1 Aralık 2015 Salı

SADRIN ŞERHİ GÖĞSÜN İNŞİRAH OLMASI

Sadrın Şerhi, göğsün açılması, yarılması, kalbin çıkarılması, zemzemle yıkanması vb anlatılarla hiçbir ilgisi olmadığı gibi, bilinenin aksine insanın ilgi ve alaka duyduğu, önem ve öncelik verdiği hususlarda alakası ölçüsünde, bakış açısının, anlayışının, motivasyonunun artmasıdır. 20/25, 94/1, 39/22, 6/125, 16/106 vb.
Nitekim, sadrımı inşirah et diyen Musa’yla ilgili ayetlerin devamında da, inşirahın, yapacağı görevle ilgili olarak bakış açısının, anlayışının, motivasyonunun artması yolundaki istekler olduğu anlaşılmaktadır 20/25-33 vb.
Yine, “onları az, ya da güçsüz görmek, göstermek “le ilgili ayetler de, bakış açısının, anlayışının gelişmesini, göğsün inşirahını çağrıştıran örneklerdir 8/43, 8/44 vb.
İslama meyledenlerde İslama sadırları şerh olurken, KÜFRE meyledenlerde sadırları küfür yönünde şerh olmaktadır. 39/22, 16/106 vb.
İnsan, önem ve öncelik verdiği alanlarda, alakası ölçüsünde ahlaklanmaktadır.
Yaratılan Kainat kitabının ve yazılı kitap Kuranı kerimin anlattığı evrensel ilkelere alakası önem ve önceliği ölçüsünde bakış açısı, anlayışı, motivasyonu artırmakta ve cennet vari yaşama ulaştırmakta” NUR laştırmaktadır. 20/25, 94/1, 39/22 vb.
Buna karşılık, Kuran ayetlerine karşı duyarsız kalanlarda, küfre meyledenlerde ise Kurandan uzaklaştıkça da bu NUR dan mahrum kalıp, SADIRLARI göğüsleri ilgi ve alaka duydukları yön olan küfürde şerh olmakta, küfürle hallenmekte, küfür sarmalında boğulmakta ve NAR laşmaktadır. 6/125, 16/106 vb.
Nur olmak gibi, NAR olmakta insanın seçimiyle gerçekleşmektedir.
Küfre sadrı inşirah olanların aynı zamanda, islama nura karşı da sadrı tam tersi dayyıkan olmakta ve Nur dan mahrum kalmaktadır. 6/125
Aynı, “kalbleri ve kulakları mühürlenen, gözlerine de perde inmişler” gibi 2/7 vb. Ya da, “kalbleri var, fakat onlarla anlamazlar; gözleri var, fakat onlarla görmezler; kulakları var, fakat onlarla işitmezler.” misalidir 7/179 vb.

Yazılı Kitap der; yaklaşık meallerde:

 • Allâh'ın, GÖĞSÜNÜ İSLÂM'A AÇTIĞI KİMSE, Rabbinden bir NUR üzerinde değil midir? Allâh'ı anmağa karşı kalbleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. Onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. E fe men şerahallahu sadrahu lil islami fe huve ala NURİM mir rabbih, fe veylul lil kasiyeti kulubuhum min zikrillah, ulaike fi dalalim mubîn. 39/22
 • Biz senin (Muhammed) göğsünü açmadık mı? Elem neşrah leke sadrak 94/1
 • (Mûsâ) dedi ki: "Rabbim, benim göğsümü aç. Kale rabbişrah li sadri. 20/25
 • İnandıktan sonra baskıyla zorlanan kimse hariç kim Allah'a kefere olan, KÜFRE GÖĞÜS AÇAN, kimselere Allah'tan bir gazab iner ve onlar için büyük bir azâb vardır. Men kefera billahi mim ba'di imanihi illa men ukrihe ve kalbuhu mutmeinum bil imani ve lakim men ŞERAHA BİL KUFRİ SADRAN fe aleyhim ğadabum minellah, ve lehum azabun azîm. 16/106
 • Allâh, kim doğru yola iletilmek isterse onun GÖĞSÜNÜ İSLÂM'A AÇAR, kim de sapmak isterse onun göğsünü, göğe çıkıyormuş gibi dar ve tıkanık yapar. Allâh, inanmayanların üstüne işte böyle pislik çökertir. Fe mey yuridillahu ey yehdiyehu yeşrah sadrahu lil islam, ve mey yurid ey yudillehu yec'al sadrahu dayyikan haracen ke ennema yessa'adu fis sema', kezalike yec'alullahur ricse alellezine la yu'minûn. 6/125
 • Allâh, onların kalblerini ve kulaklarını mühürlemiştir, gözlerine de perde inmiştir. Onlar için büyük bir azâb vardır. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim, ve alâ ebsarihim ğişaveh, ve lehum azabun azîm. 2/7
 • Andolsun, cehennem için de birçok cin ve insan yarattık ki kalbleri var, fakat onlarla anlamazlar; gözleri var, fakat onlarla görmezler; kulakları var, fakat onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir, hattâ daha da sapık... Ve işte gâfiller onlardır!Ve le kad zera'na li cehenneme kesiram minel cinni vel insi lehum kulubul la yefkahune biha ve lehum a'yunul la yubsirune biha ve lehum azanul la yesmeune biha, ulaike kel en'ami bel hum edall, ulaike humul ğafilun. 7/179
 • Allâh, sana onları uykunda az gösteriyordu. Eğer sana onları çok gösterseydi, çekinirdiniz ve işde çekişirdiniz. Fakat Allâh, kurtardı. Doğrusu O, göğüslerin özünü bilir. İz yurikehumullahu fi menamike kalila, ve lev erakehum kesiral le feşiltum ve le tenaza'tum fil emri ve lakinnellahe sellem innehu alimum bi zatis sudûr. 8/43
 • Karşılaştığınız zaman onları sizin gözlerinize az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki yapılması gereken bir işi yerine getirsin. İşler, hep Allah'a döndürülecektir. Ve iz yurikumuhum izil tekaytum fi a'yunikum kalilev ve yukallilukum fi a'yunihim li yakdiyellahu emran kane mef'ula, ve ilellahi turceul umûr. 8/44
Yaratılan Kainat kitabının ve yazılı kitap Kuranı kerimin anlattığı evrensel ilkelere alakası, önem ve önceliği vererek SADRINI İNŞİRAH ettiği, bakış açısını, anlayışını ve motivasyonunu artırarak, her alemini NUR laştıranlardan olma dileğiyle,
Muhabbetle

30 Kasım 2015 Pazartesi

SORGULANAMAYAN GÜÇ AZDIRIR

Tek adamlık değil, HAK adamlığı önemlidir.
Bunun yolu da, sorgulanmaktır. Eleştiriye açık olmaktır.
Daha da önemlisi, eleştiriyi güzelleştirmek olarak görmek, benimsemek ve ders almaktır.

Zira, HAK adamlığın etrafında, arkasında, yanında, Hakkın hatrını ali tutan ve eleştiren allemeler vardır.

Sorgulanmayan GÜÇ azdırır.
Fravunlaştırır.

Fravun veya Fravunlaşma:
Kendini dev aynasında gören, gösteren, tepeden bakan, böbürlenen, övünen, anlaşmaktan uzak, hayırdan ırak olanlardır. 44/31  43/51, 40/29,28/4,10/75, 23/46, 28/38, 29/39vb.

Nitekim "Fravun kavmini bölüp, Rabbiniz ben değilmiyim"e kadar azgınlığı artmıştı.

Oldum diyen ölmüştür.

BEN 'likten daha çok, ORTAK Akıl üstündür. Diğer bir ifadeyle Yaratılmış ya da Yazılmış KİTABIN anlattığı EVRENSEL İLKELERİN hakim kılınması esastır önemlidir.

Bu nedenle, Yazılı Kitap Kuranı Kerimde kullanılan her kelime ve kavrama ve bu kavramların türevlerine dahi Rabbimizin ne anlam yüklediği, ataların öğretilerinden veya bildiğimiz hatta değişerek gelen sözcük bilgilerinden ÖNEMLİ VE ÖNCELİKLİdir.

Rabbilalemine, evrensel ilkelere önem ve öncelik verdiği ölçüde değerlidir, önemlidir, önceliklidir ve bu ölçüde destek görmelidir.

Hak adamı olup, hesaba çekilmeden hesaba çekilenlerden, her daim en güzele doğru değişenlerden ve bu bilinçle yaşayanlardan olma dileğiyle,

Muhabbetle

FRAVUN ya da FRAVUNLAŞMAK NEDİR BİLİRMİSİNhttps://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/fravun-ya-da-fravunla%C5%9Fmak-nedir-bilirmisin/1630372913918496 

28 Kasım 2015 Cumartesi

NAR DA NUR DA ELLERİNİN ARASINDADIR


Rabbilalemine, evrensel ilkelere, Kurana uygun her hal, yaşam davranış NUR dur. İnsanı NURlaştırmaktadır. Bundan uzaklaştıkça NAR laştırmaktadır. 39/22, 2/39, 2/81, 2/175, 2/201, 40/41, 28/41, 22/19, 15/27 vb

Nur olmakta, Nar olmakta insanın tercihine kalmıştır. Rabbilalemine, evrensel ilkelere, Kurana uydukça, ne ölçüde bunu gerçekleştirirse o ölçüde Nurlaşırken, bundan uzaklaştıkça, iblise uydukça, şeytanın ihvanı oldukça da Narlaşmaktadır. 39/22, 2/39, 2/81, 2/175, 2/201, 40/41, 28/41, 22/19, 15/27, 2/257 vb.

İblisin Nar dan olması ya da NAR dan yaratılması da, bu ayartıcı, uzaklaştırıcı rölünü ve boyutunu anlatmaktadır.

İNSANIN var edilişi, ahseni amel yapmak iken, İBLİSİN varlık nedeni ise, ayartmaktır. Bu denenmenin, tekamülün, gelişimin de olmazsa olmazıdır. Bunu her durumda yapmaktadır. 

İnsan her içsel ve dıssal etkide veya istekte, bu iki sesi de duymaktadır, Vicdanının güzel olana çağrısını da iblisinin ayartısını da. Yaptığı tercihlerle kitabını kendi yazmaktadır. Üstelik her kez, bu sesler açısından da aynı durumdadır. Zamanla, bu sesleri duyulmaz yapan da insandır.

İblis sadece her içsel ve dıssal etkide veya istekde değil, tiyn üzere bulunanlarda, yani amacına ulaşanlarda da, isteklerine kavuşanlarda da bir şekilde ayartmaya devam etmektedir.  


ANCAK, ŞU BİLİNMELİDİR Kİ:
 • Her insanda İBLİS in yanısıra var olan Rabbilaleminin insanlara yollarını aydınlatması ve doğruyu bulması için lütfettiği en büyük NUR olanVİCDANININ sesine uyanları, 2/31,15/29, 38/72. 
 • Yazılı Kitap Kuranı Kerimde ve Yaratılmış Kainat Kitabındaki, Yaşamsal İlkelere, Sunnetullaha, Evrensel Değerlere, Hidayetine tabi olanları 2/38, 20/123, 15/42, 17/65.
 • İblisin ayartısını, içsel ve dışsal etki ile akılda beliren düşünceleri, istekleri, mihenge vurup, Rabbilaleminin ilkelerine aykırı olduğunda bundan vazgeçenler, yaniFuadından uzak tutanları, gözünden ve kulağından da beri eyleyenleri, 17/36, 76/2, 7/201, 17/53.
Böyle oldukları SÜRECE ayartamamaktadır.Rabbilalemine, evrensel ilkelere, Kurana uygun yaşayarak her daim NURLAŞANLARDAN olma dileğiyle,

Muhabbetle,

AH İBLİS AH ! KİMLERİ AYARTMADIN Kİ?  https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/ah-iblis-ah-kimleri-ayartmadin-ki/1483743305248125

İNSAN TERCİHİYLE ŞEKİLLENİR  https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/insan-tercihiyle-%C5%9Fekillenir/1475006946121761

ŞEYTANINİHVANI KARDEŞİ OLMAK ve ŞEYTANA TAPMAK https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/%C5%9Feytanin-ihvani-karde%C5%9Fi-olmak-ve-%C5%9Feytana-tapmak/1435637710058685

AÇIK MEKTUP Sayın: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başbakan Ahmet Davutoğlu Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu

Sizler de Hastanızı 32 SAAT KESİNTİSİZ ÇALIŞAN DOKTORA emanet edebilirmisiniz.
Kimse yapmaz, yapmamalı değil mi? Gelin görün, ne yazık ki, bu ülkenin insanları, doktorları, hastaları da bu zulme, insanlık dışı şartlara mahkum edilmektedir.
Resmi yollardan da bu başvurular yapılmasına rağmen sonuç kraldan çok kralçıların setlerini aşıp size, vicdan sahibi gönüllerinize ulaşmış olsaydı bu sorunun DERHAL çözüleceğine olan temenniyle, AÇIK MEKTUP haline getirilerek sunulmak durumunda kalınmıştır.
Bakınız: Tıp fakültesini bitirip, TUS uzmanlık sınavını kazanıp Asistan Doktor olarak görev yapan binlerce doktorun gün aşırı nöbet tutması, üstelik bu nöbetin de bildik çalışma gibi olmadığı, 24 saat sürekli hastalarla ilgilenmek gerektiği, bu 24 saatlik nöbetin sabahında da eve gitmeden, uyumak ve dinlenmek fırsatı olmaksızın, bir ara dahi vermeden ve hiç dinlenmeden normal günlük 8 saatlik mesaiye devam edilmesi ve 32 saat kesintisiz çalışma! gerçeği ülkemizde maalesef yaşanılmaktadır. Üstelik bu durum ara sıra değil, asistan doktorluk suresince, dört veya beş yıl boyunca azalarak da olsa gün aşırı devam etmektedir.
Bu durum insanlıkla, insan haklarıyla, çalışan haklarıyla, hasta haklarıyla nasıl bağdaşabilir.
Günde normal şartlarda 8 saatten fazla çalışılamaz, fazla mesai gerektiğinde de günde en fazla 3 saat çalışılır diye hükümler varken, nöbet adı altında 24+8 yani 32 saat süreli çalışılmasını, üstelik bunun hemen hemen gün aşırı sürekli devam etmesini hangi vicdan kabul edebilir. Hangi sistem, düzen kabul edebilir. Hangi yaşam, aile düzeni, eş, çocuk, çevre, ana baba katlanabilir.
Üstelik bu nöbet ve sonrası 24+8 yani 32 saat sürekli çalışmada, insan hayatı hakkında, sağlığıyla ilgili acil ve geriye dönüşü olmayan karar verilmekte, operasyon yapılmakta ve ameliyatlar gerçekleştirilmektedir! Bu şartlar altında nasıl verimli ve isabetli hizmet sunulabilir.
Kim böyle bir durumda olan, uykusuz, yorgun, takati bitmiş, 32 saat süresince koşuşturup bitap düşmüş doktordan sağlık hizmeti almak ister! Böyle bir doktorun verdiği sağlık hizmetinden mutmain olur! Verdiği ilaç ve tedaviyi uygular! Hangi insan kendini bu durumdaki doktora emanet eder! Buna rağmen, idealleri uğruna, insanlık ve hizmet aşkıyla, var gücüyle, fedakarane, aşkın bir hizmet sunan, ücret hesaplanmasında, perfermas ödemelerinde dahi yok saylan mağdur edilen ve her gittiğinizde polikliniklerde, yataklı bölümlerde gece gündüz size hizmet sunan BU KAHRAMAN ASİSTAN DOKTORLARI muhabbetle selamlıyorum.
Her süreçte ve aşamada azami dikkat ve yüksek performans isteyen sağlık hizmetinde, araç sürücülerine dahi önerilen her üç saatte ara verme ve belli süre dinlenme imkanı bile verilmeden soluksuz hizmet beklemek kamu yararıyla, kamu hizmetiyle de bağdaşmamaktadır.
Çağdaş ülkeler, özellikle Amerikada, meşhur olan LİBBYZİON DAVASINDAN sonra, GAZETECİNİN bir evladını 32 saat çalıştığını öğrendiği bir asistan doktorun nöbetinde ÖLMESİ nihayetinde gerçekleşen değişim neticesinde bu insanlık dışı hüküm ve uygulamalardan 1970 yıllarda tamamen vazgeçmiş durumdalar. Bu insan haklarına, İLO Sözleşmelerine, çalışma yasalarına, hasta haklarına, hayatın normal akışına da aykırıdır.
Üstelik her açıdan hem doktor, hem hasta, hem kamu yararı açısından da bu durum insanlıkla, insan haklarıyla, çalışan haklarıyla, hasta haklarıyla da bağdaşmamaktadır.
SONUÇ OLARAK
Bu insan haklarına, İLO Sözleşmelerine, çalışma yasalarına, hasta haklarına, hayatın normal akışına aykırı hal, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin C – NÖBET ESASLARI Başlıklı Bölümde yeralan 41. Maddenin, birinci fıkrasının, e) bendin de yer alan:
“Gece nöbeti tutanlara ertesi günü görev verilmez.”
Hükmünden sonra gelen VE KEYFİ OLARAK ASİSTAN DOKTORLAR LEHİNE BUGÜNE KADAR DA HİÇ UYGULANMAYAN ikinci ve üçüncü cümledeki İPTALİ GEREKEN hükümlerden kaynaklanmaktadır.
BU HÜKÜMLERİN yani;
“Geceyi yoğun mesai ile uykusuz geçiren personele, kurumun personel durumu ve imkanları müsait olmak, hizmeti aksatmamak kaydıyla evinde veya kurum içerisinde lüzum görüldüğü sürece dinlenmesi için baştabib izin verebilir. Bu takdirde de bunlar acil durumlarda baştabib veya nöbetçi tabibin davetine uymaya mecburdurlar.
İptali ile bu sorunun çözümünü teminen ilgililere emir ve talimat verilmesi dileğiyle,
Muhabbetle,

27 Kasım 2015 Cuma

HANGİ İNSAN HASTASINI 32 SAAT KESİNTİSİZ ÇALIŞAN DOKTORA EMANET EDER

Tıp fakültesini bitirip, zorunlu hizmeti müteakip TUS uzmanlık sınavını kazanıp Asistan Doktor olarak görev yapan binlerce doktorun gün aşırı nöbet tutması, üstelik bu nöbetin de bildik nöbetler gibi olmadığı, 24 saat sürekli hastalarla ilgilenmek gerektiği, bu 24 saatlik nöbetin sabahında da eve gitmeden, uyumak ve dinlenmek fırsatı olmaksızın, bir ara dahi vermeden ve hiç dinlenmeden normal günlük 8 saatlik mesaiye devam edilmesi ve 32 saat kesintisiz çalışma! gerçeği ülkemizde maalesef yaşanılmaktadır. Üstelik bu durum ara sıra değil, asistan doktorluk suresince, dört veya beş yıl boyunca azalarak da olsa gün aşırı devam etmektedir.
Bu durum insanlıkla, insan haklarıyla, çalışan haklarıyla, hasta haklarıyla nasıl bağdaşabilir.
Günde normal şartlarda 8 saatten fazla çalışılamaz, fazla mesai gerektiğinde de günde en fazla 3 saat çalışılır diye hükümler varken, nöbet adı altında 24+8 yani 32 saat süreli çalışılmasını, üstelik bunun hemen hemen gün aşırı sürekli devam etmesini hangi vicdan kabul edebilir. Hangi sistem, düzen kabul edebilir. Hangi yaşam, aile düzeni, eş, çocuk, çevre, ana baba katlanabilir.
Üstelik bu nöbet ve sonrası 24+8 yani 32 saat sürekli çalışılmada insan hayatı hakkında, sağlığıyla ilgili acil ve geriye dönüşü olmayan karar verilmekte, operasyon yapılmakta ve ameliyatlar gerçekleştirilmektedir! Bu şartlar altında nasıl verimli ve isabetli hizmet sunulabilir.
Kim böyle bir durumda olan, uykusuz, yorgun, takati bitmiş, 32 saat süresince koşuşturup bitap düşmüş doktordan sağlık hizmeti almak ister! Böyle bir doktorun verdiği sağlık hizmetinden mutmain olur! Verdiği ilaç ve tedaviyi uygular! Hangi insan kendini bu durumdaki doktora emanet eder!
Ne yazık ki, bu ülkenin insanları, doktorları, hastaları da bu zulme, insanlık dışı şartlara mahkum edilmektedir.
Buna rağmen, idealleri uğruna, insanlık ve hizmet aşkıyla, var gücüyle, fedakarane, aşkın bir hizmet sunan, ücret hesaplanmasında, perfermas ödemelerinde dahi yok saylan mağdur edilen ve her gittiğinizde polikliniklerde, yataklı bölümlerde gece gündüz size hizmet sunan BU KAHRAMAN ASİSTAN DOKTORLARI muhabbetle selamlıyorum.
Her süreçte ve aşamada azami dikkat ve yüksek performans isteyen sağlık hizmetinde, araç sürücülerine dahi önerilen her üç saatte ara verme ve belli süre dinlenme imkanı bile verilmeden soluksuz hizmet beklemek kamu yararıyla, kamu hizmetiyle de bağdaşmamaktadır.
Çağdaş ülkeler, özellikle Amerikada, meşhur olan LİBBYZİON DAVASINDAN sonra, GAZETECİNİN bir evladını 32 saat çalıştığını öğrendiği bir asistan doktorun nöbetinde ÖLMESİ nihayetinde gerçekleşen değişim neticesinde bu insanlık dışı hüküm ve uygulamalardan 1970 yıllarda tamamen vazgeçmiş durumdalar.
Bu insan haklarına, İLO Sözleşmelerine, çalışma yasalarına, hasta haklarına, hayatın normal akışına da aykırıdır.
Üstelik her açıdan hem doktor, hem hasta, hem kamu yararı açısından da bu durum insanlıkla, insan haklarıyla, çalışan haklarıyla, hasta haklarıyla da bağdaşmamaktadır.
GELİN BU ZULMÜ, haksızlığı, çarpıklığı değiştirmek için var gücünüyle elinizi taşın altına koyun. Vicdanınızın sesine kulak verin. Ulaşabildiğiniz Cumhurbaşkanından, Başbakana, Sağlık Bakanına, Milletvekillerine, yetkililere her yolla dillendirerek, yazarak vb DEĞİŞİM yönünde vesile olun.
Muhabbetle

25 Kasım 2015 Çarşamba

ÖMRÜN BEREKETLENSİN YAŞAMIN UZASIN

Her ahsenu amel, hayır ve fedakarlık neticeleri itibariyle ömrü bereketlendirip, artırdığı gibi GÜNEŞ doğmadan hayata başlamak da yaşamı uzatır.
Her ahsenu amelin, insanı ve alemi daha da güzelleştirdiği gibi sabahın, ezanla başlayan ve geceyi karanlığı yok eden, umut, canlılık, hayat veren dirilişi de muhteşemdir.
Bunlara tanık olup, ahsenu amel yapıp, ömrü bereketlendiren ve yaşamı uzatanlardan olma dileğiyle
Muhabbetle

MUTLULUĞUN YOLU

İnsan kendini, alemi, kainatı anladığı, YARATILIŞ AMACINI gerçekleştirdiğinde, yaratılmış Kainat kitabındaki veya yazılmış kitap Kuranı Kerimdeki ayetlerin doğru manalarına ulaşıp bu evrensel ilkeleri yaşamlaştırdığı ölçüde hayatından zevk ve lezzet almaktadır. Evrenle uyumlaşıp, barış içinde yaşamakta ve her alemde de bahtiyar olmaktadır 2/38,20/123 vb.

Rabbilalemine, Yaratılmış ve Yazılmış Ayetlerinin anlattığı ilkelere uyarak Cennet ya da sırt dönerek Cehennemi yaşamak insanın tercihine kalmıştır.Cennet gibi, Cehennemi de insan tercihleriyle kendisi inşa eder.7/179, 11/119, 32/13 vb.

Zira, İnsan, DENEME, TEKAMÜL ve AHSENU AMEL yapmak için yaratılmıştır 11/7, 18/7, 67/2.

Öyle ki, buna uygun ahseni takvim üzere halife olma yeteneğiyle donatılmış, iblis hariç tüm melekeleri itaat ettirilmiş ve Kâinatta her şey de bu amacı gerçekleştirmesi için insana bakar, insana hizmet eder şekilde yaratılmıştır.

Şayet insan; ahseni takvim/maddi ve manevi yönden sürekli gelişime uygun; var ediliş amacı olan ahsenu amelden 11/7, 18/7, 67/2 yana olduğunda; halifeliğin gereğini 2/30, 6/165, 10/14, 27/62, 35/39, 38/26 vb; kulluğu, arzu ve istekle, gönülden yaptığında 51/56;ALAYI İLLİİNE yücelirken 83/18; tersi durumda ise ESFELE SAFİLİNE düşmektedir. 95/5

Herkes seçtiği yaşamın bedeliyle karşılaşır. Zira, insana çalışmasından vesile ve sebep olduklarından başkası yoktur. 53/39-42,79/35, 76/22, 4/32, 36/12, 3/195, 34/3, 10/61vb.

Muhabbetle,

CENNET ELLERİN ARASINDA https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/cennet-ellerin-arasinda/1429395844016205

İNSANIN VAR EDİLİŞ NEDENİ https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/insanin-var-ediliş-nedeni/1615317275424060

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KARGAŞASI ve HER ANINI KUTLU YAPABİLMEKESASEN, Muallimlerin, Muderrislerin, Murebbiyelerin her günü her anı kutludur.
Buna geçmeden önce şu gün kargaşasına, açıklık getirelim. Şöyle ki:
“Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.
Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.
Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür.
Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir. tr.wikipedia.org/wiki/Öğretmenler_Günü
NEDEN
EĞİTİMDEKİ HER GÜNÜ HER ANI KUTLUDUR?
ESASEN, Muallimlerin, Muderrislerin, Murebbiyelerin ve bu yolda amenu ve amillussaliatı yapanların, HAK, DOĞRU VE GÜZEL olana, değişime ve dönüşüme vesile olanların EĞİTİMDEKİ her günü her anı kutludur.
Her dünyada karşılık bulmaktadır.
Zira,

ANNELERİ BEBEKLERİNDEN AYRI DÜŞÜRENLER UTANSIN

Anneleri, bebeklerin en çok ihtiyaç hissettiği ve süt emme döneminde dahi  uzun sure bebeğinden ayrı kalıp çalışmak zorunda bırakan sistemler, düzenler ve bunu hala değiştirmeyen yönetenler utansın.

Gelecek nesillerin madden manen ruhen en kemalde insan olarak yetişmesi için yarım ücretle belli yaşlara kadar çalışmama ya da tam ücretle kısmi çalışma ve/veya çalışma yerinde veya yanında kreş, bakıcı ve benzeri yöntemlerle o oranda her açıdan dinç ve dingil anne ile bebeğini birarada ve birlikte yaşatmaya çalışan ülkeler ve yöntemler aleme ders vermektedir. 

Zira, ANNELİK, RABBİLALEMİN var olan muazzam sevgisinin, ŞEFKATE bürünmüş cilvesinin tezahürüdür.
Şefkat, sevginin bir türevi olup, karşılıksız sevgi, koruma, kollama, verme ve fedakarlık gibi hislerle yoğrulmuş en seçkin türüdür.
Şefkat, öyle bir karşılıksız sevginin fedakarlıkla imtizacıdır ki, özellikle ana olanında daha yoğun yaşanılması nedeniyle CENNET FEDAKARLIĞIN AYAKLARININ ALTINDADIR söyleviyle taçlanmaktadır.

Açken bile bulduğu birlokmayı tokup diyerek evladına huzurla yedirmeyi sağlayan, her türlü olumsuzluğuna rağmen onu bağrına basan, saldıranlara karşı yavrusu için kendini ölümüne ortaya koyan, siper eden hatta orantısız saldırganlara karşı saldırıya geçendir.

Kısaca şefkat, canını cananına feda ettirecek kadar güclü karşılıksız sevgidir. 2/207, 9/128 vb.
Şefkat ile tecelli eden cilvenin ASIL kaynağındaki muhabbetin, sevginin sonsuzluğunu ve ihtişamını anlamaya, Muhabbetullaha secde etmeye bir vesiledir.

Bu nedenle, Şefkat, bebeğin her daim hissetmesi ve yudumlaması gereken vazgeçilmezidir.
İnsanın insan olma yolundaki en önemli dünyasıdır.
Tüm hislerinin özüdür.
Tüm insanı vasıflarının harcıdır.
 
Böyle iken, şefkatin en hass olanına, en muhtaç olan ve süt emme döneminde bulunan yavrusundan, çalışmak zorunda olması nedeniyle anayı, uzun sure ayrı düşüren, gelecek nesilleri bu şefkat kucağından mahrum bırakan sistemler, düzenler, yönetenler utansın.

Bunları değiştireceğim diyerek onlarca yıldır bekleyenler, oyalayanlar al’lansın.

Özellikle, bebekli annelerin, yarım gün ya da öğle tatili olmaksızın kısaltılan surelerle vb birçok usulle BU SORUNU çözerek, her yönden sağlam sağlıklı gelecek nesiller oluşmasını sağlayacak değişimlerin en kısa surede gerçekleşmesi suretiyle, adil sistemlerin oluşması dileğiyle,

Muhabbetle,
Bebeklerin gözüyle,

"Bir sabah daha gözümü açmadan annemi arıyorum, kokusunu alamıyorum. Ellerimle yokluyorum bulamıyorum.Gözlerimi aralayıp bakıyorum ama göremiyorum. Anlıyorum ki annem yok ve ben başka bir yerdeyim."
"HAYDİ ANNE ÇIK GEL BEKLİYORUM SENİ " den bir kesit
Mustafa Eren Akçağlar
http://www.hanimlar.com/makale/ailem/anne-ise-gitme"

GAZETECİ Yİ NASIL BİLİRSİNİZ

ÖLENLERİN ARDINDAN SORULUR YA: Bu gazetecilikte öyle işte bir şey oldu, değil mi?

ZİRA; GAZETECİLİK, hakkın ve gerceğin ortaya çıkarılması işidir.

Adaletin, gözü, kulağı ve kalbidir. 
Toplumsal vicdanın sesidir.
Yaptığı haberler ve gazetecilikle, gerçekleri ortaya çıkarararak toplumunu daha büyük kötülüklerden ve felaketlerden korumakta öncü olanlardır. 


Vicdanının sesine her daim önem ve öncelik vererek kalem kullananlardır.


Gazetecinin yamulduğu ülkede ise, adaletten bahsedilmez.

Zira, zalim yöneticilere, zulme ve haksızlığa ses çıkarmayan insanların, özellikle sözde GAZETECİLERİN olduğu toplumlarda, hatalar, suçlar, haksızlıklar, her tür kötülük, zulüm sel olur, o toplumu GARK eder.

Bu nedenledir ki, Gazetecinin dışardaki şeytanı, ayartıcısı ve uzaklaştırıcısı, özellikle İKDİDARLAR, haksızlık yapanlar, zulmedenler ve tüm kötülüklerin bulaşığı olanlardır.

ESAS olan, her ne yapılırsa yapılsın, usul ve esasına, uslup ve adabına uygun yapmaktır. Böyle olmakla birlikte her hayırlı olanı EN MÜKEMMEL, EN ZİRVEDE YERİNE GETİRMEYE çalışmakla da insanlarda ayrışma başlamaktadır  


İYİ, GÜZEL ve ADİL OLMAK, tüm dinlerin, düşünce, inanç, kabullenim ve yargıların öğretisidir.

Sosyal yaşamın, insanlığın belkemiğidir.
İnsan olmanın da amentüsüdür.

HER DAİM GAZETECİYE gerek vardır. GAZETECİ de, ancak bu sıfatının hakkını verenlerdir. Bunu başardığı ölçüde ancak Gazeteci olabilmektedir.

GAZETECİ görevini tüm baskılara rağmen GERÇEKLER ADINA, ADALET ve İNSANLIK İÇİN yapmanın gülümsemesini, onurunu ve gururunu her alemde yaşayanlardır.

***
Bunu bir gazeteci ve gazetecilik örneğiyle aktaralım.

İşte gazetecilik mesleğini usul ve esasını dikkate alarak uslup ve edebini de gözeterek yapan ve 93 yaşında vefat eden, Watergate skandalının ünlü kahramanlarından olan Benjamin Bradlee :

"Vicdanlı ve adaletli şekilde gerçeği yazdığı sürece, gerçeğin ortaya çıkmasının sonuçları hakkında endişelenmek gazetecinin işi değildir. Bir ülke için hiçbir gerçek, uzun vadede yalanlar kadar tehlikeli değildir. Bütün içtenliğimle inanıyorum ki gerçekler, insanı özgür kılar”.

ABD Başkanı Obama da, Bradlee ile ilgili taziye mesajında şöyle demişdi:
‘’Onun için gazetecilik bir meslekten çok, demokrasimiz için hayati bir bir kamu yararı çabasıydı.’

Watergate skandalı sırasında, Post, Nixon yönetiminin yalanlarını her yazdığında, yönetim onu ve gazetesini, yalancılıkla, iftirayla, komplo peşinde olmakla suçlayacak ve iddiaları ret edecekti. Ancak, Nixon’un ses kayıtları ortaya çıkınca, Washington Post’un bütün yazdıklarının doğru olduğu ispatlanmıştı. Dönemin Başkan dahil tüm bu işe bulaşanları ayrılmak durumunda kalmıştı.

O ise görevini tüm baskılara rağmen GERÇEKLER ADINA, ADALET İÇİN yapmanın gülümsemesini, onurunu ve gururrunu yaşamıştır.

Yaptığı haberler ve gazetecilikle, gerçekleri ortaya çıkarararak toplumunu daha büyük kötülüklerden ve felaketlerden korumuştur.

Ayrıntıya buyurun: http://amerikabulteni.com/2014/10/25/gercekler-insani-ozgur-kilar/

Muhabbetle,
İYİ, GÜZEL ve ADİL OLMAK  https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/iyi-g%C3%BCzel-ve-adil-olmak/1464505343838588

ÖĞRETİM değil EĞİTİM DÖNEMİ HAYIRLI OLSUN

Muallimden, Müderristen öğretmene,
Talebe/talep edenden öğrenciye,
Mürebbiyeden, bakıcıya
Eğitimden, öğrenime,
Mektepten, okula,
Daha niceleri,

Bunca ÇARPIKLIKLARA rağmen, olumsuz tüm şartlara ve zorluklara karşın,

Azimle, sabırla, öğrencilerini, TALEBE yapmaya çalışan,
Muallimliği, müderrisliği, mürebbiyeliği, bunların ruhunu, özünü, ilkesini
Her hal ve şartta dahi yaşatarak,
Öğretimin içinde, EĞİTİMİ ve terbiyeyi kazandırmak için,

Başta kendilerini değiştirerek örnek yapan,
Sınıflarına emanet olarak bırakılan insanlara değer katarak,
Geleceğin akleden, düşünen, sorgulayan, ne anlattığını anlamalarına
ÖRNEK VE REHBER OLAN,

Karanlığın ışığı, belki aydınlığı, yahut güneşi ve de NUR u olabilen
ve bu aşkla yanıp tutuşan, görev almayı bekleyenler de dahil,
ÖĞRETMENLERİN, EĞİTMENLERİN, MUALLİMLERİN, MÜDERRİSLERİN, MÜREBBİYELERİN,

Bu arada, evlatlarını var gücüyle eğitilsinler umuduyla emanet eden anne ve babaların, ailelerin,

Kendin bilmek, Alemin manasına ermek ve HAKK gönüle girmek için sıraları doldurantalebelerin

EĞİTİM DÖNEMİNİN hayırlara vesile olması dileğiyle,

TÜM BENLİĞİMLE Gönlü güzellere, CEFAKAR, FEDAKAR isimsiz kahramanlara SELAM OLSUN.


Yaratılmış Kainat kitabındaki ve
Yazılı kitap Kuranı Kerimdeki
Evrensel ilkelerle,

Başta kendilerini değiştirenlere,
Yaşamda karanlığa ışık olanlara,
Böylece evrensel eğitime katkı sunanlara da

Muhabbetle,

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı