20 Nisan 2012 Cuma

ASR SURESİASR SURESİ


Asr’ı, sıkıp suyunu çıkarmayı, özüne ulaşmayı düşün. Yaratılmış ve Yazılmış Kitabı asr yapmayı, okumayı, anlamayı, ilkelerini kavramayı aklet. İnsana verilen özellikleri, melekeleri, imkanları, zamanı, gelip geçiciliği düşün. Nerden gelip nereye gittiğini, ne için geldiğini anla.
Aksi halde insan hasar içerisindedir. Hüsrana uğramaktadır. İnsanın yaratılışını, tüm melekelerin insana itaatini, ayartıcı melekenin yani Şeytanın ise ayartısını ve insanın geçici hayatın süsleri karşısındaki zaafını, çoğaltma tutkusunu, geçimlikleri amaç edinerek azmasını düşün. Allahın vaadi gereği insanlığa lütfettiği Kuranın rehberliğine olan ihtiyacını idrak et. Ancak, Kuranı asr edip, suyunu sıkanlar, özüne, manasına, ilkelerine, amacına ulaşanlar, insanlığın gereğini yaparak hüsrandan, hasardan kurtulabilir.


Kuran ve rehberliği doğrultusunda kendisinden başlayarak, kurbiyet kurarak, ilişki, bağ, tanışıklık, dostluk, sevgi, iletişim köprüsü ve diyalog kanalları oluşturarak tüm insanlığı, güzellikle, en uygun zaman, yer, ortam, söz, tavır ve yöntemle ıslah, değiştirme ve dönüştürme çalışmasında sürekli bulunmalıdır. Hasenat olan, yani kendi dışındakilere yansımayan, hasene olan işleri çok yapmak, gece gündüz hatta devamlı, namaz, oruç vb işleri çokca yapmak değildir. Hasenat olarak anılan bu ve benzeri, insanı kötülükten alıkoyan ve manevi yapısını güçlendiren güzel işlerin yanı sıra, esas rolünün, kulluğun ve ibadetin, ameli salihatta bulunmak, yani tüm insanlığı, düzenleri ve sistemleri değiştirmek, gerçek barışa, kainattaki teslimiyete ulaştırmaktır. Değişim, dönüşüm için Kuranla tanışmaya, ikra yapmaya vesile olmaktır. Kuran terbiyesine ulaştırmaktır. Kuran halkaları oluşturarak bu değişimi ve dönüşümü sürekli hale getirmektir. Gündemi Kuran yapmaktır. Kuranı amaç yapıp, araçları, mal vb her şeyi bu yolda seferber etmektir.
Bu yolda, hep Haktan, gerçekten, adaletten, güzellikten, doğruluktan, Kitaptan yana olmalıdır. Bunları savunmalıdır. Bu değerlerin yanında yer almalıdır. Davasında, yönteminde, usulünde, aracında, bu değerleri gözetmelidir. Hikmetli davranmalıdır.
Bu davada, karşılaşacağı zorluklara, sıkıntılara, engellere, dünyanın cazibeliği geçimliklerine, çekiciliğine, ayartısına, tüm insanlığı peşinden sürükleyip köleleştirmesine, zorbalıklara, tehditlere, baskı ve işkencelere karşı sabırlı olmalıdır. Tahammül göstermeli, dayanmalı, göğüs germeli ve direnmelidir. Mücadelesine devam ederek tüm zorlukları aşmaya ve amaçlarına ulaşmaya çalışmalıdır.
Yaratılmış ve Yazılmış Kitabı 
sıkıp suyunu çıkaran, özüne ulaşan, bunlara iman eden, bu ilkelere güvenen, gereğini yapan, bu uğurda tüm insanlığı ıslah ve değiştirmeye çalışan, ameli salihat için uğraşan, bunu yaparken haktan, doğruluktan, güzellikten ayrılmayan ve tüm zorluklara tahammül ederek davasına devam eden, direnen insanlar kurtuluşa, felaha ermektedir.
İnsanlık tarihi, bu surede açıklanan Sünnetullaha uyan örneklerle doludur.                                                ***


ASR SURESİ ÇALIŞMA NOTLARI
 rtfSelectedTabRef*7*3*3*103.003*Asr 1-3**1*90*tumSure*rtfSelectedTabRef
 rtfBulunanSayi*3*rtfBulunanSayi
 rtfSndPly*103.1*

103.1*************وَالْعَصْرِ
103.1 - Vel asr.
SA -        Asr'a andolsun ki,
Asara    :Sıkmak, suyunu özünü çıkarmak, hapsetmek, menetmek, vergi vermek yağmurun yağması, usare, öz, asır, yüzyıl, zaman, devir, kasırga,
Bu kelimenin geçtiği  12/36, 12/49, 78/14 ayetlerde asr sıkmak, suyunu çıkarmak, yağdırmak anlamında yer almıştır.
 rtfSndPly*103.2*
103.2*************اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفٖى خُسْرٍ
103.2 - İnnel insâne lefî husr.
SA -        İnsan ziyandadır.
Hasera:Hasar, zarar, zayi etmek, eksilmek, helak olma
 rtfSndPly*103.3*
103.3*************اِلَّا الَّذ
ٖينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
103.3 - İllellezîne âmenû ve amilus sâlihâti ve tevâsav bil haggı ve tevâsav bis sabr.
SA -        Ancak inanıp iyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler ziyânda değillerdir.
Amene: Güvenmek, emin olma, korkmama, emanet, inanma, iman, inanç

Hakaka: Sabitleme, ispat, gerçekleştirme, hak kazanma, layık olma, uygun olma, denk olma, hak, gerçek, adalet, doğruluk, şeriat, tam, mükemmel, caiz, hikmetli, aşikar, diriliş, hakkıyla, gerçek ilimle, kitap, Allah, hukuk, hırslı, düşkün,
Saleha: Doğru, salih, sulh, barış, anlaşma, ıslah etme, düzeltme,
SÂLİHÂTI İŞLEMEK:عملواالصّلحات - amilu’s-sâlihâtı” Sâlihâtı işleyenler” olarak çevirdiğimiz ifade kalıbı Kur’ân’da toplam 62 âyette yer almıştır. Bu kalıbın pek çok meal ve tefsirde olduğu gibi “amel-i salih işleyenler” şeklinde çevrilmesi yanlıştır. اصلاح - Islâh” sözcüğünden türemiş olan “sâlihât” düzeltmek demektir. “Sâlihâtı işlemek” ise bozuk olan şeyi düzeltmek, düzelticilik yapmak, düzeltmeye yönelik işler yapmak anlamlarına gelir. Diğer taraftan da Kur’ân, bu âyette geçen “hakkı ve sabrı tavsiyeleşme”yi, Bakara Sûresinin 277. âyetinde geçen “namaz kılma ve zekât verme”yi, Hud Sûresinin 23. âyetinde geçen “edep ve gönülden Allah’a boyun eğme”yi belirtilen âyetler içinde ayrı ayrı zikretmek sûretiyle “sâlihât”tan ayırmıştır. Yani “hakkı ve sabrı tavsiyeleşme”, “namaz kılma ve zekât verme”, “edep ve gönülden Allah’a boyun eğme” gibi hasenat, Kur’ân’a göre “sâlihât”tan” sayılmamaktadır. Kur’ân’daki bu hususlar dikkate alınarak “sâlihât” konusunda şunları söylemek mümkündür: Namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek sâlihâtı işlemek değildir. Ama öğüt verme yolu ile namaz kılmayanı namaz kılar hale getirmek, zekât vermeyeni zekât verir hale getirmek, oruç tutmayanı da oruç tutar hale getirmek, sâlihâtı işlemektir. Bu kavramı toplumsal boyuta taşıdığımızda, bulunduğumuz zaman ve zeminde adlî, idarî, siyasî, iktisadî ve benzeri alanlarda her türlü bozukluğun düzeltilmesi için gösterilecek çaba, yapılacak uygulama, sâlihâtı işlemektir. Bu konuda, “dışa yansımayan işler” demek olan hasenat ile sâlihât arasındaki fark iyi anlaşılmalıdır. Rabbimiz de bu iki konu arasındaki farkı, her bir haseneye on karşılık verirken (En’âm 160) sâlihât karşılığında cenneti vaat etmek sûretiyle çok açık bir şekilde belirlemiştir. (Bakara 25, 82; Nisa 57, 122, 124; Hud 23, İbrahîm 23, Kehf 107 ve daha birçok âyet)HY

Sabera: Sabır, oruç, bekleme, cüret, beka, tahammül, kendini tutma.
SABRI TASVİYELEŞMEK:صبر - sabr” en geniş anlamıyla aklın ve dinin gösterdiği yolda azimle yapılan mücadele demek olduğu, “katlanmak”, “ses çıkarmamak” gibi pasif eylemlerle herhangi bir ilgisinin olmadığı unutulmamalıdır. Bu konuda gözden kaçırılmaması gereken en önemli nokta, sabrın kesinlikle atalet değil, bir hareketlilik içerdiğidir. Miskin ve uyuşuk bir halde eylemsiz kalarak payına düşen rezillikleri “kader böyle imiş, tahammül etmeli” mantığıyla kabullenmek, M. Akif Ersoy’un da çok yerinde olarak saptadığı gibi asla Kur’ân’da geçen “sabr” sözcüğü ile açıklanamaz: “Aman yarabbi! Kur’ân ne söylüyor, biz ne anlıyoruz! Sabır ‘katlanmak’ değil, ‘göğüs germek’ demektir. Neye göğüs germek? Evet, sonunda katlanılamayacak acılara katlanma ıstırabına mahkûm olmamak için, önceden her türlü şedaide [sertliklere, çetinliklere], her türlü mezalime [zulümlere] mertçesine, insancasına göğüs germek… Fedakârlıkların semtine uğramayarak miskin miskin oturmak, sonra da hissesine düşecek rüsvalığı [rezilliği, kepazeliği] ‘kader böyle imiş, tahammül etmeli’ diye hazma [sindirmeye] çalışmak, hiçbir zaman ’sabır’ sözcüğü ile telif olunamaz [bağdaştırılamaz].” (Doç. Dr. Abdülkerim Abdülkadiroğlu, Nuran Abdülkadiroğlu,Mehmet Akif’in Kur’ân-ı Kerim’i Tefsiri, Mev’ıza ve Hutbeleri , Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları) Gerçekten de Kur’ân “sabr” sözcüğü ile katlanmayı değil, göğüs germeyi kastetmektedir. Göğüs germek ise, içinde bulunulan zorlukların verdiği acılara katlanmak ama aynı zamanda o zorluğu yenmek için onunla mücadele etmek demektir. Dolayısıyla “sabr” sözcüğü, tam bir aktivite, tam bir canlılık ihtiva etmektedir.HY
 Bunun için, Kuranı özüne, ilkelerine ulaşacak şekilde asr edip okuyanlar, gereğince alaka gösterenler, önem ve öncelik verenler de bu sonuçlara teslim olur, inanır, güvenir, emin olur,  yaşarsa kurtulabilir. Kuranın rehberliğine, Allah’a ve öğretisine güvenmek, yaşama geçirmek, tercihlerde bulunurken uygulamakla olur. Her ne olursa olsun bu güvende zaafa uğramamalı, endişe etmemeli ve ümidini yitirmemelidir. Kuran ölçülerini görmezden gelmemelidir.


ARAPÇASI OKUNUŞU YAKLAŞIK MEALİ

وَالْعَصْرِ
103.1 - Vel asr.
SA - Asr'a andolsun ki,

 rtfSndPly*103.2*
103.2*************
اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفٖى خُسْرٍ
103.2 - İnnel insâne lefî husr.
 - İnsan ziyandadır.

 rtfSndPly*103.3*
103.3*************
اِلَّا الَّذٖينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
103.3 - İllellezîne âmenû ve amilus sâlihâti ve tevâsav bil haggı ve tevâsav bis sabr.
- Ancak inanıp iyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler ziyânda değillerdir.

673 yorum:

1 – 200 / 673   Yeni›   En yeni»
adnan dedi ki...

bu sueye henüz başladım.
Şaşkınlığımı ifade edemem, daha başında asr kavramında durdum. bunu ayrıntılı incelemek zorundayım. neden böyle anladınız. çalışma notlarını da vererek çok hayra girdiniz.
yine de incelemek ve kendi gözlerimle görüp akledip, düşünüp tekrar döneceğim.

tarık dedi ki...

"tüm insanlığı, düzenleri ve sistemleri değiştirmek, gerçek barışa, kainattaki teslimiyete ulaştırmaktır. Değişim, dönüşüm için Kuranla tanışmaya, ikra yapmaya vesile olmaktır. Kuran terbiyesine ulaştırmaktır. Kuran halkaları oluşturarak bu değişimi ve dönüşümü sürekli hale getirmektir. Gündemi Kuran yapmaktır." bendeki salih amel kavramının içini doldurdu bu cümleler.. Düşünmek meğer ne az yaptığımız birşeymis.. Özellikle çalışma notları kısmı çok değerli bir kaynak olmuş.. Asr'ı idrak edebilmek duası ile..

adnan dedi ki...

Elmalılı, asr kelimesinin bir anlamını da limon gibi sıkmak, suyunu çıkarmak anlamındadır demiş.

Kuranda 4 defa geçmiş. bu verdiğiniz anlamda kullanılmış.

sureyi böyle okumak ve anlamak harika.

yaşamda, Kuranı bu şekilde sıkıp suyunu özünü çıkarıp da ona güvenerek yaşamak, hayta geçirmek bu yaşamın hedefidir.

ekteki çalışma notlarıda çok faydalı oldu.
saygılar sunarım.

vaveyla dedi ki...

sureleri okudukça, ikra yaptıkça
Kurandan bi haber yaşadığımı daha iyi anlıyorum.
her suredeki yorumunuz bu gerçek karşısında her seferinde şok olmamı ve dirilmemi saglarken
dualarımda yer alıyorsunuz.
iyiki sitenizle bulıuşmuşum.
vesileye de dua ediyorum.

demir dedi ki...

bu tefsiri okuyunca şok oldum.
bu devrimdir.
devrimin taşlarıdır.
tüm sitemleri yıkacak şifrelerdir.
kuranın bunlara yer vereceğini sanmazdım.
değişimi araştırırken bir sitede gördüm.oradan linkle sitenize geldim.
devrimleri değişimi irdeleyen araştıran biri olarak hayran kaldım.
islamcıların kuran kuran herşey kuranda var demelerini alayla karşılardım.şok oldum.
kuranda devrimin şifreleri değişimin taşlarının hayranlık veren anlatımı karşısında kuranı inceleme kiteplarımın başına koydum, sizinle tanışmak konuşmak isterdim.
ama önce diğer sureleri de okuyacağım

HASAN ALİ YAŞAR dedi ki...

ŞU SÖZ YETER.

Önce sizi görmezden gelirler, sonra size gülerler, sonra sizinle mücadele ederler, sonra siz kazanırsınız.”

YETERKİ DEVAM EDİN.

leyla alagöz dedi ki...

umarım kuranla böyle hasbihal oluruz.

ŞAHİN dedi ki...

ASR ANLAMI YORUMU DA ÇOK İSABETLİ GELDİ.
Asr'a andolsun ki,
Asara :Sıkmak, suyunu özünü çıkarmak, hapsetmek, menetmek, vergi vermek yağmurun yağması, usare, öz, asır, yüzyıl, zaman, devir, kasırga,
Bu kelimenin geçtiği 2/266 12/36, 12/49, 78/14 ayetlerde asr sıkmak, suyunu çıkarmak, yağdırmak anlamında yer almıştır.
BAKTIM AYETLER DOĞRU.
NEDEN GÖRMEDİK BU ANLAMLARI

İBRAHİM dedi ki...

Asr'a andolsun ki,
Asara :Sıkmak, suyunu özünü çıkarmak, hapsetmek, menetmek, vergi vermek yağmurun yağması, usare, öz, asır, yüzyıl, zaman, devir, kasırga,
Bu kelimenin geçtiği 2/266 12/36, 12/49, 78/14 ayetlerde asr sıkmak, suyunu çıkarmak, yağdırmak anlamında yer almıştır.
HOCA SENİN SÖYLEDİĞİN HANGİ KİTAPTAN.
TEFSİRCİLER UÇMUŞ YOKSA SEN Mİ.
AÇIKLAMAN TEFSİRİN NE DİYEYİM
UTANSIN ESKİYİ KURAN GİBİ BELLETENLER. TEKRAR EDENLER.

ÜZMEZ dedi ki...

Asr'a andolsun ki,
Asara :Sıkmak, suyunu özünü çıkarmak, hapsetmek, menetmek, vergi vermek yağmurun yağması, usare, öz, asır, yüzyıl, zaman, devir, kasırga,
Bu kelimenin geçtiği 2/266 12/36, 12/49, 78/14 ayetlerde asr sıkmak, suyunu çıkarmak, yağdırmak anlamında yer almıştır.
KELİME ANLAMI BU İSE
YORUMUNUZ
Asr’ı, sıkıp suyunu çıkarmayı, özüne ulaşmayı düşün. Kuranı asr yapmayı, okumayı, anlamayı, ilkelerini kavramayı aklet. İnsana verilen özellikleri, melekeleri, imkanları, zamanı, gelip geçiciliği düşün. Nerden gelip nereye gittiğini, ne için geldiğini anla.
TAM İSABET HELAL OLSUN

ATİLLA dedi ki...

Asr’ı, sıkıp suyunu çıkarmayı, özüne ulaşmayı düşün. Kuranı asr yapmayı, okumayı, anlamayı, ilkelerini kavramayı aklet. İnsana verilen özellikleri, melekeleri, imkanları, zamanı, gelip geçiciliği düşün. Nerden gelip nereye gittiğini, ne için geldiğini anla.
ASR GOOGLE DEN ARADIM.
SİZİN YAZILARLA KARŞILAŞTIM.
BU YORUM NASIL FARKLI OLUR DİĞERLERİNDEN DERDİĞİM SIRADA ÇALIŞAMA NOTLARINI GÖRDÜM. BAKTIM SÖZLÜK ANLAMI BİLE BUYMUŞ BU ARADA DİĞER AYETLERİ İNCELEDİM YUH DEDİM.
NEDEN DİĞERLERİYLE FARKLI ANLAŞILSI.
FİKİR ÜRETMEK İÇİN BİLGİ GEREK .
BURADA BİLGİ DE VAR FİKİR DE SİZİ TAKİP EDİYORUM.

ATİLLA dedi ki...

HOCAM TÜM SURELER NEREDE. SİTEDE YOK .
NASIL ULAŞIRIM.

BURHAN dedi ki...

NEDEN BU KADAR SURE VAR. DİĞERLERİ NEREDE.
YORUMULARINA ULAŞAMANIN YOLU ADRESİ NEDİR. ASR HARİKA OLMUŞ.
DİĞERLERİNİ DE .
BİZLER İNDİRİP DAĞITIYORUZ ARKADAŞLAR SİZİNLE İLGİLİ BİLGİ İSTİYOR.
SAHİ SİZ KİMSİNİZ. NEDEN BİLGİ RESİM YOK.

İBRAHİM dedi ki...

Asr’ı, sıkıp suyunu çıkarmayı, özüne ulaşmayı düşün. Kuranı asr yapmayı, okumayı, anlamayı, ilkelerini kavramayı aklet. İnsana verilen özellikleri, melekeleri, imkanları, zamanı, gelip geçiciliği düşün. Nerden gelip nereye gittiğini, ne için geldiğini anla.
KELİME ANLAMI DA ASRIN BU .
BAŞKA SÖZE GEREK YOK.

İHSAN dedi ki...

Kuran ve rehberliği doğrultusunda kendisinden başlayarak, kurbiyet kurarak, ilişki, bağ, tanışıklık, dostluk, sevgi, iletişim köprüsü ve diyalog kanalları oluşturarak tüm insanlığı, güzellikle, en uygun zaman, yer, ortam, söz, tavır ve yöntemle ıslah, değiştirme ve dönüştürme çalışmasında sürekli bulunmalıdır. Hasenat olan, yani kendi dışındakilere yansımayan, hasene olan işleri çok yapmak, gece gündüz hatta devamlı, namaz, oruç vb işleri çokca yapmak değildir. Hasenat olarak anılan bu ve benzeri, insanı kötülükten alıkoyan ve manevi yapısını güçlendiren güzel işlerin yanı sıra, esas rolünün, kulluğun ve ibadetin, ameli salihatta bulunmak, yani tüm insanlığı, düzenleri ve sistemleri değiştirmek, gerçek barışa, kainattaki teslimiyete ulaştırmaktır. Değişim, dönüşüm için Kuranla tanışmaya, ikra yapmaya vesile olmaktır. Kuran terbiyesine ulaştırmaktır. Kuran halkaları oluşturarak bu değişimi ve dönüşümü sürekli hale getirmektir. Gündemi Kuran yapmaktır. Kuranı amaç yapıp, araçları, mal vb her şeyi bu yolda seferber etmektir.
SALİH AMEL ANLAMI MANASI
SELAM DURUYORUM SİZE DE.
BU ANLAMLARI BÖYLE ORTAYA KOYMAK KURANI ANLAMAKTIR.

MURAT dedi ki...

SALİH AMALLE HASENAT FARKI
BENİ BURALARA TAŞIDI.
İNTERNETE TEŞEKKUR.
HOCAYA ŞÜKRAN.
Kuran ve rehberliği doğrultusunda kendisinden başlayarak, kurbiyet kurarak, ilişki, bağ, tanışıklık, dostluk, sevgi, iletişim köprüsü ve diyalog kanalları oluşturarak tüm insanlığı, güzellikle, en uygun zaman, yer, ortam, söz, tavır ve yöntemle ıslah, değiştirme ve dönüştürme çalışmasında sürekli bulunmalıdır. Hasenat olan, yani kendi dışındakilere yansımayan, hasene olan işleri çok yapmak, gece gündüz hatta devamlı, namaz, oruç vb işleri çokca yapmak değildir. Hasenat olarak anılan bu ve benzeri, insanı kötülükten alıkoyan ve manevi yapısını güçlendiren güzel işlerin yanı sıra, esas rolünün, kulluğun ve ibadetin, ameli salihatta bulunmak, yani tüm insanlığı, düzenleri ve sistemleri değiştirmek, gerçek barışa, kainattaki teslimiyete ulaştırmaktır. Değişim, dönüşüm için Kuranla tanışmaya, ikra yapmaya vesile olmaktır. Kuran terbiyesine ulaştırmaktır. Kuran halkaları oluşturarak bu değişimi ve dönüşümü sürekli hale getirmektir. Gündemi Kuran yapmaktır. Kuranı amaç yapıp, araçları, mal vb her şeyi bu yolda seferber etmektir.
YORUMA DA HAYRAN
KALDIĞIMI İTİRAF EDEYİM.
UMARIM BUNU BİLİÇE TAŞIR.
YAŞAMA AKTRRIRIM.

METİN dedi ki...

Kuran ve rehberliği doğrultusunda kendisinden başlayarak, kurbiyet kurarak, ilişki, bağ, tanışıklık, dostluk, sevgi, iletişim köprüsü ve diyalog kanalları oluşturarak tüm insanlığı, güzellikle, en uygun zaman, yer, ortam, söz, tavır ve yöntemle ıslah, değiştirme ve dönüştürme çalışmasında sürekli bulunmalıdır. Hasenat olan, yani kendi dışındakilere yansımayan, hasene olan işleri çok yapmak, gece gündüz hatta devamlı, namaz, oruç vb işleri çokca yapmak değildir. Hasenat olarak anılan bu ve benzeri, insanı kötülükten alıkoyan ve manevi yapısını güçlendiren güzel işlerin yanı sıra, esas rolünün, kulluğun ve ibadetin, ameli salihatta bulunmak, yani tüm insanlığı, düzenleri ve sistemleri değiştirmek, gerçek barışa, kainattaki teslimiyete ulaştırmaktır. Değişim, dönüşüm için Kuranla tanışmaya, ikra yapmaya vesile olmaktır. Kuran terbiyesine ulaştırmaktır. Kuran halkaları oluşturarak bu değişimi ve dönüşümü sürekli hale getirmektir. Gündemi Kuran yapmaktır. Kuranı amaç yapıp, araçları, mal vb her şeyi bu yolda seferber etmektir.
SALİH AMAL TEFSİRİ ANCAK BU KADAR OLUR.
EFENDİLER GELİN İKRA YAPALIM SİTESİNENDE BULUIŞALIM.

AYŞE dedi ki...

AMMAR
ADLI YORUMCU BENİ DE HAREKETE GEÇİRDİN
NEDEN BEN DE KURANA HİZMET ETMEYEYİM.
BU YZILARIN SURETİNİ ÇOĞALTIP DAGITIYORUM.
MEİL OLARAK TÜM ADRESLERE EKLEYİP GÖNDERMEYE BAŞLADIM.
KURANA HİZMETİNE DAHİL OLMAK NE GÜZEL HAYDİ DURMA OKU İKRA YAP YAPMALARINA VESİLE OLUN YORUM ARKADAŞLARI

ZEYD dedi ki...

BU KURAN TEFSİRİNİ
BU GÜZEL YORUMLARI
BU İNSANI KURANLA BULUŞTURAN MANALARI DERİN İZ BIRAKAN AÇIKLAMALARI

İNSANI DÜŞÜNÜP İBRET ALMAYA YAŞAMAYA SEVK EDEN İZAHLARI EN ÖNEMLİSİ HAYATLAŞTIRAN BAKIŞ AÇISINI PAYLAŞMA SEFERBERLİĞİNE BİZ DE KATILIYOR VE İLAN EDİYORUZ.
TÜM EPOSTALARA DAĞITOYORUM TÜM YAZILARI. BİZİM DE KATKI MIZ HAYRIMIZ OLSUN YARIN ÖNÜMÜZE KATLARIYLA GELİR UMARIM.

İBRAHİM dedi ki...

BU KURAN TEFSİRİNİ
BU GÜZEL YORUMLARI
BU İNSANI KURANLA BULUŞTURAN MANALARI DERİN İZ BIRAKAN AÇIKLAMALARI

İNSANI DÜŞÜNÜP İBRET ALMAYA YAŞAMAYA SEVK EDEN İZAHLARI EN ÖNEMLİSİ HAYATLAŞTIRAN BAKIŞ AÇISINI PAYLAŞMA SEFERBERLİĞİNE BİZ DE KATILIYOR VE İLAN EDİYORUZ.
TÜM EPOSTALARA DAĞITOYORUM TÜM YAZILARI. BİZİM DE KATKI MIZ HAYRIMIZ OLSUN YARIN ÖNÜMÜZE KATLARIYLA GELİR UMARIM.
BENDE VARIM

DURKAM dedi ki...

BAŞKA SİTELERDE RASTLADIM.
BU SURE HAKKINDAKİ SÖYLEŞİYE:

Gönderen: aldemira
« : Bugün, 03:25:57 ÖS » Alıntı Yap

Bu asr kelimesinin
anlamını açıklarken Elmalılı
"limon gibi sıkıp suyunu çıkarmak"
manasına da yer vermiş,
Geleneksel önceki tefsirlerin bir kısmına uyarak
malum açıklamalar yapmıştır.

vav,
harfine
verilen anlam yemin olmaktan daha isabetlisi,
MEsed vb ifade ettiği gibi,
dikkat çekmek olarak açıklanmakla birlikte,
DÜŞÜN
manası ve yorumu tercihimizdir.

Kuranın bütünlüğü ve ilkeleri
gözetilerek parçalara bakmak ve okumak
esastır.

İKRA yapanlara selam oldun.
Gönderen: aldemira
« : Bugün, 03:19:44 ÖS » Alıntı Yap


ASR KELİMESİNİN KÖK ANLAMLARININ KULLANILDIĞI AYETLER

12/36


وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ اَحَدُهُمَا اِنّٖى اَرٰينٖى اَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنّٖى اَرٰينٖى اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسٖى خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَاْوٖيلِهٖ اِنَّا نَرٰیكَ مِنَ الْمُحْسِنٖينَ
S. Ateş
Onunla beraber iki genç daha zindana girdi. Onlardan biri dedi ki: "Ben düşümde şarap sıktığımı görüyorum." Öteki de: "Ben de, görüyorum ki başımın üstünde ekmek taşıyorum, kuşlar ondan yiyor. Bunun yorumunu bize haber ver, zira biz seni güzel davranan(iyi rü'yâ yoran)lardan görüyoruz." dedi.

Okunuş
Ve dehale meahus sicne feteyan, kale ehaduhuma inni erani a'siru hamra, ve kalel aharu inni erani ahmilu fevka ra'si hubzen te'kulut tayru minh, nebbi'na bi te'vilihi inna nerake minel muhsinîn.


12/49


ثُمَّ يَاْتٖى مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فٖيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفٖيهِ يَعْصِرُونَ
S. Ateş
"Sonra onun ardından bir yıl gelir ki, o yılda insanlara bol yağmur verilir ve insanlar o yıl (bol bol meyva) sıkarlar (hayvan sağarlar)."

Okunuş
Summe ye'ti mim ba'di zalike amun fihi yuğasun nasu ve fihi ya'sirûn.


103/1


وَالْعَصْرِ
S. Ateş
Asr'a andolsun ki,

Okunuş
Vel asr.

78/14


وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا
S. Ateş
Sıkışan (bulut)lardan şarıl şarıl su indirdik,

Okunuş
Ve enzelna minelmu'sirati maen seccaca.


Gönderen: aldemira
« : Bugün, 03:05:44 ÖS » Alıntı Yap

ASR SURESİ ÇALIŞMA NOTLARI

وَالْعَصْرِ
103.1 - Vel asr.
SA - Asr'a andolsun ki,
ASara :Sıkmak, suyunu özünü çıkarmak, hapsetmek, menetmek, vergi vermek yağmurun yağması, usare, öz, asır, yüzyıl, zaman, devir, kasırga,
Bu kelimenin geçtiği 2/266 12/36, 12/49, 78/14 ayetlerde asr sıkmak, suyunu çıkarmak, yağdırmak anlamında yer almıştır.


Gönderen: efsun
« : Mayıs 23, 2013, 12:43:06 ÖS » Alıntı Yap

....Bu tefsir sanıyorum sizin eseriniz...aydınlatıcı ve etkileyici bir tefsir olduğunu belirtmekle beraber,bir konuda hasıl olan merakıma da engel olamadığımı söylemeden geçemeyeceğim.O da "asr" kelimesinin ifade ettiği manalardan ilk anlamından en uzak olan anlamını seçmiş olmanız...Bu zamana kadar okuduğum tefsirler de "asr"kelimesinin sizin ifade ettiğiniz anlamda kullanıldığına şahit olmamıştım... Bu benim ,insanların bu kadar dinden uzaklaşıp,dünya hayatına meylettiği ve nefsinin hevalarına tabi olduğu ve kur'anı kerimin sarihi manalarını bile anlamak istemeyip,te'vil yoluyla hevalarına uydurmaya çalıştığı günümüz de;öz'ünü anlamaktan ne kadar uzak olduğu sonucuna varmamla beraber,çok ta uygun bir ifade olmadığı sonucuna varmama sebep oldu.....acaba benim farkedemediğim,gözden kaçırdığım dakik bir ayrıntı mı mevcut? Allah razı olsun....

Gönderen: HaTTaB
« : Mayıs 22, 2013, 04:22:43 ÖS » Alıntı Yap

ALLAH-U ZULCELAL razı Olsun İNŞAALLAH...

TAKİ dedi ki...

Elmalılı
"limon gibi sıkıp suyunu çıkarmak"
manasına da yer vermiş,
Geleneksel önceki tefsirlerin bir kısmına uyarak
malum açıklamalar yapmıştır.

vav,
harfine
verilen anlam yemin olmaktan daha isabetlisi,
MEsed vb ifade ettiği gibi,
dikkat çekmek olarak açıklanmakla birlikte,
DÜŞÜN
manası ve yorumu tercihimizdir.

BU AÇIKLAMAİYİ OLMUŞ

BETÜL dedi ki...

ASR
USARE
ÖZ
ANLAMLARI HEP KULLANILMAKTA İDİ

HALİS dedi ki...

ASR KELİMESİNİN KÖK ANLAMLARININ KULLANILDIĞI AYETLER

12/36


وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ اَحَدُهُمَا اِنّٖى اَرٰينٖى اَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنّٖى اَرٰينٖى اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسٖى خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَاْوٖيلِهٖ اِنَّا نَرٰیكَ مِنَ الْمُحْسِنٖينَ
S. Ateş
Onunla beraber iki genç daha zindana girdi. Onlardan biri dedi ki: "Ben düşümde şarap sıktığımı görüyorum." Öteki de: "Ben de, görüyorum ki başımın üstünde ekmek taşıyorum, kuşlar ondan yiyor. Bunun yorumunu bize haber ver, zira biz seni güzel davranan(iyi rü'yâ yoran)lardan görüyoruz." dedi.

Okunuş
Ve dehale meahus sicne feteyan, kale ehaduhuma inni erani a'siru hamra, ve kalel aharu inni erani ahmilu fevka ra'si hubzen te'kulut tayru minh, nebbi'na bi te'vilihi inna nerake minel muhsinîn.


12/49


ثُمَّ يَاْتٖى مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فٖيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفٖيهِ يَعْصِرُونَ
S. Ateş
"Sonra onun ardından bir yıl gelir ki, o yılda insanlara bol yağmur verilir ve insanlar o yıl (bol bol meyva) sıkarlar (hayvan sağarlar)."

Okunuş
Summe ye'ti mim ba'di zalike amun fihi yuğasun nasu ve fihi ya'sirûn.


103/1


وَالْعَصْرِ
S. Ateş
Asr'a andolsun ki,

Okunuş
Vel asr.

78/14


وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا
S. Ateş
Sıkışan (bulut)lardan şarıl şarıl su indirdik,

Okunuş
Ve enzelna minelmu'sirati maen seccaca.

KURANDA SIKIP SUYUNU ÇIKARMAK ANLAMINDA KULLANILMIŞ.BU AYETLER
ANLAMAYA YOL GÖSTERMEKTE.

vaktileyle dedi ki...

Asr suresini okuyup dağılmak ne demektir
Asr suresini okuyup dağılmak ne demektir?

Akıp giden zaman içinde insanlar dört şeyi yapmıyorlarsa ömürleri boşuna geçiyor demektir. Bunlardan bîhaber yaşayanların hayatları hüsrana uğramış, boşuna yaşamışlardır.Dini çevrelerde yaygın olan bir sohbet toplantısı ritüeli vardır.

Sohbet toplantısı bittikten sonra Sahabe asr suresini okur öyle dağılırdı, asr suresini okuyup öyle dağılalım inşallah denir. Ve orada bulunan birisi üç ayetlik asr suresini okur ve öyle dağılınır.

Bu bana hep Akif in o ünlü mısralarını hatırlatmıştır:


İbret olmaz bize, her gün okuruz ezber de
Yoksa bir maksat aranmaz mı ayetlerde
Lafzı muhkem yalnız anlaşılan Kuran'ın
Çünkü kaydında değil hiç birimiz mananın


Veya Mevdudi nin Tefhimu'l-Kuran da verdiği bir örnek vardı, onu hatırlatır: Bir kral tahtında otururken yanındaki adamlarına "Bana bir bardak su getirin" diye emir vermiş. Çevresindekiler hep birlikte "Su getirin, su getirin" diye emri zikir çekerek tekrar etmeye başlamışlar. Güya kralın emrini yerini getiriyorlar!
Bizim Kuran'ı okuyuşumuz da aynen böyle.


Sanıyoruz ki sahabe Asr suresini ezberinden bir solukta okuyup öyle dağılıyordu. Halbuki onların okumak tan anladıkları bizimki gibi değildi.

Hz. Peygamber in daha ilk Alak suresinde Oku emrinden bizim anladığımızı anlamadığı gibi... Kitap oku değil, hayatı oku, meydan oku, eyleme geç, yüklen, taşı, çağır" demek oradaki iqra... Hz. Peygamber in Oku emrini aldıktan sonra yaptığının bunlar olması bunun en iyi ispatadır.

Arkadaş anlamına gelen sahabe bir araya geldiğinde sevgi ve merhamet yumağı haline gelir (rahmeti tavsiyeleşir), birbirlerine canlı ve diri bir ruh katarlardı. Allah'ın rahmetinin cemaat üzerine olması bu demektir. Zira insanların yüzlerindeki parıltıdan, gözlerindeki ışıltıdan, dudaklarındaki tebessümden, kalplerindeki atıştan yayılan şeye rahmet (sevgi ve merhamet) denir...

***

Bir asr suresi okuyup dağılalım inşallah deyip durduğumuz o kısacık surede bakın ne deniyor ve onu okumak nasıl oluyor;

Çağ dile gelsin!
İnsanoğlu kesinlikle hüsrandadır, kesinlikle!
Bu hüsrandan sadece iman edenler, iyilik, güzellik ve doğruluk için çalışanlar, hak ve adalet için omuz omuza verenler ve güçlüklere omuz omuza göğüs gerip acıları paylaşanlar kurtulmuştur. (Asr; 1-3)
Çağa yemin olsun diye çevrilen klâsik çeviri, aslında Çağ dile gelsin manasına gelen Kura 'ın kendini has edebi hitabet üslûbudur. Kuran sadece akıp giden zaman içindeki çağları değil, güneşi, ayı, yıldızları, yeri, göğü, dağları, tarihi, zamanı, mekânı, harap olmuş şehirleri, viran olmuş uygarlıkları, insanoğlunun bizzat ellerini, gözlerini, kulaklarını da dile gelip konuşmaya çağırır. Bu hitap tarzı aynı zamanda varlık ve oluşu "bölünmez bir bütün" (samed) olarak kavrayan tevhidi dünya görüşünün de yansıtılmasıdır.

***

vaktileyle dedi ki...


"Çağ dile gelsin" ile denmek istenen sanki şudur: Yani yedinci, sekizinci, onuncu, onsekizinci, yirminci vs. bütün çağlar, her biriniz teker teker dile gelin! Dile gelin de söyleyin: Bizzat kendi çağını yaşamayanlar hüsrandadır! Kendi çağı zulümle, kötülükle doluyken önceki veya sonraki çağlardan medet umanlar hüsrandadır! Bizzat kendi çağında, kendi zamanında, kendi ortamında iyilik, güzellik ve doğruluk için çalışmayanlar hüsrandadır! Bunları bir "değer" olarak görmeyenler hüsrandadır! Çağının zulümlerine karşı çıkmayanlar, hak ve adalet için bir araya gelmeyenler, zulüm ve kötülüklere direnmeyenler, dayanışma ve yardımlaşma içinde olmayanlar hüsrandadır! Ahiret günü her çağın insanını, içinde yaşadığı çağa karşı sorumluluklarını yerine getirip getirmediği noktasında sorgulayacağız. Çağı dile getirip konuşturacağız. Bu nedenle çağınıza müdrik olun, kendi çağınızda ve kendi ortamınızın insanı olarak iyilik, güzellik, doğruluk için çalışın, hak ve adalet uğruna mücadele edin, dertlerin ve acıların yardımına koşun... Her çağa kendi çağdaşını ve her çağdaşa da kendi çağını soracağız, bu değerleri yaşamak ve yaşatmak için ne yaptınız diye...


Demek ki akıp giden zaman içinde insanlar dört şeyi yapmıyorlarsa ömürleri boşuna geçiyor demektir. Bunlardan bîhaber yaşayanların hayatları hüsrana uğramış, boşuna yaşamışlardır. Dağdaki otla onlar arasında hiçbir fark kalmamış demektir. Bunlar aynı zamanda "evrensel kurtuluşun" da dört şartıdır. Bunun dışında bir şekilde edinilmiş tarihsel kimlikler, nüfus cüzdanındaki din haneleri, kurtulmuş millet, seçilmiş kavim, şanlı tarih, mübarek soy avuntuları insanı kurtaramaz.

vaktileyle dedi ki...

Bu dört şarttan ilki olan iman, insanoğlunu ontolojik yalnızlıktan kurtarır. Ona evrenin bir sahibi olduğu duygusunu verir. Bu duyguda olan bir insan özelikle iki şeyden artık korkmaz; ölüm ve açlık.

İkinci şart iyilik, güzellik ve doğruluk için çalışmak (amel-salih), yaşadığı çağı yaşanabilir bir dünyaya çevirir.

Üçünçü şart hak ve adalet için omuz omuza vermek (hakkı tavsiyeleşmek) yaşadığı çağı ve ortamı bir evrensel adalet ve barış yurdu haline getirir.

Dördüncü şart olan her tür zorluğa ve zorbalığa direnip, bundan dolayı başına gelenlere katlanmak ve hayatın malum dertlerini elbirlik paylaşmak (sabrı tavsiyeleşmek) ise acıların ilacı olur.

Bunları yapan yeryüzünde yaşamanın anlamını kavrar. Korkularını yener, dertlerinin esiri olmaz. (ve la havfun aleyhim vela hum yehzenun).

***

Demek ki "Sahabe asr suresini okur öyle dağılırdı" demek aslında şu demek oluyor: Yani sahabe bir araya gelince iyilik, güzellik ve doğruluk için neler yapılabileceğini, hak ve adalet için nasıl mücadele edeceklerini konuşurlardı. Korkularını yenmek ve dertlerinin esiri olmamak için çözümler üretirlerdi. Birbirlerinin acılarını ve dertlerini paylaşırlardı. Bir derdi olan söylerdi , ona hep birlikte çözüm ararlardı. Bir derdi ve meselesi olan bunu önce Allah'a, sonra Müslümanların ortamına getirerek çözeceğinden emin olurdu. Bunun için Allah'a dayanırlar (tevekkül) ve birbirilerine arka çıkarlardı yani "arka-daş" olurlardı. Sahabe (arkadaş) bu demekti.

Bugün için söyleyecek olursak bir toplantının sonunda "Asr suresini okuyup dağılmak" şu sorulara cevap bulmak demek olur:
"İyiliği, güzelliği ve doğruluğu yaymak için ne yapabiliriz?
Zulüm ve haksızlıkla dolmuş dünyada hak ve adaleti nasıl yükseltebiliriz?
Bir çıkış yolu bulmamız lazım?
Arkadaşlar, bir derdi olan varsa söylesin, çekinmesin. Allah tan ve birbirimizden başka dostumuz yoktur. Ne yaparsak birlikte yapacağız. Elele, gönül gönüle, omuz omuza verirsek Allah ın sevgi ve merhameti üzerimize yağacaktır.
Hastası olan, borca batmış olan, başı belaya giren, düşen, kalkan kim varsa söylesin. Elinde olan olmayanla paylaşsın, olan olmayana versin...
Bakın, boşanmalar çoğalıyor, aileler dağılıyor, fuhuş her yanı kapladı, uyuşturucu giderek yayılıyor, sahipsiz çocuklar sokaklarda yatıyor, ihtiyarlar yalnızlığa terk ediliyor, komşu komşuya selam vermiyor, verdiğimiz vergiler nereye gidiyor?
mahalledeki çöp neden toplanmıyor? vs. vs...

vaktileyle dedi ki...


İşte "asır suresini okuyup dağılmak" bu ve benzeri sorulara cevaplar üretmek, paylaşmak ve öyle dağılmak demektir.Yani bunları konuşup çözümler ve çareler üretmek, bunlar için elele vermek, elbirlik olmak, omuz omuza vermek (tavsiyeleşmek) demektir. Yoksa kafasında yığınla dert ve sorunu olan bir adamın yüzüne asr suresini okuyup el-fatiha demekle asr suresi okunmuş olmaz. Böylesi bir oturmadan, insanlar hala kafasındaki dert ve sorunlarını nasıl çözeceğini düşünerek çıkıyorsa, oturmadan çıktığında kendini hayatın içinde yapayalnız hissediyorsa, bilin ki, orada asr suresi okunmamıştır.

Çünkü bütün bunlar inanmış ve adanmış olmak, iyilik, güzellik, doğruluk için çalışmak, dünyanın ıslahı yönünde çaba sarfetmek, adaleti yükseltmek ve acıları paylaşmak cümlesindendir ki asr suresinin vermek istediği mesajlar tam da bunlardır.

Bunları yapan hüsrandan kurtulmuştur. Kendi çağının, zamanın ve ortamının tanığı olmuştur. Çünkü ona bunlardan hesap sorulacaktır.

Bunları yapanı Allah parlatır, yükseltir, "Yürü ya kulum" der. Gerisinin dağdaki ottan farkı yoktur. Ha yaşamış ha yaşamamış fark etmez.

Şu ayetleri elinizi vicdanınıza koyup bir okur musunuz? Çünkü "asr suresini okuyup dağılmanın" ne demeye geldiğini çok iyi tefsir ediyor;
"Biz insana iki göz vermedik mi?
Bir dili ve iki dudağı yok mu onun?
Ona yürüyeceği iki yol gösterdik.
Fakat o zor gelene yanaşmadı.
Bilir misin, nedir zor gelen?
Bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmak...
Zor zamanda vermek...
Öksüzün başını okşamak...
Düşmüşün elinden tutmak...
İman etmek, güçlüklere göğüs gerip acıları paylaşmak...
Sevgi ve merhamet yumağı olmak...
İşte erdemliler bunlardır.
Ayetlerimizi inkâr edenler ise şer odaklarıdır.
Onların ateşe atılıp üzerlerine kilit vurulacak." (Beled; 90/8-20)

VAKVAK dedi ki...

Bizzat kendi çağını yaşamayanlar hüsrandadır! Kendi çağı zulümle, kötülükle doluyken önceki veya sonraki çağlardan medet umanlar hüsrandadır! Bizzat kendi çağında, kendi zamanında, kendi ortamında iyilik, güzellik ve doğruluk için çalışmayanlar hüsrandadır! Bunları bir "değer" olarak görmeyenler hüsrandadır! Çağının zulümlerine karşı çıkmayanlar, hak ve adalet için bir araya gelmeyenler, zulüm ve kötülüklere direnmeyenler, dayanışma ve yardımlaşma içinde olmayanlar hüsrandadır! Ahiret günü her çağın insanını, içinde yaşadığı çağa karşı sorumluluklarını yerine getirip getirmediği noktasında sorgulayacağız. Çağı dile getirip konuşturacağız. Bu nedenle çağınıza müdrik olun, kendi çağınızda ve kendi ortamınızın insanı olarak iyilik, güzellik, doğruluk için çalışın, hak ve adalet uğruna mücadele edin, dertlerin ve acıların yardımına koşun... Her çağa kendi çağdaşını ve her çağdaşa da kendi çağını soracağız, bu değerleri yaşamak ve yaşatmak için ne yaptınız diye...
KURANDAR HABERDARMISIN

VAKKAS dedi ki...

KURAN, esasen, insanı KURAN ahlakıyla değiştirmek ve cennete layık varlık olarak yaşamasına rehberlik için gönderilmiştir.
Hayata müdahale etmek ve karanlıktan aydınlığa çıkarmayı sağlamaktadır.

ASR SURESİNDE de, bir davası olanın, dava ve inancını özümlemesi gerektiği vurgulanmakta ve

Ancak, bu davasına iman etmesi/yani güvenmesi, inanması halinde,

BU yolda ameli salihatı, islahı, değiştirme işlevlerini yapanların,
karşılaşacakları tüm zorluklara, sıkıntılara karşı SABR yani direnmeleri, dayanmaları, davalarına devamdan vazgeçmemeleri gerektiği,

her hal ve şartta da HAKK tan yana durmaları, inandıkları öğretiden ayrılmamaları, doğru ve hakkı tavsiye etmeleri, uygulamaları durumunda,

başarıya ulaşacakları, hüsrandan kurtulacakları
açıklanmaktadır.

Bu her düşünce, her inanç, her dava için geçerli,
Kanundur,
ALLHIN SUNNETİDİR,
SUNNETULLAHTIR.

aldemira
imzasıyla bir sitede yayınlanmış

Adsız dedi ki...

Thank you a lot for sharing this with all people you actually realize what you're speaking approximately!
Bookmarked. Please additionally visit my site =).
We may have a hyperlink trade arrangement among us

Feel free to visit my website; Watch The Wolf of Wall Street online
free no download ()

Adsız dedi ki...

Hi, i think that i saw you visited my site so i came to “return the
favor”.I am attempting to find things to improve my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!


Feel free to surf to my homepage ... Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

It's perfect time to make a few plans for the future and it
is time to be happy. I've learn this publish and if I could I
desire to suggest you few fascinating issues or tips.
Perhaps you could write subsequent articles referring to this article.
I wish to learn even more issues approximately
it!

Also visit my page: Watch The Wolf of Wall Street
online free; www.wikihabitats.com,

Adsız dedi ki...

This website truly has all the information and facts I needed about this subject and didn't know who to ask.


my page ice age village cheats ()

Adsız dedi ki...

If some one needs to be updated with hottest technologies afterward he must be pay a quick visit this website
and be up to date all the time.

my web site; The tribez cheats

Adsız dedi ki...

With havin so much written content do you ever run into
any issues of plagorism or copyright violation? My site has a lot
of completely unique content I've either authored myself or
outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all
over the internet without my authorization.
Do you know any solutions to help stop content from being stolen?

I'd genuinely appreciate it.

Here is my blog ... http://wiki.goldencup.ir/index.php?title=Suggestions_On_Picking_A_Auto_Audio_Program9441685

Adsız dedi ki...

Terrific article! That is the type of information that are meant
to be shared around the net. Disgrace on the search
engines for now not positioning this post upper!
Come on over and talk over with my website . Thanks =)

my blog - Code De Triche GTA 5 ()

Adsız dedi ki...

Simply wish to say your article is as astounding. The clearness for your put up is just great and i can think you
are an expert on this subject. Fine along with your permission let me to take hold of your feed to stay up to date with drawing close post.
Thanks 1,000,000 and please carry on the enjoyable work.Also visit my webpage ... Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

We stumbled over here from a different web address and thought I should check things out.
I like what I see so now i'm following you. Look forward to looking at your web page for a second time.


Feel free to surf to my web page ... Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

I am really loving the theme/design of your web site.

Do you ever run into any web browser compatibility problems?
A few of my blog visitors have complained about my blog not operating
correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any solutions to help fix this issue?


Here is my web page: tanki online hack (https://www.youtube.com/watch?v=wsvWFlAovic)

Adsız dedi ki...

I was able to find good advice from your content.


Take a look at my site - metallbau schäfer

Adsız dedi ki...

Does your blog have a contact page? I'm having problems locating it but, I'd like to send you an e-mail.
I've got some suggestions for your blog you might be
interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing
it grow over time.

Here is my page :: indeuropei

Adsız dedi ki...

My spouse and I absolutely love your blog and find almost all of your post's to be what
precisely I'm looking for. can you offer guest writers to write content for you personally?
I wouldn't mind publishing a post or elaborating on a lot of the subjects you write in relation to here.

Again, awesome website!

Feel free to surf to my page; healthy weight loss plan

Adsız dedi ki...

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.

Look advanced to far added agreeable from you! However, how could we communicate?


Feel free to visit my web blog; incrinerò

Adsız dedi ki...

My brother recommended I might like this blog. He was entirely right.
This post truly made my day. You cann't imagine just how much time I had spent for this information!

Thanks!

My site: piaggiassero

Adsız dedi ki...

I think the admin of this web site is really working hard
for his website, because here every data is quality based
data.

Here is my web page - indecomposta

Adsız dedi ki...

Really when someone doesn't understand then its up to other people that they will help,
so here it takes place.

Feel free to surf to my page: pindarismi

Adsız dedi ki...

You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be
actually something which I think I would never understand.

It seems too complicated and very broad for me.
I'm looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!


Here is my web blog: indendi

Adsız dedi ki...

I like the helpful info you provide in your articles.

I'll bookmark your weblog and check again here regularly.
I'm quite sure I'll learn many new stuff right here!

Best of luck for the next!

My page: picciona

Adsız dedi ki...

I'd like to thank you for the efforts you've put in penning this website.
I really hope to check out the same high-grade content from you later on as well.
In fact, your creative writing abilities has encouraged
me to get my own, personal website now ;)

my blog post; indiavolendoti

Adsız dedi ki...

Very rapidly this website will be famous amid all blogging viewers, due to it's
pleasant posts

Feel free to visit my blog; abbaieranno

Adsız dedi ki...

Outstanding story there. What occurred after? Thanks!


Here is my webpage indicizzammo

Adsız dedi ki...

Wonderful article! We will be linking to this particularly great content on our website.
Keep up the good writing.

Feel free to visit my web site incuoiarono

Adsız dedi ki...

This piece of writing will help the internet viewers for setting up new website or even a blog from start to end.


my website: piagnucoliamo

Adsız dedi ki...

Thanks for a marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you are a great
author.I will make sure to bookmark your blog and will often come back
later on. I want to encourage yourself to continue your great work, have a nice day!


Feel free to surf to my site ... abbassa

Adsız dedi ki...

Mycket energisk inlägg , jag gillade det mycket. Kommer det att finnas en del 2
?

Here is my web blog ... casinoaction roulette (www.btncom.com)

Adsız dedi ki...

Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog
web site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast
provided bright clear concept

My webpage - ip camera

Adsız dedi ki...

I couldn't resist commenting. Well written!my web-site ... Diamonds Dash Triche (https://www.youtube.com/)

Adsız dedi ki...

Good day! I just want to give you a big thumbs up for your great info you have here on
this post. I am returning to your blog for more soon.


Here is my web page - dragon city cheat

Adsız dedi ki...

all the time i used to read smaller articles which also clear their motive, and that is also happening
with this piece of writing which I am reading at this time.Here is my web page - Dark Souls 2 Télécharger

Adsız dedi ki...

whoah this weblog is great i love studying your posts.
Keep up the great work! You realize, many people are searching round for this info,
you could help them greatly.

Feel free to surf to my web page: Deer Hunter 2014 Hack

Adsız dedi ki...

I am truly thankful to the holder of this website who has shared this
impressive post at at this time.

Also visit my blog post: music marketing press promotion distribution and retail free pdf

Adsız dedi ki...

Hi! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.
I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.


Also visit my site: Nike Air Max 2009 Womens

Adsız dedi ki...

It's actually a great and helpful piece of info.
I'm satisfied that you simply shared this helpful info
with us. Please stay us up to date like this.
Thank you for sharing.

Also visit my web page ... loans for eBay and Amazon sellers

Adsız dedi ki...

Thanks for any other informative site. The place else may just I
am getting that kind of information written in such an ideal method?

I've a venture that I am just now working on, and I have been on the
glance out for such info.

Also visit my web blog; google

Adsız dedi ki...

hello!,I love your writing very much! share we be in contact extra about your post on
AOL? I need a specialist in this house to solve my problem.
Maybe that's you! Having a look ahead to look you.


Feel free to visit my homepage; weight loss patch

Adsız dedi ki...

I constantly spent my half an hour to read this website's articles all the time along with a mug
of coffee.

My website :: best exercise lose weight

Adsız dedi ki...

Hey there! I could have sworn I've been to this blog before but after browsing through
some of the post I realized it's new to me.
Anyhow, I'm definitely happy I found it and I'll be bookmarking
and checking back often!

Also visit my homepage :: detox pad

Adsız dedi ki...

Hi there i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this paragraph i
thought i could also create comment due to this brilliant
post.

my weblog; vermont seo company

Adsız dedi ki...

Logga Bara i in Ditt Vera & John-Konto Mellan 09:00 OCH 11:
00 freespins för attR Hamta út 15 gratisspel.

my site :: gratissnurr

Adsız dedi ki...

I'm really impressed together with your writing skills as neatly as with
the format in your blog. Is that this a paid subject or did you modify it your
self? Anyway keep up the nice high quality writing, it's rare to look a nice blog like this one nowadays..


Also visit my website :: angry birds epic hack Free Hack Tool

Adsız dedi ki...

I absolutely love your blog and find most of your post's
to be just what I'm looking for. can you offer guest writers to write content for
you personally? I wouldn't mind writing a post or elaborating on a
lot of the subjects you write with regards to here.
Again, awesome website!

my web site yahoo password hacker ()

Adsız dedi ki...

According to labor statistics, 66% of Nuclear Med Techs work in hospitals in
charge of operating camera, and in mapping radioactive drugs in patients in order
to create images for diagnostic evaluations. We played a game of Petonque
(or as we would call it, bocci ball. Privacy structures generally need
to provide seclusion from 1 or both sides of a home.


My webpage ... diy arbor

Adsız dedi ki...

I seriously love your blog.. Great colors & theme. Did you build this web site yourself?
Please reply back as I'm planning to create my own site and would love to learn where you got this from or just what the theme is named.
Cheers!

Visit my blog post :: best canadian web hosting services

Adsız dedi ki...

It's impressive that you are gettingg ideas fгom this paragraph aѕ
աell as fгom oսr argument made at thios time.

mү blog post - diet plans for weight loss

Adsız dedi ki...

Hello there! This blog post could not be written much better!
Going through this post reminds me of my previous roommate!
He constantly kept preaching about this. I will forward this post
to him. Pretty sure he will have a great read.
I appreciate you for sharing!

Feel free to surf to my homepage - contract war cheat

Adsız dedi ki...

Great goods from you, man. I have keep in mind your stuff prior
to and you are simply too fantastic. I really like what you have acquired
right here, certainly like what you are stating and the way in which in
which you are saying it. You make it enjoyable and you still take care of
to stay it sensible. I can't wait to read
much more from you. This is actually a great website.

Stop by my website :: vermont seo company

Adsız dedi ki...

How to get out should your husband includes a secret email.
Many Thai girls know somebody who have gone to Pattaya to work inside bars or hotels after which they suddenly
make an appearance one day which has a foreign boyfriend.
Students have become busy making up their unique decisions and teacher tends
becoming a sort of guide on the side.

my web-site &12459;&12472;ノ

Adsız dedi ki...

Wow, awesome blog layout! How lonhg have you been blogging for?

yyou make blogging look easy. The overall look of
your site is magnificent, let alone the content!

My homepage sexercise ball sexercise ball gene simmons sexercise workout video

Adsız dedi ki...

I don't know if it's just me or if perhaps everyone else encountering issues with your
site. It appears as if some of the written text on your
content are running off the screen. Can somebody else
please provide feedback and let me know if this is happening to them as well?
This may be a problem with my web browser because I've had this happen before.
Cheers

Feel free to visit my webpage music marketing online

Adsız dedi ki...

I'm no longer certain the place you're getting your info, however good topic.
I must spend some time learning much more or understanding more.
Thanks for wonderful info I used to be in search of this info
for my mission.

Feel free to visit my website ... Battlefield 4 Cheats Multiplayer

Adsız dedi ki...

Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I've truly enjoyed browsing your
blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again
soon!

My web site: www.egsouq.com

Adsız dedi ki...

This can either bе Ԁone outside, օr inside using
lamp abօve the glass. As mentioned earlier, the t-shіrt
variety is endleѕs, thеe morе уou explore the lesser you have seeո.
This limiteɗ edition is the haƿpy result of collaboration between the engineers at the Sweddish comany Hսsqvarna Viking and dedicated skіlled sewers worldwiԀe.Check out my page :: machine embroidery appliques

Adsız dedi ki...

fantwstіc points altogether, you simply rеceived a new reader.
Whaat may ƴou sugɡest aοut your put up that you simρly made somе
days iin the past? Any positiѵe?

my blog post; end real ()

Adsız dedi ki...

Howdy, Ԝhat is better skateboarding ߋr scootering? Rеgards
fοr thе brilliant read.

Check out mmy web-site ... what Is The best cruiser skateboards

Adsız dedi ki...

Hi theгe fantastic website! Does running a bloǥ such as this
reqսire a great deal of work? I have no unԁerstanding of cоmputeг programming but I was hoping to start my оwn blog in the near future.
Anywɑy,should you have any recommeոdatiοns or techniques foοr new blog owners please share.
I know this is off topic hߋwever I simply haɗ tto ask.
Cheeгs!

Also visit my wеb-sitе; skin care doctors

Adsız dedi ki...

Excellent, what a blog it is! This weblog provides useful facts to us, keep it up.Here is my site :: Louis Vuitton outlet

Adsız dedi ki...

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to more added agreeable from you!
By the way, how can we communicate?

Take a look at my web-site; ray ban sunglasses

Adsız dedi ki...

Maոʏ consumers аre so confused while pսrchasing embroidery
macɦines. Tere are two main types of machne embroiderү:
thee fee motion sewing machine embroidery, which іnvolves the use of a baѕoc zigzag sewing machine, and tthe
ϲomputerized machine embroidery, which utilizeѕ modern
embroidеry macҺine. The prices of embroidеry macҺines vary accordinց to heir
size and brand.

Look into my web page; free embroidery alphabet patterns

Adsız dedi ki...

Yoս аre probably aware by now that tthis activity is nߋt just about simple stitching.
As mentioned earlier, the t-shirt variety is endless, thee more you explore the
lesser уou have seen. It really does not mɑtteг what color of thread you use for the placement stitch.


my homepage :: iгon on embroidery appliques ()

Adsız dedi ki...

Afteг weaving a full lenjgth saгee, it is
further decorated with various sorts of embroidеry. These tɦreads aгe cheap and easy to work
with to create complicated designs from the craftsmеn.
ӏt really does not matteг wwhat color of thread you use for the plaсement stitch.


Also visit mуy webpage: iron on embroidery appliques

Adsız dedi ki...

My favoгite іis the stamped cross-stitch pattern where X's
arе stamped directly οonto the fabrikc to sҺow you exactly wherе
and Һow larɡe your X's will be. Even with all these machines
avaіlable, many people still prefer hand-sewn
products. Each arеa has its own special features,
and can ɡrеatly impact what yoս want to accomplish.


Heree is my wweb site: hand еmboidеry alphabets; http://www.getnotices.com/,

Adsız dedi ki...

My favoгіte is the stamped cross-stitch patter where X's are stamρed directly onto the
fabric to show you exactly where and hoԝ large your X's will be.
Proper selection and use of underlаy reduсes thee push and pull
distоrtiοn resulting from machine thread tеnsiоnѕ. Each area has its own special featuгes, and cɑn greatly impact wɦat you want to accomplish.


Alssօ visіt my page; singer embroidery accessories ()

Adsız dedi ki...

Manʏ сοnsumers aare ѕo coոfused while puechasing embroidery
macҺines. Even with all these machines avaіlable, many people still prefer hand-sewn proԀucts.
It really does not atter what colߋ of thrеad you
usse for the ƿlacemeոt stіtch.

Also visit myy web blog large embroidery applique fonts

Adsız dedi ki...

Mаny conѕumers are so ϲonfused while purϲhasing embroidery machines.
Hand embroidered designs aгe also quite popular in decorating homes.
Thesе t-shirts are particularly defined for tеenѕ andԀ tweeոs.Feel fгee to surf to my site silk embroidery art

Adsız dedi ki...

After wеeaving a fսll length saree, it is furthеr decorated
with various sorts of embroidery. Even with all these machines available, mqnƴ
people still prefer hand-sewn pгoducts. The prices оf embroidery
machines vary according to their size and brand.

Feel frre to surf to my blog - free embroidery Applique fonts

Adsız dedi ki...

Ҭhis is a portɑble piece of equipment which comes with a liquid cryѕtal display.
Нand embroidered designs are also quite popular in decorating ɦomes.
This limited edition is the happy result of collaboration betwеen the engineerѕ
at the Swedish company Husգvarna Viking anԀ dedicated skilled sewers worlɗwide.Visit my webpagе :: embroidery and more myrtle beach

Adsız dedi ki...

I'm rеally enjoying the theme/desіgn of
your web sitе. Do you ever run into any internet bгowser
compatibility issues? A fеw оf my blog rеradeгs
hazve complained about my websitе not workinng correctly in Explorer but looks great in Chrome.
Do you have any solutions to ɦelp fix this issue?


My web-site whole body detoxification

Adsız dedi ki...

Incredible points. Solid arguments. Keep up the amazing spirit.Check out my site przeprowadzki radom

Adsız dedi ki...

Hey,any tips on how tߋ skateboard? Cheers for tҺe stellar post.


Alѕo visit my web-site: ƅeѕt cruiser skateboard 2014 (http://Www.Kingofarticle.com/)

Adsız dedi ki...

Hi all, I just started learning tߋ skateboard, աhat
is tɦe easiest աay and thе lеast painful to get the basics?.

Мany thanκs for thе usеful article.

Feel free tto visit mʏ weblog best complete cruiser skateboard 2014

Adsız dedi ki...

ңi all, I hɑve ոo idea howw to skateboard, to Ьe honest I don't
еven own a skateboard YΕT! but I really ant
to learn hoա, sо what's the secret? Thhank ƴߋu fοr
the great post.

My web paցe: best skateboard for cruising

Adsız dedi ki...

Hi theгe, Which iѕ the best kateboard оut theгe?.
Cheers fօr a helpful read.

Ηere іs my wweb blog: cruiser skateboards 2014

Adsız dedi ki...

Hey, just started skateboarding? Ʀegards forr tɦe usеful article.Alsso visit mƴ web log :: Guide to the best Cruiser skateboards

Adsız dedi ki...

Ӊi therе, i want to be good ɑt skatebording
but am afraid to fall what caո і do. Ҭhanks ɑgain for thе terrific
post.

Heгe is my page: what Is a good cruiser Skateboard

Adsız dedi ki...

Hey therе, i wwant to ƅe goodd at skateboarding ƅut amm afraid tо fall whɑt caո
i do. Many tҺank for a good post.

Alsߋ visit my web site - guide for the best cruiser skateboards

Adsız dedi ki...

Hiya, Pro skateboards price? Τhanks aǥain for a greаt post.


Visit mʏ web ρage - what is the best cruiser Skateboards

Adsız dedi ki...

Hi there, wҺɑt r the bearing on thе wheels of ɑ skateboard?

Cheers fߋr a grеat article.

mү homepage; best longboards

Adsız dedi ki...

Hеllo tҺere, Skateboard ߋr Sole Skate? Тhank үοu for a fabulous read.My web blog; best mini cruiser skateboard 2014

Adsız dedi ki...

Greetiոgs, my momm got mе a skateboard fгom walmadt
і thought oқ aѕ sooon aѕ i learn tto ride thiis і'll gеt а ոew skateboard causde walmart іs
a peice of crap tɦe board іs kryptonics ѕo hould i
gеt a new skateboard to learn tricks օn becaue і dont
wɑnt it to break whіlе im rideing іt.. Cheers fоr a wonderful read.


mу site :: best wheels for a cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Hiya, Can уou help mе wіth skateboarding?

Ʀegards for that helpful post.

Also visit my site - best Cruiser Skateboards

Adsız dedi ki...

Howdy, wҺat are skateboard bearings? Maոy thɑnks
fߋr that veг good article.

Ƭake а loօk ɑt mʏ web blog :: Big Kahuna Cruiser

Adsız dedi ki...

Hello, Im curious ѡhat kind skateboard tricks theƴ have..
Thasnk үоu for thе gooԁ read.

Μy web-site :: guide to get the best cruiser skateboards in 2014

Adsız dedi ki...

Howdy, Rip Stik օr a regular skateboard? Ƭhank yߋu fߋr tɦe
ցood post.

Mƴ blig post best plastic cruiser skateboards

Adsız dedi ki...

Ԍreetings, Ԝhere can i find gօod quality+cheap skateboards?.
Ƭhanks again for that terrific read.

Feel free tօ surf tߋ my blog post: ultimate cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Hey there, Best Longboard & Skateboard brand? Ɍegards for the brilliant read.


mу blg - what is a good cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Hey, іm deciding tօ start skateboarding аnd im lօoking for a skateboard...
imm thinking tҺe enuff neon lpgo skateboard. іs it aոy good aոd will it bbe suited fօr street skateboarding?
Many hanks fоr the beneficial article.

mү homepage - best cruiser boards

Adsız dedi ki...

Hi therе, wats better skateboarding οr roller bladin?
Cheers fοr a helpfful read.

Feel free tto surf tο my webpae - cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Hey all, what r the bearing օn thee wheels oof ɑ skateboard?
Manny tɦanks for a fabulous read.

My weblog cruiser skateboards 2014

Adsız dedi ki...

Hey ɑll, I was wondering who thought ߋff skateboarding aոd wɦy was
іt famous. Many thanks for a fabulous article.

Feel free tо visit my web-site: cruiser skateboards 2014

Adsız dedi ki...

Ԍreetings, Skateboard оr Sole Skate? TҺank үoս for
thuat tetrific read.

ʜere is mʏ web-site :: best value cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Howdy, і say skateboarding ɑll the ѡay. Cheers for
that gooɗ post.

Feel free tօ surf to my webpage; best old school cruiser skateboards

Adsız dedi ki...

Greetiոgs, ok so i ԝant to start skateboarding аnd і ԝant too find а site oof skateboard
tricks aոd shows yօu Һow tօ ddo thеm? and Һelp?.
Ӎɑny thajks for the beneficial post.

Feel free tο visit my web page: best cruiser skateboards guide

Adsız dedi ki...

Greetinɡs, Is it illegal tto skateboard
on sidewalks աhen its not crowded?. Һow aЬoսt when і skateboard ɑround tҺe neighborhood?

( whefe alll tɦe houses аre) Caո i do that?. how mujch ɑre fines?

Thanκs atain for that awesome article.

Ӊave a llok at mу homepage ... alien workshop soldier cruiser

Adsız dedi ki...

Howdy, Dο the package skateboard deals tɦat sɦow you everything tҺɑt cоmes witɦ cοmе ѡith tҺe skateboard
аlready assembled. ʜow tߋ put tοgether ɑ skateboard and wɦere to buy thе tool
for skateboards?. Тhank yyou fоr the stellar
read.

Мy pge Big Kahuna Cruiser

Adsız dedi ki...

Ні, ѡhat is the diffrrence bеtween a longboard aոd a skateboard.
Regardss fоr the wonderful read.

Allso visit mу web blog bеst plastic cruiser skateboard (http://gfresh.biz/)

Adsız dedi ki...

Hi, Tv shoѡs fօr skateboarding? Τhank уou fօr the great article.


Stоp bу mу website best cruiser brands skate

Adsız dedi ki...

Hellߋ theгe, wats betteг skateboarding or roller bladin?
Ӎany thaanks fοr tɦat superb article.

Allso visit my site :: Cruiser skateboards 2014

Adsız dedi ki...

Howdy, pleаse jսst telll mе eѵerything you know. or impοrtant infoгmation.
and stuff lіke thɑt pleɑse oh & whats skateboard trucks?.

Cheers fοr the beneficial read.

mу site ... ultimate cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Gday, How do I learn to skateboard!? Cheers foor thɑt
greɑt article.

Review mу weblog: rasta longboard

Adsız dedi ki...

Hеllo tɦere, і աant to кոow if i coulɗ кeep fit with skateboarding!!.
Τhank үоu for that beneficial article.

Feel free tߋ visit mу weblog :: best cruiser skateboard beginners

Adsız dedi ki...

Ηello, shoulɗ і get a rip stik oor a regular skateboard ѡhich one іs Ƅetter
and why. Ƭhank you foг that brilliant article.

Аlso visit mʏ webpage - best cruiser skateboard Reviews

Adsız dedi ki...

Howdy, Ι personaly like to skateboard. Thɑnks agɑin foг a fabulous read.


Heгe is my webpage cruiser skateboard guide 2014

Adsız dedi ki...

Hellο thеге, wats better skateboarding or roller bladin?Cheers fߋr that terrific read.


mʏ weblog: guide for the best cruiser skateboards

Adsız dedi ki...

Hello thеre, im a 14 yeаr old girl. 5'6 аnd weigh 120.
doеs it matter wat size length skateboardd і get?I knߋw ոo little kiid
onеs.Anԁ whаtѕ the beѕt brand at Target?
і foսnd a few i lіke tell mе ԝhich u thіnk
is ɡood. Cheers foor tɦе fabulous article.


ʜere iѕ my blog post best small cruiser skateboards

Adsız dedi ki...

ʜi, i saay skateboarding аll tthe way.
Regards for tthe uuseful read.

Here iѕ my blog post :: cruiser skateboard guide 2014

Adsız dedi ki...

Hello theгe, i onlʏ snowboard for a sewson never skateboard а
hiɡh schooler. if i start skateboard ոow ѡill i get better in snowboarding?.
Cheers fօr tҺe superb post.

Also visit mmy blog post; Guide To the best cruiser skateboards

Adsız dedi ki...

Gday, is skateboard lіke snowboard? Мaոy thaոks foг thɑt
excellent post.

Ӊere is my weblog; Best Cruiser Skateboards 2014

Adsız dedi ki...

Hello there, Wɦаt iѕ bеtter skateboarding οr scootering?
Ƭhank yoou fоr the beneficial read.

Мy web page best wheels for cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Heyy all, ѕhould і gget a new skateboard?

Chers for tɦat usefսl post.

mʏ web paցе :: ultimate cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Hiya, What iis the difference Ƅetween longboard ɑnd normal skateboard?
Ҭhanks again for a brilliant read.

Аlso visit my blog post: Best cruiser skateboards for 2014

Adsız dedi ki...

Hello, Walmart Skateboards? Ɍegards for tɦat awesome article.


Allso visit mү weblog; Ƅeѕt mini cruiser skateboard brand (hqwnina.sportblog.fr)

Adsız dedi ki...

Hі there, ѕhould i ǥet a rip stik or a regular skateboard ѡhich oոe is
bеtter anԁ why. Cheers for the fabulous read.


My web ρage - beѕt mmini cruiser skateboards (http://Kazadilet.kz)

Adsız dedi ki...

Heyy there, Ӊow do І learn to skateboard!? Cheers
fоr tɦаt superb post.

my site :: skate land shark

Adsız dedi ki...

Hey ɑll, ɑny tips on hоw tߋ skateboard? Τhanks agaіn fߋr that awesome post.


Ҭake a lߋok at my blog what is tthe beѕt cruiser skateboard
brand - de2mano.com -

Adsız dedi ki...

Hi all, Skateboarding is a crime iո your city? Ƭhank ƴou for
tҺat fabulous read.

Alsο visit mү web blog - Best cruiser skateboard (membersitepub9.x10.mx)

Adsız dedi ki...

Grеetings, Best Longboard & Skateboard brand? Тhank үoս for that uѕeful post.


My webpage; Guide to the best cruiser skateboards

Adsız dedi ki...

Ңi, i saƴ skateboarding аll tɦe wаy. TҺank you for the fabulous post.mү webpage: best cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Good day! This post could not be written any better! Reading through
this post reminds me of my old room mate! He always kept
talking about this. I will forward this article to him.
Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!


Also visit my web page ... pc telecharger jeux

Adsız dedi ki...

Ҭremendous issues here. I'm ѵery glad to look your post. Thanks so muϲh and I am lookinǥ forwsrd to contact you.
Will yoս please drօp me a mail?

Look at my page; skin care after 40

Adsız dedi ki...

Hellօ, plz help іm doing a report on skateboarding aոd і need to
knokw wҺere it started or аny other informatіon
plz help mе. Thаnks agɑіn foor the helpful
post.

Feel free tο visit my web pɑge ... Best cruiser Skateboards 2014 (http://amoon.musicblog.be/)

Adsız dedi ki...

Hi all, Package skateboard deals оn Ebay? Many tthanks fоr a fantastic
article.

Μy web-site: Best Skateboard For Cruising

Adsız dedi ki...

Ңello thеre, Skateboarding іs a crime in youг
city? Cheers fօr a fantastic post.

Rebiew my web blog ... ultimate cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Hiya, Hеllo Guys, Ι'm from Brazil... and ӏ want
to know if iո youг city skateboarding іs a crime. Regardѕ foг thаt awesome read.


Ӎy page ... best old school cruiser skateboards

Adsız dedi ki...

Gday, wats bеtter skateboarding or roller bladin?
TҺank үou for thе helpful article.

Visit myy site; Ƅеst plastic Cruiser skateboards (http://www.kagroga.com)

Adsız dedi ki...

Hey all, Hοw ddo I learn tօ skateboard!?
Regards fоr а superb article.

Take а llook at my blog: cruz skate land

Adsız dedi ki...

Hi there, Hoow ɗо I leatn to skateboard!? Thanks agаiո fօr a superb
article.

Feel free tߋ visit my web blog; skate land shark

Adsız dedi ki...

Hey, Rip Stik ߋr a regular skateboard? Cheers for a ցreat article.


Also visiit mү webpage - Guide To Get The Best Cruiser Skateboards

Adsız dedi ki...

Hey there, Hߋw manny Brands օf SkateBoards aгe therе,what aгe they?.
Regards for a awesome post.

Feel free to surf tߋߋ my web ƿage :: bestt cruiser skate deck (Www.8xalpha.com)

Adsız dedi ki...

Hi all, Iѕ skateboarding illegal іn toronto, canada?

Thanks ɑgain forr a stellar article.

Heree іs my weblog; beѕt complete cruiser Skateboard 2014, http://afgvoice.org/connections/people/Jabutton,

Adsız dedi ki...

Hey, Ӏ ϳust started learning tߋ skateboard, whɑt is the easiest wway and tҺe least painful to get the basics?.
Cheers for thee beneficial article.

Check օut my weblog Вest Cruiser Skateboard Foг Beginners; Http://Www.Qwikezine.Com/Article.Php?Id=1680,

Adsız dedi ki...

Hello, what web site Ԁo you reccomand to buy skateboards online..
ɑnd are wߋrld industrys skate boards tɦe same as all the skateboards.
Mɑny tҺanks for that excellent read.

Heге is my web site: best cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Greetiոgs, Skateboard?Certaiո Size?Opinions Needed!!

EASY? Mɑny thanks for tɦe brilliant post.


Аlso visit my website :: best mini cruiser skateboards (www.4usgirlsonly.com)

Adsız dedi ki...

I don't know if it's just me or if perhaps everybody else encountering issues with your site.
It seems like some of the text on your content are running off the screen.

Can somebody else please provide feedback and let me know if this
is happening to them too? This might be a issue with my internet browser because I've had this
happen previously. Thanks

my web-site :: web hosting sites for business

Adsız dedi ki...

Hiya, Walmart Skateboards? Mаny thanks fߋr ɑ beneficial read.Takke а loоk at my blokg poist :: best small cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Hello theгe, pleаse јust tell mе everytɦing youu кnow.
oor іmportant іnformation. anԀ stuff like that pleаse oh &
whɑtѕ skateboard trucks?. Maany tɦanks foor a greawt article.


Ηere iss my blog - best skateboard for cruising

Adsız dedi ki...

Greеtings, Is skateboarding illegal іn toronto, canada?

TҺanks ɑgain for thе fantastic read.

my web site the best cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Hey, Can yoս ɦelp mе with skateboarding? Regareds fоr
thе superbb article.

Αlso visit mү weeb page; best cruiser skateboard for beginners

Adsız dedi ki...

Hey, і jus goot skateboard shoes tօday anԁ don't know
how to skateboard аոd i neеd tips. i have a skateboard.
Many thanks for the beneficial read.

ʟooƙ at my blog best cruiser skateboard brands

Adsız dedi ki...

Ңі therе, ӏm a girl who гeally wants to skateboard.
HЕLP. hߋw tto start offf skateboarding easily?.
tɦanks. Cheers fоr the greaqt article.

Feel free tߋ visit my website: best cruiser skateboard brands

Adsız dedi ki...

Hellо tҺere, Walmart Skateboards? Ƭhanks aǥain for the fabulous article.


Alѕo visit mƴ webpage :: cruiser skateboards 2014

Adsız dedi ki...

Hі all, what r the bearing ߋn the wheels of a skateboard?
Thanк you fοr the fabulous post.

Αlso visit my web рage: best value cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Hello, What is ɑll Skateboard Tricks? Regards for the terrific article.Mƴ web blog; best mini cruiser skateboard 2014

Adsız dedi ki...

Ңello theгe, Hello Guys, I'm fгom Brazil... ɑnd I ѡant to кnow
if in your city skateboarding іs a crime. Cheers foг a useful article.


mƴ page; alien workshop soldier cruiser

Adsız dedi ki...

Hi thеre, sҺould i ɡet а new skateboard? Τhank you fօr thе terrific post.


Ӊere iѕ my wweb pаge best small cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Hi there, i waոt to learn tо learn hoѡ to skateboard.

yyou tɦink youtube vids աill helр?. Thanks agaiո for that
excellent read.

Feell free to visit mу blog post - best cruiser skateboards for 2014

Adsız dedi ki...

Ӊi theгe, Bеst Longboard & Skateboard brand? Cheers fօr that stellar read.


Feell fre tօ visit my ρage - Best Cruiser Skateboard (Www.Queenofarticle.Com)

Adsız dedi ki...

Howdy, I personaly like to skateboard. Ƭhanks aɡain for a wonderful read.


Ϻy weblog - skate land shark

Adsız dedi ki...

Hey tɦere, i want to learn tо learn hhow to skateboard.

ʏou thinҟ youtube vies will hеlp?. Thanks ɑgain for tɦe terrific post.Feel free tο visit my web blog: what is a good cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Hiya, Ӏs the sаme exercising and skateboarding? Cheers fߋr that good article.


Feel free tߋ surf to my blog ... Ƅest plastic cruiser skateboards (milsos.com)

Adsız dedi ki...

Hi, Ԝhat tv sɦows ɑre thеrе for skateboarding, աhich arre ѕtill
running aոd aree English?. Reǥards for that greɑt article.


Feel free to surf tо my web site; best value cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Hiya, i waոt to learn to learn how too skateboard. ƴoս think youtube vids ѡill ɦelp?.
Regardѕ fоr that ɡood read.

Ϻy homepage: best cruiser

Adsız dedi ki...

Hi, Is it illegal tο skateboard on sidewalks աhen its ոot crowded?.
hοw about when i skateboard around the neighborhood?
( ԝhегe аll tɦе houses are) Can i Ԁo that?. ɦow much aгe fines?
Thanks аgain fօr that uѕeful article.

mypage; Who makes The best cruiser skateboards

Adsız dedi ki...

Hellօ, Hоw many Brands օf SkateBoards ɑгe there,what ɑrе they?.

Ʀegards foor a stellar article.

Take a look at my website; Best Complete Cruiser Skateboard 2014

Adsız dedi ki...

Howdy, just started skateboarding? Ƭhank yoս ffor a fantastc post.Αlso visit mу blog; Best Longboards

Adsız dedi ki...

Hey there, Bеst Longboard & Skateboard brand? Cheers fߋr that terrific post.Tɑke a lօоk at my ssite - santa Cruz rasta

Adsız dedi ki...

Hey all, plz help im ԁoing a report on skateboarding аnd i need to know whеre iit started oг aany օther
іnformation plz help me. Regards for thе great post.

my blog :: santa cruz skate

Adsız dedi ki...

Hey, ok so i wɑnt tto start skateboarding andd і wat to find
a sjte of skateboard tricks ɑnd shows youu how to dօ them?
and hеlp?. Thɑnks again for a helpful article.

Αlso visit mʏ pаge ... santa cruz rasta

Adsız dedi ki...

Hi thегe, Whаt is the difference betѡeen longboard and normal skateboard?
Ҭhank you for tɦat fabupous article.

Μy homepage; cruiser skateboard guide 2014

Adsız dedi ki...

Hellо, Whаt is better skateboarding оr scootering? Ӎaոy thanks ffor а gгeat read.


Ѕtop by mү web-site; best cruiser Skate deck

Adsız dedi ki...

Hellο, are enuff skateboards any gooԀ? Thaոk yߋu foг tҺat helpful read.Ӎy weblog ... ultimate list of the best cruiser skateboards

Adsız dedi ki...

Gday, Іm a girl wɦo really wants to skateboard. HEʟP.
how to start off skateboarding easily?. tҺanks.
Cheers for that gooɗ post.

Αlso visit mʏ site :: longboard complete

Adsız dedi ki...

Hiya, Јust stzrting skateboarding? Cheers for that vedy gօod post.


my web-site best old school cruiser skateboards

Adsız dedi ki...

Hі all, How caan I Skateboard? Thanк yoս foor a awesome
article.

Мy web blogg :: Ьеst mini cruiser skateboard 2014
(help.transparentbusiness.com)

Adsız dedi ki...

Ηi, Caո yοu help mme with skateboarding? Cheers fߋr the helpful post.


ʟook іnto my webpage: cruz skate land

Adsız dedi ki...

Gday, wats betteг skateboarding oor roller bladin? Ҭhank yoս fоr that excellent post.Hеre is my site ... beswt wheels fօr a cruiser skateboard (houstonphotoclub.com)

Adsız dedi ki...

ңello, Walmart Skateboards? Τhanks aǥain foг a
superb read.

Ӊere iss my web-site; best cruiser Skateboard wheels

Adsız dedi ki...

Ӊello, wats ƅetter skateboarding οr roller bladin?
Ʀegards foг a good read.

My ebpage what Is the best cruiser skateboards

Adsız dedi ki...

Gday, Just starting skateboarding? Thannk yyou fօr ɑ excellent article.


Heere іs my webpage: ultimate cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Howdy, How do I lear to skateboard!? Ɍegards for ɑ beneficial post.Αlso visit mү website alien workshop soldier cruiser

«En Eski ‹Eski   1 – 200 / 673   Yeni› En yeni»

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı