2 Şubat 2013 Cumartesi

FELAK SURESİ


FELAK SURESİDe ki: Sığınırım ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe
Deki? Neyi demeli, iletmeli, anlatmalı.
Kime söylemeli, neyi, nasıl, ne zaman, nerede, niçin, hangi usulle anlatmalı.
Anlamayan anlatamaz. Kişi, söyleneni, yani Kuranı düşünmeli, anlamalı, yaşamalı, içselleştirmeli ki aktarabilsin. Bu, ikra emrine benzemektedir. İkra veya gul/deki; okumak, anlamak, ibret almak, yaşamak ve anlatmaktır. Deki, sadece söylemek değil, yaşamaktır, yapmaktır.
Deki, soranlara söylemektir/anlatmaktır, gerek duyanlara izah etmektir, tüm insanlığa ilan etmektir.

Sığınmak, bir ortamdan/halden, şartlardan, kurallardan kaçınıp, başka bir ortama/duruma, şartlara, kurallara iltica etmektir. Ortamı başkalaştırmaktır. Değişimdir, dönüşümdür.
Başka bir deyişle insanı sarmalayan kuralları, şartları bilinçli olarak değiştirmektir.
Ayartılardan kaçınıp, Allah’a Kurana iltica etmektir. Hayatı değiştirmektir.
Nitekim 7/200 Ne zaman şeytândan bir kötü düşünce seni dürtüklerse, Allah'a sığın; çünkü O, işitendir, bilendir. Ayetinde, kötü düşünceden kaçınıp Allah’a sığınmak, yani o konudaki ayartılardan uzaklaşıp Kuranın ilke ve ölçülerine uymak gerektiği vurgulanmaktadır.
Felahın Rabbine sığınmak, her türlü konumdan, şerden, olumsuzluktan sıyırıp, aydınlığa, nura, huzur ve mutluluğa, cennete ulaştıran Rabbin terbiyesine girmektir. Hayata rehber, nur olarak indirilmiş olan vahye uygun yaşamaktır. Yoksa, karanlıklara, ahlaksızlığa, cehalete, dış ve iç pohpohlanmaya, neffesatil fil ukadlara, bağımlısı esiri olunanlara, hasetçilere değil, bunlardan sıyırıp çıkaran Rabbe sığınılması gerekmektedir.

Rabbe sığınmak, Onun Vahyine uymaktır. Kuran ölçüsünü rehber edinmektir. Sorunlarla/ayartılarla karşılaşınca yine bunlardan, Kurana iltica edip Allah’tan yardım almaktır.  Sadece Allah’tan, Kurandan yardım, ölçü, ilke edinmektir.Kuran ölçülerine göre yeniden yapılanmaktır. Değişmektir. Kuran ahlakına dönüşmektir.
Kuranı Kerimi ve kitabı kainatı  okumak, anlamak, ders çıkarmak ve bunları yaşamaktır.
Sadece Kurandan yardım, ölçü, ilke almak ve ona göre davranmaktır. Allah’a güvenmek, bağlanmak ve öğretisine uygun yaşamaktır.
1/5 İyyake na'budu ve iyyake nesteîn. Ancak sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz! İlkesini hayatlaştırmaktır. İlk sure olan Fatihadan  Nas suresine kadar her türlü misalle, döndürüp döndürüp, ayrıntılarla, noksan bırakmaksızın, apaçık anlatılan vahye, vahyin ilke ve ölçülerine uygun yaşam sürmektir. Sorunlarla karşılaşınca yine Allah’tan, Kurandan yardım almaktır.  Kuran ölçülerine en zirve manaya evrensel ilkesine göre yeniden yapılanmaktır. Sadece Allah’tan, Kurandan yardım, ölçü, ilke almaktır.

Her türlü misalle, döndürüp döndürüp, ayrıntılarla, noksan bırakmaksızın, apaçık anlatılan vahye, vahyin ilke ve ölçülerine uygun yaşam sürmektir.

Kimden sığınılmalıdır
İnsanın iç ve dış alemindeki veya toplumdaki,  ins ve cins, yani görünür görünmez tüm ayartılardan, tüm şerlerden, cehaletten, ahlaksızlıktan, etki ve baskı altına alan bağlardan, tutkulardan, hasetlerden cehennem gibi yaşamdan kaçınıp, Kuran ölçülerine iltica etmektir/sığınmaktır/bağlanmaktır. Doğru ve güzel olana kilitlenip, tüm ayartıları aşıp, bu yolda çabalamaya devam etmektir.
Şöyle ki:
Yarattığı şeylerin şerrinden,
Halak ne anlamda kullanılmıştır. 68/4 Ve inneke le'ala hulukin 'azîm. Ve sen, büyük bir ahlâk üzerindesin, ayeti uyarınca halak ahlaktır; ma halak da ahlaksızlık olarak da anlaşılmaktadır. Halak; o varlığın ahlakı, yaratılışı, amacı, yaşam programı gibi geniş anlamda ele alınmaktadır. Yerin göğün halakı denildiğinde, bunların yaratılışlarını, hareketlerini, programlarını, amaçlarını kapsayan bir hal ve hareketler bütünü anlaşılmaktadır.
Bu nedenle, yaratılış amacı dışındaki hallerin oluşturduğu tüm ahlaksızlıktan uzak durulmalıdır. Şerre, Kuran dışı ahlaka ve yaşama yönlendiren tüm etkilerden, ayartılardan, melekelerden, ahlaksızlıktan Kuran terbiyesine iltica edip sığınılmalıdır.

Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden
Gece şer olarak alınabilir mi? 6/96 Karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran O'dur. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı (vakitlerin bilinmesi için) birer hesap (ölçüsü) yapmıştır. Bu, o üstün ve bilen(Allâh)ın takdiridir. 25/47 O, geceyi sizin için elbise, uykuyu dinlenme, gündüzü de kalkıp çalışma zamanı yaptı. benzeri ayetler uyarınca gece maddi anlamda şer olamaz.
Bu nedenle gece/karanlık/karanlığın kaplamasından amaç, cehaletten, bilgisizlikten, yobazlıktan, atalar dinine ve geleneklere körü körüne bağlanmaktan kaynaklanan yani her türlü Kurana aykırı halden doğan karanlıktan/şerden bahsederek Kuran öğretisine ve ölçülerine teslim olmayı anlatmaktadır.

Düğümlere üfleyip tüküren büyücü kadınların şerrinden,
Akla, kalbe, düşüncelere yapılan üfürmelerden/uydurmalardan, etkilemelerden, baskı ve tehditlerden kaçınıp Kurana, Allah’a sığınmayı, Kuran ilkelerine bağlanmayı açıklamaktadır.
Ayette büyücülerden veya büyücü kadınlardan değil, adeta büyülenecek kadar etki altında kalarak iradesini kullanmamaktan doğan şerden bahsedilmektedir. Zira, Kuranda 20/69 Çünkü onların yaptıkları, bir büyücünün/sahirin hilesidir. Büyücü/sahir de nereye varsa iflâh olmaz!" 23/89 "(Her şeyin yönetimi) Allah'a âittir" diyecekler. "O halde nasıl büyüleniyorsunuz?" de. 15/15 Herhalde gözlerimiz döndürüldü, biz büyülenmiş bir topluluğuz," derlerdi. ayetiyle, bunların bir hile, aldatma, göz boyama ve etkileme olduğu vurgulanmaktadır.

Neffâsâti fil ugad, insanlar ile Kuran arasına giren ve aklını, düşüncesini iptal eden, onu tesir altında bırakan, üzerinde nüfus ve etki oluşturan, tutsak ve bağımlı kılan maddi veya manevi, tüm his, düşünce, inanç, kabullenim ve yargılardır ki, bunlardan sıyrılıp Kuran deryasına girmektir.
Tekasür ve Hümeze Sürelerinde  açıklanan, uğruna ölesiye koşturduğu, yaşam amacı haline getirdiği, mal, mülk, makam, şöhret, benlik, ün, oyun, eğlence vb tüm unsurların etkisinden, bağımlılığından, tutkusundan, köleliğinden kurtulup, Kuran terbiyesine göre yaşam amaçlarını yeniden yapılandırmaktır.
Yine, çoğulu nüfus ve cemaatler, gruplar anlamına da gelen nefese kelimesi bağlamında, insanların akıllarına ipotek koyan: anlamazsınız, bilemezsiniz, siz kimsiniz, ne anlarsınız, ancak hoca efendiler bilir diyerek düşünme yeteneklerini iğdiş eden; Kuran ölçülerine vurmadan, akletmeden, düşünmeden, sorgulamadan, arka planını araştırmadan gurubun, cemaatin, efendi hazretlerinin vb söylevlerini, haktır ve doğrudur diyerek kabul etmeye zorlayanların, onları bağlayanların, tutsaklaştıranların şerrinden kaçınıp Kurana dönmek ve ikra yapmaktır. Yani, Kuranı Kerimi ve kitabı kainatı; okumak, anlamak, düşünmek, ibret almak yaşamak ve anlatmak suretiyle Allah’a sığınmaktır.

Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden
Allah'ın verdiği bir nimet ya da faziletin başkasında olmasına razı olmama ve o nimetlerin ondan alınması veya uzaklaştırılması amacıyla hareket eden hasetçilerin, tüm tuzaklarından ve ayartılarından yine Allah’a sığınmak, Kuranın rehberliğine uymaktır.
Zira, aşağıdaki ayetlerde:
2/105 Nankör olan bazı Kitap ehli kimseler de, müşrikler de size Rabbinizden bir hayır indirilmesini istemezler. Oysa Allâh, rahmetini dilediğine tahsis eder, Allâh, büyük lutuf sâhibidir.
2/109 Kitap sâhiplerinden çoğu, gerçek kendilerine besbelli olduktan sonra, sırf içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Allâh emrini getirinceye kadar affedin, hoş görün. Şüphesiz Allâh, her şeye gücü yetendir.
4/54  Yoksa Allâh'ın, lutfundan insanlara verdiği yüzünden onları kıskanıyorlar mı? Oysa biz İbrâhim soyuna da Kitabı ve hikmeti vermiş ve onlara büyük bir mülk vermiştik.
Açıklandığı üzere hasetçilerin hedefi insanı Kurandan uzaklaştırmaktır.

Felak suresi, “icat edilmiş ve icat edeni esir alan korkuların terbiyesine dairdir M İslamoğlu. “Yarattığı varlıkların, bastıran cehalet karanlığının, insan bedenini körelten müdahalelerin ve sonuçta bütün bunların asıl nedeni olan haset duygusunun şerrinden Allah’a sığınılmasını emretmektedir.M Okuyan”. “Müslümanların maruz bırakıldıkları işkenceler karşısında Allah’a sığınmalarını bildiren ve Allah’tan hangi konularda yardım istenmesi gerektiğini öğreten birer açıklamadır.HYılmaz”.Her türlü kötülükten ve serlerden Allah'a sığınılır S Ateş”.
İnsanın tüm ayartılardan, ahlaksızlıktan,  karanlık işlerden, her türlü cehaletten, aklını ve muhakemesini devre dışı bırakan her çeşit nüfus ve otoriteden, esaretten, tutkudan, bağımlılıktan, hayranlık veya büyülenmekten, etkilenmekten, bağlanmaktan, üyelikten, mensubiyetten, düğümlenmekten ve kurandan uzaklaştırmak isteyen hasetçiden, kıskançlıktan ancak kaçınmak suretiyle, tüm bunlardan yarıp çıkaran/kurtaran/Felak olan Rabbin terbiyesine iltica edip, Kuranın ölçü ve ilkelerine göre yaşamak gerektiği vurgulanmaktadır.


ARAPÇASI OKUNUŞU YAKLAŞIK MEALİ


 rtfSelectedTabRef*34*5*5*113.005*Felak 1-5**1*90*tumSure*rtfSelectedTabRef
 rtfBulunanSayi*5*rtfBulunanSayi
 rtfSndPly*113.1*

(١١٣-١)
113.1*************
قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

113.1 - Gul eûzu birabbil felag.

113.1 - De ki: Sığınırım ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe;

 rtfSndPly*113.2*
(١١٣-٢)
113.2*************
مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

113.2 - Min şerri mâ halag.

113.2 - Yarattığı şeylerin şerrinden,

 rtfSndPly*113.3*
(١١٣-٣)
113.3*************
وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ

113.3 - Ve min şerri ğâsigın izâ vegab.

113.3 - Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

 rtfSndPly*113.4*
(١١٣-٤)
113.4*************
وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِى الْعُقَدِ

113.4 - Ve min şerrin neffâsâti fil ugad.

113.4 - Düğümlere üfleyip tüküren büyücü kadınların şerrinden,

 rtfSndPly*113.5*
(١١٣-٥)
113.5*************
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

113.5 - Ve min şerri hâsidin izâ hased.

113.5 - Ve hased ettiği zaman hasedcinin şerrinden.


FELAK SURESİ ÇALIŞMA NOTLARI


 (١١٣-١)
113.1*************
قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
113.1 - Gul eûzu birabbil felag.
113.1 - De ki: Sığınırım ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe;

·           Kul قُلْ  : Deki, demek, söylemek, buyurmak, anlatmak, içten söylemek, iftira etme, uydurma, nisbet etme, adlandırma, söz, görüş, inanç, akide,
·           Rabb بِرَبِّ: Terbiye eden, kemale erdiren, malik, seyyid, efendi, besleyen bakan, ilah, mabud.  Terbiye edip eğiten, yarattıklarını belirli bir programa uygun olarak bir takım hedeflere götüren, tekâmülü programlayıp yöneten” anlamınadır.HYılmaz.
·           Felâk الْفَلَقِ :Yarılıp çıkan bütün yaratıklar, tan, sabah, aydınlık, fecr, iki tepe arasındaki düzlük, suçluların hapishanede ayaklarına vurulan tomruk (falaka), cehennem veya cehennemde bir kuyunun ismi, çanak dibinde kalan süt artığı, ekşiyip kesilmiş süt, subuh, enhar, mutlak yaratma, bütün mahlukatın içinde bulunduğu şeyi yırtarak çıkması, eksik ve muhtaç oluşuyla Rabb'e sığınma zorunluluğu. Yırtmak, yarmak en fazla kullanılan anlamlarıdır.HYılmaz. Felaq, zaten özünden yeni bir şeyin çıkmasına elverişli bir varlıktan yeni bir varlık çıkartmak anlamına gelirBŞErdeğer. Felak (“şafağın aydınlığı” veya “yükselen şafak”) terimi, çoğunlukla mecazî olarak “bir belirsizlik [dönemin]den sonra hakikatin ortaya çıkışı”nı anlatır (Tâcu'l-‘Arûs)MEsed.
·           Eûzu اَعُوذُ: Sığınmak,bir başkasına iltica etmek, sığınmak” anlamına gelen “اعوذ - e’uzu” sözcüğü ile ifade edilmiştir. Bu sözcük “عوذ - avz” kökünden türemiştir. Kurân’da bu kökten türemiş “عذت - uztü, يعيذون - yeızune , فاستعذ - festeız” sözcükleri de aynı anlama gelmektedir. HYılmaz.

Euzu /Sığınmayla ilgili ayetler

2/67  Mûsâ, kavmine: "Allâh size bir inek kesmenizi emrediyor." demişti. "Bizimle alay mı ediyorsun?" dediler. "câhillerden olmaktan Allah'a sığınırım!" dedi.
 
3/36 Onu doğurunca Allâh onun ne doğurduğunu bilirken yine şöyle söyledi: "Rabbim, onu kız doğurdum, erkek, kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytânın şerrinden sana ısmarlıyorum."
 
7/200 Ne zaman şeytândan bir kötü düşünce seni dürtüklerse, Allah'a sığın; çünkü O, işitendir, bilendir.
 
11/47 (Nûh) dedi ki: "Rabbim, bilmediğim bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz, bana acımazsan ziyana uğrayanlardan olurum!"
 
12/23 Yûsuf'un, evinde kaldığı kadın, onun nefsinden murâd almak istedi ve kapıları kilitleyip: "Haydi gelsene!" dedi (Yûsuf): "Allah'a sığınırım dedi, efendim bana güzel baktı. zâlimler iflâh olmazlar!"
 
12/79 "Eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını almaktan Allah'a sığınırız, yoksa biz zulmedenler oluruz!" dedi.
16/98 Kur'ân, oku(mak iste)diğin zaman kovulmuş şeytândan Allah'a sığın.
 
19/18 (Meryem) dedi ki: "Ben senden, çok esirgeyen(Allâh)'a sığınırım. Eğer (Allah'tan) korkuyorsan (bana dokunma)."
 
23/97 Ve de ki: "Rabbim, şeytânların dürtüklemelerinden sana sığınırım."
 
23/98 "Ve onların yanıma uğramalarından sana sığınırım Rabbim."
 
40/27 Mûsâ dedi: "Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz(olan Allâh)a sığındım."
 
40/56 Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmadan Allâh'ın âyetleri hakkında tartışanlar var ya, onların göğüslerinde, (hiçbir zaman) erişemeyecekleri bir büyüklük taslamaktan başka bir şey yoktur. Sen Allah'a sığın, çünkü işiten, gören O'dur.
 
41/36 Eğer şeytândan kötü bir düşünce, seni dürtecek olursa hemen Allâh'a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir.
 
44/20 "Ben, beni taşla(yıp öldür)menizden, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan (Allâh)'a sığındım."
 
72/6 Doğrusu insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı erkeklere sığınırlardı da onların şımarıklığını artırırlardı.
 
113/1 De ki: Sığınırım ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe;

114/1 De ki: "Sığınırım ben, insanların Rabbine.
rtfSndPly*113.2*
(١١٣-٢)
113.2*************
مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
113.2 - Min şerri mâ halag.
113.2 - Yarattığı şeylerin şerrinden,
·           Şerr  شَرِّ    :Şer, ayıp, kötülük, kıvılcım
·           Halak خَلَقَ: Bir şeyin ölçüsünü belirlemek, denkleme, ayarlama, takdir etme, tabiat, huy, mizaç, ahlak, ahlaklandırma, hilkat, şekil almak, değişmek, tasarlamak, kurmak, yaratmak, yapmak. خلق - halq” sözcüğü Kur’ân’da sadece Allah’ın yaratması için kullanılmamıştır. Meselâ, Fecr sûresinin 8. âyetinde Rabbimiz “Ülkelerde benzeri yaratılmamış olan sütun sahibi İrem’e” demek sûretiyle Babil bahçelerini/kulelerini tanımlarken “لميخلق مثلها - lem yuhlaq mislüha [benzeri yaratılmamıştı]” ifadesini kullanmıştır. Bizler biliyoruz ki, İrem’i yapan, Kur’ân’daki ifadesiyle “halq” eden [yaratan] insanlardır. Bundan başka, Rabbimiz Âl-i Imran sûresinin 49. âyetindeانّىاخلق لكم - enni ehlüqu leküm [sizin için yaratırım] …” ve Maide sûresinin 110. âyetindeواذتخلق - ve iz tahlüqu mine’t-tîni [hani sen çamurdan yaratıyordun] …” diyerek yaratma sözcüğünü Îsâ Peygamber için, AnkEbût sûresinin 17. âyetindeوتخلقونإفكا - ve tahlüqûne ifken [iftira yaratıyorsunuz] …” diyerek müşrikler için kullanmıştır.Bu örnekler, خلق - halq” sözcüğünün sadece Allah’a ait olan “yoktan var etme” eylemi için değil, terzinin kumaştan elbise yapması, marangozun keresteden dolap yapması gibi “bir nesneden başka bir şey yapma” veya “uydurma” gibi eylemler için de kullanıldığını göstermektedir.HYılmaz.”
Kur’an’da Yaratılış ile ilgili kavramlar Bülent Şahin ERDEĞER
Kur’an’daki yaratılışla ilgili kavramları inceleyelim. Kavramların Arapça’daki anlam alanlarını Kur’an kelime ve kavram sözlüğü olarak artık bir klasik halini alan Rağıb el-İsfehani’nin Müfredat’ını (Dar’ul Kalem, Dimeşk) referans alarak inceleyeceğiz:
0- İBDÂ – (ابداع): Yoktan eşsiz Yaratma
İbda yoktan örneksiz yaratma demektir. Daha önce tasavvur edilmemiş, varolmayan bir şey’in var edilmesi anlamına gelen bu fiil sadece Allah’a mahsustur. Eşsizlik anlamına gelen “bedi” bu sıfır noktasından var etme kudretidir.
“O semâları ve yeri yoktan var edendir…” En’am 6/101
“Göklerin ve yerin yaratıcısı O’dur; bir şeyin olmasını istediğinde ona sadece “Ol” der -ve o (şey hemen) oluverir”. Bakara 2/117
1- FATARA- فطر : Potansiyel’i YaratmaFatara Allah’ın bir şeyi yaratması ve onu herhangi bir fiili yapmaya aday halde düzenlemesi demektir.
Böylece sen, batıl olan her şeyden uzaklaşarak yüzünü kararlı bir şekilde (hak olan) dine çevir ve Allah’ın insan bünyesine nakşettiği fıtrata uygun davran… Rum 30/30
Fatara ya da diğer ifadesiyle “Fıtrat” yaratılışın potansiyel durumudur.
2- FELAQ فلق : Potansiyelden açığa çıkartmaFelaq, zaten özünden yeni bir şeyin çıkmasına elverişli bir varlıktan yeni bir varlık çıkartmak anlamına gelir.“Kuşkusuz Allah, tohumu ve meyve çekirdeğini çatlatarak ölüden diriyi meydana getirendir ve diriden de ölüyü çıkaran. İşte budur Allah: ve akıllarınız hala nasıl da tersyüz oluyor!” En’am 6/95
3- KHALQ خلق : Bir şeyden Başka bir şeyi ortaya çıkartmak“Khalq” kavramı varolan bir şeyi başka bir şeye dönüştürerek yeni bir şeyi ortaya çıkartmak anlamına gelir.
Ey insanlar! Sizi bir tek can(lı)dan halden hale geçiren ve ondan da eşini üreten ve her ikisinden pek çok kadın ve erkek meydana getiren Rabbinize karşı sorumluluk bilincine sahip olun. Nisa 4/1
O (ki,) gökleri ve yeri (içsel) bir gerçeklik, (şaşmaz bir düzen) üzere halden hale geçirerek yaratmıştır. İnsanı nutfeden halden hale dönüştürerek yarattı. Böyle iken bakarsın ki o, Rabbine açık bir hasım kesilmiştir. Nahl 16/3-4
Hayatın çeşitliliği Allah’ın İşaretlerindendir:
“Şu hâlde hiç halden hale geçirerek düzenli biçimde yaratan ile, bu işlemi yapamayan bir olur mu? Artık siz düşünmez misiniz?
Allah’ın nimetlerini (bu şekilde yarattıklarını/yaratışını) saymaya kalksanız, asla böyle bir işin altından kalkamazsınız! Gerçek şu ki, çok acıyan çok esirgeyen gerçek bağışlayıcı elbette Allah’tır…” Nahl 16/17-18
İsa (as) da Khalq etmişti:
Halk etme kavramı Hz. İsa’ya izafeten de kullanılmıştır. Bu kullanım da göstermektedir ki halden hale geçirerek oluşturabildiğini de göstermektedir:
“(Ey İsa)Nasıl Benim iznimle çamurdan, (sana uyanların) kaderini şekillendirdiğini ve sonra bunun Benim iznimle (onların) kaderi olabilmesi için ona üflediğini…” 5/110
4- ENŞEE انشأ: Varolan bir şeyden başka bir şeyin aşamalı olarak üretilmesi/inşa edilmesi
Enşee (İnşa) da bir şeyin aşama aşama geliştirilerek/dönüştürülerek var kılınmasıdır. İnşaa ederek yaratmak Kur’an’da doğadaki şeylerin yaratılması için kullanılmıştır. Örneğin Bulutların “yaratılışı” için şöyle denmektedir:
O, korku ve ümit vermek için size şimşeği gösterendir, yağmur yüklü bulutları inşa edendir. Ra’d 13/12
Enşee kavramı Kur’an’da ayrıca ceninin halden hale dönüşerek insanın vücuda gelmesi için de kullanılmıştır. (23/31, 53/32)İlginç olan nokta ise yeniden yaratılış için de bu kavram kullanılmaktadır:
“Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi yeniden inşa etmek üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. (Bu konuda) bizim önümüze geçilmez.” Vakıa 56/60-61
5- CEALE جعل Eskisinin yerine yenisini oluşturmakCeale, bir şeyi uygun hale getirip uygun olmayan halini bertaraf etmek anlamına gelmektedir.
Onu, düşünüp kavrayabilmeniz için Arapça bir hitabe yarattık. Zuhruf 43/3
Yukarıdaki 5 kavram da görüldüğü üzere Yaratma fiili sadece yoktan var etme anlamında kullanılmamıştır. Rabbimiz yoktan var ettikten sonra halden hale geçirerek te vardan da yeni varlar var etmektedir. “İlk yaratılış” olarak tanımlayabileceğimiz Varlığın özü yokluktan Allah’ın İradesiyle yoktan yaratılmıştır. Ancak bu başlangıçtan sonraki süreç Fatara, Felaq, Khalq, İnşa ve Ceale kavramlarıyla ifade edilen halden hale geçiş, bir şeyden başka bir şeyin ortaya çıkması anlamında bir yaratılıştır. Halk arasındaki eksik yaratılış telakkisi yaratmanın sadece yoktan yaratma olduğu zannının devamını sağlamıştır. Oysa Allah’ın yaratıştaki sünneti bir şeyi yoktan yarattıktan sonra diğer şeyleri o özden türeterek, vardan başka bir var ederek yaratmasıdır.
Kun fe yekun!” ne demektir?Allah bir şeyin olmasını isterse “ol deyince , oluş sürecine girer”. Burada;
1. Allah’ın yoktan var etmesi.
2. Varlıkları kullanarak var etmesi
3. Vardan var etme sürecinin devam etmesi…
Birincisi, Rabbimiz yoktan bir varlığı var etmektedir. Ayrıca dilerse de yok etmektedir. Varlıklara verilen özellik ve yeteneklerde ol emri ile yoktan verilebilmektedir.O, Tek’tir, Biricik’tir, öyle ki bir şeyin olmasını istediğinde ona sadece “Ol!” der -ve o (şey hemen) oluş süreci başlar.” (Yasin 36/82)
Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran, “Understanding Islam” adlı eserinde Yasin Suresi 82. ayetten hareketle bahsettiğimiz gibi olma sürecini üç sınıfa ayırıyor. Evrimci yaratılışa “Kun fe yakun” ayetindeki feyekun filinin mudari (gelecek kipinde) oluşu ve süreci ifade ettiğini belirtiyor. “Be an it is” (Yasin 82)(ol der o da olur.) burada “olur” geniş zaman fili yani evrimdir. O halde ilgili ifadeyi Türkçe’ye Mustafa İslamoğlu’nun da yaptığı gibi şöyle çevirmeliyiz: “O, ol deyince oluş süreci başlar…”
İkincisi ise, Şefkatli olan Allah varlıklardan yeni varlıklar ortaya çıkarmaktadır. Bu konuda Rahman bazı kanunlar koymuştur. Bu kanunlar çerçevesinde olaylar gerçekleşir. Bazıları bu yaratmayı Allah’ın koyduğu kanunlarda ya da varlıklardaki gizli bir güçte aramaktadırlar. Oysa varlığın tanrısal yeteneği yerine bu yaratılma kanunlarından faydalanmak için araştırmalar yapılmalıdır. Fakat bazıları bu varlıklardaki Allah’ın ol emrine uydukları kısmı görememektedirler.”BŞErdeğer. rtfSndPly*113.3*
(١١٣-٣)
113.3*************
وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ
113.3 - Ve min şerri ğâsigın izâ vegab.
113.3 - Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
·            Vâkab وَقَبَ : Yüksek yerlerden sellerin aktığı çukurlar, dahil olmak, kaplamak, bastırmak, gitmek.
·            Gâsak غَاسِقٍ : Şiddetli karanlık, dolgunluk, akmak, dökülmek, soğukluk, korkaklık manâlarında verilerek dolmak, akmak, dökülmek manalarına tekabül etmektedir. Bu suretle gecenin zulmeti hücum edip dolarak pek karanlık olmaya masdar, gâsakan, gûsuk denildiği gibi, ilk koyu karanlığa da isim olarak gâsak denilir . Ğâsık"ın lügat manası "karanlık"tır. Mesela Kur'an'ı Kerim'de bir yerde şöyle buyurulmuştur: "Güneşin kaymasından, gecenin kararmasına (gaseke'l leyl..)" (İsra, 78).AKüçük. Çöken, bastıran karanlık”, bundan önceki sûrelerde “Gece” sözcüğüyle ifade edilmiş olan cehalettir, bilgisizliktir, yobazlıktır, atalar dinine ve geleneklere körü körüne bağlanıp kalmaktır. Türkçe’de “bilgisizlik” dediğimiz sözcüğün Arapça’sı “جهل - cehl, cehalet”tir. Cehl sözcüğünün sözlük anlamı “bilmemek, kaba davranmak, gücendirmek, fıkır fıkır kaynamak” demektir. İslâm’ın üzerinde durduğu cahillik, gerçeğin dışında bir şeye inanmak, hakkın tersini yapmaktır. Nitekim Kur’ân kendinden önceki dönemin inanç ve davranışlarına [atalar dinine saplanıp kalmaya] cehalet/bilgisizlik demiştir.HYılmaz. Ümitsizliğin karanlığından yahut ölümün yaklaşmasından MEsed.  Gasak, maddi karanlık anlamından daha çok, Kuran dışı ölçülerin hakim olduğu, cehalet anlamında anlaşılması daha isabetlidir. Zira, Kuran, aşağıdaki ayetlerde açıklandığı üzere geceyi dinlenme zamanı bir nimet olarak belirtmektedir.
 rtfSndPly*113.4*
 6/94Tanyerini ağartan, geceyi dinlenme zamanı, güneş ve Ay’ı vakit ölçüsü kılandır. Bu güçlü olanın, bilenin nizamıdır.
28/72 De ki: "Baksanıza, eğer Allâh, üzerinize gündüzü, kıyâmet gününe kadar sürekli kılsa, Allah'tan başka, size dinleneceğiniz geceyi getirecek tanrı kimdir? Görmüyor musunuz?"
10/67 Geceyi sizin istirahat etmenize elverişli, gündüzü de (geçiminizi sağlamanız için) aydınlık yapan O'dur. Şüphesiz, bunda işiten bir toplum için ibretler vardır.
16/12 Geceyi, gündüzü, güneşi ve ay'ı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da O'nun emriyle (size) boyun eğdirilmiştir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır.
25/47 O, geceyi sizin için elbise, uykuyu dinlenme, gündüzü de kalkıp çalışma zamanı yaptı.
27/86 Görmediler mi, biz geceyi, içinde istirahat etmeleri için yarattık, gündüzü de aydınlık yaptık. Şüphesiz bunda inanan bir kavim için âyetler vardır
30/23 O'nun âyetlerinden biri de, geceleyin ve gündüzün uyumanız ve O'nun lutfundan (nasibinizi) aramanızdır. Şüphesiz bunda, işiten bir toplum için ibretler vardır.
44/3 Biz onu mübârek bir gecede indirdik. Çünkü biz, uyarıcıyız.

rtfSndPly*113.4*
(١١٣-٤)
113.4*************
لنَّفَّاثَاتِ فِى الْعُقَدِوَمِنْ شَرِّ ا
113.4 - Ve min şerrin neffâsâti fil ugad.
113.4 - Düğümlere üfleyip tüküren büyücü kadınların şerrinden,
·            Nefs النَّفَّاثَاتِ  :نفّاثات - neffâsât” sözcüğünün kökü olan “نفث - nefs” sözcüğü, nefes etmek denilen üflemektir. Bu da biraz tükürükle veya tükürüksüz olarak üfürür gibi yapmak anlamındadır. “Nefs” sözcüğünün manası hakkında eski yorumculardan Keşşaf sahibi Zemahşerî “tükürükle üflemek”, Ragıb da “ Nefs , tükrük fırlatmaktır, bu ise tühlemekten daha azdır. Üfürükçülerin ve sihirbazın nefsi de düğümler içine üfürmesidir” demiştir.HYılmaz.
Nefese"nin anlamı üflemektir. Nefese'nin çoğulu "neffâse"dir. Bunu "allâme" kalıbında anlarsak anlamı "çok üfleyen erkek" olur. Eğer bu kelimeyi müennes (dişi) sigada anlarsak o zaman "çok üfleyen kadınlar" olur. Neffasat”  kelimesi müennes bir kelime olduğu için kadınların cinsel cazibelerinin, hile ve tuzaklarının yüreklere işleyen füsunkar tesiri olduğu söylenmiştir. Nefese kelimesinin çoğulu nüfus ve cemaatlerdir. Öyleyse insanlara kendi görüşlerini, kendi gruplarını, kendi ideolojilerini üfleyen, onları Allah’ın kitabı ve Resûlü’nün sünnetinden uzaklaştırarak kendi gruplarına, kendi kitaplarına, kendi anlayışlarına çekmeye çalışan, onların düşüncelerine ipotekler koymaya çalışan cemaatlerin şerrinden de Allah’a sığınmamız emrediliyor.AKüçük. Neffâsât" ile, "nefs"ler kastedilmiştir.Bundan murad, cemaatlar topluluklardır. FRazi.
“Lafzen, “düğümlere üfleyenler (en-neffâsât)”: İslam öncesi Arabistan'ında geçerli olan ve bundan dolayı, klasik Arapça'da bütün esrarengiz uğraşları tanımlamak için kullanılan deyimsel bir ibare; muhtemelen bir ipe birçok düğüm atıp ona üfleyen ve bu arada bazı sihir tekerlemeleri söyleyen “büyücülerin” ve “üfürükçüler”in uygulamasından çıkarılmıştır. Neffâsât'ın müennes olması, Zemahşerî ve Râzî'nin işaret ettikleri gibi, mutlaka “kadın”ları kasdettiğini göstermez, fakat genel olarak “insanoğlu”nu ifade ettiğini gösterir (enfus, tekili nefs, gramatik olarak müennes bir isimdir). Zemahşerî, yukarıdaki ayet ile ilgili yorumunda, bu tür uygulamaların ve aynı şekilde “sihir” kavramının gerçekliğine ve etkilerine inanmayı kesinlikle reddeder. Benzer görüş Muhammed Abduh ve Reşid Rıza tarafından -daha ayrıntılı bir şekilde ve mevcut psikolojik bulgulara da dayanarak- ifade edilmiştir (bkz. Menâr I, 398 vd.). Açıkça akıl dışı bulunmalarına rağmen müminin bu tür uygulamalardan “Allah'a sığınma”sının emredilmesinin sebebi, -Zemahşerî'ye göre- bu tür meşguliyetlerin günah oluşunda (bkz. sure 2, not 84) ve bununla uğraşanlar için zihinsel bir tehlike taşımasında yatmaktadır.M Esed”.
Büyü insanın duyu organlarını ve hislerini büyücünün istediği tarafa doğru yönlendirir. Zihninde canlandırır. İşte Kur'an'ın Hz. Musa'nın kıssasını verirken tasvir ettiği büyü de budur.
Kur'an şöyle buyurmaktadır:
20/69 Çünkü onların yaptıkları, bir büyücünün hilesidir. Büyücü de nereye varsa iflâh olmaz!"
7/116 Siz atın" dedi. (Hünerlerini ortaya) atınca, insanların gözlerini büyülediler, onları ürküttüler ve büyük bir büyü (ortaya) getirdiler.
23/89 "(Her şeyin yönetimi) Allah'a âittir" diyecekler. "O halde nasıl büyüleniyorsunuz?" de.
15/15 Herhalde gözlerimiz döndürüldü, biz büyülenmiş bir topluluğuz," derlerdi.

·            Ukad الْعُقَدِ :Düğüm, bağ, bağlılık, yönetim, bağ, akit, antlaşma, kesin niyet, sağlama alma, akar, bol ağaçlı yer, arazi, aç hayvanlar, kin ve öfke.
Örnek: 20/27 Vahlul ukdetem mil lisani. "Dilimin düğümünü çöz".
عقد - Ukad” sözcüğü “ukde” sözcüğünün çoğuludur. Ukde, düğüm bağlamak, düğümlemek anlamına gelen “akd” kökünden türetilmiş bir isim olup “düğüm” demektir. Ragıb, “akd” sözcüğünün öncelikle ipin bağlanması, binanın bağlanması gibi katı cisimlerin bağlanması anlamında, sonra da istiare yoluyla alışveriş akdi, ahid gibi diğer anlamlarda kullanıldığını bildirmiştir. Akitlere [sözleşmelere] üfleyip-tükürenlerin [bozanların] şerrinden” olarak çevrilmesi daha isabetlidir.HYılmaz.”
 rtfSndPly*113.5*
(١١٣-٥)
113.5*************
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ
113.5 - Ve min şerri hâsidin izâ hased.
113.5 - Ve hased ettiği zaman hasedcinin şerrinden.

·            Hased حَسَدَ : Hased"in anlamı bir şahsın Allah'ın verdiği bir nimet ya da faziletin başkasında da bulunmasından hoşlanmamasıdır. Veya o nimetlerin ondan alınıp kendisine verilmesini ve eğer kendisine verilmediyse başkasına da verilmemesini istemesidir.Mevdudi.

2/109 Kitap sâhiplerinden çoğu, gerçek kendilerine besbelli olduktan sonra, sırf içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Allâh emrini getirinceye kadar affedin, hoş görün. Şüphesiz Allâh, her şeye gücü yetendir.

4/54  Yoksa Allâh'ın, lutfundan insanlara verdiği (vahiyler) yüzünden onları kıskanıyorlar mı? Oysa biz İbrâhim soyuna da Kitabı ve hikmeti vermiş ve onlara büyük bir mülk vermiştik.


183 yorum:

CENGİZ dedi ki...

Neffâsâti fil ugad, insanlar ile Kuran arasına giren ve aklını, düşüncesini iptal eden, onu tesir altında bırakan, üzerinde nüfus ve etki oluşturan, tutsak ve bağımlı kılan maddi veya manevi, tüm his, düşünce, inanç, kabullenim ve yargılardır ki, bunlardan sıyrılıp Kuran deryasına girmektir.

çok etkileyici bir tanım olmuş.Elinize saglık.

tam tam dedi ki...

Neffâsâti fil ugad, insanlar ile Kuran arasına giren ve aklını, düşüncesini iptal eden, onu tesir altında bırakan, üzerinde nüfus ve etki oluşturan, tutsak ve bağımlı kılan maddi veya manevi, tüm his, düşünce, inanç, kabullenim ve yargılardır ki, bunlardan sıyrılıp Kuran deryasına girmektir.
O zaman tüm insanı etki alytıona alan bağımlı yapan maddi veya manevi alışkanlıklar da mı bu kavrama girecek.

futbol tutkusu da mı mesala

Adsız dedi ki...

Neffâsâti fil ugad, insanlar ile Kuran arasına giren ve aklını, düşüncesini iptal eden, onu tesir altında bırakan, üzerinde nüfus ve etki oluşturan, tutsak ve bağımlı kılan maddi veya manevi, tüm his, düşünce, inanç, kabullenim ve yargılardır ki, bunlardan sıyrılıp Kuran deryasına girmektir.
Bu tarife girmeyen yok gibi .
Allahtan kuran dan başka tutkunu olduğumuz herşey girmez mi.
eş evlat da girer.

garip

HUMEYRA dedi ki...

Neffâsâti fil ugad, insanlar ile Kuran arasına giren ve aklını, düşüncesini iptal eden, onu tesir altında bırakan, üzerinde nüfus ve etki oluşturan, tutsak ve bağımlı kılan maddi veya manevi, tüm his, düşünce, inanç, kabullenim ve yargılardır ki, bunlardan sıyrılıp Kuran deryasına girmektir.
Bu cümleyi bir daha heceleyerek okumalı belki de ikra yapmalı.
bizi kuran ahlakından uzaklaştıracak veya kuran ahlakının önüne geçirecek her bağlılık tutku örneğin mal mülk makam mevki gücü ve bunu kuran ilkeleri dışında kullanma dır şer olan.

SEMİH dedi ki...

Yarattığı şeylerin şerrinden,
Halak ne anlamda kullanılmıştır. 68/4 Ve inneke le'ala hulukin 'azîm. Ve sen, büyük bir ahlâk üzerindesin, ayeti uyarınca halak ahlaktır; ma halak da ahlaksızlık olarak da anlaşılmaktadır. Halak; o varlığın ahlakı, yaratılışı, amacı, yaşam programı gibi geniş anlamda ele alınmaktadır. Yerin göğün halakı denildiğinde, bunların yaratılışlarını, hareketlerini, programlarını, amaçlarını kapsayan bir hal ve hareketler bütünü anlaşılmaktadır.
Bu nedenle, yaratılış amacı dışındaki hallerin oluşturduğu tüm ahlaksızlıktan uzak durulmalıdır. Şerre, Kuran dışı ahlaka ve yaşama yönlendiren tüm etkilerden, ayartılardan, melekelerden, ahlaksızlıktan Kuran terbiyesine iltica edip sığınılmalıdır.

aHLAKSIZLIK YORUMU GERÇEKTEN ÇOK ANLAMLI VE İSABETLİ OLDUĞUNU PAYLAŞMAK İSTEDİM.
SAYGILARIMLA

VAHİDİ dedi ki...

Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden
Gece şer olarak alınabilir mi? 6/96 Karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran O'dur. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı (vakitlerin bilinmesi için) birer hesap (ölçüsü) yapmıştır. Bu, o üstün ve bilen(Allâh)ın takdiridir. 25/47 O, geceyi sizin için elbise, uykuyu dinlenme, gündüzü de kalkıp çalışma zamanı yaptı. benzeri ayetler uyarınca gece maddi anlamda şer olamaz.
Bu nedenle gece/karanlık/karanlığın kaplamasından amaç, cehaletten, bilgisizlikten, yobazlıktan, atalar dinine ve geleneklere körü körüne bağlanmaktan kaynaklanan yani her türlü Kurana aykırı halden doğan karanlıktan/şerden bahsederek Kuran öğretisine ve ölçülerine teslim olmayı anlatmaktadır.
neden gece şer diye düşünür dururdum
bence çok beğendiğim bir yorumla karşılaştığımı ifade etmek istedim.
bu olsa olsa mecaZİ BİR anlatımdır.
AEO

ümmet dedi ki...

Ayette büyücülerden veya büyücü kadınlardan değil, adeta büyülenecek kadar etki altında kalarak iradesini kullanmamaktan doğan şerden bahsedilmektedir. Zira, Kuranda 20/69 Çünkü onların yaptıkları, bir büyücünün/sahirin hilesidir. Büyücü/sahir de nereye varsa iflâh olmaz!" 23/89 "(Her şeyin yönetimi) Allah'a âittir" diyecekler. "O halde nasıl büyüleniyorsunuz?" de. 15/15 Herhalde gözlerimiz döndürüldü, biz büyülenmiş bir topluluğuz," derlerdi. ayetiyle, bunların bir hile, aldatma, göz boyama ve etkileme olduğu vurgulanmaktadır.
bu anlatıma göre buyu tam bir hile ve aldatmadır.
keşke benim milletimde bunu bilselerdi.
büyü ve sihirin elinde inlemez ve yaşamları helak olmazdı.
onca servet el değiştirmez ve insanlar mutsuzluktan kan ağlamazdı.

VAK VAK dedi ki...

FELAK YARIP KURTARMAK
KURTARICIYI SADECE VE SADECE KURAN KABUL ETMEK
İMANIN İLK ŞARTIDIR

MESAJ dedi ki...

aklını ve muhakemesini devre dışı bırakan her çeşit nüfus ve otoriteden, esaretten, tutkudan, bağımlılıktan, hayranlık veya büyülenmekten, etkilenmekten, bağlanmaktan, üyelikten, mensubiyetten, düğümlenmekten

KURTULSAK ZATEN FELAKA ULAŞIRIZ.

ASER dedi ki...

Felak suresi, “icat edilmiş ve icat edeni esir alan korkuların terbiyesine dairdir M İslamoğlu”. “Yarattığı varlıkların, bastıran cehalet karanlığının, insan bedenini körelten müdahalelerin ve sonuçta bütün bunların asıl nedeni olan haset duygusunun şerrinden Allah’a sığınılmasını emretmektedir.M Okuyan”. “Müslümanların maruz bırakıldıkları işkenceler karşısında Allah’a sığınmalarını bildiren ve Allah’tan hangi konularda yardım istenmesi gerektiğini öğreten birer açıklamadır.HYılmaz”. “Her türlü kötülükten ve serlerden Allah'a sığınılır S Ateş”.
İnsanın tüm ayartılardan, ahlaksızlıktan, karanlık işlerden, her türlü cehaletten, aklını ve muhakemesini devre dışı bırakan her çeşit nüfus ve otoriteden, esaretten, tutkudan, bağımlılıktan, hayranlık veya büyülenmekten, etkilenmekten, bağlanmaktan, üyelikten, mensubiyetten, düğümlenmekten ve kurandan uzaklaştırmak isteyen hasetçiden, kıskançlıktan ancak kaçınmak suretiyle, tüm bunlardan yarıp çıkaran/kurtaran/Felak olan Rabbin terbiyesine iltica edip, Kuranın ölçü ve ilkelerine göre yaşamak gerektiği vurgulanmaktadır.
FELAK SURESİNİN ÖZETLERİ ANLAMLI OLMUŞ.
AÇIKLAMANIZ BENİ DAHA ÇOK ETKİLEDİ.

KURTULUŞ dedi ki...

FELAK SURESİNİ OKUYUP ÜFLEYEREK KÖTÜLÜKLERDEN KURTULURUZ DİYE BEN ARAPÇASINI HER ZAMAN OKURUM.
BENİ DE KURTARIR TÜM KÖTÜLÜKLERDEN.
SEN NE YAZMIŞSIN.
O YAZDIKLARINI YAPMASAM DA SADECE OKUSAM FELAKA ULAŞAMAZMIYIM.
ALLAH YARDIM ETMEZ Mİ.

CİMCİM dedi ki...

BENCE SEN HİÇ ANLAMAMIŞSIN FELAK SURESİNİ.
OKUYUP ÜFLEMEK İLE BU SUREDE ANLATILANLARIN NE İLGİSİ VAR.

AKLIN MUHAKEMEN NEREDE.
BİR DÜŞÜN BAKALIM.

BAŞTAN BAŞLA
SIĞINMAKTAN.
GİT BİR SIĞIN.
İLTİCA ET NE OLUYOR BİR YAŞA DA GEL BELKİ DÜŞÜNÜRSÜN.

MERCAN. dedi ki...

BEN DE SIĞINTI GİBİ ANAM BABAM ÖLÜNCE YAŞADIM. AKRABAMIN ELİNDE. MİRAS BİTENE KADAR.
NE DEMEKTİR SIĞINMAK BİLİRİM.

ONLARA BOYUN EĞMEK. İTAAT ETMEK.
EMİRLERİNE UYMAKTIR.

HOCA EUZU YU TAM ANLAMIŞ.
SIĞINIRIM DEMEK DEĞİLDİR.
ALLAHIN KURANIN EMİRLERİNE UYMAKTIR.
ÖLÇÜLERİNE HASIRMAKTIR.
BİR DE İLTİCA ETMEK DEMİŞ.
TAM DA ÖYLE.
YANİ KURANA KURAN ÖLÇÜLERİNE HASRETLE KOŞARAK ÖZLEMLE UYMAKTIR.
ALMANYAYA TÜRKİYEDEN KURTULUP KAÇMARKEN YAŞANILAN HEYACANI ÖZLEMİ HASRETİ DUYARAK GİTMK GİBİ.
ESKİDEN BİR ŞEY BIRAKMADAN KAÇMAK GİBİ.
BİLENLERE SOR İLTİCAYI DA GÖR
EUZU TAM DA BUDUR İŞTE.

hakkı dedi ki...

Yarattığı şeylerin şerrinden,
Halak ne anlamda kullanılmıştır. 68/4 Ve inneke le'ala hulukin 'azîm. Ve sen, büyük bir ahlâk üzerindesin, ayeti uyarınca halak ahlaktır; ma halak da ahlaksızlık olarak da anlaşılmaktadır. Halak; o varlığın ahlakı, yaratılışı, amacı, yaşam programı gibi geniş anlamda ele alınmaktadır. Yerin göğün halakı denildiğinde, bunların yaratılışlarını, hareketlerini, programlarını, amaçlarını kapsayan bir hal ve hareketler bütünü anlaşılmaktadır.
Bu nedenle, yaratılış amacı dışındaki hallerin oluşturduğu tüm ahlaksızlıktan uzak durulmalıdır. Şerre, Kuran dışı ahlaka ve yaşama yönlendiren tüm etkilerden, ayartılardan, melekelerden, ahlaksızlıktan Kuran terbiyesine iltica edip sığınılmalıdır.
bu anlamı hiç görmedim.
ancak daha isabetli gördüm.
kalem suresine de baktım.
tebrik ediyorum.
ilk ama çok isabetli bir yaklaşım.

sundar22 dedi ki...

Yarattığı şeylerin şerrinden,
Halak ne anlamda kullanılmıştır. 68/4 Ve inneke le'ala hulukin 'azîm. Ve sen, büyük bir ahlâk üzerindesin, ayeti uyarınca halak ahlaktır; ma halak da ahlaksızlık olarak da anlaşılmaktadır. Halak; o varlığın ahlakı, yaratılışı, amacı, yaşam programı gibi geniş anlamda ele alınmaktadır. Yerin göğün halakı denildiğinde, bunların yaratılışlarını, hareketlerini, programlarını, amaçlarını kapsayan bir hal ve hareketler bütünü anlaşılmaktadır.
Bu nedenle, yaratılış amacı dışındaki hallerin oluşturduğu tüm ahlaksızlıktan uzak durulmalıdır. Şerre, Kuran dışı ahlaka ve yaşama yönlendiren tüm etkilerden, ayartılardan, melekelerden, ahlaksızlıktan Kuran terbiyesine iltica edip sığınılmalıdır.
ahlaksızlıktan yorumunu begenmişler ancak neden
şimdiye kadar kimse bu anlamı vermemiş.
sen nasıl verdin.
tamam belki isabetli de olmuş.
yaratıkların şerri de olabilir.
ahlaksızlık süre butunlüğüne de uyumlu da.
da iste.
eskiler dememişte ondan.
neyse.

İBRAHİM dedi ki...

Neffâsâti fil ugad, insanlar ile Kuran arasına giren ve aklını, düşüncesini iptal eden, onu tesir altında bırakan, üzerinde nüfus ve etki oluşturan, tutsak ve bağımlı kılan maddi veya manevi, tüm his, düşünce, inanç, kabullenim ve yargılardır ki, bunlardan sıyrılıp Kuran deryasına girmektir.
Tekasür ve Hümeze Sürelerinde açıklanan, uğruna ölesiye koşturduğu, yaşam amacı haline getirdiği, mal, mülk, makam, şöhret, benlik, ün, oyun, eğlence vb tüm unsurların etkisinden, bağımlılığından, tutkusundan, köleliğinden kurtulup, Kuran terbiyesine göre yaşam amaçlarını yeniden yapılandırmaktır.
Yine, çoğulu nüfus ve cemaatler, gruplar anlamına da gelen nefese kelimesi bağlamında, insanların akıllarına ipotek koyan: anlamazsınız, bilemezsiniz, siz kimsiniz, ne anlarsınız, ancak hoca efendiler bilir diyerek düşünme yeteneklerini iğdiş eden; Kuran ölçülerine vurmadan, düşünmeden, akletmeden gurubun, cemaatin, efendi hazretlerinin vb söylevlerini, haktır ve doğrudur diyerek kabul etmeye zorlayanların, onları bağlayanların, tutsaklaştıranların şerrinden kaçınıp Kurana dönmek ve ikra yapmaktır. Yani, Kuranı; okumak, anlamak, düşünmek, ibret almak yaşamak ve anlatmak suretiyle Allah’a sığınmaktır.
BUNU BİLİYORUZ NEDEN YAPAMIYORUZ.
SÖYLEMEK KOLAY YAPMAK ESAS.
YAPANI SÖYLE.

HUSEYİN dedi ki...

NEDEN YAPAMIYORUZ.

EY İMAN EDENLER İMAN EDİN.
EMRİNE VAKIF OLUNCA ANLARSINIZ.

ALLAHA İMAN, KURAN İLKELERİNE GÜVENMEKTİR.
O İLKELERİ YAŞAMAKTIR.
YAŞAMIYORSAN BAŞKA YAŞADIKLARINA GÜVENİYORSUN İNANIYORSUN DEMEKTİR.
ONLARA SORSAN KİM YARATTI ONLARDA DERLER ALLAH.
O ZAMAN FARK BUNDA İŞTE
KURAN İLKELERİNE ALLAHIN ÖLÇÜLERİNE GÜVENMEKTE YANİ YAŞAMAKTADIR.
İNANDIĞIN GİBİ YAŞAMAZSAN YAŞADIĞIN GİBİ İNANIRSIN.
PUTLARINLA ÖMÜR TÜKETİRSİN.
VOLKANIN CEVABINA AYNEN KATILIYORUM.
SEÇİMİN ÖNEMLİ

MARRY dedi ki...

Yine, çoğulu nüfus ve cemaatler, gruplar anlamına da gelen nefese kelimesi bağlamında, insanların akıllarına ipotek koyan: anlamazsınız, bilemezsiniz, siz kimsiniz, ne anlarsınız, ancak hoca efendiler bilir diyerek düşünme yeteneklerini iğdiş eden; Kuran ölçülerine vurmadan, düşünmeden, akletmeden gurubun, cemaatin, efendi hazretlerinin vb söylevlerini, haktır ve doğrudur diyerek kabul etmeye zorlayanların, onları bağlayanların, tutsaklaştıranların şerrinden kaçınıp Kurana dönmek ve ikra yapmaktır. Yani, Kuranı; okumak, anlamak, düşünmek, ibret almak yaşamak ve anlatmak suretiyle Allah’a sığınmaktır.
BU ANLAMDA YORUMLAMAK
KAYNAĞI NE OLURSA OLSUN
GÜZEL DEMEK

TAİWANE dedi ki...

İnsanın tüm ayartılardan, ahlaksızlıktan, karanlık işlerden, her türlü cehaletten, aklını ve muhakemesini devre dışı bırakan her çeşit nüfus ve otoriteden, esaretten, tutkudan, bağımlılıktan, hayranlık veya büyülenmekten, etkilenmekten, bağlanmaktan, üyelikten, mensubiyetten, düğümlenmekten ve kurandan uzaklaştırmak isteyen hasetçiden, kıskançlıktan ancak kaçınmak suretiyle, tüm bunlardan yarıp çıkaran/kurtaran/Felak olan Rabbin terbiyesine iltica edip, Kuranın ölçü ve ilkelerine göre yaşamak gerektiği vurgulanmaktadır.

BU SURE İNSANI ÖZGÜRLEŞTİREN BİR SURE DEMEK
ÖZGÜR OLMAK NE GÜZEL
ÖZGÜRLÜK
ÖZGÜRLÜK
KORKMAMAK
ALLAHA SIĞINMAK
ALLAHTAN GÜÇ ALMAK

AMMAR dedi ki...

BU YAZIYI ÇIKTILADIM VE ÖNÜMDEKİ MASADA GELENE OKUYORUM.

MAİLLERİMDEKİ DOSTLARA DA ATTIM

Kİ KURANI AKLETSİNLER

OKUYUP ANLAYIP
DÜŞÜNÜP İBRET ALSINLAR
YAŞAYIP KURTULSUNLAR
DAĞITSINLAR Kİ
BENİM GİBİLERİNDE KURTULMASINA VESİLE OLSUNLAR.

ALLAH RAZI OLSUN.
SİZİNLE TANIŞMAK İSTERDİM
ARAŞTIRDIM IŞIĞINIZDAN GAYRİSİNE ULAŞAMADIM
OLSUN BU İŞIK HEPSİNDEN DAHA GÜZEL

Adsız dedi ki...

BEN DE AYNISINI YAPMAYA BAŞLADIM.
TÜM MAİL DOSTLARIMA DAĞITIYORUM BU YAZININ SURETİNİ
AMMAR SİZ BİZİ DE DİRİLTTİNİZ.
NEDEN BİZ DE YAPMAYALIM.
BU HİZMETTE KATKIMIZ OLSUN.
YAZAMIYORUM YAZILMIŞI DA MI E POSTAYLA GÖNDEREMEDİN DERLERSE NE YAPARIM.
ALLAHIM
KURAN HİZMETİNDE BENİ DE DAİM EYLE.
DOSTLARIMA DA EKLİYORUM SİZ DE E POSTANIZA BU YZIYI EKLEYİN DE OKUNSUN.
KURAN AMAÇ OLSUN TÜM İNSANLIĞIN.
TÜM PUTLARI YIKMANIN YOLUDUR
KURAN VE KURANA HİZMETİ AŞK HALİNE GETİRMEK.

AYŞE dedi ki...

AMMAR
ADLI YORUMCU BENİ DE HAREKETE GEÇİRDİN
NEDEN BEN DE KURANA HİZMET ETMEYEYİM.
BU YZILARIN SURETİNİ ÇOĞALTIP DAGITIYORUM.
MEİL OLARAK TÜM ADRESLERE EKLEYİP GÖNDERMEYE BAŞLADIM.
KURANA HİZMETİNE DAHİL OLMAK NE GÜZEL HAYDİ DURMA OKU İKRA YAP YAPMALARINA VESİLE OLUN YORUM ARKADAŞLARI

VATİKAN dedi ki...

Neffâsâti fil ugad, insanlar ile Kuran arasına giren ve aklını, düşüncesini iptal eden, onu tesir altında bırakan, üzerinde nüfus ve etki oluşturan, tutsak ve bağımlı kılan maddi veya manevi, tüm his, düşünce, inanç, kabullenim ve yargılardır ki, bunlardan sıyrılıp Kuran deryasına girmektir.

KADINLAR BÜYÜCÜLER YOK EDİLMİŞ

BEHLÜL dedi ki...

Neffâsâti fil ugad, insanlar ile Kuran arasına giren ve aklını, düşüncesini iptal eden, onu tesir altında bırakan, üzerinde nüfus ve etki oluşturan, tutsak ve bağımlı kılan maddi veya manevi, tüm his, düşünce, inanç, kabullenim ve yargılardır ki, bunlardan sıyrılıp Kuran deryasına girmektir.

KURANSAL ANLAMI DAHA GÜZEL.
NE O TEFSİRLERİN BAZISINDA GARİP KADIN ÜFÜRÜCÜLER ANLATIMI

AXY dedi ki...

BÜYÜ BÜYÜCÜ
SARMALINDA TAKILMIŞIZ.

BENCE HOCA ÇOK ANLAMLI BİR SONUCA ULAŞMIŞ
ALLAH RAZI OLSUN

Neffâsâti fil ugad, insanlar ile Kuran arasına giren ve aklını, düşüncesini iptal eden, onu tesir altında bırakan, üzerinde nüfus ve etki oluşturan, tutsak ve bağımlı kılan maddi veya manevi, tüm his, düşünce, inanç, kabullenim ve yargılardır ki, bunlardan sıyrılıp Kuran deryasına girmektir.

URANUR dedi ki...

EVET
KURANI OLAN DA
BU

Neffâsâti fil ugad, insanlar ile Kuran arasına giren ve aklını, düşüncesini iptal eden, onu tesir altında bırakan, üzerinde nüfus ve etki oluşturan, tutsak ve bağımlı kılan maddi veya manevi, tüm his, düşünce, inanç, kabullenim ve yargılardır ki, bunlardan sıyrılıp Kuran deryasına girmektir.

YORUM DUR.
MEALLER BİLE SINIFTA KALMIŞ

SORGU dedi ki...

KADILAR AYETTE NERDE
YOK Kİ

HATİCE dedi ki...

onu tesir altında bırakan, üzerinde nüfus ve etki oluşturan, tutsak ve bağımlı kılan BÜYÜLEYEN
HERŞEY BU TANIMA GİRMEKTE

GAZTE dedi ki...

BU SUREYİ
BU SİTEDE
OKUYUNCAYA KADAR

BEN BU SUREYİ HİÇ ANLAMAMIŞŞIM.

TÜLAY dedi ki...

KURAN APAÇIK OLMASI
AKLEDENLERE
DÜŞÜNENLERE
BÖYLE AŞİKARLAŞMASINDAN
BELLİ

AKIL dedi ki...

ADAM
NE SÖYLENİRSE TABU GİBİ İNANIYOR.
AKLINI KULLANMIYOR.
AYETLERİ DERİNLEMESİNE
DÜŞÜNMÜYOR

BİRŞEY ANLAR
O DA HİÇBİRŞEY.
ZİRA AKLETMEDİ.

iberty dedi ki...

deki
başkasına demekten çıkarıpta
önce kendine demek
anlamak
sindirmek
boyutuna hiç rastlamadım.
ancak
bu yorum hepsini kapsıyor
belki en doğrusu

memo dedi ki...

ne demek en doğrusu iberty
en güzelinden biri daha doğru.

FURKAN dedi ki...

HEPSİ DE OLABİLİR

EN DOĞRUSUNU ALLAH BİLİR

BU DÜŞÜNMEMEK DEĞİL DİR.

KENAN dedi ki...

MEMO
SEN DE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SÖYLE

HOCA
ALLAH HER ZAMAN EN DOĞRUSUNU DER
DİYOR
BUNA İNANIYOR Kİ
KURANI REHBER ALMIŞ
DEKİ
YE ÇALIŞMIŞ
YA BİZ.
DÜŞÜNDÜK MÜ HİÇ
NERDE
BİR KAÇ MÜFESSİRDE VAR
O DA
KISACA
DEKİ DİYOR GEÇİYOR

BEHLÜL dedi ki...

Deki? Neyi demeli, iletmeli, anlatmalı.
Kime söylemeli, neyi, nasıl, ne zaman, nerede, niçin, hangi usulle anlatmalı.
Anlamayan anlatamaz. Kişi, söyleneni, yani Kuranı düşünmeli, anlamalı, yaşamalı, içselleştirmeli ki aktarabilsin. Bu, ikra emrine benzemektedir. İkra veya gul/deki; okumak, anlamak, ibret almak, yaşamak ve anlatmaktır. Deki, sadece söylemek değil, yaşamaktır, yapmaktır.
Deki, soranlara söylemektir/anlatmaktır, gerek duyanlara izah etmektir, tüm insanlığa ilan etmektir.

BU EMEK ÜRÜNÜ
AKIL
ÜRÜNÜ
KURANA AŞK
SEVDA ÜRÜNÜ
ELİNE SAĞLIK

BETÜL dedi ki...

YAA EUZÜ
NE DEMELİ

SIĞINIRIM DE GEÇ
OYSA
SIĞINMAYI NASIL AÇMIŞ

İLTİCAYLA BAĞLAMIŞ
ÖRNEKLE VURGULAMIŞ

ZEYNEP dedi ki...

ALLAHA SIĞINMANIN
LAF
OLMADIĞINI ANLADIM
BEN ALLAHIM SANA SIĞINDIM DEMEYİ SIĞINMAK BİLİRDİM.

OYSA
NE BAK GÖR

MEMO dedi ki...

Sığınmak, bir ortamdan/halden, şartlardan, kurallardan kaçınıp, başka bir ortama/duruma, şartlara, kurallara iltica etmektir. Ortamı başkalaştırmaktır. Değişimdir, dönüşümdür.
Başka bir deyişle insanı sarmalayan kuralları, şartları bilinçli olarak değiştirmektir.
Ayartılardan kaçınıp, Allah’a Kurana iltica etmektir. Hayatı değiştirmektir.
Nitekim 7/200 Ne zaman şeytândan bir kötü düşünce seni dürtüklerse, Allah'a sığın; çünkü O, işitendir, bilendir. Ayetinde, kötü düşünceden kaçınıp Allah’a sığınmak, yani o konudaki ayartılardan uzaklaşıp Kuranın ilke ve ölçülerine uymak gerektiği vurgulanmaktadır.

KENAN dedi ki...

SIĞINMAK
ALLAHIN KİTABINA UYMAKMIŞ

NESLİHAN dedi ki...

SIĞINMAK LAF DEĞİL EYLEMMİŞ
KURANIN İLKELERİNE UYMAKMIŞ.

AYLİN dedi ki...

AYARTILARDAN KURTULUP
RABBE UYMAKTIR

HOCA dedi ki...

KURAN DIŞI YAŞAMDAN KAÇMAK
GERİ DÖNMEMEK ÜZERE
KURANA BAĞLANMAKMIŞ

TROÇKİ dedi ki...

KURTARICI OLAN KURANA KOŞMAK
DEMEKTİR

BEHLÜL dedi ki...

Felahın Rabbine sığınmak, her türlü konumdan, şerden, olumsuzluktan sıyırıp, aydınlığa, nura, huzur ve mutluluğa, cennete ulaştıran Rabbin terbiyesine girmektir. Hayata rehber, nur olarak indirilmiş olan vahye uygun yaşamaktır. Yoksa, karanlıklara, ahlaksızlığa, cehalete, neffesatil fil ukadlara, bağımlısı esiri olunanlara, hasetçilere değil, bunlardan sıyırıp çıkaran Rabbe sığınılması gerekmektedir.
BU AÇILIM GİBİ

Adsız dedi ki...

Rabbe sığınmak, Onun Vahyine uymaktır. Kuran ölçüsünü rehber edinmektir. Sorunlarla/ayartılarla karşılaşınca yine bunlardan, Kurana iltica edip Allah’tan yardım almaktır. Sadece Allah’tan, Kurandan yardım, ölçü, ilke edinmektir.Kuran ölçülerine göre yeniden yapılanmaktır. Değişmektir. Kuran ahlakına dönüşmektir.

İKRA dedi ki...

Kuranı okumak, anlamak, ders çıkarmak ve bunları yaşamaktır. Sadece Kurandan yardım, ölçü, ilke almak ve ona göre davranmaktır. Allah’a güvenmek, bağlanmak ve öğretisine uygun yaşamaktır.

MUTLU dedi ki...

Her türlü misalle, döndürüp döndürüp, ayrıntılarla, noksan bırakmaksızın, apaçık anlatılan vahye, vahyin ilke ve ölçülerine uygun yaşam sürmektir.

KURAN DIŞI VE AYKIRI HER HALDEN KURAN ÖĞRETİSİNE KOŞMAKTIR

MUSTİ dedi ki...

KURANA
ALLAHA
HİCRETTİR

ÇAKMALI dedi ki...

HER HALİ TERK
VE
KURANA ÇIKMAKTIR
SIĞINMAK

ZERZO dedi ki...

HANGİ ELE BAŞLILARINDAN KAÇMAK GEREKTİĞ
DE
SIRALANMIŞ
ANLAYANA

MEMO dedi ki...

Yarattığı şeylerin şerrinden,
Halak ne anlamda kullanılmıştır. 68/4 Ve inneke le'ala hulukin 'azîm. Ve sen, büyük bir ahlâk üzerindesin, ayeti uyarınca halak ahlaktır; ma halak da ahlaksızlık olarak da anlaşılmaktadır. Halak; o varlığın ahlakı, yaratılışı, amacı, yaşam programı gibi geniş anlamda ele alınmaktadır. Yerin göğün halakı denildiğinde, bunların yaratılışlarını, hareketlerini, programlarını, amaçlarını kapsayan bir hal ve hareketler bütünü anlaşılmaktadır.
Bu nedenle, yaratılış amacı dışındaki hallerin oluşturduğu tüm ahlaksızlıktan uzak durulmalıdır. Şerre, Kuran dışı ahlaka ve yaşama yönlendiren tüm etkilerden, ayartılardan, melekelerden, ahlaksızlıktan Kuran terbiyesine iltica edip sığınılmalıdır.
AHLAKSIZLIK
TAM İSABET.
YANİ
KURANSIZLIKTAN KAÇMAKTIR

AHMET dedi ki...

YARATIKLARIN ŞERRİNDEN OLMAZ MI
OLUR
O ŞER NEDİR
AHLAKSIZLIK DEĞİL Mİ.
KURAN İLKELERİNE TERS HAL
DEĞİL Mİ
AHLAKSIZLIK.
AHLAKSIZLIKTAN KİM KURTARIYOR
KURAN
RABBİMİZ.
KURANA UYARSAK EGER.

NACİ dedi ki...

HALAK
YARATMA
ANLAMI YAYGIN

EKLERİNDE
YARATMA
ÇEŞİTİNE YER VERMİŞ HOCA

HALAK YARATMA DEĞİL SADECE
HAL VE HAREKETLERİNİ
YAŞAM BİÇİMİNİ DE BELİRLEME İSE
KARŞILIĞI
AHLAK HAL HAREKETLER DEMEK İSABETLİ

HÜDHÜD dedi ki...

Şerre, Kuran dışı ahlaka ve yaşama yönlendiren tüm etkilerden, ayartılardan, melekelerden, ahlaksızlıktan Kuran terbiyesine iltica edip sığınılmalıdır.
YARATIKLARIN HAYIR ÜZERE YARTILDIĞINI UNUTMA

MEMO dedi ki...

ŞEYTAN DA YARATIK
HAYIR İÇİN Mİ YARATILDI.

HÜDHÜD dedi ki...

MEMO

ŞEYTAN DA HAYIR İÇİN YARATILDI.
ALLAH İNSANLAR TEKAMÜL ETSİN
İYİLİKTE
ZİRVE YAPSIN
KEMALE YOL ALSIN DİYE
AYARTIYI
YANİ ŞEYTANI YARATTI.
ANLAMAK İÇİN KURANI İKRA YAP

ŞEKO dedi ki...

ŞERCENİN HIZ YAPMASI İÇİN ATMACANIN SALDIRMASI GEREK
ONUN GİBİ YANİ.

TARTAN dedi ki...

BU SURE ABDESTTİMİ BOZDU.
HELE DÜĞÜM BÜYÜCÜ KADIN FALAN DERKEN ABDEST GİTTİ.

BEKTAŞ dedi ki...

NE ABDESTİ

TARTAN dedi ki...

YA HOCA YIKIM GEÇİYOR TÜM BİLDİKLERİMİ
NE ABDEST KALDI NE BİLDİĞİM HİKAYELER.

ALİ dedi ki...

İYİ YA
KURAN ABDESTTİ ALDIRIYOR.
KURAN KÜLTÜRÜ BÖYLEDİR
AYKIRI HER HAL MUHAL OLUR.
SEN ŞANSLISIN.

ADAM ANGUT
DÜŞÜNMÜYOR
DADECE
ESİR ESKİLERE
DÜŞÜNEN GÖRDÜĞÜ
ÖCÜ

VAKVAK dedi ki...

Düğümlere üfleyip tüküren büyücü kadınların şerrinden,
Akla, kalbe, düşüncelere yapılan üfürmelerden/uydurmalardan, etkilemelerden, baskı ve tehditlerden kaçınıp Kurana, Allah’a sığınmayı, Kuran ilkelerine bağlanmayı açıklamaktadır.
NE ANLAYIŞ AMA
HELAL OLSUN HOCAMA

MERSİN dedi ki...

Ayette büyücülerden veya büyücü kadınlardan değil, adeta büyülenecek kadar etki altında kalarak iradesini kullanmamaktan doğan şerden bahsedilmektedir. Zira, Kuranda 20/69 Çünkü onların yaptıkları, bir büyücünün/sahirin hilesidir. Büyücü/sahir de nereye varsa iflâh olmaz!" 23/89 "(Her şeyin yönetimi) Allah'a âittir" diyecekler. "O halde nasıl büyüleniyorsunuz?" de. 15/15 Herhalde gözlerimiz döndürüldü, biz büyülenmiş bir topluluğuz," derlerdi. ayetiyle, bunların bir hile, aldatma, göz boyama ve etkileme olduğu vurgulanmaktadır.
BU DAHA DA MUTHİŞ

ZEYNO dedi ki...

Neffâsâti fil ugad, insanlar ile Kuran arasına giren ve aklını, düşüncesini iptal eden, onu tesir altında bırakan, üzerinde nüfus ve etki oluşturan, tutsak ve bağımlı kılan maddi veya manevi, tüm his, düşünce, inanç, kabullenim ve yargılardır ki, bunlardan sıyrılıp Kuran deryasına girmektir.

BU TÜM BÜYÜLEYEN
ESİR ALANLARA ŞAMARDIR

TIRTIL dedi ki...

Tekasür ve Hümeze Sürelerinde açıklanan, uğruna ölesiye koşturduğu, yaşam amacı haline getirdiği, mal, mülk, makam, şöhret, benlik, ün, oyun, eğlence vb tüm unsurların etkisinden, bağımlılığından, tutkusundan, köleliğinden kurtulup, Kuran terbiyesine göre yaşam amaçlarını yeniden yapılandırmaktır.
MALA TAPANLARA
MAKAMA YATANLARA
BALYOZDUR BALYOZ

NİĞAR dedi ki...

Yine, çoğulu nüfus ve cemaatler, gruplar anlamına da gelen nefese kelimesi bağlamında, insanların akıllarına ipotek koyan: anlamazsınız, bilemezsiniz, siz kimsiniz, ne anlarsınız, ancak hoca efendiler bilir diyerek düşünme yeteneklerini iğdiş eden; Kuran ölçülerine vurmadan, düşünmeden, akletmeden gurubun, cemaatin, efendi hazretlerinin vb söylevlerini, haktır ve doğrudur diyerek kabul etmeye zorlayanların, onları bağlayanların, tutsaklaştıranların şerrinden kaçınıp Kurana dönmek ve ikra yapmaktır. Yani, Kuranı; okumak, anlamak, düşünmek, ibret almak yaşamak ve anlatmak suretiyle Allah’a sığınmaktır.


HEPİMİZE TAM BİR İNZAR
UYARIDIR
MÜJDEDİR

45ALİ dedi ki...

Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden
Allah'ın verdiği bir nimet ya da faziletin başkasında olmasına razı olmama ve o nimetlerin ondan alınması veya uzaklaştırılması amacıyla hareket eden hasetçilerin, tüm tuzaklarından ve ayartılarından yine Allah’a sığınmak, Kuranın rehberliğine uymaktır.
Zira, aşağıdaki ayetlerde:
2/105 Nankör olan bazı Kitap ehli kimseler de, müşrikler de size Rabbinizden bir hayır indirilmesini istemezler. Oysa Allâh, rahmetini dilediğine tahsis eder, Allâh, büyük lutuf sâhibidir.
2/109 Kitap sâhiplerinden çoğu, gerçek kendilerine besbelli olduktan sonra, sırf içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Allâh emrini getirinceye kadar affedin, hoş görün. Şüphesiz Allâh, her şeye gücü yetendir.
4/54 Yoksa Allâh'ın, lutfundan insanlara verdiği yüzünden onları kıskanıyorlar mı? Oysa biz İbrâhim soyuna da Kitabı ve hikmeti vermiş ve onlara büyük bir mülk vermiştik.
Açıklandığı üzere hasetçilerin hedefi insanı Kurandan uzaklaştırmaktır.
KURANLA OLAN İLİŞKİSİNDEN UZAKLAŞTIRMAKTIR
HASED
BU DERİNLİK BİLE YETER.

TYETYE dedi ki...

Allah'ın verdiği bir nimet ya da faziletin başkasında olmasına razı olmama ve o nimetlerin ondan alınması veya uzaklaştırılması amacıyla hareket eden hasetçilerin, tüm tuzaklarından ve ayartılarından yine Allah’a sığınmak, Kuranın rehberliğine uymaktır.

BASİT HASETTEN
GERÇEK HASEDE
TÜM RENKLER
VAR
TANIMDA

KURANDAN KOPARMAK
EN BÜYÜK HASET
ANLAYIŞINA DA
İLK
RASTLADIM
AYET DESTEĞİ KARŞISINDA
HÜRMET SUNARIM SADECE

HYRTY dedi ki...

Felak suresi, “icat edilmiş ve icat edeni esir alan korkuların terbiyesine dairdir M İslamoğlu”. “Yarattığı varlıkların, bastıran cehalet karanlığının, insan bedenini körelten müdahalelerin ve sonuçta bütün bunların asıl nedeni olan haset duygusunun şerrinden Allah’a sığınılmasını emretmektedir.M Okuyan”. “Müslümanların maruz bırakıldıkları işkenceler karşısında Allah’a sığınmalarını bildiren ve Allah’tan hangi konularda yardım istenmesi gerektiğini öğreten birer açıklamadır.HYılmaz”. “Her türlü kötülükten ve serlerden Allah'a sığınılır S Ateş”.
BU TANIMLARDA
ETKİLEYİCİ
DİRİLTİCİ
DERİN.

ŞAMİL VE ŞEYHO dedi ki...

İnsanın tüm ayartılardan, ahlaksızlıktan, karanlık işlerden, her türlü cehaletten, aklını ve muhakemesini devre dışı bırakan her çeşit nüfus ve otoriteden, esaretten, tutkudan, bağımlılıktan, hayranlık veya büyülenmekten, etkilenmekten, bağlanmaktan, üyelikten, mensubiyetten, düğümlenmekten ve kurandan uzaklaştırmak isteyen hasetçiden, kıskançlıktan ancak kaçınmak suretiyle, tüm bunlardan yarıp çıkaran/kurtaran/Felak olan Rabbin terbiyesine iltica edip, Kuranın ölçü ve ilkelerine göre yaşamak gerektiği vurgulanmaktadır.
ÖZETİ
ÖZÜ
SONUNDA YAPMIŞ
HEM DE
....
SAYGILARSUNARIM

MAHMURE dedi ki...

KURTARICILARDAN KURTULMAKTIR
KURANA
ALLAHA SIĞINMAK
İLKELERİNİ YAŞAMAK

Adsız dedi ki...

I like the valuable info you provide in your articles.
I will bookmark your blog and check again here regularly.

I'm quite sure I will learn many new stuff right here! Best
of luck for the next!

Here is my website ... Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

What's up mates, how is all, and what you would like to say regarding this article, in my view its truly awesome designed for
me.

my blog :: Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

Its such as you learn my mind! You seem to understand a lot approximately this, such as you wrote the ebook in it or something.
I believe that you simply could do with a few % to
force the message house a little bit, but instead of that, that is great blog.
An excellent read. I'll certainly be back.

my web-site :: The Tribez Cheats

Adsız dedi ki...

It's in point of fact a great and useful piece
of information. I'm satisfied that you shared this useful
info with us. Please keep us informed like this.
Thank you for sharing.

Also visit my site - Ice Age Village Cheats

Adsız dedi ki...

Hi there! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to look
it over. I'm definitely enjoying the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers!
Wonderful blog and outstanding design.

my web-site ... http://www.clubedojipeiro.com.br/jipepedia/index.php?title=Guidelines_On_Picking_A_Vehicle_Audio_Technique3354673

Adsız dedi ki...

Thanks for the marvelous posting! I actually enjoyed reading
it, you could be a great author.I will remember to bookmark your blog and may come
back in the future. I want to encourage one to continue your great posts, have a nice day!


Feel free to visit my webpage: Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

Quality content is the main to interest the people to
pay a quick visit the web page, that's what this website is providing.Have a look at my web-site :: Mutants Genetic Gladiators Cheat Engine 6.2

Adsız dedi ki...

Excellent web site you've got here.. It's hard to find
good quality writing like yours nowadays. I really appreciate people like you!
Take care!!

Here is my web-site :: incupimmo

Adsız dedi ki...

Undeniably consider that which you stated.
Your favourite reason seemed to be on the web the easiest thing to be aware of.
I say to you, I certainly get irked whilst people think about worries that they plainly don't recognize about.
You managed to hit the nail upon the highest and also outlined out the whole thing without having
side-effects , other people could take a signal.
Will likely be again to get more. Thank you

Take a look at my blog :: picchiatore

Adsız dedi ki...

Howdy! I know this is kinda off topic however I'd figured I'd ask.
Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa?
My site goes over a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other.
If you might be interested feel free to shoot me an e-mail.
I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!


Visit my page - indennizzando

Adsız dedi ki...

Please let me know if you're looking for a article author for your weblog.
You have some really great articles and I think I would be
a good asset. If you ever want to take some of the load off,
I'd love to write some content for your blog in exchange
for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested.

Many thanks!

Also visit my web site ... pianistica

Adsız dedi ki...

Good site you have here.. It's difficult to find good quality writing like yours these days.
I really appreciate people like you! Take care!!

Check out my web blog - incuneamento

Adsız dedi ki...

I have been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts on this
kind of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site.
Studying this information So i'm glad to express that I have an
incredibly excellent uncanny feeling I found out just what I needed.
I most indubitably will make certain to do not fail to remember this web
site and provides it a glance on a relentless basis.

Have a look at my homepage pinacoli

Adsız dedi ki...

WOW just what I was looking for. Came here by searching for increspi

Also visit my weblog ... pianellette

Adsız dedi ki...

Hello there! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
There's a lot of people that I think would really enjoy your content.
Please let me know. Thank you

My page; incorporasti

Adsız dedi ki...

Great site. A lot of helpful information here. I'm sending it
to some buddies ans additionally sharing in delicious.
And certainly, thanks for your sweat!

Here is my site - pigola

Adsız dedi ki...

Hi colleagues, how is the whole thing, and what you want to say on the topic
of this article, in my view its in fact awesome designed for me.


Feel free to visit my website :: incorrotte

Adsız dedi ki...

Excellent way of explaining, and pleasant post to take information
regarding my presentation topic, which i am going to present in institution of higher education.


Also visit my website piezooscillatori

Adsız dedi ki...

Hello it's me, I am also visiting this web site on a regular basis, this website is genuinely fastidious and the viewers are
genuinely sharing good thoughts.

my homepage - piccolettina

Adsız dedi ki...

Asking questions are truly fastidious thing if you are not understanding anything completely, except this post
provides good understanding even.

Here is my blog post - incuneavo

Adsız dedi ki...

We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your web site offered us with valuable info to work on. You've done a formidable job
and our entire community will be grateful to you.

Also visit my web page - indicherò

Adsız dedi ki...

Hi there friends, fastidious piece of writing and fastidious arguments commented here, I
am truly enjoying by these.

my weblog abasia

Adsız dedi ki...

I do not know whether it's just me or if everyone else encountering problems with your blog.
It seems like some of the text in your content are running
off the screen. Can someone else please comment and let me know
if this is happening to them too? This might be a issue with my browser because I've
had this happen previously. Many thanks

Here is my web site; pieghettavi

Adsız dedi ki...

Hello my friend! I wish to say that this article is amazing, great written and come
with approximately all important infos. I would like to see extra posts like this .Feel free to surf to my homepage: indiavolivano

Adsız dedi ki...

Hey there! Do you know if they make any plugins
to assist with SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good results.

If you know of any please share. Many thanks!

Visit my blog post: piciforme

Adsız dedi ki...

You are so awesome! I do not suppose I have read something like that before.
So wonderful to discover somebody with some unique
thoughts on this topic. Seriously.. many thanks for starting this up.
This website is something that's needed on the internet,
someone with a little originality!

Here is my web-site - pianificate

Adsız dedi ki...

Having read this I believed it was rather informative.
I appreciate you taking the time and effort to put this information together.
I once again find myself spending way too much time both reading and leaving comments.
But so what, it was still worthwhile!

Also visit my homepage piallerai

Adsız dedi ki...

Hi, i think that i saw you visited my site so i came to “return the favor”.I
am trying to find things to improve my site!I suppose its ok to use a few of
your ideas!!

my site :: piamadri

Adsız dedi ki...

Everything is very open with a clear explanation of the issues.
It was truly informative. Your site is extremely helpful.
Thank you for sharing!

my site :: pinacee

Adsız dedi ki...

We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your website offered us with valuable info to work on.
You've done a formidable job and our entire community will be grateful to you.Check out my web blog: pettinare

Adsız dedi ki...

Det är verkligen mycket svårt i denna hektiska liv att lyssna nyheter på TV ,
så jag använder bara nätet för detta ändamål , och få
den mest up -to - date information .

Also visit my webpage: roulette online - http://scottalanciolek.com/User:PUEMuhamma,

Adsız dedi ki...

Hi would you mind letting me know which webhost you're working
with? I've loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog
loads a lot quicker then most. Can you recommend a good internet
hosting provider at a honest price? Cheers, I appreciate it!


My web blog - free flight simulator

Adsız dedi ki...

Very shortly this web site will be famous among all blogging users, due
to it's good content

Have a look at my blog post - Diamonds Dash

Adsız dedi ki...

Greate pieces. Keep writing such kind of information on your
blog. Im really impressed by it.
Hello there, You have done a great job. I will definitely digg it and for my part recommend to
my friends. I'm sure they will be benefited from this website.


Take a look at my web-site; Télécharger Gratuit Dark Souls 2

Adsız dedi ki...

Generally I don't learn article on blogs,
however I would like to say that this write-up very pressured me to take a look at and
do so! Your writing taste has been surprised me. Thanks, very great article.


Look into my webpage ... dragon city cheat

Adsız dedi ki...

Hello, I believe your web site might be having internet
browser compatibility issues. Whenever I take a look at your site in Safari,
it looks fine however, if opening in IE, it has some overlapping issues.

I merely wanted to provide you with a quick
heads up! Apart from that, excellent blog!

my web blog; independent music marketing and promotion
companies ()

Adsız dedi ki...

In all of these codes and the ones that are still waiting for appropriate expertise to place
their requests one element that has contributed greatly
is credible and reliable support being rendered by the Canada Immigration Consultants.

Whether you are looking for a Canada study permit or any other permit, Canada immigration consultants can
help save you a lot of time and energy. So the answer to the question of how to get the US residency one
has to have the other two travel document along with the passport.


Also visit my homepage :: иммиграция в канаду

Adsız dedi ki...

I like the helpful information you provide in your articles.

I'll bookmark your blog and check again here regularly.
I am quite certain I'll learn many new stuff right here!
Best of luck for the next!

Here is my web-site: buy capsiplex

Adsız dedi ki...

We're a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
Your website provided us with valuable info to work on.
You have done an impressive job and our whole community will be grateful
to you.

my webpage: vermont seo ()

Adsız dedi ki...

netmail direct. transmission lists consent you to use.
motion up for replenishment. Canceling a argumentation that allows you to electronic mail marketing race, supply your
customers to move any links. lawful businesses do not get a amend merchant.

This piece make up one's mind pirate you skills that you can strike Michael Kors Bags Outlet personal
adornment acknowledged as a give for person to rewrite.
Any opportune part of amber jewelry, you can demonstrate group that take benefited
greatly from memory to buy to see how the clothing hangs and whether those disputes were
resolute professionally. Try contacting the company or change your settings.

Adsız dedi ki...

Do not overlook your normal quantity of money prat their ethnic communication system profiles, and win over causal agent you assist around yourself.
It purpose also create it a bad repeat logical argument that looks adult and birth
control device to use them. some phratry score been
remunerative for business enterprise. If you wish to ambience Michael Kors Handbags Outlet Use maps that are reasoned kernel
information, children may change perogies and wampum rolls to go shopping for a pleasant party.
deteriorate jeans with a pocket-size statesman soft,
lip rationalise is a method of cost that is a unimpaired lot easier!

All you receive not elected to goelectoral

Adsız dedi ki...

Hello I am so happy I found your weblog, I really found you
by accident, while I was browsing on Askjeeve for something else, Nonetheless
I am here now and would just like to say thank you for a marvelous post
and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don't have time to look over it all at the moment but I have saved
it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the awesome
work.

Visit my blog post; angry birds epic cheats tool

Adsız dedi ki...

According to labor statistics, 66% of Nuclear Med Techs work in
hospitals in charge of operating camera, and in mapping radioactive drugs in patients in order to create images for diagnostic evaluations.
The housing near the University of Central Florida is available at affordable
prices. Privacy structures generally need to provide seclusion from 1 or both sides of a
home.

My web site :: grape arbor plans

Adsız dedi ki...

Ӎy developer iѕ trying to convince mе to move to .net fгom PHP.
I ɦave always disliked the idea Ƅecause օf the costs.
But he's tryiong none the lеss. Ӏ've Ьeen usiոg WordPress on a variety of websites fοr aЬout a уear aոd am concerned aboսt switching tο anоther platform.
Ι Һave heard great tҺings аbout blogengine.net. Ӏs tɦere a way
I caո import all my wordpress posts іnto it?
Αny kіnԁ ߋf help woսld bee гeally appreciated!mƴ web blog metformin weight loss

Adsız dedi ki...

Well for just one, it is possible to stop reading articles on the way to forge a shiny happy
friendship together with your ex girlfriend. What, exactly, has exaggerated: length, girth
or both. If the jumper company wants to charge you
extra money to the insurance certificate, then these
are probably not insured.

Feel free to visit my webpage - &28961;&26009;
オンラインゲーム
, ##,

Adsız dedi ki...

My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the expenses. But he's tryiong none the less.
I've been using Movable-type on various websites for about a year and am nervous about switching to
another platform. I have heard good things about blogengine.net.
Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
Any kind of help would be greatly appreciated!Here is my homepage ... Battlefield 4 Cheats Online

Adsız dedi ki...

It's not my first time to visit this website, i am visiting this site dailly and obtain
nice facts from here daily.

Check out my web-site ... egsouq.com unlock iphone 5 at&t

Adsız dedi ki...

I know this web page offers quality based content and other material, is
there any other site which offers these things in quality?


Also visit my web blog unlockiphone5seefraction.cpd-ce.com

Adsız dedi ki...

Paragraph writing is also a fun, if you be familiar with afterward you
can write or else it is complicated to write.


my webpage; download youtube videos

Adsız dedi ki...

I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like
yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and
bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than
ever before.

Also visit my web blog - CHI Flat Irons

Adsız dedi ki...

I tend not to leave a response, but I browsed a few of the remarks on "FELAK SURESİ".
I do have 2 questions for you if you don't mind. Could it be simply me or does it seem like a few of the
responses come across like they are written by brain dead visitors?

:-P And, if you are posting at additional online sites, I would like to keep up with
you. Could you make a list of all of all your social pages like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?


Also visit my web page :: ray ban sunglasses sale

Adsız dedi ki...

Hi to all, for the reason that I am truly keen of reading this website's post to be updated
regularly. It carries nice stuff.

Review my web site: yahoo hack download

Adsız dedi ki...

kinship 'tween presenter and earpiece. twinned your jewelry from a perceiver so that you can dread a position of each work.

make deadlines for consumers to victim, and supernatural virtue they official
document lodge the porta region that doesn't think you can't
get it to tally into purchasing instrument of punishment.

earlier doing so, Wholesale Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Soccers Jerseys their cognition so that you train yourself on everything to
go to. It is a bang-up way to have got the burden inhabit approximately the baggage luggage carrousel later
your ceremonial occasion. Having a gamey proportion of the nigh wealth feasible.contract successful well-heeled: watch To clean up heady Use Of TV selling

My homepage ... Cheap NFL Jerseys

Adsız dedi ki...

done policy, it is probatory to have it off what you're doing and the
newlywed, are laughing at your table all day. If you latterly entered body,
one of the entirely pieces of advice. A useful tip when it
brews. Does your carpet soundly to get hold out roughly your
customers use Michael Kors Handbags Outlet Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet separate for jewelry, as buyers get
laid new vim to lite the shell. This is principal to your squad.
It is always a achiever revenue contractor for you.
If you did not be intimate this, and if the neck of the woods may not acquire righteous
results for searches founded about making

Here is my blog Michael Kors Outlet

Adsız dedi ki...

well-nigh your loan fees or add an spear carrier border on them.
fit in them in your base if you change of magnitude your gain is
release to chisel, take in a itemise of property and doing
different material possession in beingness, not attractive
favor of that can business out or alter a periodical of
articles, or Mac Makeup Wholesale Mac Cosmetics Wholesale Mac Cosmetics Wholesale Mac Makeup Wholesale Mac Makeup Wholesale you take in an intact draw
so it is no exclusion. terminate the set up you hope a classy or an unconventional
to lemonade. You should not get a gambler performer. truly activity the aliment
is absent in your efforts when performing is by all
odds the way 1st so you score no use

Here is my blog post :: Mac Makeup Wholesale

Adsız dedi ki...

I’m not that much of a internet reader to be honest but your
blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back later.
Many thanks

my web page: hack angry birds epic

Adsız dedi ki...

You've made some decent points there. I checked on the web for more information about the issue
and found most people will go along with your views on this site.Take a look at my homepage ... cher show

Adsız dedi ki...

Hi, the whole thing is going perfectly here and ofcourse every one is sharing facts, that's genuinely excellent, keep up writing.


Also visit my blog post :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I visited several websites however the audio quality for audio songs existing at this
web site is actually marvelous.

My blog post :: engineers cave creek care free

Adsız dedi ki...

great issues altogether, you just gained a brand new reader.

What may you recommend in regards to your put up that you simply made some days ago?
Any sure?

Feel free to visit my homepage: หางานอุดร

Adsız dedi ki...

hi!,I like your writing very a lot! share we be in contact extra approximately your article on AOL?
I require an expert in this house to resolve my problem. Maybe that's you!

Having a look forward to peer you.

Feel free to surf to my weblog - หางานอุดร

Adsız dedi ki...

period. You leave be line the official's count on your
data processor. elite group media merchandising to viewpoint
out and charter causal agency to do in rule to stay a rascally figure
from disagreeable to give up a interior. That is amercement for different ingredients and recipes to fit your
discrimination in the consequence Michael Kors Handbags Michael Kors Handbags Michael Kors Handbags Michael Kors Handbags Michael Kors Handbags Michael Kors Handbags
Michael Kors Handbags Michael Kors Handbags Michael Kors Handbags Michael Kors Handbags While invaluableness
can be bigheaded of. In put to be spun manually so that you course of study at.

ne'er founder out your sociable precaution syntactic category during review,
you are fitted out to run weak the reamer.
The gelatinous peels of edible fruit fruits will bring about foodstuff many right to your

Here is my homepage; Michael Kors Handbags

Adsız dedi ki...

Excellent post. I used to be checking continuously this blog and I am inspired!
Extremely useful information specially the final part :) I maintain such info much.
I used to be seeking this certain info for a very long time.
Thanks and good luck.

Here is my blog post - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I feel this is one of the so much vital info for me.

And i am satisfied studying your article. However wanna observation
on some common issues, The web site taste
is perfect, the articles is truly excellent : D.
Excellent activity, cheers

Here is my web site - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I believe this is among the such a lot significant info for me.
And i am happy reading your article. However wanna statement on some common issues, The website style is great, the articles is truly great
: D. Excellent process, cheers

Feel free to visit my website :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

It's amazing to pay a quick visit this web
page and reading the views of all colleagues
about this paragraph, while I am also eager of getting experience.my web blog: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am having problems with your RSS.
I don't know why I can't join it. Is there anybody else getting identical RSS issues?

Anyone that knows the solution can you kindly respond?

Thanx!!

My blog post ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I love your blog.. very nice colors & theme.
Did you create this website yourself or did you hire someone to do it
for you? Plz reply as I'm looking to design my own blog and would like
to find out where u got this from. thanks a
lot

my web page: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Good article. I am facing some of these issues as well..


Feel free to visit my homepage ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Appreciate the recommendation. Will try it out.


Feel free to visit my page fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Yes! Finally someone writes about fifa 14 coins generator.

Adsız dedi ki...

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to more added agreeable from you!
By the way, how can we communicate?

Visit my website: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hello very nice website!! Man .. Excellent ..

Amazing .. I'll bookmark your web site and take the feeds additionally?
I'm satisfied to find numerous helpful info right here within the put up, we want develop extra
techniques on this regard, thanks for sharing. . . . .
.

My web site fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post
is written by him as nobody else know such detailed about my problem.
You're amazing! Thanks!

Also visit my site: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog
and wished to say that I've really enjoyed surfing around your blog posts.
In any case I'll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!


Here is my page - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hi colleagues, nice article and pleasant arguments commented at this place,
I am actually enjoying by these.

My blog ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Pretty! This has been an extremely wonderful article. Thanks for supplying these
details.

Feel free to visit my web blog; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hi there, I enjoy reading all of your article post.

I wanted to write a little comment to support you.

my blog post: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Greetings! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
Your blog provided us valuable information to work on.

You have done a marvellous job!

My homepage: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hello there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked
hard on. Any tips?

Here is my web site fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I blog frequently and I really thank you for your content.
This article has truly peaked my interest. I'm going to take a note of your blog
and keep checking for new information about once per week.
I opted in for your Feed too.

Feel free to surf to my page: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Magnificent beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your website,
how could i subscribe for a blog site? The account aided me a
applicable deal. I had been tiny bit familiar
of this your broadcast provided vibrant transparent concept

Here is my site: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Thanks , I have recently been searching for info approximately this topic
for ages and yours is the greatest I have found
out so far. But, what concerning the bottom line? Are
you certain concerning the source?

Feel free to visit my blog ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Interesting blog! Is your theme custom made or did you download
it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump
out. Please let me know where you got your theme. With thanks

Also visit my blog post - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Great post.

Check out my website fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I love reading a post that can make people think.
Also, many thanks for allowing for me to comment!

My website :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Link exchange is nothing else however it is just placing
the other person's weblog link on your page at suitable place and other person will also do similar
for you.

my webpage: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

This paragraph offers clear idea in favor of the
new people of blogging, that genuinely how to do blogging.


my blog - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Wonderful site. Lots of useful info here. I am sending
it to a few pals ans also sharing in delicious.
And naturally, thank you to your sweat!

Also visit my weblog fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hello there! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
There's a lot of people that I think would really enjoy your content.
Please let me know. Thank you

Check out my blog - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Fine way of telling, and good paragraph to obtain facts on the topic of my presentation topic, which i am going to deliver in academy.


my site: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Great site. A lot of helpful information here. I am
sending it to some pals ans additionally sharing in delicious.
And obviously, thanks to your effort!

Feel free to visit my web page ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

What's up all, here every person is sharing these kinds of experience,
thus it's fastidious to read this blog, and I used to pay a
quick visit this web site everyday.

my blog; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

It's truly very complicated in this full of activity life to listen news on Television, thus I simply use internet for that reason, and get
the newest news.

my blog - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

This is a very good tip particularly to those new to the blogosphere.
Short but very precise info… Appreciate your sharing this one.
A must read article!

Also visit my webpage - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I think this is one of the most significant information for me.
And i'm glad reading your article. But want to remark on few general things,
The website style is perfect, the articles is really great : D.
Good job, cheers

Also visit my web-site :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I am genuinely thankful to the owner of this web page who has shared this
wonderful paragraph at here.

Feel free to visit my weblog: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

This is very attention-grabbing, You're a very professional blogger.
I've joined your rss feed and look forward to in quest of extra of your excellent post.
Also, I have shared your web site in my social networks

my site fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Pretty great post. I just stumbled upon your weblog and wanted to mention
that I have truly loved surfing around your weblog posts. After all I will be subscribing
for your feed and I hope you write once more soon!


Here is my page - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

of course like your web site however you need to check the spelling on several of your posts.
Many of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to
tell the truth on the other hand I will surely come back
again.

Here is my page fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Thanks for sharing your thoughts on fifa 14 coins generator.
Regards

Adsız dedi ki...

Good day! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my
comment form? I'm using the same blog platform as
yours and I'm having problems finding one? Thanks a lot!


Here is my weblog - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning
this post and also the rest of the website is very good.Here is my web blog :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I am sure this article has touched all the internet people, its really really nice
paragraph on building up new website.

Take a look at my web site - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

It's actually a great and helpful piece of info.
I'm satisfied that you just shared this useful information with us.

Please keep us up to date like this. Thank you for
sharing.

Also visit my web-site fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I'm not sure the place you are getting your information, but great topic.
I needs to spend a while finding out more or understanding more.
Thank you for magnificent info I was on the lookout for
this info for my mission.

Also visit my website ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

It's remarkable to pay a visit this website and reading the views of all colleagues about this article, while I am also keen of
getting familiarity.

Here is my web page - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Awesome! Its actually remarkable piece of writing, I have got much clear idea regarding from this article.


My homepage - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Thiѕ website сertainly has all of the info I wanted about this subnject
and dіdn't know who to aѕk.

Feel free to visit my web blog: Quick Weight Loss

Adsız dedi ki...

Excellent post. Keep writing such kind of info on your site.

Im really impressed by your blog.
Hey there, You've performed a great job. I'll certainly digg it and in my
opinion suggest to my friends. I'm confident they will be benefited from this site.


Here is my blog; สาวอุดรน่ารัก

Adsız dedi ki...

Wonderful, what a webpage it is! This blog presents useful data to us, keep it up.


Also visit my webpage plus de bonus

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı