedi ki...

I am curious to find out what blog platform you're using?
I'm experiencing some minor security issues with
my latest blog and I would like to find something more secure.
Do you have any recommendations?

Stop by my website: mobile game money review

Adsız dedi ki...

This is a topic which is near to my heart... Many thanks!
Where are your contact details though?

Here is my web site; porady prawne sosnowiec

Adsız dedi ki...

Howdy are using Wordpress for your site platform?
I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you require any html
coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!Here is my web site - ตู้คอนเทนเนอร์

Adsız dedi ki...

Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has
some overlapping. I just wanted to give you a quick heads
up! Other then that, terrific blog!

my website :: PSN

Adsız dedi ki...

The interesting thing is that outcomes are also much
better than what you get by conducting different conventional marketing campaigns.
In any case, the Sanyo VPC-GH4 Camcorder is a great buy for anyone who would like to start taking
a higher quality video. This is important in getting those top quality back links
that will make your website successful.

Here is my page referencement google

Adsız dedi ki...

They act as a testimonial that has meaning behind your
concern of the loss that has occurred. Upgrading Merchants and Ships: If you want to get more coins then use your pearls
to upgrade your merchants and your ships. There is still time
to participate in this unique opportunity.

my site tap paradise cove cheats

Adsız dedi ki...

She was beginning to wonder if this was lust she was
feeling because each time he came up to her or even passed by her in a room, she practically had to reach
out and catch her heart in front of her because it jumped out of
her chest. Kobe should have that kind of money, but I'm not going to pencil him in as an investor knowing his spending habits.
LA would be a fantastic place to start a league because of all the pieces already
in place.

Also visit my homepage :: boom beach hack diamonds

Adsız dedi ki...

Hi! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a
new initiative in a community in the same
niche. Your blog provided us useful information to work on. You
have done a outstanding job!

Feel free to surf to my page :: top 10 web hosting company in india

Adsız dedi ki...

It's very straightforward to find out any topic on net as compared to textbooks, as
I found this post at this site.

Feel free to visit my blog; เดรสญี่ปุ่น

Adsız dedi ki...

In this disease actually, fat content of the food is not absorbed thus causing malabsorption of fat soluble
vitamins also. Gluten is the protein commonly found in Barley, Wheat and Rye.
Find more helpful informative articles at our website.


Here is my page gluten free Zucchini fries (twitter.com)

Adsız dedi ki...

Hi tɦere, I աant to subscribe for thiѕ webpage to take most recent updates,
so wherе can i dο it please assist.

Adsız dedi ki...

The upcoming batches of producers and directors are interested in starting their own projects, arranging funds, budgeting and reporting of total expenditure involved.
Windows are the parts of a house through which most of the infiltration take place.
In Bill Landis’ unauthorized Kenneth Anger biography, it
states for Anger, film was a way of “beginning to explore the self he’d been forced
to repress under his family roof.

Here is my web-site {despicable me full movie online|watch despicable me full movie online streaming

Adsız dedi ki...

In todays on the web marketing planet there are
numerous processes to make money with clickbank.

In this website we've got a basic explanation on how we get
a monthly earnings with several online networks
like clickbank. We also reveal movie proof profits.

Feel free to surf to my homepage - methods earn money quickly

Adsız dedi ki...

After going over a number of the articles on your website,
I seriously appreciate your technique of blogging.
I book-marked it to my bookmark webpage list and will be checking
back soon. Please check out my web site as well and let me know
how you feel.

My web page ... best cheap web hosting australia sydney

Adsız dedi ki...

Howdy! I just would like to give you a big thumbs up for the great information you've got right here on this
post. I will be returning to your website for
more soon.

Here is my homepage marketing independent music online

Adsız dedi ki...

Awesome blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?
I'm hoping to start my own blog soon but I'm a little lost on everything.
Would you recommend starting with a free platform like Wordpress or go for a
paid option? There are so many choices out there that I'm completely overwhelmed
.. Any recommendations? Thank you!

My blog post :: ครีมหน้าใส

Adsız dedi ki...

Appreciate this post. Let me try it out.

Also visit my blog post ... best web hosting fundraising sites for bands

Adsız dedi ki...

Hey There. I found your weblog the use of msn. This is a really neatly
written article. I will make sure to bookmark it
and return to learn extra of your useful information. Thank
you for the post. I will certainly comeback.

my website Megapolis Cheats

Adsız dedi ki...

Our team of well mannered drivers have knowledge of both Hindi
and English languages. To make these tasks simpler various
travel agencies have tailored different travel packages on the go.
This way, you pay the most competitive, economical rates
for airport transfers.

Here is my blog - car hire lanzarote port - -

Adsız dedi ki...

Wгite more, thats all I have to say. Literɑlly, itt seems as though you relied on the video to make your point.
Yoս definitely know what youre talking about, why throw
aաay уour intelligence on just posting videߋs to your
blog when you cсould be gіving us something enlightening to read?


Here iss my Һomepage: marketing plan

Adsız dedi ki...

That is a very good tip especially to those new to the blogosphere.
Brief but very accurate information… Many thanks for sharing this one.
A must read post!

Feel free to visit my blog post; homepage ()

Adsız dedi ki...

Unquestionably imagine that that you said.
Your favorite reason seemed to be on the net the easiest factor to remember of.
I say to you, I definitely get irked whilst people think about issues that they just do not
know about. You managed to hit the nail upon the highest and also
defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal.
Will probably be back to get more. Thank you

Here is my weblog espeon microsoft xp service pack 3

Adsız dedi ki...

These negotiations should be led by a seasoned lawyer to make sure that the settlement reached upon is
the most ideal situation for the victim, as far as the client is concerned.
A driver can be impaired even if alcohol is not
the drug which includes impeded the decision making of the
individual. After all, if a claimant is saying that she hurt her neck
but has completely recovered, there is no obvious evidence that the injustice occurred.


Feel free to visit my blog post atlanta personal injury defense lawyers

Adsız dedi ki...

Great article.

Review my site inverter fuji

Adsız dedi ki...

However, there is a limited period for the second appeal.
When you are looking for an attorney to represent you when you are injured, find one who will take your case on a contingency basis.

It is not always necessary to conduct multiple initial consultations as long as the attorney and firm meet your specifications and you are comfortable with the decision.

Feel free to visit my page personal injury lawyer john foy (http://www.youtube.com/watch?v=lLVTSUw-5Qc)

Adsız dedi ki...

Good SEO content writing can help you to avoid keyword spamming by utilizing a sensible keyword density (KD.
Both old and new entrepreneurs are looking for new techniques that would give them identity with grace.
Below are some of the benefits of using professional SEO Vancouver web design companies
to create your site.

Feel free to surf to my web-site Scott D Smith

Adsız dedi ki...

We're a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
Your site offered us with valuable info to work on. You've performed an impressive job and our whole neighborhood
will probably be grateful to you.

Take a look at my web-site: Neptune Society

Adsız dedi ki...

This therapy technique is said to benefit arthritis pain, even though the FDA has yet to approve its
use for the treatment. Through following the above
mentioned ideas, while equally seeking out more
advice, you will be giving yourself a very good chance of.
Conditions that can be considered are arthritis,
lupus erythematosus, chronic neck pain, epicondylitis, femoropatellar degeneration, fracture of the lower leg and Sudeck's atrophy.


Here is my website ... Buy BeActive

Adsız dedi ki...

Anyone who ѕays tҺat Facebook, Twitter, Ϻy - Space, ɑnd so on cerdtainly are a 'trend' wɦіch will soon pass juѕt isn't steering yoou ԝithin the riǥht direction. It
mаy be the difference іn the level oof traffic, that will ultimately determine tҺe grade օf performance in a very
real business. Ӏn ordеr to determine gօod success inside shortest time рossible, tҺere cаn Ƅe a few guidelines tɦat sɦould be folloաed.Аlso visit my web site: regular colon cancer ()

Adsız dedi ki...

To this day anybody who was current at this dwell seminar is
topic not to focus on it. There are tens of thousands of ready
made information products with Private Label Rights or Resell Rights available and they often come
with ready-made sales copy. So surveys can help us increase the profits of social media and social
media also increases the power of surveys.

Here is my page :: frank kern

Adsız dedi ki...

Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted
to say that I've really enjoyed surfing around
your blog posts. In any case I'll be subscribing to
your rss feed and I hope you write again soon!

Here is my web page phoenix az to tempe az (https://www.youtube.com/watch?v=RGC0-Vbme88)

Adsız dedi ki...

Howdy! I know this is kinda off topic but I
was wondering if you knew where I could locate a captcha
plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems finding one?
Thanks a lot!

my weblog :: buy viagra

Adsız dedi ki...

I've leaгn a few good stuff here. Ϲertainlү value bookmarking
for revisiting. I surprise how a llot effort yoou set to make this sort of great informative website.


Мy web site diet recommended

Adsız dedi ki...

Yes! Finally something about carrefour parapharmacie.

My web site - parapharmacie casino

Adsız dedi ki...

Great delivery. Sound arguments. Keep up the amazing spirit.Feel free to visit my weblog: Dean Graziosi scam

Adsız dedi ki...

What's up i am kavin, its my first occasion to commenting
anywhere, when i read this paragraph i thought i could also create comment due to this brilliant article.


Have a look at my page :: hills gold jewelry

Adsız dedi ki...

Hey I am so grateful I found your webpage, I really found
you by error, while I was looking on Askjeeve for something else, Regardless I amm here now
and would just like to say many thanks for a remarkable post and a all round
enjoyable blog (I also lovve the theme/design), I don’t
have time to look over itt all at the moment but I have bookmarked it and
also added your RSS feeds, so when I have time I will be
back to read more, Please do keep up the excellent work.


Feel free to visit my blog; venapro negative reviews

Adsız dedi ki...

Hello my famiuly member! I want to say that
this article is awesome, nice written aand come with almost all important infos.
I would like to see extra posts like this .

Look at my weblog; clash of clans cheats

Adsız dedi ki...

I'm really enjoying the theme/design of your weblog.
Do you ever run into any internet browser compatibility issues?

A number of my blog readers have complained about my blog not working correctly in Explorer but
looks great in Firefox. Do you have any solutions to help fix this problem?


Look at my web site Odzież reklamowa

Adsız dedi ki...

I got this web site from my pal who shared with me concerning this website and now this time I am visiting this web site and reading very
informative articles here.

Here is my site appartamenti croazia hvar offerte

Adsız dedi ki...

Hi everyone, it's my first pay a quick visit at this site, and paragraph is really fruitful designed
for me, keep up posting these types of articles or reviews.


Feel free to visit my webpage - comment cacher ses cernes

Adsız dedi ki...

Look for the part you need and what you are after, so bid low, and will therefore contract with those railroads nearest to their
assembly plants in Illinois, Alabama and Tennessee as well.
Whether you internal combustion enngine are looking for lights
of your car. 7 million euros and earnings before interest, tax, depreciation internal combustion engine and amortization in the 12 months ending Sept.
28, 2011, the President of Mitsubishi Motors, Osamu Masuko, confirmed
to AutoCar that work on the Dodge Caravan.

Here is myy web blog :: Ford [pintrestalk.com]

Adsız dedi ki...

Hi, i think that i saw you visited my website so i came to “return the favor”.I'm attempting to find things
to improve my web site!I suppose its ok to use a few of your
ideas!!

Take a look at my blog dinner long beach - www.facebook.com,

Adsız dedi ki...

Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren't loading correctly.

I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different web browsers and
both show the same outcome.

Take a look at my homepage ... comedy nights with kapil apne

Adsız dedi ki...

Hi, just wanted to tell you, I enjoyed this article.

It was inspiring. Keep onn posting!

Feeel free tto visit my weblog; viking yacht cruises

Adsız dedi ki...

It's an remarkable piece of writing in favor of all the web visitors; they will take benefit from it I am sure.


Have a look at my blog post car accident lawyer

Adsız dedi ki...

In the 1950s and the 1960s, as Detroit began to worry about the cost, those others who update go
for cheap local parts usually encounters, faces it as a big problem later.
Check out out the Vehicle Identification Number VIN as this can cause unpleasant water spots.

There are plenty of solutions that could offer
you referral lead plus prevent via searching for prospective leads here and there.


Look into my homepage ... części samochodowe

Adsız dedi ki...

Thanks for sharing your thoughts. I truly
appreciate your efforts and I will be waiting for your
further write ups thanks once again.

my web-site ... sape links

Adsız dedi ki...

The recent video chat option by Facebook was also a great success.
The video gets added to your Plex Media Queue, which you can view with the Plex
channel on your Roku. It started with the Facebook fan pages, which allowed businesses to build a presence
for their brand on the social media website.

my blog post ... http://piratercomptefacebook.hackbud.com

«En Eski ‹Eski   1 – 200 / 220   Yeni› En yeni»

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı