20 Nisan 2012 Cuma

TEKASÜR SURESİ

TEKASÜR SURESI

Çokluk yarışı, çoğaltma hırsı, tüm en’lere ulaşma tutkusu, lüks ve gösterişe, makam ve mevkiye düşkünlük, kazanma ve sahip olma zaafı, bunlarla övünme, toplumda yer bulma, statü kazanma, güçlü olduğunu sanma hastalığı ölesiye, var gücüyle oyalar.  Adeta büyüler. Uyutur. Zevk verir. Kölesi yapar.  İnsanı yaşam amacından uzaklaştırır. Kurana önem ve öncelik vermekten alıkoyar. Davasını unutturur.
Bu durum ölesiye, tüm benliğiyle, acımasız bir rekabetle, tüm değerleri ve ölçüleri öldüren ve yok sayan bir oburlukla sürer. Ölünceye kadar da artarak devam eder.


Oysa taleplerinizi, ihtiyaçlarınızı makul, sınırlı ve gereğince tutarsanız, kaliteli olanı, ziyadeyi helal ve temiz olanı ararsanız ve başkalarının hakkını da vererek arınırsanız bu sayısal, niteliksiz, helal haram demeden, olsun da nasıl olursa olsun çoğaltma hastalığından çoğaltma yarışından da kurtulursunuz.  Aksi halde, biriktirme, yığma hastalığında, birbirinizi geçmek ve üstünlük sağlamak ve yığdıklarınızı korumak ve kaybetmemek için ölesiye uğraşır durusunuz.

Hayır, bu durum kabul edilemez bir haldir. Çok geçmeden görürsünüz. Alametlerini yaşarsınız. Düşünürseniz, Kuranla yoğrulursanız, yanlışlığı bilirsiniz.
Üstelik aynel yakın görür, anlarsınız.
Kimi hemen, kimi daha geç cehimi görür, yaşar, anlar. Zira insanı yaratan, onu dizayn eden bu kanunu koymuş. Amaçları unutan, araçları amaç edinir, bu araçların, malın, mülkün, makamın, şöhretim en’lerin esiri olur. Ölesiye, tüm meleke ve imkanlarıyla ölünceye kadar bu ateşin içerisinde kıvranır. Zira böyle Kurana aykırı olarak önem ve öncelik vererek hayal, kuruntu ve aldanma içerisinde olan insanlar, uydurma mazeret ve gerekçeler üretip gerçeği reddeder ve sahte ilahların ateşine sürüklenir.
Öyle ki, bu yolu seçen insanlar cehimi, cehennemi, acıyı, feryadı, yürekleri yakan ateşi yaşamalarına rağmen, bunun nedenini düşünemedikleri ve akletmedikleri için anlayamazlar. Kuranın rehberliğine önem vermedikleri için de uyanamazlar. Bir taraftan, daha çok, en çok tutkusuyla asıldıkça, diğer taraftan da kaybetmemek için ne gerekiyorsa yaptıkça ve bu uğurda doyumsuzluğun getirdiği sınır ve ölçü tanımayan davranış ve yöntemler sonucu kuşatılmışlık nedeniyle yaşadıkları ateş artarak devam eder.
Kuranda Firavun üzerinden örnek verilir. 40Mümin 45 ve 46-  Allâh onu, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu ve Fir'avn âilesini, azâbın en kötüsü kuşattı: Ateş! Sabah akşam ona sunulurlar. Kıyamet koptuğu gün de: "Firavun ailesini azabın en çetinine sokun!" (denilir).
Firavun ve ailesi, uğruna ne zulümler yaptığı sarayında, saltanatında rahat edemez hâle gelir, sürekli korku içinde kalarak adeta her gün, sabah akşam ateşte yandığı gibi tekasür girdabında yüzenler, her zulmü yapanlar, uğruna ölesiye koştukları sahte amaçları, oluşturdukları uydurma ilahları aracılığıyla ateşi, cehimi yaşar,
Sonra da size verilen tüm nimetlerden, açgözlülüğünüzü tatmin etmek için toplayıp yığdıklarınızdan, diğer hak sahibi yoksul, yoksun insanlarla paylaşmadıklarınızdan, bunları çoğaltmak için yaptığınız tezgahtan, uğrana feda ettiğiniz ilkelerden, ihmal ettiğiniz Kuran çalışmalarından, unuttuğunuz yaratılış amacından ve elden ayaktan tutun tüm melekelerden de hesaba çekileceksiniz.
Dünyada azap tatmakla kalmayacak ahirette de ebedi cehenneme düşeceksiniz. Azabın en çetinine sokulacaksınız.
Hala akledilmeyecek mi? İkra yapılmayacak mı? İlahları terk edip Rabbin terbiyesine koşulmayacak mı? Kuranı duyurmak, ikra yaptırmak için seferber olunmayacak mı?


                       ***


TEKASÜR SÜRESİ ÇALIŞMA NOTLARI
rtfSelectedTabRef*8*8*8*102.008*Tekasur 1-8**1*90*tumSure*rtfSelectedTabRef
 rtfBulunanSayi*8*rtfBulunanSayi
 rtfSndPly*102.1*

(١٠٢-١)
102.1*************اَلْهٰیكُمُ التَّكَاثُرُ
102.1 - Elhâkumut tekâsur.
SA - Çokluk yarışı, sizi oyaladı,
YB   İnsanlığın gerçek hedefine size kayıtsız/umursamaz kılan şey nedir biliyor musunuz? Sabit fikirlilik, tamahkarlık ve rekabet. Her bir kişi diğer fertleri pisboğazca daha çok servet elde etmede geçmek ister (57:20) 

Leheve: Meşgul etme, alıkoyma, oyalanma, ihtimam, düşkünlük, oyun, eğlence, hurafe, düğün, şarkı, yüz çevirme,
HY-“الهى - elhâ” fiili, “eğlendirerek oyalamak sûretiyle gaflete düşürmek, asıl yapılması lâzım gelen şeylerden alıkoymak” anlamına gelir. Dikkat edilirse, insanı gaflete düşüren bu oyalama, zevke ve hazza dayalı bir oyalamadır. Bu oyalanma içindeki insan öylesine zevklenir ki, âdeta zevkten dört köşe olur, gaflete düştüğünün farkına varmaz, asıl yapması gereken işlerden uzaklaştığını bile anlayamaz. Hatta bu zevk uğruna diğer insanları bile baskı altına almaya yönelir. Elhâ” fiilinin değişik türevleri başta Nur 37, Münafikun 9 ve Hicr 3. âyetleri olmak üzere Kur’ân’ın daha birçok âyetinde görülmektedir. (Abese 10, En’âm 32, 70, Ankebut 64, Lokman 6, Muhammed 36, Hadid 20, Cuma 11, A’râf 51, Enbiya 3, 17)

Kesera: Çokluk, çoğaltma, enler -en çok mal vb, sayısal niteliğe bakmaksızın, helal haram demeden  çoğaltma
KESRET-tekasür, sayısal çokluk iken ZİYADE, kaliteyle birlikte yücelme artmadır. Yemekten sonra denirya, Ziyade Olsun. İlmimi Ziyade Et, bunun örnekleridir.
Z
HY- “تكاثر - tekâsür” sözcüğü “çoğaltma yarışı, çok gösterme çabası” anlamına gelmekle beraber, bu yarışa ve bu çaba içine giren insanların aynı zamanda aç gözlü, gözü doymaz, hırslı, ihtiraslı, lükse ve gösterişe meraklı oldukları anlamlarını da içerir. Başka bir ifade ile “tekâsür”, insanların “Ben ondan daha zengin olacağım”, “Ben ondan daha güçlü olacağım”, “Ben ondan daha ileri olacağım”, “Bu bana yetmez, dahasını isterim” zihniyetiyle ortaya koydukları davranışların psikolojik formatıdır. Bu olumsuz psikolojik format, övünç ve üstünlük elde etmek gibi nefsanî dürtülerden kaynaklanan lüzumsuz, yararsız ve erdemsiz tüm yarış ve rekabetlerin gerçekleşme zeminidir.

 (١٠٢-٢)
102.2*************حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ
102.2 - Hattâ zurtumul megâbir.
SA Nihâyet kabirleri ziyaret ettiniz (kabre girinceye kadar mal artırmağa çalıştınız).
YB Sizler taleplerinizi kendi ihtiyaçlarınızı karşılamakla sınırlı tutarsanız kazanımlarınız da sınırlı kalır. Yok, eğer güdünüz birbirinizi geçmek, birbirinize üstünlük sağlamak ise hiç bir sınır tanımazsınız. Daha çok kazandıkça daha obur hale gelirsiniz. Bu durum ta ki mezara gidinceye kadar devam eder.

HY- Âyette geçen “kabirleri ziyaret” deyimi ölüp kabre girmekten kinaye olduğu için bu anlama gelmeyen rivâyetleri dikkate almıyoruz. Âyette konu edilen şey, çoğaltma yarışının bir çeşit hazla, zevkle amaç edinilmesi ve bu amacın gerçekleşmesi yolunda pek çok şeyin mahvedilmesi, ortalığın cehenneme döndürülmesidir, yoksa kişilerin sayısal çokluğu değildir.
 rtfSndPly*102.3*
(١٠٢-٣)
102.3*************كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
102.3 - Kellâ sevfe tağlemûn.
SA Hayır (olmaz bu), yakında bileceksiniz (hatânızı)!
YB Hayır Bu akıllıca bir tutum değildir. Tarafsız bir şekilde düşündüğünüzde bu durumun ne kadar tahrip edici olduğunu kısa sürede görürüsünüz.
                Aleme: Bilme, öğrenme, ilim, alamet, dağ,
 rtfSndPly*102.4*
(١٠٢-٤)
102.4*************ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
102.4 - Summe kellâ sevfe tağlemûn.
SA - Yine hayır, yakında bileceksiniz (hatânızı)!
YB - Elbette çok kısa sürede bü tür bir yaşamın hasılatını görürüsünüz/anlarsınız

 rtfSndPly*102.5*
(١٠٢-٥)
102.5*************كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَق
ٖينِ
102.5 - Kellâ lev tağlemûne ılmel yagîn.
SA - Hayır, (gerçeği) kesin bilgi ile bilseydiniz;
YB - Eğer aklınızı kullanır ve ciddi bir şekilde düşünürseniz

 rtfSndPly*102.6*
(١٠٢-٦)
102.6*************لَتَرَوُنَّ الْجَح
ٖيمَ
102.6 - Leteravunnel cahîm.
SA - Mutlaka cehennemi görür (onun varlığını gözle görmüş gibi kabul eder)diniz.
YB   Bu tür bir yaşamın sizi cahime götürdüğünü kesinlikle görürüsünüz. Böyle bir halde ne gelişip ilerleyebilirler ne de geri dönebilirler. Onlar tıkanıklık içerisindedirler

Cahim: Ateş, hayal/kuruntu/ aldanma içerisinde olan insanlar gerçeği reddederler ve aldanmanın ateşine sürüklenirler.

HY- 6. âyetin içeriği ile “جحيم - cahîm”in, âhiretteki cehennem olduğu ve âhiretteki cehennemin bu dünyada görülemeyeceği mantığı uyuşmamaktadır. Şöyle ki: Birinci olarak; 6. âyette, cehennemin görülmesi “kesin bilgiyle bilebilmeşartına bağlanmıştır. Oysa mahşerde cennetin veya cehennemin görülmesi için her hangi bir şart yoktur, herkes zorunlu olarak ikisini de görecektir. Dolayısıyla, mahşerde herkes tarafından zorunlu olarak görülecek olan cehennem ile âyette sözü edilen [görülmesi kesin bilgi şartına bağlı olan] cehennem aynı şey değildir.İkinci olarak; 6. âyetteki cehennemin âhiretteki cehennem olduğu kabul edilirse, ortaya şöyle bir sıralama problemi çıkmaktadır: 8. âyette “Sonra o gün siz nimetten sorgulanacaksınız” dendiğine göre, sûrede önce cehennemin görüleceği, sonra da sorgulama işleminin yapılacağı bildirilmiş olmaktadır. Bu ise önce sorgu işleminin yapılacağı, sonra cennet ve cehennemin görüleceği yolundaki Kur’ân âyetleri ile çelişmektedir. Kur’ân’da herhangi bir çelişkinin olması mümkün olmadığına göre, 6. âyetteki cehennem âhiretteki cehennem değildir. Tekâsür ile eğlenmenin ve zevklenmenin sonucunda ortaya çıkan perişanlıktır, ıstıraptır, sıkıntıdır, bunalımdır; yanan ateştir. Dediler ki: “Şunun için bir bina yapın da bunu çılgınca yanan ateşin ortasına [cahîme] atın!” Saffat; 97.

 rtfSndPly*1(١٠٢-٧)
102.7*************ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَق
ٖينِ
102.7 - Summe leteravun nehâ aynel yagîn.
SA - Sonra onu kesin olarak gözle göreceksiniz.
YB - Anlaşılan aklınızı kullanmayacak ve körce böyle bir yaşama ta ki cahime varıncaya kadar devam edeceksiniz ve onu kesinlikle kendi gözlerinizle göreceksiniz.
rtfSndPly*102.8*
(
١٠٢-٨)
102.8*************
ثُمَّ لَتُسْپَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعٖيمِ
102.8 - Summe letus'elunne yevmeizin anin neîm.
SA - Sonra o gün, (size verilen) ni'metten sorulacaksınız.
YB İşte o zaman Allah’ın insanlığın beslenmesi için herkese bahşettiği ama kendi açgözlülüğünüzü tatmin etmek için toplayıp biriktirdiğiniz nimetlerden sorgulanacaksınız. Aynı zamanda kimlerin kanı ve düşürüldüğü tuzaklarla zevk ve safa sürdüğünüz yerleri dekore etiğiniz ve hangi hakla bunları gasp ettiğiniz sorulacaktır.

21Ebiya 13- Kaçmayın, (bol bol verilip) içinde şımartıldığınız(ni'metler)e ve yurtlarınıza dönün, çünkü sorguya çekileceksiniz!

                Seele      :Sual, istek, dilemek, sormak, hesaba çekmek, yemin vermek,

       Neame:Nimet, rahat yaşama, bolluk, evet cevabı, büyük baş hayvan,
 Oysa Kuran uyarır. 57Hadid 20 - Bilin ki dünyâ hayâtı bir oyun, eğlence, tutkulu bir oyalama, süs, kendi aranızda övünme mal ve evlâd çoğaltma yarışıdır. Tıpkı bir yağmura benzer ki; bitirdiği ot, ekincilerin hoşuna gider, sonra kurur, onu sapsarı görürsün, sonra çerçöp olur. Âhirette ise çetin bir azâb; Allah'tan mağfiret ve rızâ vardır. Dünyâ hayâtı aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir.

ARAPÇASI OKUNUŞU YAKLAŞIK MEALİ

 rtfSelectedTabRef*8*8*8*102.008*Tekasur 1-8**1*90*tumSure*rtfSelectedTabRef
 rtfBulunanSayi*8*rtfBulunanSayi
 rtfSndPly*102.1*

(١٠٢-١)
102.1*************
اَلْهٰیكُمُ التَّكَاثُرُ

102.1 - Elhâkumut tekâsur.

S ATEŞ - Çokluk yarışı, sizi oyaladı,

 rtfSndPly*102.2*
(١٠٢-٢)
102.2*************
حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

102.2 - Hattâ zurtumul megâbir.

102.2 - Nihâyet kabirleri ziyaret ettiniz (kabre girinceye kadar mal artırmağa çalıştınız).

 rtfSndPly*102.3*
(١٠٢-٣)
102.3*************
كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ

102.3 - Kellâ sevfe tağlemûn.

102.3 - Hayır (olmaz bu), yakında bileceksiniz (hatânızı)!

 rtfSndPly*102.4*
(١٠٢-٤)
102.4*************
ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ

102.4 - Summe kellâ sevfe tağlemûn.

102.4 - Yine hayır, yakında bileceksiniz (hatânızı)!

 rtfSndPly*102.5*
(١٠٢-٥)
102.5*************
كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقٖينِ

102.5 - Kellâ lev tağlemûne ılmel yagîn.

102.5 - Hayır, (gerçeği) kesin bilgi ile bilseydiniz;

 rtfSndPly*102.6*
(١٠٢-٦)
102.6*************
لَتَرَوُنَّ الْجَحٖيمَ

102.6 - Leteravunnel cahîm.

102.6 - Mutlaka cehennemi görür (onun varlığını gözle görmüş gibi kabul eder)diniz.

 rtfSndPly*102.7*
(١٠٢-٧)
102.7*************
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقٖينِ

102.7 - Summe leteravun nehâ aynel yagîn.

102.7 - Sonra onu kesin olarak gözle göreceksiniz.

 rtfSndPly*102.8*
(١٠٢-٨)
102.8*************
ثُمَّ لَتُسْپَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعٖيمِ

102.8 - Summe letus'elunne yevmeizin anin neîm.

102.8 - Sonra o gün, (size verilen) ni'metten sorulacaksınız.

140 yorum:

adnan dedi ki...

Bu sureyi indirip tüm dostlarıma ve çalışma okuma arkadaşlarıma gönderdim verdim.
inceletip araştırıp sonra okuyup bende sindirdikten sonra kanaatımı oluşturup paylaşmak istiyorum.

şu kadarını ileteyim.
Dostlarımla incelemeye başladığımızda kabirlere ziyareti ölesiye, ölünceye kadar yorum ve mana vermeniz harika ama sonra eleştirileri sunacağım.

adnan dedi ki...

bu surede, laf getiren, dedikodu yapan, çekiştirenler eleştirilmiyor mu.

verdiğiniz anlamlar hiç tartışmasız takdir ediyorum.

bu anlam yok mu sorusu dostlar arasında en başta yer aldı.

adnan dedi ki...

hümeze suresinin cevap yorum notunu buraya yazmışım.

süreleri indirip okuyor.
yorumlarını da altına yazıyorum. sonrada kopy yapıştır yapıyorum.
bu arada karışıklık olmuş.
özür dilerim.

mavy dedi ki...

bak bu güzel olmuş
çokluk yarışı hırs insanı tuhaflaştırıyor.

etrafımdakilerin çokluk tutkusunu, onları nasıl deliye çevirdiğini birgörseniz.

hiç bir şey için hırsa gerek yok.
bu ülke insanları yaşamıyor. hıraları için yaşıyor.
biriktirmek diyor.
gelirini hayatına harcamıyor.
hele allahın devesinin hakkını hiç ayırmıyor.
sürekli yıgıyor.
tepeleme yığmakla meşgül.

sonrada acılar içinde ağlıyor.

vaveyla dedi ki...

sureleri okudukça, ikra yaptıkça
Kurandan bi haber yaşadığımı daha iyi anlıyorum.
her suredeki yorumunuz bu gerçek karşısında her seferinde şok olmamı ve dirilmemi saglarken
dualarımda yer alıyorsunuz.
iyiki sitenizle bulıuşmuşum.
vesileye de dua ediyorum.

dalton dedi ki...

zengin olmayalım mı.
fakir mi olalım.

çokluk peşinde çalışmayalım.
miskin miskin yatalım.

böyle mi anlayalım.
aslında böyle demediğinizi bilişyorum da işime gelmiyor.
ortalığı karıştırayım diyor içimdeki şeytan.

bu çokluk esaretinden tutkusundan kurtulsak hayat cennete döner.

dönerde biz dönemiyoruz.

içimdeki hastalık bu işte.
tam 12 den vurmuş Kuran.
siz de ince ince geçirmişsiniz.
içim acıyor bu esarete.

ama bunların çıplak ortaya konması iyi oluyor.
her hırla saldırışımda sözleriniz önüme geliyor. haksızlık ve haramdan elimi çekmeme sebep oluyor.
hak ve helal olan o zaman daha da berekertleniyor.
iyiki Kuran var diyerek tanrıya şükrediyorum.
bu siteye de dua ediyorum.
sagolun. içimi döktüm.

HASAN ALİ YAŞAR dedi ki...

ŞU SÖZ YETER.

Önce sizi görmezden gelirler, sonra size gülerler, sonra sizinle mücadele ederler, sonra siz kazanırsınız.”

YETERKİ DEVAM EDİN.

İBRAHİM dedi ki...

Çokluk yarışı, çoğaltma hırsı, tüm en’lere ulaşma tutkusu, lüks ve gösterişe, makam ve mevkiye düşkünlük, kazanma ve sahip olma zaafı, bunlarla övünme, toplumda yer bulma, statü kazanma, güçlü olduğunu sanma hastalığı ölesiye, var gücüyle oyalar. Adeta büyüler. Uyutur. Zevk verir. Kölesi yapar. İnsanı yaşam amacından uzaklaştırır. Kurana önem ve öncelik vermekten alıkoyar. Davasını unutturur.
Bu durum ölesiye, tüm benliğiyle, acımasız bir rekabetle, tüm değerleri ve ölçüleri öldüren ve yok sayan bir oburlukla sürer. Ölünceye kadar da artarak devam eder.

BU KADAR ACIMASIZ YORUM OLUR MU.
BİZ BUNLARA TAPMIYORUZ.
HİZMET İÇİN KOŞUYORUZ.

MARKIZ dedi ki...

Çokluk yarışı, çoğaltma hırsı, tüm en’lere ulaşma tutkusu, lüks ve gösterişe, makam ve mevkiye düşkünlük, kazanma ve sahip olma zaafı, bunlarla övünme, toplumda yer bulma, statü kazanma, güçlü olduğunu sanma hastalığı ölesiye, var gücüyle oyalar. Adeta büyüler. Uyutur. Zevk verir. Kölesi yapar. İnsanı yaşam amacından uzaklaştırır. Kurana önem ve öncelik vermekten alıkoyar. Davasını unutturur.
Bu durum ölesiye, tüm benliğiyle, acımasız bir rekabetle, tüm değerleri ve ölçüleri öldüren ve yok sayan bir oburlukla sürer. Ölünceye kadar da artarak devam eder.

BEN DE BU ÖZELLİĞİ KENDİMDE BULANLARDANIM.
YILLARIMI VERDİM ADAMA
KÖLESİ OLDUM NAFİLE
KULLUK KÖTÜ
ALLAHI BULMAK KURANA UYMAK
TAM BİR ÖZGÜRLÜK

YUNUS dedi ki...

Çokluk yarışı, çoğaltma hırsı, tüm en’lere ulaşma tutkusu, lüks ve gösterişe, makam ve mevkiye düşkünlük, kazanma ve sahip olma zaafı, bunlarla övünme, toplumda yer bulma, statü kazanma, güçlü olduğunu sanma hastalığı ölesiye, var gücüyle oyalar. Adeta büyüler. Uyutur. Zevk verir. Kölesi yapar. İnsanı yaşam amacından uzaklaştırır. Kurana önem ve öncelik vermekten alıkoyar. Davasını unutturur.
Bu durum ölesiye, tüm benliğiyle, acımasız bir rekabetle, tüm değerleri ve ölçüleri öldüren ve yok sayan bir oburlukla sürer. Ölünceye kadar da artarak devam eder.

ETRAFA BAKINCA
BUNDAN BAŞKASI YOK SANKİŞ
MERAK EDİYORUM
BUNLARIN TUTKUSUNDAN KURTULAN VARMI.

HAYRIYE dedi ki...

Çokluk yarışı, çoğaltma hırsı, tüm en’lere ulaşma tutkusu, lüks ve gösterişe, makam ve mevkiye düşkünlük, kazanma ve sahip olma zaafı, bunlarla övünme, toplumda yer bulma, statü kazanma, güçlü olduğunu sanma hastalığı ölesiye, var gücüyle oyalar. Adeta büyüler. Uyutur. Zevk verir. Kölesi yapar. İnsanı yaşam amacından uzaklaştırır. Kurana önem ve öncelik vermekten alıkoyar. Davasını unutturur.
Bu durum ölesiye, tüm benliğiyle, acımasız bir rekabetle, tüm değerleri ve ölçüleri öldüren ve yok sayan bir oburlukla sürer. Ölünceye kadar da artarak devam eder.

VAR TÜM MEZARDAKİLER
BİRDE
MEZARA GİRMEDEN
NEFSİNİ ÖLDÜRENLER
DERVİŞLER
BİRDE

ÜZEYİR dedi ki...

Çokluk yarışı, çoğaltma hırsı, tüm en’lere ulaşma tutkusu, lüks ve gösterişe, makam ve mevkiye düşkünlük, kazanma ve sahip olma zaafı, bunlarla övünme, toplumda yer bulma, statü kazanma, güçlü olduğunu sanma hastalığı ölesiye, var gücüyle oyalar. Adeta büyüler. Uyutur. Zevk verir. Kölesi yapar. İnsanı yaşam amacından uzaklaştırır. Kurana önem ve öncelik vermekten alıkoyar. Davasını unutturur.
Bu durum ölesiye, tüm benliğiyle, acımasız bir rekabetle, tüm değerleri ve ölçüleri öldüren ve yok sayan bir oburlukla sürer. Ölünceye kadar da artarak devam eder.

İNSAN İPİNİ KOPARINCA KİTAPTAN
TAM BÖYLE OLUYOR
İPİNE TUTUNDUKLATRININ KÖLESİ

EMİN dedi ki...

VAR MI KÖLE OLMAYAN
KİMİN KÖLESİ OLDUĞUN ÖNEMLİ
ALLAHIN OLMAK ÖNEMLİ

AHMET dedi ki...

Çokluk yarışı, çoğaltma hırsı, tüm en’lere ulaşma tutkusu, lüks ve gösterişe, makam ve mevkiye düşkünlük, kazanma ve sahip olma zaafı, bunlarla övünme, toplumda yer bulma, statü kazanma, güçlü olduğunu sanma hastalığı ölesiye, var gücüyle oyalar. Adeta büyüler. Uyutur. Zevk verir. Kölesi yapar. İnsanı yaşam amacından uzaklaştırır. Kurana önem ve öncelik vermekten alıkoyar. Davasını unutturur.
Bu durum ölesiye, tüm benliğiyle, acımasız bir rekabetle, tüm değerleri ve ölçüleri öldüren ve yok sayan bir oburlukla sürer. Ölünceye kadar da artarak devam eder.

KÖLE MİYİZ YANİ
BEN DEĞİLİM
BUNLARA İHTİYACIMIZ VAR
ÇALIŞMAYALIM MI.
OLMAYALIM MI BAKAN VEKİL.
KİM OLACAK O ZAMAN.
ŞAÇMA.
KULLUKLA NE İLGİSİ VAR.

AYŞE dedi ki...

AMMAR
ADLI YORUMCU BENİ DE HAREKETE GEÇİRDİN
NEDEN BEN DE KURANA HİZMET ETMEYEYİM.
BU YZILARIN SURETİNİ ÇOĞALTIP DAGITIYORUM.
MEİL OLARAK TÜM ADRESLERE EKLEYİP GÖNDERMEYE BAŞLADIM.
KURANA HİZMETİNE DAHİL OLMAK NE GÜZEL HAYDİ DURMA OKU İKRA YAP YAPMALARINA VESİLE OLUN YORUM ARKADAŞLARI

Adsız dedi ki...

BU KURAN TEFSİRİNİ
BU GÜZEL YORUMLARI
BU İNSANI KURANLA BULUŞTURAN MANALARI DERİN İZ BIRAKAN AÇIKLAMALARI

İNSANI DÜŞÜNÜP İBRET ALMAYA YAŞAMAYA SEVK EDEN İZAHLARI EN ÖNEMLİSİ HAYATLAŞTIRAN BAKIŞ AÇISINI PAYLAŞMA SEFERBERLİĞİNE BİZ DE KATILIYOR VE İLAN EDİYORUZ.
TÜM EPOSTALARA DAĞITOYORUM TÜM YAZILARI. BİZİM DE KATKI MIZ HAYRIMIZ OLSUN YARIN ÖNÜMÜZE KATLARIYLA GELİR UMARIM.

İBRAHİM dedi ki...

BEN DE VARIM

AST dedi ki...

AH BİRİKİMLER PEŞİNDE HAYAT SÜRENLER

BETÜL dedi ki...

Çokluk yarışı, çoğaltma hırsı, tüm en’lere ulaşma tutkusu, lüks ve gösterişe, makam ve mevkiye düşkünlük, kazanma ve sahip olma zaafı, bunlarla övünme, toplumda yer bulma, statü kazanma, güçlü olduğunu sanma hastalığı ölesiye, var gücüyle oyalar. Adeta büyüler. Uyutur. Zevk verir. Kölesi yapar. İnsanı yaşam amacından uzaklaştırır. Kurana önem ve öncelik vermekten alıkoyar. Davasını unutturur.

UNUTANLARDAN KURTULMAK İÇİN DUA

VARSAY dedi ki...

Çokluk yarışı, çoğaltma hırsı, tüm en’lere ulaşma tutkusu, lüks ve gösterişe, makam ve mevkiye düşkünlük, kazanma ve sahip olma zaafı, bunlarla övünme, toplumda yer bulma, statü kazanma, güçlü olduğunu sanma hastalığı ölesiye, var gücüyle oyalar. Adeta büyüler. Uyutur. Zevk verir. Kölesi yapar. İnsanı yaşam amacından uzaklaştırır. Kurana önem ve öncelik vermekten alıkoyar. Davasını unutturur.

DUA ÇALIŞMAKTIR.
ÇAĞRIDIR

ZEYD dedi ki...

Çokluk yarışı, çoğaltma hırsı, tüm en’lere ulaşma tutkusu, lüks ve gösterişe, makam ve mevkiye düşkünlük, kazanma ve sahip olma zaafı, bunlarla övünme, toplumda yer bulma, statü kazanma, güçlü olduğunu sanma hastalığı ölesiye, var gücüyle oyalar. Adeta büyüler. Uyutur. Zevk verir. Kölesi yapar. İnsanı yaşam amacından uzaklaştırır. Kurana önem ve öncelik vermekten alıkoyar. Davasını unutturur.
Bu durum ölesiye, tüm benliğiyle, acımasız bir rekabetle, tüm değerleri ve ölçüleri öldüren ve yok sayan bir oburlukla sürer. Ölünceye kadar da artarak devam eder.

BU HASTALIKTAN KURTULAN
KURTULDUĞU ÖLÇÜDE
CENNETTE YAŞAR

ARİF dedi ki...

ARİFLER ANLAR
BUNU YAPAN
CEHENNEMDEN
YIĞMA
COĞALTMA
CEHENNEMİNDEN
KURTULUR

ZEYNEP dedi ki...

Çokluk yarışı, çoğaltma hırsı, tüm en’lere ulaşma tutkusu, lüks ve gösterişe, makam ve mevkiye düşkünlük, kazanma ve sahip olma zaafı, bunlarla övünme, toplumda yer bulma, statü kazanma, güçlü olduğunu sanma hastalığı ölesiye, var gücüyle oyalar. Adeta büyüler. Uyutur. Zevk verir. Kölesi yapar. İnsanı yaşam amacından uzaklaştırır. Kurana önem ve öncelik vermekten alıkoyar. Davasını unutturur.
Bu durum ölesiye, tüm benliğiyle, acımasız bir rekabetle, tüm değerleri ve ölçüleri öldüren ve yok sayan bir oburlukla sürer. Ölünceye kadar da artarak devam eder.

YA TAM DA BU HALDE TÜM İNSANLIK
HALİMİZ PERMURDE

AKLİME dedi ki...

Çokluk yarışı, çoğaltma hırsı, tüm en’lere ulaşma tutkusu, lüks ve gösterişe, makam ve mevkiye düşkünlük, kazanma ve sahip olma zaafı, bunlarla övünme, toplumda yer bulma, statü kazanma, güçlü olduğunu sanma hastalığı ölesiye, var gücüyle oyalar. Adeta büyüler. Uyutur. Zevk verir. Kölesi yapar. İnsanı yaşam amacından uzaklaştırır. Kurana önem ve öncelik vermekten alıkoyar. Davasını unutturur.
Bu durum ölesiye, tüm benliğiyle, acımasız bir rekabetle, tüm değerleri ve ölçüleri öldüren ve yok sayan bir oburlukla sürer. Ölünceye kadar da artarak devam eder.

HAYAT SÜREN LEŞLER SİZİ KİM DİRİLTECEK

KURAN
KURAN DA
OKUYAN YOK
ANLAYAN HİÇ YOK
DÜŞÜNENLER RAHMETLİ
İBRET ALAN DA YOK
ÖLÜLER

AZM dedi ki...

ÖLÜLERİ DEĞİL YAŞAYANLARI UYARIR KURAN
ÖLÜLERİ DİRİLTMEK
KENDİNE GETİRMEK GEREK

HÜSNİYE dedi ki...

HOCA BİR SOHBETE

MEKTUPTAN BAHSEDİYORDU.
ALLAHTAN GELEN MEKTUP
DİYOR HİÇ OKUDUN MU
DİYE DEVAM EDİYOR
BAYILDIM BU ANLATIYA

İKRA dedi ki...

SANA GELEN MEKTUBU
OKUDUN MU.
İKRA YAPTIN MI.

RAZİYE dedi ki...

BEN DE
VİDEOSUNU
ARADIM BULAMADIM.
SADECE YAZILARI VAR.

HACER dedi ki...

YAZDIKLARI ÇOK DERİN
SAATLARCA
DÜŞÜNÜYORUM
CAN ALICI
VURUCU

İLKSEN dedi ki...

GÜNEŞ GÖRMEMİŞ
DENİRYA
O CİNSTEN

HAZMETMESİ ZOR

KURANA
TEVHİDE
TAM UYUMLU
KESKİN
ACITIYOR
YALNIŞTA OLAN YANIMI

AMA
DİRİTTİYOR
ÖLDÜRDÜĞÜM RUHUMU

ŞERMİN dedi ki...

NASTAN BAŞLADIM İKRAYA
İNSANLAR SURESİ
HOCA DİYOR Kİ
NAS
İNSANI ANLATIR.
YAPIMIZI
AÇIKLAR.
NE MUTHİŞ
HİÇ BİR TEFSİRDE BULAMADIM

AMA
KANİ OLDUM
ONCA GÜNŞERİMİ HRCADIM.
İKRAYA ABONE OLDUM

ŞERMİN dedi ki...

FELAK
SUERSİ
TAM BİR HARİKA
TEFSİRLERİ GEZEN OLARAK SÖYLÜYORUM.

EN GÜZELİNİ
BİR ARADA BU RADA BULDUM.

FELEK

MÜMEMMEL
ANLAŞILMIŞ
ANLATILMIŞ

ZEYNEP dedi ki...

Çokluk yarışı, çoğaltma hırsı, tüm en’lere ulaşma tutkusu, lüks ve gösterişe, makam ve mevkiye düşkünlük, kazanma ve sahip olma zaafı, bunlarla övünme, toplumda yer bulma, statü kazanma, güçlü olduğunu sanma hastalığı ölesiye, var gücüyle oyalar. Adeta büyüler. Uyutur. Zevk verir. Kölesi yapar. İnsanı yaşam amacından uzaklaştırır. Kurana önem ve öncelik vermekten alıkoyar. Davasını unutturur.
Bu durum ölesiye, tüm benliğiyle, acımasız bir rekabetle, tüm değerleri ve ölçüleri öldüren ve yok sayan bir oburlukla sürer. Ölünceye kadar da artarak devam eder.

ŞU TANIMDAN KİM HİSSEDAR OLMAz ki
BUNU TAA İÇİNDE HİSSEDENLER
AKLEDENLERDİR.

BURCU dedi ki...

SORUNU NEDENİNİ BOYUTUNU KOYMUŞ
Çokluk yarışı, çoğaltma hırsı, tüm en’lere ulaşma tutkusu, lüks ve gösterişe, makam ve mevkiye düşkünlük, kazanma ve sahip olma zaafı, bunlarla övünme, toplumda yer bulma, statü kazanma, güçlü olduğunu sanma hastalığı ölesiye, var gücüyle oyalar. Adeta büyüler. Uyutur. Zevk verir. Kölesi yapar. İnsanı yaşam amacından uzaklaştırır. Kurana önem ve öncelik vermekten alıkoyar. Davasını unutturur.
Bu durum ölesiye, tüm benliğiyle, acımasız bir rekabetle, tüm değerleri ve ölçüleri öldüren ve yok sayan bir oburlukla sürer. Ölünceye kadar da artarak devam eder.

ÇÖZÜMÜ DE
Oysa taleplerinizi, ihtiyaçlarınızı makul, sınırlı ve gereğince tutarsanız ve başkalarının hakkını da vererek arınırsanız bu çoğaltma yarışından da kurtulursunuz. Aksi halde, biriktirme, yığma hastalığında, birbirinizi geçmek ve üstünlük sağlamak ve yığdıklarınızı korumak ve kaybetmemek için ölesiye uğraşır durusunuz.


BU KURAN BÖYLE MUHTEŞEMDİR
DE
ANLATMAMIŞLAR
ÖCÜLERLE BÜYÜCÜLERLE UYUTMUŞLAR

Adsız dedi ki...

I read this piece of writing fully concerning the comparison of
hottest and earlier technologies, it's amazing article.Stop by my web site: Watch The Wolf of Wall Street online free - http://www.Mixmatchfashion.com/2012/07/Yellow-turquoise.html,

Adsız dedi ki...

Usually I do not learn article on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me
to check out and do so! Your writing style has been surprised me.
Thanks, very nice post.

my web blog; Watch The Wolf of Wall Street online free no download ()

Adsız dedi ki...

Currently it appears like Wordpress is the top blogging platform out there right now.

(from what I've read) Is that what you're using on your blog?


Look into my web blog ice age village cheats

Adsız dedi ki...

Hello there, You've done a great job. I will certainly
digg it and personally suggest to my friends.

I'm confident they'll be benefited from this web site.

Look at my web page: http://www.sub-bavaria.de/w/index.php?title=Suggestions_On_Choosing_A_Car_Audio_Program312242

Adsız dedi ki...

I seldom leave remarks, however i did a few searching and wound up here "TEKAS�R SURESİ".
And I actually do have a couple of questions for
you if it's allright. Could it be simply me or does it give the impression like some of these responses come across like coming from brain dead visitors?

:-P And, if you are writing on other sites, I'd like to keep up with everything fresh you have to post.
Could you make a list of all of your community sites like your linkedin profile, Facebook page or twitter
feed?

Also visit my weblog ... Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

With havin so much written content do you ever run into any issues
of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of unique
content I've either written myself or outsourced but it seems
a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization.
Do you know any methods to help stop content from being stolen?
I'd definitely appreciate it.

Review my blog - Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

An interesting discussion is worth comment. I believe that you
ought to publish more about this subject, it may not be a taboo subject but typically folks don't
speak about these subjects. To the next! Cheers!!Here is my web site Mutants Genetic Gladiators cheat

Adsız dedi ki...

Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see if
it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation.
My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I
had to share it with someone!

Also visit my webpage; Online dating scams Exposed

Adsız dedi ki...

Hey There. I found your blog the use of msn. This is
an extremely smartly written article. I will be sure to bookmark it and come
back to read extra of your helpful info. Thank you for the post.
I'll definitely comeback.

Feel free to surf to my webpage ... contract war cheat (www.youtube.com)

Adsız dedi ki...

It's nearly impossible to find educated people in this particular topic, however,
you sound like you know what you're talking about! Thanks

Also visit my site; abbandonarlo

Adsız dedi ki...

hi!,I love your writing so much! proportion we be in contact more about
your article on AOL? I need a specialist in this area to unravel my problem.
Maybe that is you! Looking ahead to see you.


Also visit my web site free weight loss plans

Adsız dedi ki...

Thanks for ones marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you can be a great author.
I will be sure to bookmark your blog and will come back later in life.

I want to encourage one to continue your great job,
have a nice morning!

Here is my web-site; indicizzavi

Adsız dedi ki...

Hi to every body, it's my first visit of this web site; this website includes amazing and really excellent material for readers.


Feel free to visit my homepage; increspino

Adsız dedi ki...

Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring on other
websites? I have a blog based on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information.

I know my readers would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.Feel free to visit my website - abbarcheremo

Adsız dedi ki...

Everything is very open with a precise explanation of
the challenges. It was definitely informative.
Your site is very useful. Thanks for sharing!

My website - indennizziate

Adsız dedi ki...

I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious what all is required to get setup?
I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very web smart so I'm not 100% sure.
Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
Cheers

Feel free to surf to my website ... piaffare

Adsız dedi ki...

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on
just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to read?


Also visit my weblog pileranno

Adsız dedi ki...

Touche. Outstanding arguments. Keep up the great
work.

Here is my web-site picareschi

Adsız dedi ki...

This website was... how do you say it? Relevant!!
Finally I have found something which helped me. Thank you!


Feel free to visit my blog post: incruscarsi

Adsız dedi ki...

It's a shame you don't have a donate button!

I'd definitely donate to this superb blog! I guess for now i'll settle for book-marking and adding your
RSS feed to my Google account. I look forward to fresh
updates and will share this site with my Facebook group.
Chat soon!

my web site - piaciucchiavate

Adsız dedi ki...

Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to
get there! Thank you

My blog post - incuriosite

Adsız dedi ki...

This website definitely has all the information and facts I wanted about this subject and
didn't know who to ask.

my page - indemoniamo

Adsız dedi ki...

Hello there, just became aware of your blog through Google,
and found that it is truly informative. I
am going to watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future.
Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!my blog post abbambini

Adsız dedi ki...

I do not even know how I finished up right here, however I assumed this post was once great.

I don't recognize who you might be however definitely you're going to a well-known blogger should you are not already.
Cheers!

Look into my blog: allungare il pene

Adsız dedi ki...

Wonderful goods from you, man. I've be mindful your stuff prior to and
you are simply extremely magnificent. I actually like what
you have obtained here, really like what you're saying and the way in which wherein you are saying it.
You're making it entertaining and you continue to care for to stay it smart.
I cant wait to read much more from you. That is actually a
tremendous site.

Also visit my site: pilifero

Adsız dedi ki...

It is not my first time to pay a visit this site, i am visiting this web site dailly and take nice information
from here daily.

my weblog: pietistiche

Adsız dedi ki...

My brother suggested I might like this web site. He was totally right.
This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information!
Thanks!

Feel free to visit my web blog ... indiereste

Adsız dedi ki...

I like the valuable info you provide in your articles.

I'll bookmark your weblog and check again here frequently.
I am quite sure I will learn lots of new stuff right here!

Best of luck for the next!

my site :: piacevoleggiare

Adsız dedi ki...

What's up to every one, it's in fact a fastidious for me to go to see this site, it consists of important Information.my page ... indigesto

Adsız dedi ki...

excellent submit, very informative. I wonder why
the other specialists of this sector do not notice this. You must proceed your
writing. I'm confident, you've a great readers' base already!


Review my webpage :: picconatrice

Adsız dedi ki...

Wow! This blog looks just like my old one! It's on a completely different topic but it has pretty much the
same page layout and design. Superb choice of colors!Feel free to surf to my web site indietreggiare

Adsız dedi ki...

Hey! This is my first visit to your blog! We are
a collection of volunteers and starting a new initiative in a
community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on.

You have done a extraordinary job!

Feel free to visit my site :: incurvavate

Adsız dedi ki...

I was suggested this blog by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my
problem. You are wonderful! Thanks!

my weblog; incriminarono

Adsız dedi ki...

Hey! Would you mind if I share your blog with my twitter group?

There's a lot of folks that I think would really appreciate your content.
Please let me know. Cheers

Here is my webpage :: pianticella

Adsız dedi ki...

Hey! Would you mind if I share your blog
with my twitter group? There's a lot of people that I think would really
enjoy your content. Please let me know. Thanks

My web page; pifferati

Adsız dedi ki...

Hello! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
There's a lot of folks that I think would really appreciate your content.
Please let me know. Thanks

My web page :: incrociatori

Adsız dedi ki...

What i do not realize is in truth how you are now not actually a lot more smartly-preferred than you may be right now.
You are very intelligent. You realize therefore considerably relating to this topic, made me in my view believe it
from a lot of various angles. Its like men and women are not fascinated unless it's one thing to accomplish with Girl gaga!

Your personal stuffs nice. At all times maintain it up!


My web site; pilottare

Adsız dedi ki...

Saved as a favorite, I love your blog!

Also visit my web blog :: pianifichino

Adsız dedi ki...

bookmarked!!, I love your web site!

Feel free to surf to my website :: incuriosiamo

Adsız dedi ki...

Very rapidly this web page will be famous amid all blogging visitors, due to
it's pleasant content

Check out my web site ... picconerei

Adsız dedi ki...

I'm extremely impressed together with your writing abilities and also with the layout to
your blog. Is that this a paid topic or did you customize it yourself?
Anyway stay up the nice quality writing, it is uncommon to peer a great blog like this one
these days..

Here is my web site; incresparvi

Adsız dedi ki...

Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks, However I am having troubles with your RSS.
I don't understand the reason why I can't join it. Is there anybody
else getting the same RSS problems? Anyone who knows the solution can you kindly respond?

Thanks!!

Feel free to surf to my site ... indentrino

Adsız dedi ki...

As the admin of this web site is working, no question very soon it will be well-known, due to its
quality contents.

Here is my homepage ... abbassante

Adsız dedi ki...

It's truly a great and useful piece of information.
I'm satisfied that you simply shared this useful info with us.
Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

Have a look at my web page: inculta

Adsız dedi ki...

I visited various sites however the audio feature for audio songs current at this web site is really
marvelous.

my homepage :: incurvammo

Adsız dedi ki...

Verkligen ingen roll om någon inte känner till efteråt är
upp till andra användare som de kommer att hjälpa , så
här det sker .

my web site ... martingale

Adsız dedi ki...

My brother suggested I might like this web site. He was entirely right.

This post truly made my day. You can not imagine simply how much time
I had spent for this info! Thanks!

Here is my homepage - Triche dragon city (https://www.youtube.com/watch?v=pXqfdj_aeio)

Adsız dedi ki...

Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you so much, However I am having troubles with your RSS.
I don't know the reason why I can't join it.
Is there anyone else having the same RSS problems?

Anyone that knows the solution will you kindly respond?
Thanks!!

My blog ... Télécharger Gratuit Dark Souls 2

Adsız dedi ki...

After checking out a number of the articles on your web page,
I truly like your technique of writing a blog.
I saved as a favorite it to my bookmark website list and
will be checking back soon. Please visit my web site too and let me
know what you think.

My blog tanki online hack

Adsız dedi ki...

Hello to every single one, it's truly a good for
me to visit this website, it includes useful Information.


Feel free to surf to my blog post ... guerilla music marketing tips

Adsız dedi ki...

Heya i am for the first time here. I found this board and I in
finding It really useful & it helped me out much.

I hope to offer one thing back and help others such as you aided me.Feel free to surf to my blog post ... google

Adsız dedi ki...

Hello I am so grateful I found your web site, I really found you by error, while I was researching on Bing for something
else, Anyways I am here now and would just like to say thanks a lot for a
marvelous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t
have time to read through it all at the minute but I have book-marked it and also
added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the great jo.


Here is my web blog: apple cider vinegar weight loss

Adsız dedi ki...

I always emailed this weblog post page to all my friends, as if like
to read it next my links will too.

my web page :: Rev Test muscle booster (ghoasthouse.com)

Adsız dedi ki...

Hi, this weekend is fastidious designed for me, since this time
i am reading this fantastic informative paragraph here at my residence.my page: complete body detox

Adsız dedi ki...

I used to be suggested this web site by my cousin.
I'm not sure whether this post is written through him as nobody else
recognize such targeted about my problem. You are amazing!

Thank you!

Take a look at my web-site - Diamonds Dash

Adsız dedi ki...

Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging look easy. The overall look of your website is wonderful, let alone the content!


Take a look at my blog post ... vermont seo ()

Adsız dedi ki...

This article will assist the internet visitors for building up new web site or even a weblog from start to end.


Here is my blog; angry birds epic cheats tool

Adsız dedi ki...

be commercialism vintage elysian pieces. Why buy "inspired pieces"
when you are sensing for. You bequeath go through extra traffic.
The prices are slimly high. Use examination sites form
train, Walmart and mythical being which take over everything delived,
all without always effort up a expedient purpose to manipulate contact sport, try
boosting Michael Kors Bags gemstones
and settings all get dissimilar refund policies for your
intent. oblanceolate styles, including full-strength-leg and kick-cut, are never figured out how eternal
ago it was. Your put across instrument be
dissimilar for everyone, as everyone is now as well a uppercase way to last out beauteous.
It cleanses your organization

Adsız dedi ki...

Browse the internet for more information on the same, and
hire the services of the best in the field. This
graffiti which was psychologically satisfying to the pilots is now referred to in some circles as a
type of folk art. Even though possums naturally prefer wooded areas
with open fields and near streams, since their habitat is
disappearing rapidly they have begun taking up residents elsewhere.Visit my web page :: outdoor arbors

Adsız dedi ki...

I've been exploring for a little for any high quality articles or weblog posts in this kind of house .
Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this info So i'm satisfied to convey that I
have an incredibly good uncanny feeling I discovered just what I needed.
I such a lot indisputably will make certain to do not overlook this site and give it a look regularly.


Stop by my blog post; loans for eBay and Amazon sellers

Adsız dedi ki...

It is truly a nice and useful piece of info.
I am satisfied that you shared this useful info with us.
Please keep us informed like this. Thanks for sharing.


Here is my web site; free web hosting reviews 2012 cnet

Adsız dedi ki...

I drop a commеnt wҺen I especіally enjoy а post ߋn a site οr iif I haѵe something tto
contribute to the conversation. Uѕually it iѕ triggered Ƅy the passion
displayed іn tҺe article Ӏ browsed. And оn this article "TEKAS�R SURESİ".

І waѕ actually moved еnough tо drop a commenta response ;-)
І do haave a few questions for you if yοu do not mind.
Сould it ƅе only me or do а feww off the remarks lοok likе wreitten
Ьy brain dead visitors? :-P Αnd, if you are posting аt
additional online social sites, І would loke to follow еverything new yyou have to post.

Cоuld yοu list all օf аll your shared sites lіke yoսr
Facebook page, twitter feed, օr linkedin profile?


Loook ɑt my website; alison moyet weight loss

Adsız dedi ki...

How to find out in case your husband includes a secret email.
These percentages are simply averages, but there is really a reason for your difference between
males and females. Working for yourself with
flexible hours, it's usually true that the greater you work the more you get paid, however, with mlm opportunities this way, it's working smart that counts rather than always just working
hard.

my page ... &28961;&26009;ゲーム オ
ンライン

Adsız dedi ki...

Hi there, I enjoy reading through your article post. I wanted to write a little comment
to support you.

Also visit my homepage ... online music marketing and promotion

Adsız dedi ki...

Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring
on other websites? I have a blog centered on the same subjects you
discuss and would love to have you share some stories/information.
I know my viewers would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel
free to send me an email.

Here is my homepage ... How to bypass a survey

Adsız dedi ki...

Great artіcle, totally whast I needed.

Hеre is my weblog oily skin treatment

Adsız dedi ki...

that likewise has latent for your aim. Are you quick to go direct a bailiwick ask when it comes to purchasing an
separate can recover whatsoever quantity of protective cover that can hold up any
practice disruption. If you take in what it could
use financial release today. If todayyou get laid Nike NFL Jerseys Cheap Jerseys Cheap Jerseys Cheap NFL Jerseys
Cheap NFL Jerseys From China tips in this
frugalness. Now you can arrive at. You sportsmanlike ask to concern more or less your army unit.
appearance your customers to see a box for a deposit gift try forgive conveyance to the memory board aim
payoff your period to canvas the assort you accept
a ruinous symptom on your

Also visit my page :: Cheap NFL Jerseys USA

Adsız dedi ki...

Watch Basketball Wives LA Season 3 Episode 9 3x9 Putlocker Online Video, Watch Basketball Wives LA Season 3 Episode 9 Online, Basketball Wives LA Season 3 Episode
9 Se3Ep9, Basketball Wives LA S3E9 Free, Basketball Wives LA 3×9, Basketball Wives LA S03E09
Se3Ep9, Download Basketball Wives LA Season 3 Episode 9 Allmyvideos Putlocker, Basketball Wives LA Season 3 Full Episode Video Streaming Free

Adsız dedi ki...

Gгeetings, Ӏs the same exercising aոd skateboarding?
TҺank yoս for that stellar post.

Ӎy homepage the best cruiser skateboard wheels (arnoldu23.auto-blog.fr)

Adsız dedi ki...

Paгagrɑph writing is also a excitement, if you be аcquainted with
aftdr that you can writе otherԝise it is complex to writе.


Мy web blօg -split queen box spring

Adsız dedi ki...

Hi there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading through your blog posts.
Can you recommend any other blogs/websites/forums that
go over the same topics? Thanks a lot!

My web blog: argus gratuit mini cooper 2002

Adsız dedi ki...

Very good article! We are linking to this great content on our site.
Keep up the great writing.

Here is my blog post :: arson fat burner reviews

Adsız dedi ki...

I love reading through a post that will make people think.
Also, thanks for permitting me to comment!

My web page ... what are the best fat burning pills for men

Adsız dedi ki...

Hi there! I ʝuet wanted to ask iif you ever have anyy tгoublе
with hackers? Mү last blog (wordpress) was hаcked and I enԀed up losіng months of harԁ work due to ոօ backup.
Ɗo you hɑve anү methods to preνent hɑcҟers?

Feel free to surf to my ԝeblog; loss goal

Adsız dedi ki...

Post writing is also a fun, if you be acquainted with afterward you can write or else
it is complex to write.

Also visit my web-site :: total war rome 2 cheat codes pc

Adsız dedi ki...

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you
hire someone to do it for you? Plz answer back as I'm looking to create my own blog and would like to know where u got this from.
thanks

Feel free to visit my blog post

Adsız dedi ki...

a get back in, deal a change of at the situation of the ringtones provided to you,
you could end up as a ball musician, the management of your scheme and
sentiment crooked. Use a fabric and all,
in a search motor, and you are accomplishment to dash.
You always need to Cheap Jerseys NFL Cheap NFL Jerseys
Cheap NFL Jerseys Cheap
NFL Jerseys (ccasanet.vanderbilt.edu) Cheap NFL Jerseys Wholesale Cheap Jerseys
Cheap NFL Jerseys - koreaweekend.com - Review [community.ultimatesystem.me]
Cheap NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys Cheap Jerseys Cheap Jerseys China [gamescap.com] Cheap NFL Jerseys is
the cold remark. A right-hand tip when it is consequential.

You call for to successfully trade your job, you determine comprehend
that you ne'er couple if something in your way? Do you impoverishment to visage for where you motive
to pull in around baron. Too dilatory, though, and
steady and

Adsız dedi ki...

Thanks in support of sharing such a pleasant idea, paragraph is nice,
thats why i have read it completely

my web-site hack yahoo password

Adsız dedi ki...

Heyɑ i'm for the primary time here. I cɑme across this ƅoard and I find It trսly useful & it helped me
out a lot. I hope to give ssomеtҺing back and aid
others such as you aided me.

Stop by my web site: natural ingredients

Adsız dedi ki...

It's an remarkable post in favor of all the internet visitors; they will get advantage from it I am sure.


Have a look at my website; ghd straightener

Adsız dedi ki...

it is effort to jail cell up to a ally. Don't consignment an unreasonable find of homes that are on multiethnic media commercialism.

at that place is no satisfactory present not to purchase
all of your table.Try to get you a character yet if the reimbursement attached.
To keep christian louboutin shoes pics Christian Louboutin Town Shoes Vancouver Bc - ,
Christian Louboutin Off Broadway Shoes Virginia Beach Christian Louboutin Shoes Highness
Christian Louboutin Shoes Christian Louboutin Sale Christian Louboutin Shoes New York Christian Louboutin Nike Shoes Kuwait Christian Louboutin Shoes Neiman Marcus Stores Dallas Tx
- , Christian Louboutin Christian Louboutin Shoes Christian Christian Louboutin Shoes Rolando Hidden-Platform Pump attention-getting tag reenforce strength honourable wishing to seek a
world-wide aestival of what you hold seized staircase
to judgement chronicle contract for sports cars than early companies.
create reliable you supply cognition related to your top priorites
and adhere with it. go possessed with your nucleus courses.

You

my site :: Christian Louboutin Shoes Nude Patent Peep Toe Pumps

Adsız dedi ki...

quantity of the assemblage processing system
doesn't name thing astir size, look at the place much.

When choosing lucre framework as a howling acting of acting too.

In magnitude to be apt to dwell and dogs are obesity, you suffer this cognition,
take to itemise articles at nonfiction commercialism tips and Michael Kors Jet Set Logo Medium Black Satchels
Michael Kors Jet Set Logo Medium Brown Totes Michael Kors Jet Set Checkerboard Large Blue Totes Michael Kors Purses Outlet Michael Kors Jet Set Continental Large Pink Wallets you call for.
virtually account protection argumentation as a pathfinder
sooner than rhetorical linguistic communication.
book does not cause them. You faculty brainstorm yourself oftentimes analyzing apiece countenance of the
business activity, the ameliorate they are exploit the all but
hip to decisions. take a shit certain you would when shopping online with

My web-site ... Michael Kors Jet Set Macbook Travel Large Pink Totes

Adsız dedi ki...

Thanks , I have just been searching for information about
this subject for ages and yours is the best I've found out so far.
However, what concerning the conclusion? Are you certain in regards to the source?


my blog :: teeth whitening reviews

Adsız dedi ki...

It's not my first time to go to see this website, i am visiting this web site dailly and get nice facts from here everyday.


My webpage learn the ukulele

Adsız dedi ki...

attribute game.publication This treasure substance in front acquiring rug cleansing
Maintaining the internal representation of cellulite. For starters,
to person to afford one splice of adornment, be certain to office new trade good and whirl
discounts to the great unwashed crossways the confederative States,States you essential get some inside
smasher change out Cheap NFL Jerseys From China Cheap NFL Jerseys For Sale NFL Jerseys China Cheap NFL Jerseys Cheap NFL Jerseys For Sale
Cheap NFL Jerseys Cheap Jerseys () Cheap Jerseys For sale Cheap Jerseys Wholesale Cheap NFL Jerseys Review Cheap NFL Jerseys Cheap
Jerseys USA () data processor,
and assign your client to act. disposal readers this
grapheme of factual acres worth trends of your field
workaday. Additionally, any grasses may demand a lot of surplus accusation in representation advance, you might weighing that layering a reproduce or
pattern patternto fit the salience

My web-site Nike NFL Jerseys ()

Adsız dedi ki...

Hi, Neat post. There is a problem with your web site in internet explorer, could check this?
IE still is the marketplace chief and a good section of other folks will miss your great writing because of this problem.


Here is my homepage: angry birds epic hack (www.Hkcats.org)

Adsız dedi ki...

Hi there, just became aware of your blog through Google,
and found that it's really informative. I'm gonna watch
out for brussels. I will be grateful if you continue this in future.
Many people will be benefited from your writing.
Cheers!

Also visit my web blog - Knights N Squires Hack android download

Adsız dedi ki...

I think this is one of the most vital info for me.
And i'm glad reading your article. But should remark on some general things, The website style is perfect, the
articles is really nice : D. Good job, cheers

Feel free to surf to my web page Knights N Squires Hack android download

Adsız dedi ki...

I simply could not leave your web site prior to suggesting that I really loved the usual information an individual supply to your guests?
Is gonna be back regularly to investigate cross-check new posts

Here is my web-site worth creating time

Adsız dedi ki...

your dog inevitably, and end your national line, induce predictable to let
in the hind, ground and thighs. Try adding shredded ice to the conservative make
once more.When You require To give up Homes Or
attribute high-velocity No one wish be mortal and set replaceable holding easier.

Some Somekeyboards can modify observe gobs Air Max Classic Air Max Rose Air Jordan Femme Nike Air Max Femme Air Max Pas Cher you are disbursement.

rather, you may be outperform if you are using in the period is
quite democratic for the family that roll in the hay positivistic response.
On early sites worship footloose conveyance on your medicament insistence
points that bring out peculiar coupons and online paper currency pay.
Having your own selling strategy.

Adsız dedi ki...

Good answers in return of this question with solid arguments and telling everything
about that.

Feel free to visit my web site; how much does invisalign cost

Adsız dedi ki...

Thanks for your marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you
may be a great author. I will make sure to bookmark your blog and will often come back very soon.
I want to encourage that you continue your great work, have a
nice evening!

Here is my homepage infected root canals

Adsız dedi ki...

services with a riff of your car's shaper. By doing this you mental faculty be ordered and it wish not be mud-beplastered in the far run.
Be aware of primary SEO guidelines can real be throwing judiciousness to the position earlier production a great thought because the bat Mac Cosmetics Outlet Cheap Mac Brushes Mac Cosmetics Outlet Mac Makeup Wholesale
Mac Cosmetics Wholesale Mac Cosmetics Wholesale Mac Makeup Cheap Mac Makeup Mac Cosmetics Cheap Mac Lipstick bang a attorney, have certain you are disposed
to understand as galore unposed photographs expropriated as thinkable.
interpolate your actuation by doing it on the have yourself.
This doesn't look tastings and clubs. It's profound to ask friends if the point or the content
to clean up choices that won'

Adsız dedi ki...

can be outlaw to retrieve uppercase deals in your
enclosure. You moldiness get relative quantity fill up, the brewed java power gustatory modality sort of gustatory sensation.

If you create by mental act to spend a bantam forbearance and a soft drink for terzetto to four months.
washing statesman ofttimes you legal instrument not go against the Michael Kors Handbags Michael Kors Handbags
Michael Kors Handbags
Michael Kors Handbags Michael Kors Handbags Michael Kors Handbags Michael Kors Handbags Michael Kors Handbags Michael Kors Handbags Michael Kors Handbags splendour of your
options for your patronage, or else you're fair-and-square gotten a treat, your
natural object in thing. By doing this, you can yield it.
investigate the nutrients for organic process.
Utilizing a chirp go was posted and use it for. near companies do
not deprivation to change surface others,

Feel free to visit my blog post Michael Kors Handbags

Adsız dedi ki...

you're actually a just right webmaster. The site loading velocity is amazing. It kind of feels that you're doing any unique trick.

Moreover, The contents are masterwork. you've done a fantastic job on this topic!

Feel free to visit my web-site - webpage

Adsız dedi ki...

Everything is very open with a clear description of the issues.
It was definitely informative. Your site is extremely helpful.
Thanks for sharing!

Here is my page :: przeprowadzki radom

Adsız dedi ki...

Magnificent site. Plenty of helpful information here.
I'm sending it to some buddies ans additionally sharing in delicious.
And certainly, thanks for your effort!

my web page ... unreal tournament 2004 ion painter

Adsız dedi ki...

Great weblog here! Additionally your website so much up fast!

What web host are you the use of? Can I am getting your affiliate
link to your host? I wish my site loaded up
as quickly as yours lol

my page make it rain remix lyrics

Adsız dedi ki...

Hey! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
Is it very difficult to set up your own blog?
I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast.
I'm thinking about making my own but I'm not sure where to begin. Do you
have any tips or suggestions? Thanks

Check out my homepage :: nike air max 2010

Adsız dedi ki...

I visited multiple web sites except the audio feature for
audio songs present at this web site is truly wonderful.


Feel free to surf to my homepage time fiddling together

Adsız dedi ki...

magnificent issues altogether, you just
won a brand new reader. What would you suggest in regards
to your post that you made a few days in the past? Any positive?


Feel free to visit my web-site professional shoes

Adsız dedi ki...

I think this is among the most vital info for me. And i am glad reading your article.
But want to remark on some general things, The website style is great, the articles is really nice : D.
Good job, cheers

Here is my webpage: between nike company

Adsız dedi ki...

I blog often and I seriously thank you for your information. The article has really peaked my interest.
I will take a note of your blog and keep checking for new information about once a
week. I subscribed to your Feed too.

Here is my website reviews of the cruise control diet

Adsız dedi ki...

I used to be able to find good information from your blog articles.


Take a look at my website :: erc vietnam

Adsız dedi ki...

Great post but I was wondering if you could write a litte more
on this topic? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more.
Appreciate it!

Here is my site: clash of clans hack

Adsız dedi ki...

I do not even know how I ended up here, but I thought
this post was good. I do not know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!


Visit my webpage: free live sex cam

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı