8 Nisan 2013 Pazartesi

GAŞİYE SURESİ


1- Hel etâke hadîsul ğâşiyeh./ Gaşiyenin/Kuşatanın haberi sana geldi mi?
Kuşatanın haberi sana geldi mi? 2/38 "Hepiniz oradan inin," dedik, "Yalnız size benden bir hidâyet geldiği zaman, kimler benim hidâyetime uyarsa artık onlara bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. O halde, neden gelmemiş de, haberi yok gibi yaşamaktasın. Hala akledip gelen vahye, Kurana, Allah’ın kanunlarına, ilke ve ölçülerine göre yaşamını değiştirmiyorsun.
2-Yüzler var ki o gün yorulmuş olmasına rağmen öne düşüktür/ mahcuptur,
3-Çalışır, yorulur.
4-Kızgın ateşe girerler, bu ateşi salla/desteklerler,  
5-Kendilerine kaynamış bir gözeden (su) içirilir.
6-Onlar için kuru dikenden başka yiyecek de yoktur.
7-O da ne semirtir, ne de açlığı giderir.


İnsanlar, BU KUŞATAN HABER karşısında, Kuranın rehberliğini dikkate alanlar ve almayanlar olarak iki gruba ayrılmaktadır.
Bir grup yanlış yolu takip ettiler, atalarını, sözde kurtarıcılarını,  arzularını, ayartılarını ve Kuran dışında ne varsa her bir ilke ve ölçüyü rehber edindiler.
Bu nedenle, yüzleri haşiyedir, çökmüş, zillete düşmüş, mahcuptur, ümitsiz korku içindedir.
Onca yaptıkları, çabaları, ölesiye çoğaltma yarışına girerek yığdıkları mal, mülk, makam mevki vb boşa gitmiştir.
Sadece yorgunlukları, acısı ve azabı kalmıştır. Yaptıkları boşa çıkmıştır.
·      2/217 Sizden kim dininden döner ve kâfir olarak ölürse, işte onların bütün yaptıkları dünyâda da, âhirette de boşa
çıkmıştır ve onlar, ateş halkıdır, orada sürekli kalacaklardır.

·      3/22 Onların yaptıkları, dünyâda da, âhirette de boşa çıkmıştır ve onların hiçbir yardımcıları da yoktur.
·      5/5 Kim inanmazsa, onun ameli boşa çıkmıştır ve o, âhirette kaybedenlerdendir.
·      7/139 "Şunların içinde bulundukları (din) yıkılmıştır ve yaptıkları şeyler boşa çıkmıştır."
·      7/147 Âyetlerimizi ve âhirete kavuşmayı yalanlayanların eylemleri boşa çıkmıştır. Onlar, yalnız yaptıklarıyle cezâlanmıyorlar mı?
·      9/69 (Siz de), sizden öncekiler gibi (yaptınız). Onlar kuvvetçe sizden daha yaman, mal ve evlâdça sizden daha çok idiler. Onlar, (dünyâ malından) kendi paylarına düşenle zevklerine baktılar, sizden öncekilerin, (dünyâdan) kendi paylarına düşenle zevklerine baktıkları gibi, siz de kendi payınıza düşenle zevkinize baktınız ve (bâtıla) dalanlar gibi siz de(bâtıla) daldınız. Onlar, eylemleri, dünyâ ve âhirette boşa gitmiş kimselerdir ve ziyana uğrayanlar da onlardır.
·      11/16 Ama onlar öyle kimselerdir ki âhirette onlar için ateşten başka bir şey yoktur ve yaptıklarının hepsi orada boşa çıkmıştır, amelleri hep bâtıl olmuştur!
·      18/104 Dünyâ hayâtında bütün çabaları boşa gitmiş olan ve kendileri de iyi iş yaptıklarını sanan kimseleri?
·      18/105 İşte onlar, Rablerinin âyetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr eden, bu yüzden eylemleri boşa çıkan kimselerdir. (Yaptıkları işler tamamen boşa çıktığından) kıyâmet günü onlar için bir terazi kurmayız (veya onlara hiçbir değer vermeyiz).
·      25/23 Yaptıkları her işin önüne geçmişiz de onu saçılmış toz zerreleri haline getirmişizdir.
·      33/19 (Geldikleri zaman da) Size karşı cimriler olarak (gelirler). Ama korkulu bir durum olunca onların, üstüne ölüm baygınlığı çökmüş insan gibi, gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gid(ip de sıra ganimetleri paylaşmağa gel)ince mala düşkünlük göstererek sizi sivri dillerle incitirler. Onlar, (içtenlikle) inanmamışlar, bu yüzden Allâh onların işlerini boşa çıkarmıştır. Bu, Allah'a göre kolaydır.
·      47/1 Allâh, inkâr edip kendisinin yoluna engel olanların işlerini boşa çıkarmıştır.
·      47/8 İnkâr edenler(e gelince): Yıkım onlara! (Allâh) Onların işlerini boşa çıkarmıştır.
·      47/28 Bu böyledir. Çünkü onlar, Allâh'ı kızdıran şeylerin ardınca gittiler. O'nu râzı edecek şeylerden hoşlanmadılar. Allâh da onların amellerini boşa çıkardı.
·      49/2 Ey inananlar, seslerinizi, Peygamberin sesinin üstüne çıkarmayın, birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi, onunla da öyle yüksek sesle konuşmayın; yoksa siz farkında olmadan amelleriniz boşa gider.
·      47/33 Ey inananlar, Allah'a itâ'at edin, Elçi'ye itâ'at edin, işlerinizi boşa çıkarmayın.

Bu öyle bir azap ki, Kuran gelmemiş, haberi yokmuş gibi yaşamaktan veya önem ve öncelik vermemekten veyahut bir kısmını kale almamaktan dolayı, hem Vahyi ölçüler yerine uydukları ahlaksızlığın verdiği ve dünyada belki aklederler diye tattırılan azabı ve rezilliği kapsar, hem de ahirette sunulacak ebedi azabı ihtiva eder.
·      31/6 İnsanlardan kimi var ki; bilgisizce Allâh'ın yolundan saptırmak ve onunla alay etmek için boş hadisi satın alır. İşte onlara küçük düşürücü bir azâb vardır.
·      2/85Yoksa siz Kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Sizden bunu yapanın cezâsı, dünyâ hayâtında rezil olmaktan başka nedir? Kıyâmet gününde de (onlar) azâbın en şiddetlisine itilirler. Allâh yaptıklarınızı bilmez değildir.
·      2/114 …Bunlar için dünyâda rezillik, âhirette de büyük azap vardır.
·      3/56 İnkâr edenlere gelince, onlara dünyâda da, âhirette de şiddetle azapedeceğim, onların yardımcıları da olmayacaktır
·      5/33…Bu, onların dünyâda çekecekleri rezilliktir. Âhirette ise onlara büyük bir azâb vardır.
·      5/41…Onlar için dünyâda rezillik var ve yine onlar için âhirette de büyük bir azâb vardır.
·      9/74… Yok eğer (inkâr yoluna) dönerlerse Allâh onlara dünyâda da, âhirette de acı bir biçimde azâbedecektir. Yeryüzünde onların ne velisi, ne de yardımcısı vardır.
·      9/101 Çevrenizdeki bedevi Araplardan ve Medine halkından iki yüzlülüğe iyice alışmış münâfıklar vardır. Sen onları bilmezsin, onları biz biliriz. Onlara iki kere azâb edeceğiz, sonra da onlar, büyük azâba itileceklerdir.
·      13/34 Dünyâ hayâtında onlar için azap vardır, âhiret azapı ise daha zordur. Onları Allah’tan koruyacak kimse de yoktur.
·      20/127   İşte isrâf eden ve Rabbinin âyetlerine inanmayanları böyle cezâlandırırız. Elbette âhiretin azâbı daha çetin ve daha süreklidir.
·      24/19 İnananlar içinde edepsizliğin yayılmasını isteyenler için dünyâda da, âhirette de acı bir azâb vardır. Allâh bilir, siz bilmezsiniz.
·      24/23 O namuslu, bir şeyden habersiz, inanmış kadınlara zinâ iftirâ edenler, dünyâ'da da âhirette de la'netlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azâb vardır.
·      28/42 Bu dünyâ hayâtında biz onların ardına bir la'net taktık (dâimâ la'netle anılacaklardır). Kıyâmet günü ise onlar çirkinleştirilenlerdendir.
·      32/21 Belki dön(üp yola gel)irler diye, mutlaka onlara o büyük azâbdan ayrı olarak, daha yakın azâbı da taddıracağız.
·      33/57 Allâh'ı ve Elçisini incitenler var ya, işte Allâh onlara dünyâda ve âhirette la'net etmiş ve onlar için alçaltıcı bir azâb hazırlamıştır.
·      39/26 Allâh, dünyâ hayâtında onlara rezillik taddırdı. Âhiret azâbı ise daha büyüktür, keşke bilselerdi!
·      41/16 Biz de onlara dünyâ hayâtında rezillik azâbını taddırmak için o uğursuz günlerde, üzerlerine dondurucu bir rüzgâr gönderdik. Âhiret azâbı ise daha da kepaze edicidir. Onlara hiç yardım edilmeyecektir.

Ahiretteki azapla ilgili, Kendilerine kaynamış bir gözeden içirilir. Başka ayetlerde 14/16 da kendisine irin (gibi) bir suyun içirileceği belirtilir. Onlar için dari/kuru diken vardır. Diğer ayetlerde örneğin 69/36 da irin, 56/52 de  zakkum, 44/43-46 Şüphesiz zakkum ağacı, aşırı günahkârların yiyeceğidir. O,  erimiş maden gibidir, kızgın bir sıvının kaynaması gibi karınlarda kaynar.  vb sayılır. Tüm bunların da ne semirtir, ne de açlığı giderir olduğu vurgulanır ve ilkesel olarak da 89/25 O gün O'nun yapacağı azâbı kimse yapamaz. Denilmek suretiyle azabın gücü belirtilir.  

8-Yüzler de var ki o gün ni'met içinde mutlu,
9-Kitaba uygun yaşamasından/çalışmasından memnun,
10-Yüksek bir cennettedir/bahçededir
11-Orada boş söz işitmezler
12-Orada akan bir pınar/kaynak vardır.
13-Orada yükseltilmiş sevinç ve huzur kaynağı makamlar/tahtlar,
14-Konulmuş hazır edilmiş içi dolu kupalar/kaplar,
15-Dizilmiş kabartılmış minderler/yastıklar,
16-Serilmiş halılar vardır.

Kurana, vahye önem ve öncelik vererek yaşam sürenlere de,  2/38 "Hepiniz oradan inin," dedik, "Yalnız size benden bir hidâyet geldiği zaman, kimler benim hidâyetime uyarsa artık onlara bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. hükmü uyarınca, hem dünyada cennet gibi bir yaşam tattırılır, hem de ahirette, ebedi olarak cennet ve cennette de,
·      43/71 Orada canların çektiği, gözlerin hoşlandığı her şey var! Ve siz orada ebedi kalacaksınız.
·      10/26 Güzel davrananlara daha güzel karşılık ve fazlası var. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır, ne de horluk. İşte onlar cennet halkıdır, orada ebedi kalacaklardır.
·      32/17 Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne gözler aydınlatıcı (ni'metleri)in saklandığını hiç kimse bilmez!
Ayetlerde açılandığı üzere örneklerden de öte emsalsiz nimetler sunulur.

17-Bakmıyorlar mı develere/yağmur yüklü bulutlara, nasıl yaratılmış?
18-Göğe, nasıl yükseltilmiş?
19-Dağlara, nasıl dikilmiş?
20-Yere, nasıl yayılıp döşenmiş?

Hala, Allah’ın ayetlerini, kainattaki her bir zerreyi/ayetini düşünmezler mi, akledip  ibret almazlar mı? Bir düşünün, akledin hayat bulursunuz. Her bir zerre yaratanını anlatır, öğüt verir.
Aslında kainatı/ ayetleri inceleyip düşünenler, kainattaki mükemmel ilahi yasaları, işleyişi keşfederek maddi yaşamını ve refahını ziyadeleştirdiği gibi Kuranı da akledince insan için konulmuş sosyal kanunları, sunnetullahı, ilke ve ölçüleri anlar ve bütün yaşamını cennete çevirir.

21-Öğüt ver, çünkü sen ancak öğüt verensin.
22-Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.

Kuranın amacı da öğüt vermek, hatırlatmak, örnek olmak, şahit olmak, müjdelemek, uyarmak ve rehber olmaktır. Dileyene, yeryüzünde cenneti tattırmak, ahirette de ebedi cenneti yaşatmaktır. Bunlara zorlamak ve zorlayıcı olmak yaratılış sırrına, amacına ve iman yani gönülden güvenme gerçeğine aykırıdır. Esasen dinde zorlama da, zorbalık ta yoktur.
· 64/1 Göklerde ve yerde bulunanların hepsi Allâh'ın şânının yüceliğini anmaktadır. Mülk O'nundur, hamd O'nundur. O, herşeye kâdirdir.
· 76/2 Doğrusu biz insanı, imtihan etmek için karışık bir nutfeden yarattık da onu işitici, görücü yaptık
· 3/19 Allâh katında din, İslâmdır
· 2/256 Dinde zorlama yoktur. Doğruluk, sapıklıktan seçilip belli olmuştur.
· 10/99 Rabbin isteseydi, yeryüzündekilerin hepsi mutlaka inanırdı. O halde sen mi insanları inanmaları için zorlayacaksın?
· 26/3 Herhalde sen, inanmıyorlar diye neredeyse kendini helâk edeceksin! 26/4 Dilesek onların üzerine gökten bir ayet indiririz de boyunları ona eğilir
· 88/21 Öğüt ver, çünkü sen ancak öğüt verensin. 88/22 Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.
· 36/17 "Bizim üzerimize düşen, yalnız açıkça duyurmaktır."
· 5/67 Ey Elçi, Rabbinden sana indirileni duyur; eğer bunu yapmazsan, O'nun mesajını duyurmamış olursun. Allâh seni insanlardan korur. Doğrusu Allâh, kâfirler toplumunu yola iletmez.
· 42/48 Eğer yüz çevirirlerse (üzülme); biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen, yalnız duyurmaktır.
· 29/18 Eğer yalanlarsanız, sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardı. Elçiye düşen, yalnız açıkça duyurmaktır."
· 16/35 (Allah'a) ortak koşanlar, "Allâh dileseydi ne biz, ne de atalarımız O'ndan başka bir şeye tapmazdık ve O'nsuz hiçbir şeyi harâm kılmazdık!" dediler. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Elçilere düşen, yalnız açıkça tebliğ etmek değil midir?
· 76/3 Biz ona yolu gösterdik: Ya şükredici veya nânkör olur.
· 64/2 Sizi yaratan O'dur. Kiminiz kâfirdir, kiminiz mü'min. Allâh yaptıklarınızı görmektedir
· 39/15 "Siz de O'ndan başka dilediğinize kulluk edin." De ki: "Ziyana uğrayanlar kıyâmet günü hem kendilerini, hem de âilelerini ziyan edenlerdir. Dikkat edin, işte bu, apaçık bir ziyandır!"
· 18/29 De ki: "Bu gerçek, Rabbinizdendir. Artık dileyen inansın, dileyen inkâr etsin."
· 10/40 Onlardan kimi, ona inanır, kimi de inanmaz. Rabbin bozguncuları çok iyi bilir.

· 28/55 Boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve: "Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size. Size selâm olsun biz câhilleri istemeyiz" derler.
· 34/25 De ki: "Bizim işlediğimiz suçtan siz sorulacak değilsiniz; biz de sizin işlediğinizden sorumlu değiliz."
· 10/41 Eğer onlar seni yalanladılarsa de ki: "Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım!"
· 6/52 Sabah akşam Rablerinin rızâsını isteyerek, O'na yalvaranları kovma. Onların hesabından sana bir sorumluluk, senin hesabından da onlara bir sorumluluk yok ki, onları kovup da zâlimlerden olasın!

· 7/6 Hem kendilerine elçi gönderilmiş olanlara soracağız, hem de gönderilen elçilere soracağız.
· 2/286 Allâh, kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır.
· 41/46 Kim iyi iş yaparsa yararı kendisinedir ve kim kötülük yaparsa zararı kendisinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir.
·  45/15 Kim iyi bir iş yaparsa yararı kendisinedir, kim de kötülük yaparsa zararı kendisinedir. Sonunda Rabbinize döndürüleceksiniz.

23-Ancak kim yüz çevirir ve inanmazsa,
24-Allâh ona en büyük azâbı /mahrumiyeti verir
25-Dönüşleri Bizedir.
26-Sonra onların hesabını görmek Bize düşer.

Kim de Kurandan yüz çevirirse, sunnetullah /Allah’ın yasaları uyarınca ve usulünce, mahrumiyeti ve azabı hak etmekte ve iki hayatını da helak etmektedir.
http://aaldemira.blogspot.com/


ARAPÇASI OKUNUŞU YAKLAŞIK MEALİ

 rtfSelectedTabRef*37*26*26*088.026*Gasiye 1-26**1*90*tumSure*rtfSelectedTabRef
 rtfBulunanSayi*26*rtfBulunanSayi
 rtfSndPly*88.1*

(٨٨-١)
88.1*************
هَلْ اَتٰيكَ حَدٖيثُ الْغَاشِيَةِ

88.1 - Hel etâke hadîsul ğâşiyeh.

88.1 - (Şiddet ve dehşetiyle her şeyi) Sarıp kaplayacak olan(o felâket)in haberi sana geldi mi?

 rtfSndPly*88.2*
(٨٨-٢)
88.2*************
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ

88.2 - Vucûhuy yevmeizin hâşiah.

88.2 - Yüzler var ki o gün öne düşüktür,

 rtfSndPly*88.3*
(٨٨-٣)
88.3*************
عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ

88.3 - Âmiletun nâsıbeh.

88.3 - Çalışır, yorulur.

 rtfSndPly*88.4*
(٨٨-٤)
88.4*************
تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً

88.4 - Taslâ nâren hâmiyeh.

88.4 - Kızgın ateşe girerler.

 rtfSndPly*88.5*
(٨٨-٥)
88.5*************
تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ

88.5 - Tusgâ min aynin âniyeh.

88.5 - Kendilerine kaynamış bir gözeden (su) içirilir.

 rtfSndPly*88.6*
(٨٨-٦)
88.6*************
لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرٖيعٍ

88.6 - Leyse lehum taâmun illâ min dariğ.

88.6 - Onlar için kuru dikenden başka yiyecek de yoktur.

 rtfSndPly*88.7*
(٨٨-٧)
88.7*************
لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنٖى مِنْ جُوعٍ

88.7 - Lâ yusminu ve lâ yuğnî min cûğ.

88.7 - O da ne semirtir, ne de açlığı giderir.

 rtfSndPly*88.8*
(٨٨-٨)
88.8*************
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ

88.8 - Vucûhuy yevmeizin nâımeh.

88.8 - Yüzler de var ki o gün ni'met içinde mutlu,

 rtfSndPly*88.9*
(٨٨-٩)
88.9*************
لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ

88.9 - Lisağyihâ râdıyeh.

88.9 - İşinden memnun,

 rtfSndPly*88.10*
(٨٨-١٠)
88.10*************
فٖى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ

88.10 - Fî cennetin âliyeh.

88.10 - Yüksek bir bahçededir.

 rtfSndPly*88.11*
(٨٨-١١)
88.11*************
لَا تَسْمَعُ فٖيهَا لَاغِيَةً

88.11 - Lâ tesmeu fîhâ lâğıyeh.

88.11 - Orada boş söz işitmezler.

 rtfSndPly*88.12*
(٨٨-١٢)
88.12*************
فٖيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ

88.12 - Fîhâ aynun câriyeh.

88.12 - Orada akan bir kaynak vardır.

 rtfSndPly*88.13*
(٨٨-١٣)
88.13*************
فٖيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ

88.13 - Fîhâ sururum merfûah.

88.13 - Orada yükseltilmiş tahtlar,

 rtfSndPly*88.14*
(٨٨-١٤)
88.14*************
وَاَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ

88.14 - Ve ekvâbum mevdûah.

88.14 - Konulmuş kadehler,

 rtfSndPly*88.15*
(٨٨-١٥)
88.15*************
وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ

88.15 - Ve nemârıgu masfûfeh.

88.15 - Dizilmiş yastıklar,

 rtfSndPly*88.16*
(٨٨-١٦)
88.16*************
وَزَرَابِىُّ مَبْثُوثَةٌ

88.16 - Ve zerâbiyyu mebsûseh.

88.16 - Serilmiş halılar vardır.

 rtfSndPly*88.17*
(٨٨-١٧)
88.17*************
اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

88.17 - Efelâ yenzurûne ilel ibili keyfe huligat.

88.17 - Bakmıyorlar mı develere, nasıl yaratılmış?

 rtfSndPly*88.18*
(٨٨-١٨)
88.18*************
وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ

88.18 - Ve iles semâi keyfe rufiat.

88.18 - Göğe, nasıl yükseltilmiş?

 rtfSndPly*88.19*
(٨٨-١٩)
88.19*************
وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ

88.19 - Ve ilel cibâli keyfe nusıbet.

88.19 - Dağlara, nasıl dikilmiş?

 rtfSndPly*88.20*
(٨٨-٢٠)
88.20*************
وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

88.20 - Ve ilel ardı keyfe sutıhat.

88.20 - Yere, nasıl yayılıp döşenmiş?

 rtfSndPly*88.21*
(٨٨-٢١)
88.21*************
فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ

88.21 - Fezekkir innemâ ente muzekkir.

88.21 - Öğüt ver, çünkü sen ancak öğüt verensin.

 rtfSndPly*88.22*
(٨٨-٢٢)
88.22*************
لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ

88.22 - Leste aleyhim bimusaytır.

88.22 - Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.

 rtfSndPly*88.23*
(٨٨-٢٣)
88.23*************
اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ

88.23 - İllâ men tevellâ ve kefer.

88.23 - Ancak kim yüz çevirir ve inanmazsa,

 rtfSndPly*88.24*
(٨٨-٢٤)
88.24*************
فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ

88.24 - Feyuazzibuhullâhul azâbel ekber.

88.24 - Allâh ona en büyük azâbı eder,

 rtfSndPly*88.25*
(٨٨-٢٥)
88.25*************
اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ

88.25 - İnne ileynâ iyâbehum.

88.25 - Dönüşleri Bizedir.

 rtfSndPly*88.26*
(٨٨-٢٦)
88.26*************
ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

88.26 - Summe inne aleynâ hısâbehum.

88.26 - Sonra onların hesabını görmek Bize düşer.


GAŞİYE SURESİ ÇALIŞMA NOTLARI
 rtfSelectedTabRef*37*26*26*088.026*Gasiye 1-26**1*90*tumSure*rtfSelectedTabRef
 rtfBulunanSayi*26*rtfBulunanSayi
 rtfSndPly*88.1*

(٨٨-١)
هَلْ اَتٰيكَ حَدٖيثُ الْغَاشِيَةِ88.1*************
88.1 - Hel etâke hadîsul ğâşiyeh.
SAteş  - (Şiddet ve dehşetiyle her şeyi) Sarıp kaplayacak olan(o felâket)in haberi sana geldi mi?
YB-Sana her şeyi kuşatacak olanın/devrimin haberini anlatalım mı?
Gaşiye: Kuşatmak, sarmak, örtmek, bürümek, gizlemek, alt etmek, birinin kişiliğini işgal etmek, yüzün veya başın aklığı, yalnızca başı beyaz olan at, yeniden diriliş, felaket, talihsizlik, karında veya göğüste görülen bir hastalık, ricada bulunanlar, ziyaretçiler, yardım arayanlar, baygınlık, kendinden geçmek
Bu kelime/ kök ve türevleri 26 ayette geçmektedir(Hasenat)
· 92/1  وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى Velleyli iza yağşa
Örttüğü zaman geceye andolsun,

· 7/54 O zaman sizi, Allah'tan bir güven olmak üzere hafif bir uyku bürüyordu,

Hadis: ortaya çıkan yeni bir şey, yenilik, icat, olmaya başladı, meydana geldi, bir başlangıcı oldu, ilk defa oldu, konuşmayı rivayet etmek, beyan etmek, neden olmak, ortaya koymak, haber, konuşma, söylev, hikaye, masal, söz.
Bu kelime, kök ve türevleri 35 ayette geçmektedir(Hasenat)
· 77/50   فَبِاَیِّ حَدٖيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ Febieyyi hadisim ba'dehu yu'minûn.
Onlar bundan sonra hangi hadise inanacaklar?

· 31/6   وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرٖى لَهْوَ الْحَدٖيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبٖيلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهٖينٌ Ve minen nasi mey yeşteri lehvel hadisi li yudille an sebilillahi bi ğayri ilmiv ve yettehizeha huzuva, ulaike lehum azabum muhîn.
İnsanlardan kimi var ki; bilgisizce Allâh'ın yolundan saptırmak ve onunla alay etmek için boş hadisi satın alır. İşte onlara küçük düşürücü bir azâb vardır.
 

 (٨٨-٢),  rtfSndPly*88.2*
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ88.2*************

88.2 - Vucûhuy yevmeizin hâşiah.
SAteş  - Yüzler var ki o gün öne düşüktür,
YB-O gün insanlar iki guruba ayrılırlar Bunlardan birincisin yüzleri kasvetli ve utancından gözünü yerden kaldıramayacak olanlardır.  
 rtfSndPly*88.3*
(٨٨-٣)
عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ88.3*************
88.3 - Âmiletun nâsıbeh.
SAteş  - Çalışır, yorulur.
YB-Bunlar dik kafalılkla yanlış yolda çalışmış olanlardır
 rtfSndPly*88.4*
(٨٨-٤)
تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً88.4*************
88.4 - Taslâ nâren hâmiyeh.
SAteş  - Kızgın ateşe girerler.
YB-Onların bu yanlış yaşam biçimleri olnları kızgın ateşe sürükler.

 rtfSndPly*88.5*
(٨٨-٥)
تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ
88.5************* 88.5 - Tusgâ min aynin âniyeh.
SAteş  - Kendilerine kaynamış bir gözeden (su) içirilir.
YB-Onların içtiği su sanki kaynay bir sudur
 rtfSndPly*88.6*
(٨٨-٦)
لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرٖيعٍ88.6*************
88.6 - Leyse lehum taâmun illâ min dariğ.
SAteş  - Onlar için kuru dikenden başka yiyecek de yoktur.
YB-Yedikleri şeyler sanki sadece kuru bir dikendir.
 rtfSndPly*88.7*
(٨٨-٧)
لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنٖى مِنْ جُوعٍ88.7*************
88.7 - Lâ yusminu ve lâ yuğnî min cûğ.
SAteş  - O da ne semirtir, ne de açlığı giderir.
YB-Bu durumları onları ne semirtir/geliştirir ne de doyurur rtfSndPly*88.8*

(٨٨-٨)
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ88.8*************
88.8 - Vucûhuy yevmeizin nâımeh.
SAteş  - Yüzler de var ki o gün ni'met içinde mutlu,
YB-Ama ikinci gruptaki insanlar ise hayatlarında her türlü nimet ve rahatlık içinde olacaklar.  rtfSndPly*88.9*
(٨٨-٩)
لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ88.9*************
88.9 - Lisağyihâ râdıyeh.
SAteş  - İşinden memnun,
YB-Yaptıkları işlerin sonuçları onları razı eden memnun eden sonuçlardır. rtfSndPly*88.10*

(٨٨-١٠)
فٖى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ88.10*************
88.10 - Fî cennetin âliyeh.
SAteş  - Yüksek bir bahçededir.
YB-Makamları yüksek olan bir toplumda/cennette yaşarlar rtfSndPly*88.11*

(٨٨-١١)
لَا تَسْمَعُ فٖيهَا لَاغِيَةً88.11*************
88.11 - Lâ tesmeu fîhâ lâğıyeh.
SAteş  - Orada boş söz işitmezler.
YB-Onların toplumunda boş laflar edilmez rtfSndPly*88.12*

(٨٨-١٢)
فٖيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ88.12*************
88.12 - Fîhâ aynun câriyeh.
SAteş  - Orada akan bir kaynak vardır.
YB-İçecekleri boldur (akan nehirler gibi) rtfSndPly*88.13*

(٨٨-١٣)
فٖيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ88.13*************
88.13 - Fîhâ sururum merfûah.
SAteş  - Orada yükseltilmiş tahtlar,
YB-Barınakları/orurdukları yerler rahat ve rafahtır rtfSndPly*88.14*

(٨٨-١٤)
وَاَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ88.14*************
88.14 - Ve ekvâbum mevdûah.
SAteş  - Konulmuş kadehler,
 rtfSndPly*88.15*
(٨٨-١٥)
وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ88.15*************


88.15 - Ve nemârıgu masfûfeh.
SAteş  - Dizilmiş yastıklar,
 rtfSndPly*88.16*
(٨٨-١٦)
وَزَرَابِىُّ مَبْثُوثَةٌ88.16*************
88.16 - Ve zerâbiyyu mebsûseh.
SAteş  - Serilmiş halılar vardır.
YB-14-15-16 Onların yaşadığı toplumda rahat içeceği, rahat yatacağı yeri, rahat oturacağı yeri olmayan yoktur.
 rtfSndPly*88.17*
(٨٨-١٧)
اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ
88.17*************
88.17 - Efelâ yenzurûne ilel ibili keyfe huligat.
SAteş  - Bakmıyorlar mı develere, nasıl yaratılmış?
“Burada özellikle dikkat çekilen nokta “İbil”in yaratılışı olgusudur.
17. ayette geçen “ إبلibil” sözcüğü, ilk Mushaflarda “ ا ب لebl” harfleriyle harekesiz olarak yazılıdır. Bu sözcüğü harekelerken [ses verirken] “ إبلibil” veya “ إبّل ibbil” olarak okumak mümkündür. Sözcük “ibil” şeklinde okunursa “deve”; “ibbil” şeklinde okunursa “yağmur yüklü bulut” anlamına gelmektedir. (Lisanü’l Arab, c. 1, s. 55,  Tacü’l Arus; c. 14, s. 4, “ebl” mad.) Devenin herkesçe bilinen başka özellikleri de vardır:
Her şeyden önce, vücudundaki her detay ayrı bir yaratılış mucizesidir. Çölün kavurucu sıcağında her türlü canlının en büyük ihtiyacı sudur. Çölde su bulmak ise son derece zordur. Ayrıca uçsuz bucaksız kum denizinin ortasında yiyecek bulmak da su temin etmekten daha kolay değildir. Bütün bu zorluklar, çölde yaşayabilecek bir hayvanın açlık ve susuzluğa çok dayanıklı olmasını gerektirmektedir.
Nitekim deve açlık ve susuzluğa son derece dayanıklı yaratılmıştır. Öyle ki, 50 derece sıcaklıkta tam 8 gün boyunca aç ve susuz yaşayabilir. Günlerce susuz yaşayabilen deve, bir su kaynağı bulduğunda kendisine uzun süre yetecek miktarda su depo etme yeteneğiyle yaratılmıştır. 10 dakikada vücut ağırlıklarının üçte biri oranında su içebilirler. Bu miktar bazen tek seferde 130 litre suya ulaşabilmektedir.
Açlığa karşı devenin vücudunda özel bir besin deposu yaratılmıştır. Bu depo devenin sırtındaki hörgücüdür.
Hörgüç içinde 40 kiloya yakın yağ depolanır. Bu depo sayesinde deve günler boyunca hiç yemek yemeden yol alabilir.
Çölde bulunan yiyeceklerin çoğu kuru ve dikenlidir. Ne var ki, devenin sindirim sistemi bu zor şartlara da uygun olarak yaratılmıştır. Hayvanın dudakları ve dişleri sivri dikenleri bile rahatlıkla yemesini sağlayacak yapıdadır. Özel bir tasarıma sahip midesi ise çöldeki hemen her bitkiyi öğütebilecek kadar güçlüdür. Çöller ansızın bastıran şiddetli rüzgârları ile ünlüdür. Bu rüzgârlar genellikle kum fırtınaları şeklinde eserler. Bu fırtınaların savurduğu keskin kum tanecikleri boğucu ve kör edicidir. Yüce Allah, bu güç şartları aşabilmesi için devenin vücudunda yine özel koruma sistemleri yaratmıştır.
Devenin göz kapakları şeffaftır. Bu kapaklar hayvanın gözlerini hem tozdan ve kum tanelerinden korur, hem de gözleri kapalıyken bile ışığı görebilmesini sağlar. Uzun ve sık kirpikleri ise gözüne toz girmesine izin vermeyecek şekilde yaratılmıştır.Devenin burnunda da özel bir tasarım vardır. Kum fırtınası başladığı anda, burun delikleri özel kapakçıklarla kapanır. Çölde yolculuk yapan bir araç için en büyük tehlikelerden biri kuma saplanmaktır. Ancak yüzlerce kilo yük taşımasına rağmen deve için böyle bir tehlike yoktur. Çünkü devenin ayakları da çöl için özel yaratılmıştır.
Hayvanın geniş ayak parmakları kuma gömülmesini engeller ve bir kar ayakkabısı gibi görev yapar.
Devenin uzun bacakları da gövdesini çöl zemininin yakıcı sıcağından uzak tutar.
Devenin vücudu sık ve sert tüylerle kaplıdır. Bu post, hayvanı hem güneşin yakıcı ışınlarından, hem de güneş battıktan sonra başlayan çöl soğuğundan korur.
Devenin vücudunun belirli bölgelerinde kalın ve koruyucu deri tabakaları vardır. Bu sert tabakalar, deve kızgın kuma oturduğu zaman kumla temas edecek bölgelere yerleştirilmiştir. Bu sayede hayvanın derisi sıcaktan kavrulmaz. Bu sert deri tabakaları zamanla oluşan birer nasır değildir. Deve bunlarla birlikte doğar. Bu özel tasarım, devenin yaratılışındaki mükemmelliği bir kez daha göstermektedir.
Devenin tüm bu özellikleri üzerinde dikkatle düşünülmelidir: Susuzluğa dayanmasını sağlayacak özel sistemleri, açlığa dayanmasını sağlayacak hörgücü, kuma gömülmesini engelleyen ayak yapısı, gözlerini kumdan koruyan şeffaf göz kapakları, kirpikleri, kum fırtınalarına karşı özel tasarıma sahip burnu, dikenleri ve çöl bitkilerini yiyebilmesini sağlayan ağız, diş ve dudak yapısı, her türlü yiyeceği sindirmesini sağlayan sindirim sistemi, kızgın kumdan derisini koruyan özel deri tabakaları, hem sıcaktan hem soğuktan korunmak için tasarlanmış özel kürkü tesadüf eseri olmayıp bu hayvanın akıllı bir tasarımla yaratıldığını gösterir. Böyle bir mucize yaratık da yalnızca Allah’ın eseri olabilir.(H Yılmaz)”

 rtfSndPly*88.18*
(٨٨-١٨)
88.18*************وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ
88.18 - Ve iles semâi keyfe rufiat.
SAteş  - Göğe, nasıl yükseltilmiş?

 rtfSndPly*88.19*
(٨٨-١٩)
88.19*************وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ
88.19 - Ve ilel cibâli keyfe nusıbet.
SAteş  - Dağlara, nasıl dikilmiş?

 rtfSndPly*88.20*
(٨٨-٢٠)
88.20*************وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
88.20 - Ve ilel ardı keyfe sutıhat.
SAteş  - Yere, nasıl yayılıp döşenmiş?
YB-17-18-19-20 İlahi yasalara göre kurulmuş böyle bir toplumun oluşabileceğini ancak kainatın muazzam işleyişine baktığımızda anlayabiliriz. rtfSndPly*88.18*
·                   Su yüklü bulutların nasıl oluştuğuna
·                   Gökyüzünün nasıl yükseltildiğine
·                   Dağların nasıl tesbit edildiğine
·                   Yeryüzünün ne güzel döşendiğine
İnsanlar bunlara bakıp ders çıkarmalı bunlardan.

 rtfSndPly*88.21*
(٨٨-٢١)
88.21*************فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ
88.21 - Fezekkir innemâ ente muzekkir.
SAteş  - Öğüt ver, çünkü sen ancak öğüt verensin.
YB-Sen onların dikkatini bu muazzam kainatın işeyişine çektikten sonra onlara (ilahi yasaları) hatırlat. Çünkü sen ancak bir hatırlatıcısın. rtfSndPly*88.22*

(٨٨-٢٢)
88.22*************لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ
88.22 - Leste aleyhim bimusaytır.
SAteş  - Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.
 rtfSndPly*88.23*
(٨٨-٢٣)
اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ88.23*************
88.23 - İllâ men tevellâ ve kefer.
SAteş  - Ancak kim yüz çevirir ve inanmazsa,
 rtfSndPly*88.24*
(٨٨-٢٤)
فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ88.24*************
88.24 - Feyuazzibuhullâhul azâbel ekber.
SAteş  - Allâh ona en büyük azâbı eder,
YB-23-24 Ama kim yüz çevirip gerçekleri saklarsa Allah ona en büyük azabı verir/o kendi kendine azap getirir.

rtfSndPly*88.25*

(٨٨-٢٥)
88.25*************اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ
88.25 - İnne ileynâ iyâbehum.
SAteş  - Dönüşleri Bizedir.
YB-Onlar bizim karşılık yasalarımızdan kaçamazlar

 rtfSndPly*88.26*
(٨٨-٢٦)
88.26*************ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ
88.26 - Summe inne aleynâ hısâbehum.
SAteş  - Sonra onların hesabını görmek Bize düşer.
YB-Bizim yasalarımız muhakkak onların hesabını görecektir.

231 yorum:

1 – 200 / 231   Yeni›   En yeni»
İBRAHİM dedi ki...

Kuşatanın haberi sana geldi mi? 2/38 "Hepiniz oradan inin," dedik, "Yalnız size benden bir hidâyet geldiği zaman, kimler benim hidâyetime uyarsa artık onlara bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. O halde, neden gelmemiş de, haberi yok gibi yaşamaktasın. Hala akledip gelen vahye, Kurana, Allah’ın kanunlarına, ilke ve ölçülerine göre yaşamını değiştirmiyorsun.
KUŞATAN GENELDE KIYAMET OLARAK ALINMIŞ DİĞERLERİNDE

İSHAK DAĞLI dedi ki...

Kuşatanın haberi sana geldi mi? 2/38 "Hepiniz oradan inin," dedik, "Yalnız size benden bir hidâyet geldiği zaman, kimler benim hidâyetime uyarsa artık onlara bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. O halde, neden gelmemiş de, haberi yok gibi yaşamaktasın. Hala akledip gelen vahye, Kurana, Allah’ın kanunlarına, ilke ve ölçülerine göre yaşamını değiştirmiyorsun.
NEDEN KUŞATANI SİZ DE KIYAMET OLARAK ALMADINIZ DA KURAN DEDİNİZ

ZEKİ dedi ki...

KUŞATANI KURAN OLARAK ALMAK VE YORUMLAMAK SUREYE DAHA UYGUN VE KURANIN BU MESAJINA DA DAHA ANLAMLI
BENCE

AMMAR dedi ki...

Kuşatanın haberi sana geldi mi? 2/38 "Hepiniz oradan inin," dedik, "Yalnız size benden bir hidâyet geldiği zaman, kimler benim hidâyetime uyarsa artık onlara bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

BU AYETTE BELİRTİLEN HABERDİR KUŞATAN HERŞEYİ KUŞATMIŞTIR.
KURAN ALGISI İSABETLİ VE DE TAM

BEHLÜL dedi ki...

ATEŞ DİYENLERDE VAR.
KIYAMET DİYENLERDE

BENCE DE KURAN YORUMU DAHA İSABETLİ
HERKEZİ KUŞATIYOR
HER DEVRİ KUŞATIYOR
KIYAMETİ DE
ATEŞİ DE
HAYATI DA
YAŞAYAN KURAN ANLAYIŞINA DA ÇOK UYGUN.

PAKİZE dedi ki...

SURENİN DEVAMIDA KURAN ANLAYIŞINA VE AÇILIMINA DENK DÜŞÜYOR.

AYŞE ZEYNEP dedi ki...

O halde, neden gelmemiş de, haberi yok gibi yaşamaktasın. Hala akledip gelen vahye, Kurana, Allah’ın kanunlarına, ilke ve ölçülerine göre yaşamını değiştirmiyorsun.

KURAN ANLAMI VE SONRASINDA VERİLEN YUKARDAKİ YORUM KANIMCA MUHTEŞEM.
AKLINI BAŞINA AL DİYOR.
KURAN İKAZDIR MÜJDEDİR AYETİNİ GÖRÜYORUM BU AÇIKLAMADA

MEHTAP dedi ki...

İnsanlar, BU KUŞATAN HABER karşısında, Kuranın rehberliğini dikkate alanlar ve almayanlar olarak iki gruba ayrılmaktadır. Bir grup yanlış yolu takip ettiler, atalarını, sözde kurtarıcılarını, arzularını, ayartılarını ve Kuran dışında ne varsa her bir ilke ve ölçüyü rehber edindiler. Bu nedenle, yüzleri haşiyedir, çökmüş, zillete düşmüş, mahcuptur, ümitsiz korku içindedir.Onca yaptıkları, çabaları, ölesiye çoğaltma yarışına girerek yığdıkları mal, mülk, makam mevki vb boşa gitmiştir.

KUŞATICI KARŞISINDA İNSANLARIN SAVRULUŞLARI ANLATILIYOR VE HEM DÜNYA HEM AHİRET DEKİ
HALLERİ YÜZLEŞMESİ İSTENİYOR KANAATIMA GÖRE

AYDIN dedi ki...

İnsanlar, BU KUŞATAN HABER karşısında, Kuranın rehberliğini dikkate alanlar ve almayanlar olarak iki gruba ayrılmaktadır. Bir grup yanlış yolu takip ettiler, atalarını, sözde kurtarıcılarını, arzularını, ayartılarını ve Kuran dışında ne varsa her bir ilke ve ölçüyü rehber edindiler. Bu nedenle, yüzleri haşiyedir, çökmüş, zillete düşmüş, mahcuptur, ümitsiz korku içindedir.Onca yaptıkları, çabaları, ölesiye çoğaltma yarışına girerek yığdıkları mal, mülk, makam mevki vb boşa gitmiştir.

HALİMİZE BAKALIM ARKADAŞLAR
SEN NERDESİN KURAN KARŞISINDA

AHMET dedi ki...

AYDIN DOĞRU SÖYLEDİ.

HALİMİZ BİTİK

KURANI ATMIŞIZ DUVARLARA
HAYATIMIZDA
NAMAZDA OKUYORUZ SADECE
HAYATTA OKUMA YOK

ZEYNEP VE EKİBİ dedi ki...

AYDIN AHMET

İŞTE BU SUREDE KURANIN KUŞATMASI İSTENİYOR İNSANIN HAYATINI.
HAYATINA KURANI ÇAĞIR DİYOR.
DUA GİBİ.
YOKSA
HALİN
İŞTE GELİN HOCANIN DEDDİĞİ GİBİ İKRA YAPALIM.
KURANI TARİH ÖNCESİNDE BIRAKMAYALIM.
ASRA BAKAN ANLAMINI
İKRA YAPALIM

ABSORE dedi ki...

BAK BÖYLE YAPANLARA HEM DÜNYA DA HEM
AHİRETTE AZAB VAR DİYOR KURAN
KUŞATAN DA BU NEDENLE KURANDIR HER DÜNYAYI DA.

NESLİ VE ARKADAŞLARI dedi ki...

Bu öyle bir azap ki, Kuran gelmemiş, haberi yokmuş gibi yaşamaktan veya önem ve öncelik vermemekten veyahut bir kısmını kale almamaktan dolayı, hem Vahyi ölçüler yerine uydukları ahlaksızlığın verdiği ve dünyada belki aklederler diye tattırılan azabı ve rezilliği kapsar, hem de ahirette sunulacak ebedi azabı ihtiva eder.

HOCAM BU YORUMUNUZ KURANIN HAYAT KİTABI OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA AÇIKLAMAKTA VE KUŞATANIN KURAN OLDUĞUNU SÖYLEMEKTE ANLAYANA.

ZEYD dedi ki...

KURAN UYARICI MÜJDEJİ
İKİ DÜNYADA DA AZAPTAN KORUR.
CENNETİ YAŞATIR. TAKİ
İKRA YAPANLARA
HEM KAİNAT KİTABINI OKUYANA HAYATI MÜREFFEH YAPAR
KURANI OKUYANA DA HEM HAYTI MUTLU VE MESUT YAPAR.
İKRA MADDEN VE MANEN CENNETİ YAŞATIR İNSAN
KURAN BU SÜREDE DE BUNU ANLATMAKTA
VE BAKMIYORLAR MI.
DÜŞÜNMÜYORLAR MI DİYOR.

Betül dedi ki...

Sadece yorgunlukları, acısı ve azabı kalmıştır. Yaptıkları boşa çıkmıştır.· 2/217 Sizden kim dininden döner ve kâfir olarak ölürse, işte onların bütün yaptıkları dünyâda da, âhirette de boşa çıkmıştır ve onlar, ateş halkıdır, orada sürekli kalacaklardır.
· 3/22 Onların yaptıkları, dünyâda da, âhirette de boşa çıkmıştır ve onların hiçbir yardımcıları da yoktur. · 5/5 Kim inanmazsa, onun ameli boşa çıkmıştır ve o, âhirette kaybedenlerdendir. · 7/139 "Şunların içinde bulundukları (din) yıkılmıştır ve yaptıkları şeyler boşa çıkmıştır." · 7/147 Âyetlerimizi ve âhirete kavuşmayı yalanlayanların eylemleri boşa çıkmıştır. Onlar, yalnız yaptıklarıyle cezâlanmıyorlar mı? · 9/69 (Siz de), sizden öncekiler gibi (yaptınız). Onlar kuvvetçe sizden daha yaman, mal ve evlâdça sizden daha çok idiler. Onlar, (dünyâ malından) kendi paylarına düşenle zevklerine baktılar, sizden öncekilerin, (dünyâdan) kendi paylarına düşenle zevklerine baktıkları gibi, siz de kendi payınıza düşenle zevkinize baktınız ve (bâtıla) dalanlar gibi siz de(bâtıla) daldınız. Onlar, eylemleri, dünyâ ve âhirette boşa gitmiş kimselerdir ve ziyana uğrayanlar da onlardır. · 11/16 Ama onlar öyle kimselerdir ki âhirette onlar için ateşten başka bir şey yoktur ve yaptıklarının hepsi orada boşa çıkmıştır, amelleri hep bâtıl olmuştur! · 18/104 Dünyâ hayâtında bütün çabaları boşa gitmiş olan ve kendileri de iyi iş yaptıklarını sanan kimseleri? · 18/105 İşte onlar, Rablerinin âyetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr eden, bu yüzden eylemleri boşa çıkan kimselerdir. (Yaptıkları işler tamamen boşa çıktığından) kıyâmet günü onlar için bir terazi kurmayız (veya onlara hiçbir değer vermeyiz). · 25/23 Yaptıkları her işin önüne geçmişiz de onu saçılmış toz zerreleri haline getirmişizdir. · 33/19 (Geldikleri zaman da) Size karşı cimriler olarak (gelirler). Ama korkulu bir durum olunca onların, üstüne ölüm baygınlığı çökmüş insan gibi, gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gid(ip de sıra ganimetleri paylaşmağa gel)ince mala düşkünlük göstererek sizi sivri dillerle incitirler. Onlar, (içtenlikle) inanmamışlar, bu yüzden Allâh onların işlerini boşa çıkarmıştır. Bu, Allah'a göre kolaydır. · 47/1 Allâh, inkâr edip kendisinin yoluna engel olanların işlerini boşa çıkarmıştır. · 47/8 İnkâr edenler(e gelince): Yıkım onlara! (Allâh) Onların işlerini boşa çıkarmıştır. · 47/28 Bu böyledir. Çünkü onlar, Allâh'ı kızdıran şeylerin ardınca gittiler. O'nu râzı edecek şeylerden hoşlanmadılar. Allâh da onların amellerini boşa çıkardı. · 49/2 Ey inananlar, seslerinizi, Peygamberin sesinin üstüne çıkarmayın, birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi, onunla da öyle yüksek sesle konuşmayın; yoksa siz farkında olmadan amelleriniz boşa gider. · 47/33 Ey inananlar, Allah'a itâ'at edin, Elçi'ye itâ'at edin, işlerinizi boşa çıkarmayın.

BOŞA GİTMESİ YAPILANLARIN KIYMETSİZLEŞMESİYLE İLGİLİDİR.
NE YAPARSAN YAP BOŞ ANLAMSIZ MANASINADIR.

MEVLÜT dedi ki...

Bu öyle bir azap ki, Kuran gelmemiş, haberi yokmuş gibi yaşamaktan veya önem ve öncelik vermemekten veyahut bir kısmını kale almamaktan dolayı, hem Vahyi ölçüler yerine uydukları ahlaksızlığın verdiği ve dünyada belki aklederler diye tattırılan azabı ve rezilliği kapsar, hem de ahirette sunulacak ebedi azabı ihtiva eder.· 31/6 İnsanlardan kimi var ki; bilgisizce Allâh'ın yolundan saptırmak ve onunla alay etmek için boş hadisi satın alır. İşte onlara küçük düşürücü bir azâb vardır. · 2/85Yoksa siz Kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Sizden bunu yapanın cezâsı, dünyâ hayâtında rezil olmaktan başka nedir? Kıyâmet gününde de (onlar) azâbın en şiddetlisine itilirler. Allâh yaptıklarınızı bilmez değildir. · 2/114 …Bunlar için dünyâda rezillik, âhirette de büyük azap vardır. · 3/56 İnkâr edenlere gelince, onlara dünyâda da, âhirette de şiddetle azapedeceğim, onların yardımcıları da olmayacaktır · 5/33…Bu, onların dünyâda çekecekleri rezilliktir. Âhirette ise onlara büyük bir azâb vardır. · 5/41…Onlar için dünyâda rezillik var ve yine onlar için âhirette de büyük bir azâb vardır. · 9/74… Yok eğer (inkâr yoluna) dönerlerse Allâh onlara dünyâda da, âhirette de acı bir biçimde azâbedecektir. Yeryüzünde onların ne velisi, ne de yardımcısı vardır. · 9/101 Çevrenizdeki bedevi Araplardan ve Medine halkından iki yüzlülüğe iyice alışmış münâfıklar vardır. Sen onları bilmezsin, onları biz biliriz. Onlara iki kere azâb edeceğiz, sonra da onlar, büyük azâba itileceklerdir.· 13/34 Dünyâ hayâtında onlar için azap vardır, âhiret azapı ise daha zordur. Onları Allah’tan koruyacak kimse de yoktur. · 20/127 İşte isrâf eden ve Rabbinin âyetlerine inanmayanları böyle cezâlandırırız. Elbette âhiretin azâbı daha çetin ve daha süreklidir.· 24/19 İnananlar içinde edepsizliğin yayılmasını isteyenler için dünyâda da, âhirette de acı bir azâb vardır. Allâh bilir, siz bilmezsiniz. · 24/23 O namuslu, bir şeyden habersiz, inanmış kadınlara zinâ iftirâ edenler, dünyâ'da da âhirette de la'netlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azâb vardır. · 28/42 Bu dünyâ hayâtında biz onların ardına bir la'net taktık (dâimâ la'netle anılacaklardır). Kıyâmet günü ise onlar çirkinleştirilenlerdendir. · 32/21 Belki dön(üp yola gel)irler diye, mutlaka onlara o büyük azâbdan ayrı olarak, daha yakın azâbı da taddıracağız. · 33/57 Allâh'ı ve Elçisini incitenler var ya, işte Allâh onlara dünyâda ve âhirette la'net etmiş ve onlar için alçaltıcı bir azâb hazırlamıştır. · 39/26 Allâh, dünyâ hayâtında onlara rezillik taddırdı. Âhiret azâbı ise daha büyüktür, keşke bilselerdi! · 41/16 Biz de onlara dünyâ hayâtında rezillik azâbını taddırmak için o uğursuz günlerde, üzerlerine dondurucu bir rüzgâr gönderdik. Âhiret azâbı ise daha da kepaze edicidir. Onlara hiç yardım edilmeyecektir.

İKE KEZ AZAP VARSA ADALETLE BAĞDAŞIR MI.

HASAN dedi ki...

Bu öyle bir azap ki, Kuran gelmemiş, haberi yokmuş gibi yaşamaktan veya önem ve öncelik vermemekten veyahut bir kısmını kale almamaktan dolayı, hem Vahyi ölçüler yerine uydukları ahlaksızlığın verdiği ve dünyada belki aklederler diye tattırılan azabı ve rezilliği kapsar, hem de ahirette sunulacak ebedi azabı ihtiva eder.· 31/6 İnsanlardan kimi var ki; bilgisizce Allâh'ın yolundan saptırmak ve onunla alay etmek için boş hadisi satın alır. İşte onlara küçük düşürücü bir azâb vardır. · 2/85Yoksa siz Kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Sizden bunu yapanın cezâsı, dünyâ hayâtında rezil olmaktan başka nedir? Kıyâmet gününde de (onlar) azâbın en şiddetlisine itilirler. Allâh yaptıklarınızı bilmez değildir. · 2/114 …Bunlar için dünyâda rezillik, âhirette de büyük azap vardır. · 3/56 İnkâr edenlere gelince, onlara dünyâda da, âhirette de şiddetle azapedeceğim, onların yardımcıları da olmayacaktır · 5/33…Bu, onların dünyâda çekecekleri rezilliktir. Âhirette ise onlara büyük bir azâb vardır. · 5/41…Onlar için dünyâda rezillik var ve yine onlar için âhirette de büyük bir azâb vardır. · 9/74… Yok eğer (inkâr yoluna) dönerlerse Allâh onlara dünyâda da, âhirette de acı bir biçimde azâbedecektir. Yeryüzünde onların ne velisi, ne de yardımcısı vardır. · 9/101 Çevrenizdeki bedevi Araplardan ve Medine halkından iki yüzlülüğe iyice alışmış münâfıklar vardır. Sen onları bilmezsin, onları biz biliriz. Onlara iki kere azâb edeceğiz, sonra da onlar, büyük azâba itileceklerdir.· 13/34 Dünyâ hayâtında onlar için azap vardır, âhiret azapı ise daha zordur. Onları Allah’tan koruyacak kimse de yoktur. · 20/127 İşte isrâf eden ve Rabbinin âyetlerine inanmayanları böyle cezâlandırırız. Elbette âhiretin azâbı daha çetin ve daha süreklidir.· 24/19 İnananlar içinde edepsizliğin yayılmasını isteyenler için dünyâda da, âhirette de acı bir azâb vardır. Allâh bilir, siz bilmezsiniz. · 24/23 O namuslu, bir şeyden habersiz, inanmış kadınlara zinâ iftirâ edenler, dünyâ'da da âhirette de la'netlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azâb vardır. · 28/42 Bu dünyâ hayâtında biz onların ardına bir la'net taktık (dâimâ la'netle anılacaklardır). Kıyâmet günü ise onlar çirkinleştirilenlerdendir. · 32/21 Belki dön(üp yola gel)irler diye, mutlaka onlara o büyük azâbdan ayrı olarak, daha yakın azâbı da taddıracağız. · 33/57 Allâh'ı ve Elçisini incitenler var ya, işte Allâh onlara dünyâda ve âhirette la'net etmiş ve onlar için alçaltıcı bir azâb hazırlamıştır. · 39/26 Allâh, dünyâ hayâtında onlara rezillik taddırdı. Âhiret azâbı ise daha büyüktür, keşke bilselerdi! · 41/16 Biz de onlara dünyâ hayâtında rezillik azâbını taddırmak için o uğursuz günlerde, üzerlerine dondurucu bir rüzgâr gönderdik. Âhiret azâbı ise daha da kepaze edicidir. Onlara hiç yardım edilmeyecektir.

KAT KAT AZAP CEZA OLMAZ ZANNEDERİM
BİR YERDE YALNIŞ VAR

İKRİME dedi ki...


YAZIYI BİLE ANLAMAYANLAR VAR HEY İYİ OKUYUNCA GÖZLERE BİLE GİRİYOR
BAK
hem Vahyi ölçüler yerine uydukları ahlaksızlığın verdiği ve dünyada belki aklederler diye tattırılan azabı ve rezilliği kapsar, hem de ahirette sunulacak ebedi azabı ihtiva eder.·

İKİ KEZ AZAP MI YOKSA RAHMET Mİ.
BİRİNCİ DEDİĞİN EŞYANIN TABİATINDA GİZLİ VAHİT DIŞI ÖLÇÜLERDE SAKLI.
ZİNA EDEN SONRASI ACIYI BELAYI DA YAŞAR KAÇINILMAZDIR.
GİBİ.

FEYZA dedi ki...

BENCE MUHTEŞEM
YOLDAN ÇIKANA BİR RAKMET TECELLİSİ
YOLA GİR
AKLINI BAŞINA AL
MANEN BİR UYARI DAHA
ŞÜKRET.

HAKİME dedi ki...

hem Vahyi ölçüler yerine uydukları ahlaksızlığın verdiği ve dünyada belki aklederler diye tattırılan azabı ve rezilliği kapsar, hem de ahirette sunulacak ebedi azabı ihtiva eder.·
KANIMCA EN ADİLİ
EN RAHMETLİSİ
ÜSTELİK TATTIRILIYOR.

MEHMET dedi ki...

hem Vahyi ölçüler yerine uydukları ahlaksızlığın verdiği ve dünyada belki aklederler diye tattırılan azabı ve rezilliği kapsar, hem de ahirette sunulacak ebedi azabı ihtiva eder.·
YA TAM KARŞILIĞI VERİLSE ÇALANIN ELİ KOPSA VS.
İMTİHANIN SIRRI OLMAZDI.
KİMSE
HATA YAPMAZ.
HERKEZ İNANIRDI.
ANLAMSIZLAŞIRDI İMTİHAN.

AHMET AYTEMİR dedi ki...

hem Vahyi ölçüler yerine uydukları ahlaksızlığın verdiği ve dünyada belki aklederler diye tattırılan azabı ve rezilliği kapsar, hem de ahirette sunulacak ebedi azabı ihtiva eder.·

SUÇ İŞLEYEN CEZASINI GÖRSE
SUÇ İSTİDATINDA OLA GİZLENİR
MUNAFIK LAR ORDUSU OLURDU.

İLAHİ NİZAM MÜKEMMEL.
AFF İMKANI KALMAZDI
HIRSIZLIKTA ELİ KOPSA KİMSE HIRSIZ IOLMAZKEN.
HIRSIZLIK YAPANIN GÜNAHI NE O ZAMAN ELİ KOPTU
ASIL ADALETSİZLİK OZAMAN OLUR.
YAPANIN KOPUYOR
YAPACAK OLANIN İSE KOPMUYOR

LEYLA dedi ki...

İLAHİ NİZAM MÜKEMMEL
İYİKİ
BÖYLE
İNSANA KALSA
ZALİMLİK SINIRSIZ

İKRİME dedi ki...

Kuranın amacı da öğüt vermek, hatırlatmak, örnek olmak, şahit olmak, müjdelemek, uyarmak ve rehber olmaktır. Dileyene, yeryüzünde cenneti tattırmak, ahirette de ebedi cenneti yaşatmaktır. Bunlara zorlamak ve zorlayıcı olmak yaratılış sırrına, amacına ve iman yani gönülden güvenme gerçeğine aykırıdır. Esasen dinde zorlama da, zorbalık ta yoktur. · 64/1 Göklerde ve yerde bulunanların hepsi Allâh'ın şânının yüceliğini anmaktadır. Mülk O'nundur, hamd O'nundur. O, herşeye kâdirdir. · 76/2 Doğrusu biz insanı, imtihan etmek için karışık bir nutfeden yarattık da onu işitici, görücü yaptık · 3/19 Allâh katında din, İslâmdır · 2/256 Dinde zorlama yoktur. Doğruluk, sapıklıktan seçilip belli olmuştur.· 10/99 Rabbin isteseydi, yeryüzündekilerin hepsi mutlaka inanırdı. O halde sen mi insanları inanmaları için zorlayacaksın?· 26/3 Herhalde sen, inanmıyorlar diye neredeyse kendini helâk edeceksin! 26/4 Dilesek onların üzerine gökten bir ayet indiririz de boyunları ona eğilir · 88/21 Öğüt ver, çünkü sen ancak öğüt verensin. 88/22 Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.· 36/17 "Bizim üzerimize düşen, yalnız açıkça duyurmaktır."· 5/67 Ey Elçi, Rabbinden sana indirileni duyur; eğer bunu yapmazsan, O'nun mesajını duyurmamış olursun. Allâh seni insanlardan korur. Doğrusu Allâh, kâfirler toplumunu yola iletmez. · 42/48 Eğer yüz çevirirlerse (üzülme); biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen, yalnız duyurmaktır. · 29/18 Eğer yalanlarsanız, sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardı. Elçiye düşen, yalnız açıkça duyurmaktır." · 16/35 (Allah'a) ortak koşanlar, "Allâh dileseydi ne biz, ne de atalarımız O'ndan başka bir şeye tapmazdık ve O'nsuz hiçbir şeyi harâm kılmazdık!" dediler. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Elçilere düşen, yalnız açıkça tebliğ etmek değil midir? · 76/3 Biz ona yolu gösterdik: Ya şükredici veya nânkör olur.· 64/2 Sizi yaratan O'dur. Kiminiz kâfirdir, kiminiz mü'min. Allâh yaptıklarınızı görmektedir · 39/15 "Siz de O'ndan başka dilediğinize kulluk edin." De ki: "Ziyana uğrayanlar kıyâmet günü hem kendilerini, hem de âilelerini ziyan edenlerdir. Dikkat edin, işte bu, apaçık bir ziyandır!" · 18/29 De ki: "Bu gerçek, Rabbinizdendir. Artık dileyen inansın, dileyen inkâr etsin." · 10/40 Onlardan kimi, ona inanır, kimi de inanmaz. Rabbin bozguncuları çok iyi bilir.

· 28/55 Boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve: "Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size. Size selâm olsun biz câhilleri istemeyiz" derler. · 34/25 De ki: "Bizim işlediğimiz suçtan siz sorulacak değilsiniz; biz de sizin işlediğinizden sorumlu değiliz."· 10/41 Eğer onlar seni yalanladılarsa de ki: "Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım!"· 6/52 Sabah akşam Rablerinin rızâsını isteyerek, O'na yalvaranları kovma. Onların hesabından sana bir sorumluluk, senin hesabından da onlara bir sorumluluk yok ki, onları kovup da zâlimlerden olasın!

· 7/6 Hem kendilerine elçi gönderilmiş olanlara soracağız, hem de gönderilen elçilere soracağız. · 2/286 Allâh, kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. · 41/46 Kim iyi iş yaparsa yararı kendisinedir ve kim kötülük yaparsa zararı kendisinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir.· 45/15 Kim iyi bir iş yaparsa yararı kendisinedir, kim de kötülük yaparsa zararı kendisinedir. Sonunda Rabbinize döndürüleceksiniz.

BAKIN KURAN NE DİYOR.
ZORLAMA YOK
İMTİHANIN GEREĞİ DE BUNU GEREKTİRİR.
ŞÜKÜRLER OLSUN.

ZEYD dedi ki...

BİR AYETTE DE
CEZANIN HEMEN VERİLSEYDİ
YERYÜZÜNDE KİMSE KALMAZDI DER.

İBRAHİM dedi ki...

AFF YOK OLURDU OZAMAN
CEZA HEMEN VERİLSEYDİ.
ALLAH A ŞÜKÜRLER OLSUN.
HEM HAPI YUTMUŞTUM.

İSMAİL dedi ki...

ZORLAMA YOK YALNIŞ ANLAŞILMIŞ.
OHH HERKEZ İSTEDİĞİNİ YAPSIN.

YUNUS dedi ki...

Kim de Kurandan yüz çevirirse, sunnetullah /Allah’ın yasaları uyarınca ve usulünce, mahrumiyeti ve azabı hak etmekte ve iki hayatını da helak etmektedir.

BEHLÜL dedi ki...

Hadis: ortaya çıkan yeni bir şey, yenilik, icat, olmaya başladı, meydana geldi, bir başlangıcı oldu, ilk defa oldu, konuşmayı rivayet etmek, beyan etmek, neden olmak, ortaya koymak, haber, konuşma, söylev, hikaye, masal, söz.Bu kelime, kök ve türevleri 35 ayette geçmektedir(Hasenat)· 77/50 فَبِاَیِّ حَدٖيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ Febieyyi hadisim ba'dehu yu'minûn.
Onlar bundan sonra hangi hadise inanacaklar?

HADİSCİLERE İTHAF OLUNUR.

YUYU dedi ki...

77/50
DE NE DİYORMUŞ
Onlar bundan sonra hangi hadise inanacaklar?

KURANDAN SONRA

MUSTİ dedi ki...

Onlar KURANDAN sonra hangi hadise inanacaklar?

HADİSE
TAPANLARA
DİKKAT

ZEKİYE dedi ki...

Onlar KURANDAN sonra hangi hadise inanacaklar?

DAHASI VAR BE CAHİLLER

· 31/6 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرٖى لَهْوَ الْحَدٖيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبٖيلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهٖينٌ Ve minen nasi mey yeşteri lehvel hadisi li yudille an sebilillahi bi ğayri ilmiv ve yettehizeha huzuva, ulaike lehum azabum muhîn.İnsanlardan kimi var ki; bilgisizce Allâh'ın yolundan saptırmak ve onunla alay etmek için boş hadisi satın alır. İşte onlara küçük düşürücü bir azâb vardır.

CEVDET dedi ki...

Onlar KURANDAN sonra hangi hadise inanacaklar?

KURAN YETMEZ Mİ
Kİ BAŞKA SÖZE GEREK VAR.

BEHLÜL dedi ki...

Onlar KURANDAN sonra hangi hadise inanacaklar?

KURAN YETMEZ Mİ
Kİ BAŞKA SÖZE GEREK VAR.

HOCANIN SÖZÜNE DE GEREK YOK O ZAMAN

FATIMA dedi ki...

HOCAYI ANLAMAMIŞSIN
KURANI ANLAMAMIŞSIN SANA NE DEMELİ EY İKRASIZ
İKRA YAP.

HOCAM BAŞINDAN BERİ ONU DİYOR.
ANLAMAK İÇİN İKRAYI.
İKRA YAPANA RABBİ GEREKENİ ÖĞRETİR.
ALAKTAN YENİDEN BAŞLA.

MEHPARE dedi ki...

KURANI ANLAMAK VE AÇIKLAMAKLA İLGİSİ YOK.
Onlar KURANDAN sonra hangi hadise inanacaklar?

BU AÇIKLAMALAR DA KURANDAA AYKIRI İSE ANLAMSIZ OLUR
KALE ALINMAZ.
HADİSTE AYKIRI OLAMAZ
KURANA
DİKKATE ALINMAZ

ZEYNEP dedi ki...

HADİS KURANA AYKIRI İSE
O PEYGAMBER SÖZÜ OLAMAZ.
OLSA OLSA İFTİRADIR.

Adsız dedi ki...

I constantly emailed this webpage post page to all my associates, because if like to read it next my links will too.


my web site - Ice Age Village Cheats

Adsız dedi ki...

I've been surfing online more than 3 hours today,
yet I never found any interesting article like yours.
It is pretty worth enough for me. In my view, if all
webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.


my site :: The Tribez Cheats

Adsız dedi ki...

Yesterday, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested
to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be
a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views.
I know this is totally off topic but I had to share it with
someone!

Here is my website http://www.wikiagro.com/pt/index.php?title=Tips_On_Deciding_on_A_Car_Audio_System701444

Adsız dedi ki...

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good.
I do not know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already ;
) Cheers!

my web-site ... Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

Great goods from you, man. I've take into account your stuff prior to and you are simply extremely magnificent.
I really like what you have bought right here,
certainly like what you are stating and the best way during which you are saying it.
You're making it enjoyable and you continue to care for to stay it wise.
I cant wait to read far more from you. This is actually a wonderful website.My site; abbastera

Adsız dedi ki...

You can definitely see your expertise within the article you write.
The arena hopes for more passionate writers like you who are not
afraid to mention how they believe. At all times follow your heart.


My web page ... Contracts Was Hacks, Www.youtube.com,

Adsız dedi ki...

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you
relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why
throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us
something informative to read?

Also visit my webpage :: easy weight Loss Diets

Adsız dedi ki...

Jag var mycket glad över att hitta denna plats .

Jag ville tacka dig för din tid på grund av denna underbara
läsning ! Jag hade definitivt varje liten bit av det och jag har
dig bokmärkt att se nya saker på din sida .

My homepage; martingale systemet ()

Adsız dedi ki...

Fantastic beat ! I wish to apprentice whilst you amend your site, how could i subscribe for a weblog website?

The account aided me a applicable deal. I have been tiny bit
familiar of this your broadcast provided bright transparent idea

Also visit my homepage :: free flight simulator

Adsız dedi ki...

This post gives clear idea in favor of the new people of blogging, that
really how to do blogging and site-building.

My web blog ... Télécharger Dark Souls 2 Gratuit

Adsız dedi ki...

Hi! Would you mind if I share your blog with my twitter group?
There's a lot of people that I think would really enjoy
your content. Please let me know. Thanks

Also visit my blog - Dark Souls 2 Télécharger Gratuit

Adsız dedi ki...

Hello everyone, it's my first go to see at this website, and article is actually fruitful designed for me,
keep up posting such articles.

Feel free to surf to my weblog ... dragon city cheat (https://www.youtube.com/watch?v=pXqfdj_aeio)

Adsız dedi ki...

I don't even know the way I finished up right here,
however I thought this publish was once great. I don't understand who you might be however definitely you
are going to a famous blogger should you aren't already.
Cheers!

Also visit my web blog - google

Adsız dedi ki...

I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting
article like yours. It is pretty worth enough for me.
In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot
more useful than ever before.

my web page: Gratuit Télécharger Lego The Hobbit

Adsız dedi ki...

Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to mention that I've truly
enjoyed browsing your blog posts. In any case I'll be subscribing on your
rss feed and I am hoping you write again soon!


Here is my web-site: muscle toning exercises women

Adsız dedi ki...

you are in reality a just right webmaster.
The site loading pace is amazing. It sort of feels that you are doing any unique trick.

Also, The contents are masterpiece. you've performed a fantastic process in this matter!


my web blog buy capsiplex

Adsız dedi ki...

Hello! I've been following your blog for a long time now and finally
got the bravery to go ahead and give you a shout out from
Atascocita Tx! Just wanted to mention keep up the great work!


Here is my web page ... loans for eBay and Amazon sellers

Adsız dedi ki...

Thank you, I've just been searching for info approximately this subject for a
while and yours is the best I've came upon so far. But, what about the conclusion?

Are you sure about the source?

Also visit my homepage Vermont seo

Adsız dedi ki...

My partner and I stumbled over here different page and thought I may as well check things out.
I like what I see so now i am following you. Look forward
to looking at your web page repeatedly.

Here is my website - Download angry birds epic hack tool Free

Adsız dedi ki...

According to labor statistics, 66% of Nuclear Med Techs work
in hospitals in charge of operating camera, and in mapping radioactive drugs
in patients in order to create images for diagnostic evaluations.
Most of the universities and colleges offer student health insurance plans.
Privacy structures generally need to provide seclusion from 1 or both sides of a home.


my web blog; outdoor arbors

Adsız dedi ki...

I got this site from my friend who told me concerning this web page and now this time I am visiting this site and reading
very informative content here.

Also visit my web-site - best web blog hosting sites for wordpress ()

Adsız dedi ki...

WҺat's up, evеrything is ǥoing perfectly ɦere
ɑnd ofcourse еѵery оne is sharihg infߋrmation, that's iո fact fine, keеp up writing.


mƴ web site; before and after weight loss

Adsız dedi ki...

My paгtner and I stumbled оver hеre coming frоm a different website and thought
I should check things out. I like whаt I see so now i am following you.

Look forward to looҟing into your web page repeatedly.


My webpɑge; honest Real

Adsız dedi ki...

Excеllent post. I waѕ checking constantly his weblog and I'm impresѕed!
Extremely helpful information specially the final part :
) I maintain such info much. I used to be looking
forr this certain nformation forr a loոg time.
Ҭhanks and ǥgood luck.

mү ԝeblog minnesota real estate

Adsız dedi ki...

Hi theгe, So i wanna buy а skateboard but knߋw nothіng about..
tips? Opinions? Thɑnk youu for the brilliant article.


Мy weblolg ... skate land shark

Adsız dedi ki...

You аre probqbly ɑաarе by now that this activity
is not just about simple stitching. Evven
with alll these machines available, many pеoрle still prefeг hand-sewn prodսcts.
TҺese t-shirts are particulɑrly defined ffor teens andd
tweеns.

my web-site - brother se400 computerized embroidery aand sewing machne by brother ()

Adsız dedi ki...

In еxtreme cɑses, this light fill will be reрlaced with a mesh or grid of stitcҺes.
HanԀ embroidered designs are also quite popular in dеcoгating homes.
A good teacher or coach will help you with a lot of shortcuts and mеthods or processes to shorten the length of time that you wіll need before you can turn
out а quality design.

Alѕo visit my webb blog - embroidery appliquе
dssigns (www.promo-Bot.com)

Adsız dedi ki...

TҺis is a portable piece of equiрmeոt whіch comes with а liquid crystal diѕplay.
Hand embroidered designs are also quite popular in decorating homes.
These t-shirts are particulaгly defined for teens and tweеns.


My weblog :: Machine Embroidery Alphabets

Adsız dedi ki...

Hello, i believe that i noticed you visited my site thus i came
to return the want?.I am attempting to in finding things to enhance my web site!I guess its
adequate to make use of some of your ideas!!

My blog post - online music marketing course

Adsız dedi ki...

This can еither be done outside, or iside using
lamp above the glass. Of course, աee can't forget
thе beautiful quilting stіtches that Һold the quilt itself together.
Thessе t-shirts are particjlarly defined for teens and tweens.


my web site :: free embroidery alphabet letters

Adsız dedi ki...

If you are ɡooing for finest contents like me, only pay a quick visit
thiѕ wеb page every day for the rеason that it ցives quality conteոts, thɑnks

Feel fгee too visit my webpage - Queen Box Spring

Adsız dedi ki...

Greetings, What is thе difference Ƅetween longboard ɑnd normal skateboard?
Cheers for a awesome post.

ʟook ɑt my website ... cruiser skateboard guide 2014

Adsız dedi ki...

It's amazing designed for me to have a website, which is beneficial
in favor of my experience. thanks admin

Also visit my blog ... cheap reseller web hosting india

Adsız dedi ki...

It's nearly impossible to find experienced people about this topic,
however, you seem like you know what you're talking about!
Thanks

Also visit my blog :: Dre Beats

Adsız dedi ki...

Thanks for sharing your thoughts about professional.
Regards

Here is my weblog ... CHI iron

Adsız dedi ki...

Hmm is anyone else experiencing problems with
the images on this blog loading? I'm trying to determine if its a problem on my end or if it's
the blog. Any responses would be greatly appreciated.


My page: independent music artist marketing plan

Adsız dedi ki...

Hi there, i read your blog from time to time and i
own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments?
If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest?
I get so much lately it's driving me crazy so any assistance is very much appreciated.


Here is my website - ray ban

Adsız dedi ki...

Great web site. Lots of useful information here. I'm sending it to several
buddies ans also sharing in delicious. And of course,
thank you for your effort!

my page :: bodyboard bags (pgs-nn.ru)

Adsız dedi ki...

Hello to all, as I am really keen of reading
this website's post to be updated on a regular basis.

It carries nice data.

my weblogat recover yahoo password ()

Adsız dedi ki...

I read this post fully on the topic of the resemblance of latest and earlier technologies,
it's awesome article.

Also visit my weblog ... wahl peanut

Adsız dedi ki...

I have been browsding online more than 4 hours today,yet I never found any interesting
article like yours. It is pretty worth enough for me.
In my opinion, iff all website owners and bloggers made good content as you did,
the internet will be much more useful than ever before.


Have a look at my web site; dog hair clippers

Adsız dedi ki...

My partner and I stumbled over here different web page and thought I might as well chheck things out.
I lie what I see so now i'm following you. Loook forward to finding out about your web page yet again.


Alsoo visit my site :: mark wahlberg movies

Adsız dedi ki...

Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring onn other websites?
I have a blog bazsed on the same information yoou discuss and would really like to hae yoou share some stories/information.
I know my visitors would value your work. If you are even
remotely interested, feel free to send me an e-mail.


Also visit my homepage; hairstyles 2013 summer celebrity

Adsız dedi ki...

Saved as a favorite, I like your site!

my page - wahl trimmer

Adsız dedi ki...

Hello, i think that i saw yoou visited my web site so i
came to “return tthe favor”.I am attempting to find things to
improve my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!


Here is my blog ... wahl electric hair clippers ()

Adsız dedi ki...

Greetings! Very useful advice in this particular article! It's
the little changes that produce the most significant changes.

Thanks a lot for sharing!

My weblog - cheap hair clipper

Adsız dedi ki...

Cool blog! Is your theme custom made or did you
download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make
my blog stand out. Please let mme know where you got your design.
Thanks

my webpage ... oster pro oster professional blender

Adsız dedi ki...

Hi there very cool web site!! Guy .. Excellent .. Amazing
.. I will bookmark your blog and take the feeds additionally?
I am happy to find so many useful info right here in the put up, we wat develop extra techniques on
this regard, thanks for sharing. . . . . .

Visit my web site mark wahlberg wife

Adsız dedi ki...

I like what you guys are up too. Thiis kind of clever
work and reporting! Keep upp the good works guys I've incorporated you guys to oour blogroll.


my website :: phillip phillip

Adsız dedi ki...

This site was... hhow do I ssay it? Relevant!!
Finally I have found something which helped me.
Thankls a lot!

Here is my web-site: dog hair clippers

Adsız dedi ki...

Howdy! I could have sworn I've visited our blog
before but after browsing through some of the posts I realized
it's new to me. Regardless, I'm certainly pleased I cme across it and I'll be bookmarking it
and checkiing back regularly!

Herre is my bloog post: best men's body hair clippers

Adsız dedi ki...

Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
Very useful information specialy thhe last part :) I care for such info much.
I was seeking this certain info for a very long time.
Thank you and best of luck.

my site - how to use hair clippers, ,

Adsız dedi ki...

Aw, this wass an incredibly nicde post. Taking a few minutes and actual effort to create a great article… but what can I say… I
hesitate a whole lot and never manage to get nearly anything done.


Loook into my blog - conair conair luggage security straps

Adsız dedi ki...

Fine wway of telling, annd good paragraph to obtain facts on the topic of my
presentation subject, which i am going to convey in school.


Stop by my web site ... dog hair clippers

Adsız dedi ki...

Peculiar article, just what I was looking for.

Take a look at my webpage homecoming hairstyles 2013 long hair

Adsız dedi ki...

This post is priceless. How can I find out more?

Also visit my webloig - meen hair clippers professional ()

Adsız dedi ki...

Hey I know this is off topic but I was wondering if
you knew of any widgets I could add to my blog that automatkcally tweet my newest twitter
updates. I've been looking for a plug-in like this
for quite some time and was hoping matbe you would have some experience with something like this.
Pleaqse let me know if you run into anything.

I truly enjoy reading your blog and I look forwarrd to
your new updates.

my boog post cheap hair clipper

Adsız dedi ki...

I'm really enjoying the design and layout of your site.
It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come
here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?

Outstqnding work!

my webpage panasonic panasonic tc 65ps64

Adsız dedi ki...

fantastic points altogether, you simply gained a logo new reader.
What could you recommend in regards tto your putt upp that you made a few days ago?
Any positive?

Also visit my blog; cheap hair clipper

Adsız dedi ki...

Hi! This is kind of off topic but I need sme help from an established blog.
Is it hard to set up yourr own blog? I'm not very techincal
but I can figure things out pretty quick. I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to
start. Do you have any tips or suggestions? With thanks

Here is my website :: oster osterizer blender jar bottom cap

Adsız dedi ki...

I gget pleasure from, cause I discovered exactly what I used
to be having a lok for. You've ended my four daay long hunt!
Good Bless youu man. Have a nice day. Bye

Have a look at my web page prom hairstyles 2013 for long hair

Adsız dedi ki...

Hi! This is my first visit too yourr blog! We
are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.

Your blog provided us valuable infoirmation to work on.

You have done a marvellous job!

my blog post - best Oster hair clippers

Adsız dedi ki...

Just wish to say your article iis as astounding. The clearness for your
submit is simply great and i could suppose you are knowledgeable oon this subject.
Well along with your permission allow me to grasp your feed to keep up to date with forthcoming post.
Thasnk you one million annd pleasxe keep up the gratifying work.


Feel free to surf to my web site :: best professional hair clippers for barbers

Adsız dedi ki...

I'm really inspired together with your writing talents as well as with
the format for your blog. Is this a paid subject
matter orr did you modify iit your self? Eiter wayy keep up the nice high quaity writing, it's rare
to see a great weblog like this one nowadays..

Feel free to surf to my web blog;best professional hair clippers for barbers

Adsız dedi ki...

Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

I'm kinda paranoid aboutt losing everything I've worked hrd on.

Anny tips?

Feel free tto visit my web blog; men s trimmers ()

Adsız dedi ki...

If you desire to get a good deal from this paragraph thrn youu have to apply shch techniques to your won blog.Feel free tto visit my web blog: andis andis - easy clip

Adsız dedi ki...

Highl energetic post, I loved that bit. Will there be a part 2?


my web page ... how to clean andis hair clippers

Adsız dedi ki...

Hi there would you mind sharing which blog platform you're
using? I'm going to start my own blog soon but I'm having a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and
Drupal. The reason I ask is because your design and
style seems different thdn most blog and I'm looking for somsthing completely
unique. P.S Apologiess forr being off-topic
butt I had to ask!

Heree iis my web site: best Remington hair clippers

Adsız dedi ki...

It's an amazing aricle in favor of all the online viewers; they will obtain benefit from it I am
sure.

Have a look at my website - rubber o-ring gasket seal for oster & osterizer blenders

Adsız dedi ki...

This is my first time pay a visit at here and i
am truly pleassdant to read everthing at one place.


My blog :: phillips phillips american idol

Adsız dedi ki...

Hi there to every body, it's my first go to see off this blog;
this webpage carries amazing and really excellent material designsd foor readers.Also visit myy weblog - best barber clippers 2012

Adsız dedi ki...

Hello, i read your blog from time to time and i
own a similar one and i was just curoous if you get a lot oof
spam remarks? If soo how do you reduce it,any plugin or anything youu can suggest?
I geet so much lately it's ddriving me crazy so any help iis
very much appreciated.

Feel frree too visiit my webpage stainless steel blender jar and lid for oster & osterizer

Adsız dedi ki...

Hi there jjust wanted to give you a quick heads up.
The words in your content seem to be running
off the screen in Internet explorer. I'm not sure
if this is a format issue or something to ddo with browser compatibility
bbut I thought I'd post to let you know. The style aand design look
greaat though! Hope you gget the issue fixed soon. Many thanks

Take a look at my blog - black hairstyles 2013 with weave

Adsız dedi ki...

Hi there, everything is going fine here and ofcourse every one is sjaring facts, that's in fact excellent, keep up writing.Here is my web blog ... cheap hair clipper

Adsız dedi ki...

I am regular visitor, how are yyou everybody?
This ppost posted at this website is really good.


Also visit my web site - dog hair clippers

Adsız dedi ki...

Your style is so unique in comparison to other people I have read stuff from.
Thanks for posting when you've got the opportunity,
Guess I'll just book mark this page.

Here is my web site remington remington 870 pistol grip

Adsız dedi ki...

I think this is among the most importaqnt info for me.
And i am glad reading your article. But want to remark oon some general things, The website style is perfect, the articles
iis really excellent : D. Good job, cheers

Visit my webloog :: popular short hairstyles 2013 short haircuts for

Adsız dedi ki...

Right noow it sounds likje Expression Engine iss the best blogging platform available
right now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?Also visit my site: best Oster hair clippers

Adsız dedi ki...

Thanks for finally talking about > "GA�İYE SURESİ"< Loved it!

Also visit my website trending hairstyles 2013

Adsız dedi ki...

If some one wishes to be updatd with most recent technologies after that
he must be go to see this website and be up to date every day.My web page best Oster hair clippers

Adsız dedi ki...

I am really impressed along with your writing talents as neatlyy as with the format
for your weblog. Is that this a paid topic or did you modify it yourself?
Either way stay up the nice high quality writing, it is
rare to see a nie weblog like this one nowadays..


Feel free to visit my webpage buy hair clippers shop online australia

Adsız dedi ki...

Please let me know if you're looking for a wrikter for your site.
You have some rewally good articles and I feel I would be a good asset.
If you ever want to take some of the load off, I'd love to
write some articles for your blog in exchange for a link
back to mine. Please shoot me an e-mail iff interested.
Regards!

my web blog;cheap hair clipper

Adsız dedi ki...

Hey there! This post could not be wrutten
any better! Reading through this post reminds me of
my old roo mate! He always kept talking aboit this.
I will forward this post to him. Pretty
sure he will have a good read. Thank you for sharing!

Feel free to visit my homepage: cheap hair clipper

Adsız dedi ki...

Its not my first time to go to see this site, i am browsing this wesbsite dailly and
obain nice facts from here daily.

Here is my blog post: best hair clippers for women

Adsız dedi ki...

Excelent beat ! I would like to apprentice while you
amend your site, how could i subscribe for a blog website?
The account aided mee a acceptable deal. I had been
tiny bit acquainted oof this your broadcast offered bright clear idea

My weblog: the best men's nose hair trimmer

Adsız dedi ki...

Hi, Neat post. There's an issue together with your site inn interet explorer, may test this?
IE still is thhe market chief and a good component of people wikl leave outt your wonderful writing ddue to this problem.Take a look at my website short hairstyles fall 2013

Adsız dedi ki...

Hi friends, itts wonderful piece of writing
about tutoringand entirely explained, keep it
up all the time.

Stop by my site :: maqster hair clippes ()

Adsız dedi ki...

Oh my goodness! Awesome article dude! Many
thanks, However I am having problems with your RSS.

I don't know why I can't subscribe to it. Is therte anyone else
getfing similar RSS issues? Anyone that knows the solution will you kindly respond?
Thanks!!

Feel free too surf tto my web-site ... best Wahl hair clippers

Adsız dedi ki...

Aw, thuis was a really good post. Taking the time and actual effort to produce a superb article… but what can I say…
I hesitate a whole lot and never seem to get nearly anythng done.


Feel free too visit my web blog hairstyles 2013 medium

Adsız dedi ki...

Geat post. I used too be checking continuously this blog and I'm inspired!
Very helpful info specially the last phase :) I care for such information
much. I used to be seeking this certain info foor a long time.
Thanks and best of luck.

Here is mmy homepage: best professional hair clippers for barbers

Adsız dedi ki...

Right away I am going to do my breakfast, after having my breakfast coming again too read
further news.

my web-site ... remington & remington law firm

Adsız dedi ki...

Hello, i think that i saw you visited mmy weblog
so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use a few of yourr
ideas!!

Also visait my homepage - andis 22360 vs andis 22405

Adsız dedi ki...

Hi, i feel that i noticed you visited my weblog so i came to return the choose?.I'm attemptinhg to to find things to enhance my
site!I suppose its good enough to use a few
of your concepts!!

Also visit my site ... best Oster hair clippers

Adsız dedi ki...

This article is genuinely a pleasant one it ssists new internet visitors, whoo are wishing in
favor of blogging.

Loook at my weblog: hair clipper toyota vios price malaysia

Adsız dedi ki...

Oh my goodness!Impressive article dude! Thank
you soo much, However I am having difficulties with your RSS.

I don't know why I can't subscribe to it. Is there anybody else having the
same RSS problems? Anyone whoo knows the answer
ccan you kindly respond? Thanx!!

My blog post :: how to cut hair men clipplers ()

Adsız dedi ki...

Hi, this weekend is good designed for me, as this point
in time i am reading this great informative article here at my residence.


Look at my wesite ... conair conair 7x magnified polished chrome lighted makeup mirror

Adsız dedi ki...

I know this web page presents quality based articles and other
information, is there any other website which provides such things
in quality?

Here is my blog post ... phillip phillips lyrics

Adsız dedi ki...

Hi, Neat post. There's a problem with your website in webb explorer, could check this?
IE still is the markwtplace chief and a huge portion of folks will
miss your fantastic writing due to this problem.

Check out my site - best professional hair clippers for barbers

Adsız dedi ki...

This excellent website certainly has all tthe information annd facts I
needewd concerming this subject annd didn't know who to ask.


My homepage: best Oster hair clippers

Adsız dedi ki...

Hello, i tink that i saw you visited my blog so i came tto go back the want?.I am attempting to in finding issues to improve
my site!I suppose its good enough to use some of your ideas!!


Check out my webpage ... oster osterizer blenders

Adsız dedi ki...

Please let me know if you're looking forr a article writer for your blog.
You have some really good posts and I believe I would be a good asset.
If you ever want to take some of the oad off, I'd really ike to write
some content for your blog in exchange for a link back to mine.

Please shoot me an e-mail if interested. Many thanks!


Stop by my site wahlburgers episode 1

Adsız dedi ki...

Greetings I am so happy I found your blog, I really found you by error, while I was searching on Bingg for something else, Nonetheless I am here now and would
just likke to say cheers for a fantastic pokst
annd a all round thrilling blog (I also love the
theme/design), I don’t have time to look over it all
at the moment but I have saved it and also included your RSS feeds,
so whesn I have time I will be bck to read a lott more, Please ddo keep up the fantastic b.


Feel free to surf to my web blog ... how to clean hair clippers how to clean after lice

Adsız dedi ki...

Pretty! This has been an extremely wonderful post.
Thanks for sulplying these details.

Here iis my webpage :: buy hair clippers shopping online australia

Adsız dedi ki...

Hi there, I want to subscribe for this weblog to take most up-to-date updates,
therefore where can i do itt please help.

my site ... best barber clippers 2012

Adsız dedi ki...

Hello tto every one, it's in fact a pleasant for me to visit this site,
it cokntains priceless Information.

Also visit mmy web-site: best Remington hair clippers

Adsız dedi ki...

There is certainly a lot to know about this issue. I like
all of thhe points you made.

My web site; best Remington hair clippers

Adsız dedi ki...

Ievery timme spent my half an hour to read this webpage's content everyday along
with a cup off coffee.

Also visit myy page panasonic panasonic uk

Adsız dedi ki...

Terrific work! Thhis is the type of inbfo that are meant to bbe shared across the web.
Disgrace on Google for not positioning this publish upper!
Come onn over and visit my website . Thank you =)

Feel free to visit my web-site :: best Remington hair clippers

Adsız dedi ki...

Thank you for thhe auspicious writeup. It in fact wwas a amusement account it.
Look advanced to far added agreeable from you! However, how can
we communicate?

Feel free to surf to my web-site :: cheap hair clipper

Adsız dedi ki...

I like it whenever people get together andd share thoughts.
Great blog, stic with it!

Here is my blog: best Remington hair clippers

Adsız dedi ki...

You made some decent poinrs there. I checked on the infernet to learn more
about the issue and found most people will go along with your views on
this site.

my website :: best hair clippers for women

Adsız dedi ki...

Someone necessarily help to make severely posts I would state.
This is the very first time I frequented your website page and
to this point? I amazed with the analysis you made to make this
actual put up extraordinary. Fantastic task!

Here is my page ... call of duty 5 hacks xbox 360 - jiw.co.kr,

Adsız dedi ki...

Since the admin of this web site is working, no uncertainty very shortly it will be renowned, due to itss qualkty contents.Here is my webpage best Remington hair clippers

Adsız dedi ki...

Heya i am forr tthe primary time here. I found this board and I in finding
It truly useful & itt helped me out a lot. I hope to offer one thing back and aid others such
aas you helpoed me.

my website - best Andis hair clippers

Adsız dedi ki...

Tank you for sharing your thoughts. I really appreciate
yyour efforts andd I am waiting for your next post
thank you once again.

My weblog :: best Remington hair clippers

Adsız dedi ki...

Good day! Would you mind iff I share your blog with my twitter group?
There's a lot of olks that I think would really enjoy your content.
Please let me know. Thanks

Here is my blog ... hair clipper professional hair clippers

Adsız dedi ki...

I visited multiple blogs however the audio quality for audio songs present at this web page is truly marvelous.


Also visit my site :: dog hair clippers

Adsız dedi ki...

Greetings! Very useful advbice within this article! It iss the litttle
changes which wll make the most important changes.
Many thanks for sharing!

My web page cheap hair clipper

Adsız dedi ki...

Aw, this wwas a very goood post. Spending some time and actual efforrt to generzte a very good article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and don't
seem to gett anything done.

Also visit my page hair clipper nokia 5800 price philippines

Adsız dedi ki...

Hi superb website! Does running a blog such as this require a lot
of work? I've virtually no understanding of computer programming however I had
been hoping to start my own blog in the near future.
Anyway, should you have any suggestions or tips for new blog owners
please share. I understand this is off subject however
I just had to ask. Thank you!

my web blog Hack Angry Birds Epic

Adsız dedi ki...

Yes! Finally something about new world order.


My page; first shoes

Adsız dedi ki...

After going over a number of the articles on your blog, I seriously like your way of writing a blog.
I added it to my bookmark website list and will be checking back in the near future.
Please visit my web site as well and tell me how you feel.


Feel free to visit my blog - traduzioni italiano polacco prezzi benzina

Adsız dedi ki...

I'm trrying to get my blog site to rank for some targeted keyword phrases however I'm
not viewing really good gains. Thanks!

Here is my web blog :: boca raton plastic surgery []

Adsız dedi ki...

Hello to every one, the contents present at this
web page are really remarkable for people knowledge,
well, keep up the nice work fellows.

Also visit my blog; przeprowadzki radom

Adsız dedi ki...

Right now, it may seem as in case your girlfriend is laying the groundwork to get a future breakup.

It commences with one individual that is in for the game who gives a country name.
There are a few major retailers of these mixers like
Shop - Kitchenaid.

Look at my site; machines a sous ()

Adsız dedi ki...

WOW just what I was searching for. Came here by searching for
สาวอุดร

Adsız dedi ki...

Excellent way of explaining, and nice article to take information about my
presentation topic, which i am going to present in college.


my web site web hosting with cpanel 11

Adsız dedi ki...

We don't know how issues are going to end up. The cards tell a tale depending on the answer you look for and how they will lay out.
This is a fantastic time to be your very best most diplomatic and influential self.


My website AskNow Reviews

Adsız dedi ki...

Hi to every one, as I am actually keen of reading this weblog's post to be updated daily.
It consists of fastidious information.

My homepage: itunes gift card generator

Adsız dedi ki...

Wonderful work! This is the type of information that should be shared around the
internet. Shame on the search engines for now not positioning this publish upper!
Come on over and seek advice from my web site .
Thanks =)

My website xtreme profit copier scam

Adsız dedi ki...

Goodd way of describing, and fastidious piece of writing to obtain data concening my presentation sjbject matter, which i amm going
to convey in institution of higher education.

my web page :: cougar dating

Adsız dedi ki...

A person necessarily lend a hand to make critically articles I might state.
That is the very first time I frequented your web page and to this
point? I surprised with the analysis you made to
make this actual publish incredible. Magnificent
task!

my blog post i loved this

Adsız dedi ki...

I have read so many articles or reviews about the blogger lovers however this paragraph is truly a good post,
keep it up.

Here is my web site - video on demand free

Adsız dedi ki...

This design is incredible! You most certainly know how to keep a reader amused.
Between your wit and your videos, I was almost moved to start my
own blog (well, almost...HaHa!) Great job. I really enjoyed what
you had to say, and more than that, how you
presented it. Too cool!

Feel free to visit my blog post - nike air rift shoes

Adsız dedi ki...

Great article.

my page: the best cheap web hosting

Adsız dedi ki...

louis vuitton

Hey there would you mind letting me know which webhost
you're using? I've loaded your blog in 3 different
web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
Can you suggest a good internet hosting provider at a fair price?
Thanks, I appreciate it!

Adsız dedi ki...

buy replica rolex
These are truly fantastic ideas in regarding blogging.
You have touched some nice points here. Any way keep up wrinting.

Adsız dedi ki...

buy replica rolex watches
Howdy! This blog post couldn't be written much better! Looking at this post reminds me of my previous
roommate! He constantly kept talking about this. I will send this information to him.
Pretty sure he's going to have a great read. I appreciate you for sharing!

Adsız dedi ki...

Amazing things here. I am very glad to look your article.
Thank you a lot and I'm taking a look ahead to touch you.

Will you kindly drop me a mail?

Also visit my web blog: université de montréal

Adsız dedi ki...

For example, dating site is well known to most of the people who
date online. People have grown and changed and they normally do not
change once they hit a certain age. There are various purposes or else styles that adult dating entails.


my web site; elite dating (http://wesleyereid.com/2014/05/31/introducing-immediate-advice-for-online-romances/)

Adsız dedi ki...

Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post and
the rest of the website is also really good.

Here is my weblog: htc one m8

Adsız dedi ki...

Individuals Һave come to be familiar with being 'sold tо' andd 'sold ɑt'.
Tɦiѕ fruit іs pale yellow to green in color and looks lіke a small pumpkin ɑnd iѕ
sour in taste. 3 - Trouble dropping off to sleep alоng աith getting out
oof bbed fіrst each morning.

mƴ site :: ยาลดน้ำหนัก

Adsız dedi ki...

Excеllent weblpg right here! Additionally your աebsite loɑds up very fast!
What host are yyou the սsage of? Can I get your affiliate hyperlink on your host?
I ѡish my web site lοaded up as quickly as yοuгs lol

Check out my blog post - 100 free dating sites

Adsız dedi ki...

Hi there! I could have sworn I've been to this site before but after looking at
a few of the posts I realized it's new to me. Regardless, I'm definitely pleased I found iit and I'll be book-marking itt and cheecking ack frequently!


Also visit my page; battle nations hack mac os x

Adsız dedi ki...

This is very interesting, You are a very skilled blogger.
I've joined your feed and look forward to in the hunt for
extra of your wonderful post. Also, I have
shared your web site in my social networks

Take a look at my site: student debt consolidation program ()

Adsız dedi ki...

Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is important and everything.
However think of if you added some great visuals or video clips to give your posts more,
"pop"! Your content is excellent but with images and videos, this website could definitely be one of the best in its field.
Awesome blog!

Review my site ... pheromones for men to attract women in india ()

Adsız dedi ki...

I am really glad to read this weblog posts which consists of tons of helpful facts, thanks for providing these
information.

Here is my website; top ten reviews free web hosting

Adsız dedi ki...

Hi, all the time i used to check blog posts here in the early hours in the daylight, because i like to gain knowledge of
more and more.

Here is my web page: wiki-souz-mi.1gb.ru ()

Adsız dedi ki...

Hey there I am so glad I found your website,
I really found you by accident, while I was browsing on Aol for something else, Regardless I am here
now and would just like to say kudos for a tremendous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don't have time to look
over it all at the moment but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much
more, Please do keep up the fantastic work.


Also visit my web blog ... cheat codes candy crush saga level 70
()

Adsız dedi ki...

I bkog frequently and Ӏ seriоusly appreciate your content.
Ύour article has truly peaked my interest.
І'm gooing tߋ bookmark ʏour website and keep checking for new details about once ρer week.

Isubscribed to yor Feed too.

Feeel free to viѕit my weeb page :: nuratrim review

Adsız dedi ki...

cheap chanel bags outlet
I really like what you guys are usually up too.
This sort of clever work and reporting! Keep up the terrific works guys I've included you guys to blogroll.

Adsız dedi ki...

Everything is very open with a very clear description of the challenges.
It was definitely informative. Your website is extremely helpful.
Many thanks for sharing!

Feel free to visit my web blog ... What Is White Magic Spells (Incconnector.Co.Kr)

Adsız dedi ki...

Hi there, just wanted to mention, I liked this blog post.
It was helpful. Keep on posting!

Here is my page ... nike lunar trainers

Adsız dedi ki...

Everything is very open with a really clear description of the challenges.
It was truly informative. Your site is extremely helpful.

Thanks for sharing!

Visit my webpage; http://www.thinmeout.org/how-to-lose-belly-fat/

Adsız dedi ki...

Soon after the show, Kimbo Slice was given YET ANOTHER
FIGHT inside the octagon in order to let him redeem himself.
watch ufc 174 online
White was scheduled to make his professional boxing launch on March 24, 2007, against his former client Tito Ortiz.
Muay Thai is trained to improve the striking aspect of the clinch.

Adsız dedi ki...

For newest information you have to pay a quick
visit web and on web I found this website as a best
website for latest updates.

My site Celtic Tribes Cheat 2014

Adsız dedi ki...

І like thhe ѵaluaƅle info you providе in your articles.
I will booκmark your blog and cҺeck again here regulaгly.

I am quite sure I will learеn a lot of new stuff riցht here!
Good luck for the next!

myweblog ... weiight loss zone heart rate []

Adsız dedi ki...

Hello, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the
favor”.I'm attempting to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use some
of your ideas!!

Also visit my web site :: xovilichter

Adsız dedi ki...

want to affiliate physical products, then you'd want to probably work with Amazon or.
Using specific keywords heightens your search engine ranking for
applicable searches. Regularly improve and update your products to enable you build a solid connection with your customers.Also visit my webpage: brettenie.wordpress.com ()

Adsız dedi ki...

Informative article, totally what I wanted to find.

My blog ... bejeweled blitz cheats for iphone 5

Adsız dedi ki...

Thanks on your marvelous posting! I seriously enjoyed reading it,
you're a great author.I will remember to bookmark your blog and will
eventually come back at some point. I want to encourage you continue your great work, have
a nice weekend!

Also visit my homepage :: Funny cat 2014

Adsız dedi ki...

I know tɦis web page ɡives quality depending artcles or
reviews and extra material, is theere any other web
site whicɦ givеs such data in quality?

Feel free to vieit my web-site ... hoodia gordonii youtube

Adsız dedi ki...

Very quickly this site will be famous among all blogging viewers, due to it's pleasant posts

Feel free to visit my website - web page ()

«En Eski ‹Eski   1 – 200 / 231   Yeni› En yeni»

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı