28 Mart 2013 Perşembe

DUA KAVRAMI


 
Kuranı Kerimde Furkan Suresinin en son ayetinde 25/77 de yer alan:
25/77 قُلْ مَا يَعْبَٶُا بِكُمْ رَبّٖى لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا
Kul ma ya'beu bi kum rabbi lev la duaukum fe kad kezzebtum fe sevfe yekunu lizama.
De ki: “Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin! …

Duanız olmazsa değeriniz yok, duanız varsa değeriniz var. Peki dua ne demek,  ne anlamda kullanılmış, duadan ne anlamalıyız.
“Dua kul ile Allah arasında bir diyalog anlamını taşır. Bir başka söyleyişle dua; sınırlı, sonlu ve âciz olan varlığın sınırsız ve sonsuz kudret sahibi ile kurduğu bir köprüdür. Duâ, insanın kendi kendine yetmediğinin ifadesidir. Dua, Allah'a çıkarılmış dâvettir. Dua, insanın kendi kendine yetmediğini bilmesidir.  “Dua, var gücünü, olanca çabasını harcayıp bitiren insanın Allah'a saldığı "imdat" sayhasıdır(A Kalkan)”.

Dua, insanın Allah karşısında esas duruşudur. Dua Kulluğun iliğidir. Dua eden kalp Allah’la diyalog halindedir. Allah insan ilişkisinde çift boyutlu bir özelliğe sahiptir, kulluk insanın Allah’a duası, vahiy Allah’ın insana duasıdır. Dua kulluktur, kulluk duadır(İslamoğlu)”.
“Duâ bir yükseliştir. Her dua ruhtan bir filizin yeşermesi, boy sürmesidir. Dua, fâni maddeden mana sonsuzluğuna doğru bir sıçrayıştır. Dua, hesaplaşma ile birlikte ruhun nur denizlerinde yıkanmasıdır; temizlenmesi ve güçlenmesidir. Dua, bir yeniden doğuştur. Dua, sessiz inilti, gürültüsüz feryattır. Dua, en manalı sessizliktir. (A Kalkan)”. 
 “Sözlükte dua çağırmak, yalvarmak, davet etmek, ileri sürmek, celbetmek, istemek, teklif etmek, teşvik etmek, sevk etmek, hatırlatmak, namaz kılmak, bir şey için Allah'a yalvarmak, bir şeye karşı Allah'tan yardım dilemek, propaganda yapmak, meydan okumak, referans göstermek manalarına gelmektedir Bayraklı”.
Cahiliye dönemi arapları hayvanlarını sağdıkları zaman hayvanın memelerinde hayvanı daha fazla süt yapmaya teşvik amacıyla az bir miktar süt bırakırlardı. Bu bırakılan süte (الداعية) El-da’iye (çağıran/dua eden) adı verilirdi. (daha fazla sütü çağıran) Bu anlamda insanın duası da; onun ilerdeki iyi, güzel performansını arttıracak olan duygularının mahmuzlanmasıdır (YB)
“Duâ ile en gizli, en mahrem duygularımızı dile getirir, içimizi boşaltır, ümidimizi kuvvetlendirir, korkularımızı hafifletiriz. Duâ, içimize eşsiz bir rahatlık verir, gerginliklerimizi giderir. Duâ ile kendimizi Allah'a daha yakın hissederiz. Duâsız bir insan, ışıksız bir mahzene benzer. Duâsız insan, yalnızlığın karanlık hapishanesi içinde çırpınan bir zavallıdır. Duâ ile benlik duvarlarını aşabiliriz. Çünkü duâ, engel ve uzaklık tanımaz. Zaman ve mekânlar ona engel olamaz. Duâ ile sonsuz aczimizi yüce Allah'ın sonsuz kudretine bağlama saâdetine ereriz. Duâ ile ruh gücümüzü kanatlandırırız. Duâda iç varlığımız aydınlanır. Duâda kendi gücümüzle değil; Allah'ın sonsuz gücüyle iç ve dış düşmanlarımıza meydan okuruz. (A Kalkan)”. 

Bu ve benzeri tanımlamalar yapıla gelmiştir. Dua kelimesinin kök anlamları kısaca şöyle sayılmaktadır.
1.      Davet, Çağrı,
2.      Dava İddia, 
3.      Bağ, bağlantı, dayanak,
4.      Arzu, istek, yöneliş, teklif, teşvik,
5.      Allah'tan yardım dilemek,

Bu Manalarla Birlikte Ayet Düşünüldüğünde Duanın Ve Ayetin Anlamları Şöyle Olmaktadır:

1-      Duanız Davetiniz, çağrınız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin!
Buradaki davet iki yönlüdür.
Birincisi; Allah’ı davet, çağırmaktır. Yaşantımızda Allah’ı, Kitabı işlerimize davet etmek çağırmaktır. Bir iş yaparken Onun buyruklarını dikkate almaktır. Her işimize Rabbimizi dahil etmektir. Onun istek ve emirlerine göre hayatımıza yön vermektir. Kurana uygun yaşamaktır. Kuranı dikkate alarak, işlerimizi sürdürmektir. Peygamberlerin yaptığı gibi.
Bunu yapmıyorsak yani davetimiz yoksa, Kuranı işlerimize davet etmiyorsak, Kuranı kale almıyorsak, önem ve öncelik verip ona göre hayat sürmüyorsak, Kuranın Rabbi ne diye bize değer versin!
O halde hayatımızı şekillendirirken Rabbimizi, Kuranı dikkate alıp Onun öğretisine göre yaşam sürersek, yani duamız davetimiz çağrımız olursa, olduğu kadar değerimiz olmaktadır.
 İkincisi; Allah’a davettir, çağırmaktır. İnsanları, toplumları, düzenleri Allah’a Kurana çağırmaktır, davet etmektir. Peygamberlerin yaptığı gibi, tüm insanlığa Allah’ı Kuranı hatırlatmak, tebliğ etmek ve Rabbimize davet etmektir. Bunu amaç edinmektir. Öncekiler gibi Kelimetullahı yeryüzüne duyurmak, hakim kılmak için çalışmaktır.
Bunu yapmıyorsak yani Allah’a, Kurana davetimiz, çağrımız yoksa, hayata Allah’ı Kuranı çağırmıyorsak, yani onun ilkelerini uygulamıyorsak, bunu amaçlayarak yaşamıyorsak Rabbimiz ne diye bize değer versin!

Bu çağrıyı (Bayraklı) daveti yapanlar açısından bölümlere ayırarak ele almaktadır:
a. Allah'ın çağrısı
1. Yüce Allah barış yurduna çağınr
Allah selam yurduna çağınr. Yunus/25'te Ayetteki selam kavramı, barış, güven, kurtuluş manalarına gelmektedir.
2. Öldükten sonra diriltmek için çağırır
Göklerin ve yerin Allah'ın buyruğu altında sapasağlam durmaları da O'nun mucizevi işaretlerindendir. Sonunda Allah, sizi bir tek seslenişle yerden kalk­maya çağırdığında, hepiniz ortaya çıkacaksınız. [Rum/25]
3. Allah cennete ve affa çağırır
(Allah, kendi izni ile sizi cennete ve affa çağırır). [Bakara/221]
Allah Teala kullan için daima iyiyi takdir ettiği için, onları cennete, affa çağırmakta; kullar ise bu çağrıya kulaklarını tıkamaktadırlar.

b. Peygamberin çağırması
1. Allah'ın yoluna çağırırlar
Resulüm! Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en gü­zel şekilde mücadele et. [Nahl/125]
2. İslâm'a çağırırlar
Saf/7'de (İslâm'a davet edildiği halde...) ifadesi yer almaktadır. Buradaki çağrı fiili meçhul kalıbından getirilmiştir. Kişiyi İslâm'a davet edenlerin ilki peygamberlerdir. Bu nedenle, meçhul fiilin öznesi olarak pey­gamberleri aldık.
3. İnsanlığa çağrıda bulunurlar
Yüce Allah Şura/l5'te Hz. Peygamber'e çağrıda bulunması için emir ver­miş, fakak neye çağıracağını belirtmemiştir. Zemahşeri bunun, hanif milleti­ne bir davet olduğunu ifade etmiş; Fahruddin Razi, Hazin, Kadı Beydavi ve diğer müfessirler de bu görüşe katılmışlardır.
Bize göre buradaki çağrı, tevhid inananadır. Buna, "Senin görevin dur­madan çağrı yapmaktır" diye mana vermek de mümkündür. Peygamberimiz insanlığı çağırmakla görevlendirilmiştir.
4. Doğru yola çağırırlar
Şu muhakkak ki, sen onları doğru bir yola çağırıyorsun. [Mü'minun/73]
5. Affa çağırırlar
Peygamberler, insanlık tarihinde en büyük değişimleri meydana getiren şahsiyetler olmuşlardır. Onlar öncelikle beyin ve gönülleri değiştirmişlerdir. İnsanlarda meydana gelecek olan değişimin, Allah'ın onlara karşı olan tutu­munu da değiştireceğini öğreten peygamberler, insanları, bu değişimin teme­li olan affa davet etmişlerdir.
Bu çağrıya Nuh/5 ve 10'da şöyle değinilmektedir:
Sonra Nuh, "Ey Rabbim!" dedi, "Doğrusu ben, gece-gündüz kavmimi davet ettim". [Nuh/5]
"Gelin, Rabbinizden bağışlanma dileyin, O, çok bağışlayandır!" dedim. [Nuh/10]

c. İnsanın çağrıda bulunması
1. Allah'a çağınr
İnsanları Allah'a çağıran, doğru ve adil olanı yapan ve "Şüphesiz ben Allah'a teslim olanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kim vardır? [Fussilet/33]
2. İyiye çağırmak
Âl-i İmran/104'te Ve aranızda iyiliğe çağıran, doğruyu emreden, kötülükten alıkoyan bir toplu­luk bulunmalı.
3. İnkara ve şirke çağırır
İnsanların iyileri Allah'a ve iyi olana çağırırlarken, kötüleri de inkara ve şirke çağırırlar:
Siz beni Allah'ı inkara ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri Allah'a or­tak koşmaya çağırıyorsunuz. [Gâfır/42]. Gâfir/41'de ise kafirlerin ateşe çağırdıkları belirtilmektedir. İnkar ve şirk aslında insanın kalbinde yanan bir ateş olup bu ateş, ahirette cehenneme dö­nüşecektir.

d. Şeytanın çağrısı
1. Ateşe çağırır
Şeytan sizin açık düşmanınızdır; siz de onu düşman bilin; o sadece taraftarla­rını ateşe sevk edilmeleri için çağırıyor. [Fatır/6]
2. Taklide çağırır
'de taklit, kızgın alevli cehennem olarak tanımlanmaktadır:
Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun" denildiğinde, onlar "Hayır, biz babaları­mızı neye inanır bulduysak ona uyarız" diye cevap verirler; ya şeytan onları kızgın alevli ateşin azabına çağırıyorsa! Lokman/21
Demek ki şeytan Allah'ın indirdiğine uymaktan insanları alıkoymak, on­lara, babalarını taklit edip onların yoluna uymaları için çağrıda bulunmakta­dır. Bu, aslında alevli cehenneme çağırmaktan başka bir şey değildir.
Şeytan, Yüce Allah'ın vaadi ile kendi vaadini şöyle değerlendirmekte ve şu itirafta bulunmaktadır:
Allah size gerçekleşmesi kesin olan bir vaatte bulunmuştu. Ben de bir vaatte bulundum size, fakat yalan çıktım. Bununla beraber benim size karşı bir gü­cüm ve hakimiyetim yoktu, sadece sizi çağırdım, siz de bana uydunuz, şu hal­de beni değil kendinizi kınayın. [İbrahim/22]

2-      Duanız davanız, iddianız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin!
Duamız, davamız varsa değerliyiz. Davamız ne. Allah’a kulluk etmek için yaratılmışız. Rabbimize teslim olmak, Onun terbiyesine girmek ve tüm şeytanları, ayartıları boşa çıkarmak ve böylece sadece Allah’a kul olmak için gönderilmişiz. Kainatta Rabbimize itaat eden  tüm varlıklar misali zişuur insanın da Rabbine, kitabına teslim olmasıdır. Bu uğrunda çalışmasıdır. Yaşayan Kuran olmaktır. Kurana şahit olmaktır. Kuranı hakim kılmaktır. Peygamberler yolunda çaba sarf etmektir. Duası, Davası olanın aynı zamanda insanlığı da bu duaya davaya dahil etmeye çalışmasıdır.
Bunu yapmıyorsak, yani davamız bu değilse, ne?  Daha çok yığmak çokluk peşinde koşmak,vb. Duamızı, davamızı yitirmişsek, ne değerimiz olabilir. Davası olmayana Allah niye değer versin.

3-      Duanız bağınız, bağlantınız,olmasa, Rabbim size ne diye değer versin!
İnsanların Allah’a Kitaba bağlanmasına çalışmaktır. Aynı zamanda Kitabı, ilkeleri hayata bağlamak, hayata uygulamaktır. Dayanağımızı Kuran yapmaktır. Allahın ipine sımsıkı bağlanmaktır. Allahın boyasıyla boyanmaktır.
Duamız, bağımız, bağlantımız, alakamız varsa, var olduğu ölçüde değerliyiz.Rabbine bağlı olmak, Kitabıyla bağlantısı olmaktır. Ona yönelmek, isteklerine önem vermek öncelik vermektir. Sadece Ona bağlanmaktır. Onun hükümlerini yaşamaktır. Yaşamda Ondan başkasının değerlerine, ölçülerine bağlanmamaktır. Onunla kurulan bağa hiçbir halde halel vermemektir. Ondan başkasına bağlanmamaktır.

4-      Duanız arzu, istek, referans, teklif, teşvik, yönelişiniz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin!
İki yönü bulunmaktadır.
Birincisi Onu arzulamak, onu istemek, ona yönelmektir. Arzularımız, isteklerimiz, yönelişimiz Kuran olmalıdır. Allah’ın hoşnutluğu olmalıdır.
İkincisi, arzularımızı, isteklerimizi, yönlerimizi yönelişlerimizi Kuran belirlemeli, Kurana uygun olmalıdır. Kuran ilkeleri esas alınmalıdır. Bunlarla yaşamaktır. Bunlara göre hayat sürmektir. Bu ilkelerle hayat bulmaktır. Bunların dışındaki tüm ölçülerden arınmaktır.Uzaklaşmaktır.
Ona yönelişimiz olmazsa, Ona prestij etmezsek, Onun ilkelerini arzulamazsak, hayata yönlendirmezsek, yaşama aktarmazsak ne değerimiz olur.

5-      Duanız Allah'tan yardım dilemeniz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin!
Avene/ muavin yardımıdır. Dua yakarıştır, yardım için tüm imkanları seferber edip bittim noktasına kadar çabayla, imanla, güvenmeyle, sebatla, sabırla çalışmak ve sonuçlara şükretmektir. 1/5 Ancak sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz! 2/45 Sabırla, salatla Allah'tan yardım dileyin, şüphesiz bu, saygı gösterenlerden başkasına ağır gelir. 2/153 Ey inananlar, sabır ve salatla yardım isteyin, muhakkak ki Allah, sabredenlerle beraberdir. 7/128 Mûsâ, kavmine; "Allah'tan yardım isteyin, sabredin!" dedi; yeryüzü Allâh'ındır, onu kullarından dilediğine verir. Sonuç, korunanlarındır!" bu ayetlerde de açıklandığı üzere Allah’tan ancak avane/ muavin yardımı, destek olma, yol gösterme vb tür katkıyı istemektir.
Hedi yardımıdır. 2/38 … size benden bir hidâyet geldiği zaman, kimler benim hidâyetime uyarsa artık onlara bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Allah’ın EN BÜYÜK yardımı, desteği,  hidayet kaynağı ve rehberi olan Kurandır. Kuranın rehberliğidir.Kuranın ölçüleridir.Kuranın ilkeleridir.
Nasara yardımıdır. 8/10 Yardım, yalnız Allâh katındandır. Allâh dâimâ üstün, hüküm ve hikmet sâhibidir. 15/21   Hiçbir şey yoktur ki onun hazineleri, bizim yanımızda olmasın, ama biz onu, bilinen bir ölçü/kural ile indiririz. Zira, 53/39-İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur. 13/11-Bir millet kendi durumlarını değiştirmedikçe Allâh onların durumlarını değiştirmez. İlkesi koyulmuştur. 2/214Yoksa siz, sizden önce geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk ve sıkıntı dokunmuştu, öyle sarsılmışlardı ki, nihâyet peygamber ve onunla birlikte inananlar: "Allâh'ın yardımı ne zaman?" diyecek olmuşlardı. İyi bilin ki, Allâh'ın yardımı yakındır. 22/78 Allâh uğrunda, O'na yaraşır biçimde gayretle mücadele edin. O, sizi seçti ve dinde size bir güçlük yüklemedi. 3/139-Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer inanıyorsanız, mutlaka siz üstün geleceksiniz. 47/7 Ey inananlar, eğer siz Allâh’a yardım ederseniz size yardım eder; ayaklarınızı (hakkı koruma yolunda) sağlam tutar. Allah’a yardım Onun gönderdiği vahye sımsıkı sarılmak, ilkelerini gözetmek, bunlara güvenmek, bu ilkeler doğrultusunda tüm gayreti sarf etmektir. 6/34 Senden önce de elçiler yalanlanmıştı. Yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine sabrettiler, nihâyet onlara yardımımız yetişti. Allâh'ın kelimelerini değiştirebilecek kimse yoktur. Böyle yapanlar mutlaka ayetlerin işaret ettiği sonla kucaklaşmaktadır.
Vehene yardımıdır. 6/84 Biz ona İshak'ı ve (İshâk'ın oğlu) Ya'kûb'u da hediye ettik; hepsine de doğru yolu gösterdik. Nitekim daha önce Nûh'a ve onun soyundan Dâvûd'a, Süleyman'a, Eyyûb'a, Yûsuf'a, Mûsâ'ya ve Hârûn'a da yol göstermiştik. Biz güzel davrananları böyle ödüllendiririz. 21/90 Onun du'âsını da kabul buyurduk ve ona Yahyâ'yı armağan ettik. Eşini de kendisi için ıslah ettik (çocuk doğurmağa elverişli bir hale getirdik). Gerçekten onlar hayır işlere koşarlar, umarak ve korkarak bize du'â ederlerdi ve bize derin saygı gösterirlerdi.
Allah’ın yardımlarını sınıflandırmakla, saymakla bitmez. 31/27Yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa, deniz(ler) de (mürekkep olsa), arkasından yedi deniz (daha gelip) ona yardım etse de (Allâh'ın kelimeleri yazılsa), yine (bunlar tükenir), Allâh'ın kelimeleri tükenmez. Allâh öyle üstündür, öyle hikmet sâhibidir. 18/109 De ki: "Rabbimin sözleri(ni yazmak) için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden önce deniz tükenir." Yardım için bir o kadarını daha getirsek (yine yetmez)."
Bu nedenle bir alt başlığı örnek olarak ele alıp, rüzgâr, sizin görmediğiniz ordular ve askerler indirmesi, kalplerine korku vermesi, yağmur indirmesi, uyku/iç sukunet/güven indirmesi vb diğerlerini Kurana havale edelim.
Meleklerle Yardım: 3/123, 3/124, 3/125  ve 8/9
·        3/123 Nitekim Allâh, zayıf durumda bulunduğunuz Bedir'de de size yardım etmişti. O halde Allah'tan korkun ki, şükredesiniz. 3/124 O zaman sen mü'minlere: "Rabbinizin, size, indirilmiş üç bin melek ile yardım etmesi, size yetmez mi?" diyordun. 3/125 Evet, sabreder, korunursanız; onlar hemen şu dakikada üzerinize gelseler, Rabbiniz size nişanlı beşbin melekle yardım eder. 3/126 Allâh bu(yardım va'di)ni sırf size müjde olsun ve kalbleriniz bununla güven bulsun diye yaptı. Yardım, yalnız, dâimâ gâlib, hüküm ve hikmet sâhibi Allâh katındandır. 3/127 İnkâr edenlerden bir kısmını kessin ve perişan etsin de umutsuz olarak dönüp gitsinler diye (size yardım eder).
·        8/9-Siz Rabbinizden yardım istiyordunuz, O da: "Ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım edeceğim," diye duânızı kabul buyurmuştu. 8/10Allâh bunu ancak müjde olsun (sevinesiniz) ve kalbiniz bununla yatışsın (güvene ve huzûra kavuşsun) diye yapmıştı. Yardım, yalnız Allâh katındandır. Allâh dâimâ üstün, hüküm ve hikmet sâhibidir.
·        8/12Rabbin meleklere vahyediyordu ki: "Ben sizinle beraberim, siz inananları pekiştirin; ben inkâr edenlerin yüreklerine korku salacağım; vurun (onların) boyunların(ın) üstüne, vurun onların her parmağına!" 8/13Böyle (olacak), çünkü, onlar Allah'a ve Elçisine karşı geldiler. Kim Allah'a ve Elçisine karşı gelirse muhakkak ki, Allâh'ın cezâsı çetin olur.
Yılmaz:Şüphesiz Ben, işte art arda bin melekle size yardım ediyorum ifadesiyle, mü’minleri iman, tevhid, adalet, cihad, sabır, sebat ve âhiretteki ödüller konusunda inmiş olan binlerce Kur’ân âyeti kasdedilmiştir. 8/9. âyette zikredilen “melekler”, ئلوك [ülûk] sözcüğünün türevi olup, “haberciler” demektir ki bununla da, “Kur’ân âyetleri” kasdedilmiştir. 8/12. âyetteki “melekler” ise, m-l-k kökünden türemiş olup, “güçler” demektir ki bununla da “yağmur, rüzgâr, ağrı, sancı, korku, sevinç” gibi şeyler kasdedilmiştir.
Taberi
: Âyetlerin bu ifadelerinde müminlerin üç bin veya beş bin melekle desteklenip desteklenmediklerini ortaya koyan bir delil yoktur. İhtimaldir ki bir kısım ravilerin izah ettikleri gibi, Allah, müminleri, me­leklerle fiilen desteklemiştir. Yine muhtemeldir ki başka bir kısım ravilerin zik­rettikleri gibi Allah müminleri meleklerle fiilen desteklememiştir. Müminlerin üç veya beş bin melekle desteklendiğini beyan eden sahih bir haber sabit değil­dir. Bu bakımdan bu konuda delilsiz konuşmak caiz olmadığından iki görüşleri birini kabul etmek mümkün değildir. Buna mukabil, Allah tealanın müminleri Bedir savaşında bin melekle desteklendiği şu âyet-i kerimede sabittir. "Hani bir zaman rabbinizden yardım dilemiştiniz de, o, "Ben size peşpeşe bin melekle ya­dım edeceğim." diye dileğinizi kabul etmişti. Uhut savaşma gelince onda müminlerin, melekler tarafından desteklendi­ğini söylemektense desteklenmediğini söylemek daha evladır. Zira melekler ta­rafından desteklenmiş olsalardı kesin bir galibiyet elde ederlerdi.
Razi; Bu yardımın, onların kalplerine kuvvet vererek, onlara muzaffer olacaklarını bildirerek ve kâfirlerin kalplerine korku salarak olduğunu söylemişlerdir.
İslamoğlu:İnsanın dahli ne denli büyük olursa olsun başarı nihai tahlilde Allah’a aittir. Nebi, bunu savaş öncesi orduyu yüreklendirmek için söylemiş olmalıdır. Bu değişken rakamlar ilahi yardımın ödenen bedelle orantılı olduğunu, dolayısıyla insanın gayretine bağlı olduğunu ifade eder. Allah yardımını koyduğu yasaları gözeterek yapar. Meleklerle yapılan yardımın nasıl anlaşılması gerektiğini 8/10 da müjde olsun ve içiniz ferahlayıp moraliniz yükselsin diye yaptı cümlesi açık ve net olarak ifade eder. Meleklerin yardımı, göğüs göğse çarpışmaya katıldığı şeklinde anlaşılamaz. Bunu söyleyen bir tek ayet yoktur. Söz konusu yardım 8/10,11 ve 44. ayetleri, ayrıca Yasin 36/28 deki kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik, zaten Biz asla daha önce de indirmiş değildik ayeti ışığında anlaşılmalıdır.
Esed: Meleklerin yardımı sadece manevî mahiyettedir, psikolojik plandadır. Kur’an'da hiçbir yerde meleklerin maddî anlamda bilfiil savaşa katıldıklarına delalet eden herhangi bir delil yoktur. Yukarıdaki ayet hakkındaki yorumunda Râzî bu hususu tekrar tekrar belirtmektedir. Çağdaş müfessirlerden Reşid Rıza da, bu savaşta ya da Hz. Peygamber'in diğer savaşlarında meleklerin fiilen kavgaya katıldıkları yolundaki menkıbevî görüşü ısrarla reddediyor (bkz. Menâr IX, 612 vd.).
Ateş: Âyetlerin ruhundan anladı­ğımıza göre, bu âyetler, resulullah, askerlerini savaş düzenine sokarken on­lara moral vermek için söylediği sözleri nakletmektedir. Allah'ın yardımı, itaatle şartlıdır. İtaati bırakınca Allah da yar­dımını çeker. Çünkü bu, Allah'ın yasasıdır. "Allah'ın yasasında bir değişiklik bulamazsın. Hangi millet, Allah'ın genel yasaları çerçevesinde hareket eder, savaşa hazırlanır, sağlam azim ve tam güvenle çarpışırsa başarılı olur. Zaman zaman kâfirlerin de savaşlarda başarılı olmalarının nedeni, işte bu genel yasanın, belli bir millete değil, müslüman kâfir bütün insanlara şamil olmasındandır.Kimler sağlam iman, kesin zafer ve güven ile ve savaşın gereklerine uyarak tedbirlerini alarak savaşırlarsa onlar başarıya ulaşırlar.
Yıldırım: a)  En büyük, aynı zamanda çok güçlü bir orduyu imha etmek için 1000 tane meleğe ihtiyaç yoktur; bir melek -Allah'ın izniyle- bu işi bir anda ye­rine getirme kudretine sahiptir. Nitekim Lût kavmini iki meieğin yok etti­ğini yine Kur'ân bize haber vermektedir.
b)  Din düşmanlarıyla Allah savaşsaydı, yani Allah'ın  böyle bir emri kanunu olsaydı, insan irâdesinin ve çalışmasının değeri kalmaz ve Allah'a dosdoğru imân edenler atâlete, hareketsizliğe itilmiş olurlardı. Bu da  in­sanın hilkat kanunundaki plân ve programına ters düşerdi.
c)  Allah'ın meleklerden oluşan ordusuyla çarpışmayı, savaşıp vuruş­mayı aklı başında hiçbir düşman göze alamaz; zulüm ve azgınlığı devam ettirmenin aptallık olduğunu anlar da ister istemez bu büyük mu'eize kar­şısında baş eğip imân ederdi. Böylece ne savaşan, ne savaşılan; ne de in­kâr eden kalırdı. Sonuç olarak atâlet, uyuşukluk, hareketsizlik bütün in­sanları sarar, yeryüzünde medeniyet olmazdı. Oysa insan tam bir müca­deleci, durmadan harekette bulunucu, üstünlük sağlama aşkıyla  çalışıp dünyayı bayındır hale getirici olarak yaratılmıştır.
d)  Peygamber ve kitap göndermeye gerek kalmaz, bütün meseleler melekler vasıtasıyla çözülürdü. O takdirde de insan araştırma, ilim yap­ma, okuma ve okutma duygu ve düşüncesine sahip olmaz, bir bakıma sırf ibâdetle meşgul olmak için yaratıldığı sonucu ortaya çıkardı. Halbuki sırf ibâdet etmek ve ilâhî emirleri kusursuz yerine getirmek için melekler ya­ratılmıştır. Çünkü onlarda hem hayvanî ruh ve nefis yoktur, hem de haya­tı sürdürme kaygısı mevcut değildir.
Kur'ân'da bütün bu incelikler iki cümleyle özetlenip meleklerin indirilmesindeki amaç, açık şekilde belirtilmektedir: «Allah bu yardımı sırf müjde olması ve onunla kalblerinizin iyice yatışması için
Kuran yolu:Araplar "birçok" yerine "bin, binlerce" kelimeleri­ni de kullanmaktadırlar. Buna göre mâna "birçok melek ile..." demektir. Olaya ta­rihî tecrübe açısından bakıldığında görülecektir ki savaşlarda takviye güçleri top­tan değil, ihtiyaca göre arka arkaya gönderilmekte, bu taktiğin düşman üzerindeki etkisi daha fazla olmaktadır. Sünnetullah diye de ifade edi­len ilâhî âdete, kural ve kanunlara göre sonuç, kulun irade ve fiiline de bağlanmış­sa bu takdirde insan üzerine düşeni yapacaktır. Bedir Harbi'nde müslümanlar ken­dilerine düşeni yapmışlardır, Allah vaad ve murat ettiği için zafer kazanılacaktır. Bazılarınca bunun hem kendileri hem de yardım konusunda etkileri görülen me­lekler gönderilerek yapılmasının hikmeti, "zaferin müjdesi olsun ve bu sayede kalpler yatışsın, sonuç hakkında güven oluşsun" diyedir.
Bazıla­rına göre 8/44 de  iki tarafında gözünde karşı tarafı az gösteriyordu denildiğine göre, demek ki gözüken  meleklerden bahsedilmemektedir.

            DUA NIN/ ALLAHTAN YARDIM DİLEMENİN USULU
Dua kavli ve fiili olarak gerçekleştirilen bütüncül bir kulluk eylemidir. Kavli/ sözel yapılan kısmının da usulü önemli olmaktadır.
Şöyle ki:
·         7/180   En güzel isimler Allâh'ındır. O halde O'na o (güzel isim)lerle du'â edin
·         26/213  Allâh ile beraber başka bir tanrı çağırma/dua etme, sonra azâb edilenlerden olursun.
·         17/11 İnsan, hayra du'â eder gibi, şerre du'â etmekte(hayrı ister gibi şerri istemekte)dir. İnsan pek acelecidir.
·         7/55 Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin, çünkü O, haddi aşanları sevmez.
·         7/56 Yeryüzü düzeltildikten sonra onda bozgunculuk yapmayın, korkarak ve umarak O'na dua edin. Muhakkak ki Allâh'ın rahmeti, iyilik edenlere yakındır.
·         32/16 Yanları yataklardan uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için harcarlar.


            DUASI /ALLAHTAN YARDIM DİLEMESİ KABUL EDİLENLERE /PEYGAMBERLERE ÖRNEKLER
·        6/84 Biz ona İshak'ı ve (İshâk'ın oğlu) Ya'kûb'u da hediye ettik; hepsine de doğru yolu gösterdik. Nitekim daha önce Nûh'a ve onun soyundan Dâvûd'a, Süleyman'a, Eyyûb'a, Yûsuf'a, Mûsâ'ya ve Hârûn'a da yol göstermiştik. Biz güzel davrananları böyle ödüllendiririz.
·        21/76 Nûh'u da (an), o da bunlardan önce bize yalvarmıştı. Biz de onun nidasını/du'âsını kabul edip kendisini ve âilesini büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. 37/75 Andolsun Nûh bize yalvarmıştı da ne güzel kabul buyurmuştuk! 37/76 Onu ve âilesini büyük sıkıntıdan kurtarmıştık.54/10 Bunun üzerine Rabbine: "Ben yenik düştüm, yardım et!" diye yalvardı. 54/11 Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık. 71/26 Nûh dedi ki: "Rabbim, yeryüzünde kâfirlerden tek kişi bırakma." 71/27 Çünkü sen onları bırakırsan, kullarını şaşırtırlar ve sadece ahlâksız, nânkör (insanlar) doğururlar." 71/28 Rabbim beni, babamı, anamı, inanarak evime gireni, inanan erkek ve kadınları bağışla; zâlimlerin de sadece helâkini artır (onların köklerini kurut)!"11/37 Gözlerimizin önünde ve vahyimiz gereğince gemiyi yap ve zulmedenler hakkında bana hitâbetme (onların kurtuluşu için bana yalvarma); onlar mutlaka boğulacaklardır!"
·        21/83Eyyûb'u da an. O, Rabbine: "Bu dert bana dokundu, sen merhametlilerin en merhametlisisin!" diye nida/du'â etmişti. 21/84 Biz de onun du'âsını kabul etmiş, kendisine bulaşan derdi kaldırmıştık; ona tarafımızdan bir rahmet ve ibâdet edenler için bir öğüt olarak âilesini ve onlarla beraber bir katını daha vermiştik.
·        21/85 İsmâ'il'i, İdris'i, Zu'l-Kifl'i de an; hepsi de sabredenlerdendi. 21/86 Onları rahmetimize soktuk, çünkü onlar Sâlihlerdendi
·        21/90 Onun/Zekerriyanın duasını da kabul buyurduk ve ona Yahyâ'yı armağan ettik. Eşini de kendisi için ıslah ettik (çocuk doğurmağa elverişli bir hale getirdik). Gerçekten onlar hayır işlere koşarlar, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi ve bize derin saygı gösterirlerdi.
·        14/39 "İhtiyarlık çağımda bana/İbrahime İsmâ'il ve İshak'ı lutfeden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı işiten(kabul buyuran)dır."
·        27/57Biz de onu/Lutu ve âilesini kurtardık, yalnız karısının (azâbda) kalanlardan olmasını takdir ettik. 27/58Üzerlerine (pişmiş çamurdan bir taş) yağmur(u) indirdik. Uyarıl(ıp da aldırmay)anların yağmuru gerçekten ne kötü oldu!
·        40/26 Fir'avn dedi: "Bırakın Mûsâ'yı öldüreyim de, Rabbine dua/yalvarsın (bakalım O, Mûsâ'yı kurtaracak mı?) Çünkü ben onun, dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum"
·        68/48 Sen Rabbinin hükmüne sabret, balık sâhibi (Yûnus) gibi olma. Hani o, sıkıntıdan yutkunarak (Allah'a) seslenmişti. 68/49 Eğer Rabbinden ona bir ni'met yetişmeseydi, yerilerek çıplak bir yere atılırdı. 68/50 Fakat Rabbi kabul etti de onu Sâlih (iyi insan)lardan yaptı.


DUASI /ALLAHTAN YARDIM DİLEMESİ KABUL EDİLENLERİN TEPKİSİ/NANKÖRLÜĞÜ
·        7/189O'dur ki sizi bir tek nefisten yarattı, gönlü ısınsın diye ondan eşini var eti; eşini sarıp örtünce (eşiyle birleşince) eşi, hafif bir yük yüklendi, onu gezdirdi. (Yükü) ağırlaşınca ikisi beraber Rableri Allah'a du'â ettiler: "Eğer bize iyi, güzel bir çocuk verirsen elbette şükredenlerden oluruz!" (dediler). 7/190Fakat (Allâh) onlara iyi, güzel bir çocuk verince, kendilerine verdiği şeyde Allah'a ortaklar koşmağa başladılar. Allâh ise onların ortak koştukları şeylerden yücedir.
·        29/65 Gemiye bindikleri zaman, dini yalnız Allah'a hâlis kılarak O'na yalvarırlar. Fakat (Allâh) onları salimen karaya çıkarınca hemen (O'na) ortak koşarlar.
·        30/33 İnsanlara bir zarar dokundu mu, Rablerine yönelerek O'na yalvarırlar. Sonra (Rableri), onlara kendinden bir rahmet taddırınca, hemen onlardan bir grup, Rablerine ortak koşarlar.
·        39/8İnsana bir zarar dokundu mu, hemen içtenlikle Rabbine yönelerek O'na dua eder. Sonra (Rabbi) ona kendisinden bir ni'met verdi mi; önceden O'na yalvarmakta olduğunu unutur da, O'nun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmağa başlar. De ki: "Küfrünle azıcık yaşa, sen ateş halkındansın!"
·        39/49İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra, ona bizden bir ni'met verdiğimiz vakit; "Bu, (benim) bilgi(m) sayesinde bana verildi" der. Hayır, o bir imtihandır, fakat çokları bilmiyorlar
·        41/49-İnsan hayır istemekten usanmaz (dâimâ malının artmasını diler). Ama kendisine bir şer dokundu mu hemen üzülür, ümitsiz olur.
41/51İnsana bir ni'met verdik mi yüz çevirir; yan çizer. Ona bir şer dokundu mu yalvarıp durur

DUA /ALLAHTAN YARDIM DİLEME YAPILMAYACAK OLANLAR
·         9/114   İbrâhim'in babası için mağfiret dilemesi, sadece ona verdiği bir sözden ötürü idi. Fakat onun, bir Allâh düşmanı olduğu, kendisine belli olunca ondan uzak durdu. Gerçekten İbrâhim, çok içli ve yumuşak huylu idi.
·         9/113 Akrabâ bile olsalar, cehennem halkı oldukları belli olduktan sonra ortak koşanlar için mağfiret dilemek; ne peygamberin, ne de inananların yapacağı bir iş değildir.

KAFİRLERİN DUASI
·        13/14 Gerçek dua, ancak O'na yapılır. O'ndan başka dua ettikleri ise, kendilerinin hiçbir isteklerini karşılayamazlar. (Onların durumu) tıpkı ağzına gelsin diye suya avuçlarını uzatan kimse gibidir. Oysa (uzanıp suyu avuçlamadıkça su) on(un ağzın)a gelmez. İşte kâfirlerin duası, öyle boşa gider.


6-Aşağıda yer alan diğer ayetlerde de dua edenin duasına karşılık verenin Allah olduğu ve bunun için ne yapılması gerektiği anlatılmaktadır.
·        6/41 "Hayır, yalnız O'na duaeder/yalvarırsınız; O da dilerse istediğiniz/sizi yalvartan belâyı kaldırır ve o zaman/öyleki ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz."
·        6/63 De ki: "Gizli ve açık olarak: 'Bizi bundan kurtarırsa elbette şükredenlerden olacağız!' diye O'na duaedip/yalvarıp yakardığınız zaman, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarıyor/ kurtaracak biri var mı.  6/64De ki: "bundan ve diğer bütün sıkıntılardan sizi Allâh kurtarıyor, sonra siz yine O'na ortak koşuyorsunuz!?"  6/65 De ki: "O, sizin üzerinize üstünüzden, yahut ayaklarınızın altından bir azâb göndermeğe, ya da sizi parti parti birbirinize düşürüp kiminize kiminizin hıncını taddırmağa kâdirdir." Bak, anlasınlar diye âyetleri nasıl açıklıyoruz?!
·        27/62 Yahut dua ettiği zaman darda kalmışa kim yetişiyor da kötülüğü kaldırıyor ve sizi yeryüzünün sâhipleri yapıyor? Allâh ile beraber başka bir tanrı mı var? Ne de az düşünüyorsunuz? 27/63 Yahut karanın ve denizin karanlıkları içinde size yol gösteren kim ve rahmetinin önünde rüzgârları müjdeci gönderen kim? Allâh ile beraber başka bir tanrı mı var? Hâşâ, Allâh ortak koştukları şeylerden yücedir, münezzehtir (O, eksikliklerden uzaktır).
·        2/186 Kullarım, sana benden sorar(lar)sa (söyle): Ben (onlara) yakınım. dua eden, bana dua ettiği zaman onun duasına karşılık veririm. O halde onlar da bana karşılık versin(benim çağrıma uysun)lar, bana inansınlar ki, doğru yolu bulmuş olalar.  
·        40/60 Rabbiniz buyurdu ki: "Bana du'â edin, du'ânızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeğe tenezzül etmeyenler, aşağılık olarak cehenneme gireceklerdir."
·         3/190 Şu bir gerçek ki, göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, sağduyu sahipleri/ aklını ve gönlünü işletenler için çok ibretler vardır.3/191 Onlar/Aklı ve gönlü işletenler o kişilerdir ki, ayakta, otururken, yan yatarken hep Allah'ı zikrederler/hatırlarlar; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler: "Ey Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Şanın yücedir senin. Ateş azabından koru bizi."3/193 "Ey Rabbimiz! Bir çağırıcının, 'Rabbinize inanın!' diye imana çağırdığını işittik ve iman ettik. Ey Rabbimiz! Bizi günahlardan koru. Kötülüklerimizin üstünü ört ve bize iyilerle birlikte ölmek nasip et.". 3/195 Rableri onlara cevap verdi: "Ben sizden, erkek-kadın hiçbir çalışanın işini/ürettiğini boşa çıkarmayacağım. Hep birbirinizdensiniz. Göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda işkenceye uğratılanlar, çarpışıp da öldürülenler var ya, onların kötülüklerini elbette örteceğim. Ve onları, Allah katından bir karşılık olarak, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım.Karşılıkların en güzeli Allah katındandır.
·         22/78 Allâh uğrunda, O'na yaraşır biçimde gayretle mücadele edin. O, sizi seçti ve dinde size bir güçlük yüklemedi. 3/139-Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer inanıyorsanız, mutlaka siz üstün geleceksiniz.
·         2/45 Sabırla, salatla Allah'tan yardım dileyin, şüphesiz bu, saygı gösterenlerden başkasına ağır gelir. 2/153 Ey inananlar, sabır ve salatla yardım isteyin, muhakkak ki Allah, sabredenlerle beraberdir.
·         42/26 İnanan ve ameli salihat yapanların dileklerini kabul eder; lutuf ve kereminden onlara, daha fazlasını da verir. Kâfirlere gelince, onlara da çetin bir azâb vardır.


SONUÇ OLARAK
Allah’a yönelen, Ona bağlanan, Her işinde Onu ve Kitabını Çağıran; İnsanlığı da Ona çağıran; Bunu Dava edinen; Bu uğurda  tüm imkanlarını bitiren, var gücünü, olanca çabasını harcayarak bittim noktasına varan insanın Allah’ın verdiği değerle yardımla, destekle, ikramla, Allah’a kulluk bilincinin zirvesine ulaşması öğütlenmektedir.
            Şayet, çağrınız, davetiniz, tebliğiniz yoksa, bunları dava edinmediyseniz, bu yolda iddianız yoksa, bağınız bulunmuyorsa, istek, arzu ve yönelişiniz de yoksa, bunun için de Kurana uymayı, Allaha güvenmeyi, yaratılışı düşünmeyi, akletmeyi, inceleyip ibretler almayı, sunnetullaha uymayı, emek sarf etmeyi, bittim noktasına gelinceye kadar gevşemeden çalışmayı, salihatı/ değişim ve dönüşümü, sabırla salatı/bağlılığın devamını, eğitimi, destek olmayı, Allahın verdiklerini infak etmeyi yapmıyorsanız Rabbiniz size değer vermez diyerek ikaz etmekte ve ayetin devamında bunu yapmayanları Siz yalanladınız. Öyle ise azap yakanızı bırakmayacak.denilmektedir.
            Kuran aynasına bakalım, kendimizi görüp, gelin gözyaşı döküp ağlayalım, tövbe edip bu bilinçle ve anlamına uygun olarak, Dua! Edenlerden ve şükredenlerden olalım.
            Kuranın anlamlarını hayatımıza indirdikçe yaşamımız kudretli, kıymetli ve kadir geceli gerçekleşsin,  bayramlarımız da gerçek olsun inşallah.

84 yorum:

AMMAR dedi ki...

HOCA YENİ KONUYLA BULUŞTUK.

Dua, insanın Allah karşısında esas duruşudur. Dua Kulluğun iliğidir. Dua eden kalp Allah’la diyalog halindedir. Allah insan ilişkisinde çift boyutlu bir özelliğe sahiptir, kulluk insanın Allah’a duası, vahiy Allah’ın insana duasıdır. Dua kulluktur, kulluk duadır(İslamoğlu)”.

İBRAHİM dedi ki...

Duâ bir yükseliştir. Her dua ruhtan bir filizin yeşermesi, boy sürmesidir. Dua, fâni maddeden mana sonsuzluğuna doğru bir sıçrayıştır. Dua, hesaplaşma ile birlikte ruhun nur denizlerinde yıkanmasıdır; temizlenmesi ve güçlenmesidir. Dua, bir yeniden doğuştur. Dua, sessiz inilti, gürültüsüz feryattır. Dua, en manalı sessizliktir. (A Kalkan)”.
BU YAKLAŞIM

SÜMEYYE dedi ki...

“Duâ ile en gizli, en mahrem duygularımızı dile getirir, içimizi boşaltır, ümidimizi kuvvetlendirir, korkularımızı hafifletiriz. Duâ, içimize eşsiz bir rahatlık verir, gerginliklerimizi giderir. Duâ ile kendimizi Allah'a daha yakın hissederiz. Duâsız bir insan, ışıksız bir mahzene benzer. Duâsız insan, yalnızlığın karanlık hapishanesi içinde çırpınan bir zavallıdır. Duâ ile benlik duvarlarını aşabiliriz. Çünkü duâ, engel ve uzaklık tanımaz. Zaman ve mekânlar ona engel olamaz. Duâ ile sonsuz aczimizi yüce Allah'ın sonsuz kudretine bağlama saâdetine ereriz. Duâ ile ruh gücümüzü kanatlandırırız. Duâda iç varlığımız aydınlanır. Duâda kendi gücümüzle değil; Allah'ın sonsuz gücüyle iç ve dış düşmanlarımıza meydan okuruz. (A Kalkan)”.


DUANIN GÜCÜ DE BU

MÜMİN dedi ki...

Dua kelimesinin kök anlamları kısaca şöyle sayılmaktadır.
1. Davet, Çağrı,
2. Dava İddia,
3. Bağ, bağlantı, dayanak,
4. Arzu, istek, yöneliş, teklif, teşvik,
5. Allah'tan yardım dilemek,

DUANIN ANLAMLARI KARŞISINDA ŞAŞIRDIM
NE CAHİLLERDENMİŞİZ
OKUMA DA BİLMİYORUZ.
NEDEN BU KADAR ZIRPO KALDIK.
UTANIYORUM RABBİMDEN

Adsız dedi ki...

AHMET HOCAM ELİNE SAĞLIKDUANIN FARKLI BOYUTUNU GÖRDÜK.

Adsız dedi ki...

Ahmet abi,

Dua çalışman cidden çok güzel olmuş.
bu boyutta ve derinlikte çalışma karşısında sana dua ediyoruz.
rızanı artırsın Rabbim.

Hüsniye dedi ki...

Furkan suresindeki ayet
bu kadar anlaşılabilirdi keza.
tebrikler.

MEHMET dedi ki...

DUANIN
ANLAMLARI VE ÇİFT YÖNLÜLÜĞÜ BANA ÇOK KATKISI OLDU.
Dua kelimesinin kök anlamları kısaca şöyle sayılmaktadır.
1. Davet, Çağrı,
2. Dava İddia,
3. Bağ, bağlantı, dayanak,
4. Arzu, istek, yöneliş, teklif, teşvik,
5. Allah'tan yardım dilemek,
HELE ÇAĞIRMAK DAVET ANLAMI MUHTEŞEM.

MELİKE dedi ki...

Dua kelimesinin kök anlamları kısaca şöyle sayılmaktadır.
1. Davet, Çağrı,
2. Dava İddia,
3. Bağ, bağlantı, dayanak,
4. Arzu, istek, yöneliş, teklif, teşvik,
5. Allah'tan yardım dilemek,
BU ANLAMLARDA ANLAMAK MARİFET.
YAŞAMAK DAHA DA ANLAMLI

ZEYNEP USLU dedi ki...

DUANIN ANLAMI DAVA İSE
Kİ ÖYLE DEMİŞSİNİZ.
DUASI DAVASI OLMAYANLAR
SİZİ KİM DİRİLTECEK
DÜŞÜNÜN
DAVAMIZ NE.
ÇOĞALTMA YARIŞI

AMAN ALLAHIM
YANDIK.

Adsız dedi ki...

NE DAVET VAR NE DAVA İNSANIMIZ DA KALMIŞ
SORUMLUSU DA İKTİDAR

BİZİ DAVADAN
ÇAĞRIDAN KOPARMIŞ

PARA PARA PARA OLMUŞ
HERŞEY
BU GERÇEĞİ KİM RED EDİYORSA GELSİN.
SEN HEY MÜSLÜMAN BİR BAK KENDİNE
DAVAN NE
KİME KİMİ ÇAĞIRIYORSUN
DUR DÜŞÜN.

YAĞMUR DERELİ dedi ki...

PARA PARA PARA
DAVASINA YANDIK ARKADAŞ
SEN DÜŞÜN
DAVAN NE.
MAKAM VS VS VS

AMA KURAN DEĞİL
İŞTE HALİMİZ.

AKSA dedi ki...

Duanız Davetiniz, çağrınız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin!
Buradaki davet iki yönlüdür.
Birincisi; Allah’ı davet, çağırmaktır. Yaşantımızda Allah’ı, Kitabı işlerimize davet etmek çağırmaktır. Bir iş yaparken Onun buyruklarını dikkate almaktır. Her işimize Rabbimizi dahil etmektir. Onun istek ve emirlerine göre hayatımıza yön vermektir. Kurana uygun yaşamaktır. Kuranı dikkate alarak, işlerimizi sürdürmektir. Peygamberlerin yaptığı gibi.
Bunu yapmıyorsak yani davetimiz yoksa, Kuranı işlerimize davet etmiyorsak, Kuranı kale almıyorsak, önem ve öncelik verip ona göre hayat sürmüyorsak, Kuranın Rabbi ne diye bize değer versin!
O halde hayatımızı şekillendirirken Rabbimizi, Kuranı dikkate alıp Onun öğretisine göre yaşam sürersek, yani duamız davetimiz çağrımız olursa, olduğu kadar değerimiz olmaktadır.
İkincisi; Allah’a davettir, çağırmaktır. İnsanları, toplumları, düzenleri Allah’a Kurana çağırmaktır, davet etmektir. Peygamberlerin yaptığı gibi, tüm insanlığa Allah’ı Kuranı hatırlatmak, tebliğ etmek ve Rabbimize davet etmektir. Bunu amaç edinmektir. Öncekiler gibi Kelimetullahı yeryüzüne duyurmak, hakim kılmak için çalışmaktır.
Bunu yapmıyorsak yani Allah’a, Kurana davetimiz, çağrımız yoksa, hayata Allah’ı Kuranı çağırmıyorsak, yani onun ilkelerini uygulamıyorsak, bunu amaçlayarak yaşamıyorsak Rabbimiz ne diye bize değer versin!
ŞU AÇIKLAMAYA BİTTİM
SEN NESİN BE HOCA
EL AÇMA YERİNE NELER SÖYLERSİN ÖYLE.

AYŞA BULDAN dedi ki...

Duanız davanız, iddianız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin!
Duamız, davamız varsa değerliyiz. Davamız ne. Allah’a kulluk etmek için yaratılmışız. Rabbimize teslim olmak, Onun terbiyesine girmek ve tüm şeytanları, ayartıları boşa çıkarmak ve böylece sadece Allah’a kul olmak için gönderilmişiz. Kainatta Rabbimize itaat eden tüm varlıklar misali zişuur insanın da Rabbine, kitabına teslim olmasıdır. Bu uğrunda çalışmasıdır. Yaşayan Kuran olmaktır. Kurana şahit olmaktır. Kuranı hakim kılmaktır. Peygamberler yolunda çaba sarf etmektir. Duası, Davası olanın aynı zamanda insanlığı da bu duaya davaya dahil etmeye çalışmasıdır.
Bunu yapmıyorsak, yani davamız bu değilse, ne? Daha çok yığmak çokluk peşinde koşmak,vb. Duamızı, davamızı yitirmişsek, ne değerimiz olabilir. Davası olmayana Allah niye değer versin.
AL DAVASI OLMAYANA
AL
DAVASI PARA OLANA
AL
DAVASI KURAN
OLMAYANA
DAHA NE DESİN RABBİM
UYANALIM ARTIK ARKADAŞLAR

HASAN PİR dedi ki...

HOCAM
NE ÇAĞRIMIZ VAR
NE DAVETİMİZ
NE DAVAMIZ NE
İDDİAMIZ.
YANDIK O ZAMAN

FADİME SARI dedi ki...

DUAMIZ BÖYLE ANLAMADNA EL AÇMA ANLADIĞIMIZ İÇİN ZATEN YANIYORDUK DA
HABERİMİZ YOK MUŞ.
DUAYI ANLAMAYA YARIYAN BU METİN İÇİN HOCAYA TEŞEKKURLER

Adsız dedi ki...

I do trust all the ideas you've presented in your post.
They're really convincing and can definitely work. Nonetheless, the
posts are very brief for novices. May just you please lengthen them a little from next time?
Thanks for the post.

my blog post Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
Extremely helpful info specifically the last part :
) I care for such info a lot. I was seeking this certain information for a very long time.
Thank you and good luck.

Have a look at my web blog Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

Howdy! Sߋmeone in my Mƴsρace group sҺared this site
with us sο I came to give it a look. I'm definitely loving the information.
I'm bookmarking and աill be tweetіng this tоo my followers!

Wonderful blog and great desіgn and style.

Look into my Ьlog ƿost - TENS Units for sale (www.tensunitsupply.com)

Adsız dedi ki...

I got this web site from my pal who shared with me regarding this website and now this time I am visiting this web page and
reading very informative articles or reviews at this place.


Here is my weblog asa akira teaches sex torrent

Adsız dedi ki...

I'm impressed, I must say. Seldom do I come across a blog that's
both equally educative and amusing, and let me tell you, you have
hit the nail on the head. The issue is an issue that not enough folks are speaking intelligently about.
I am very happy I came across this during my search for something regarding this.


Also visit my web blog :: unlock iphone 5s

Adsız dedi ki...

Good site you have here.. It's difficult to find quality
writing like yours nowadays. I seriously appreciate people like you!
Take care!!

Here is my homepage The Tribez Cheats, https://www.youtube.com/watch?v=VnXRKCxYRO4,

Adsız dedi ki...

It's going to be end of mine day, but before finish I am reading this great paragraph to improve my experience.


Feel free to visit my blog post ... tooth veneers

Adsız dedi ki...

Tip 1 There is no doubt that the essential bodybuilding supplement is protein.
Talking about the good effects of the synthetic forms of anabolic steroids,
they can treat several illnesses specifically autoimmune diseases.
Some manufacturers include fillers and other nutrients
in with their products to help offer more benefit for you.


Also visit my blog post top bodybuilding supplements

Adsız dedi ki...

I have been surfing online more than 4 hours today, yet I
never found any interesting article like yours. It's pretty worth enough for me.
Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did,
the web will be much more useful than ever before.

Feel free to surf to my page; Mots FléChéS Gratuit

Adsız dedi ki...

I got this website from my friend who informed me on the topic of
this site and now this time I am visiting this web page and reading very informative content at this
place.

Also visit my site - http://tdcommunity.guptatechnologies.com/tdcommunity/index.php?title=Ideas_On_Deciding_on_A_Vehicle_Audio_Program1242998

Adsız dedi ki...

Aw, this was an extremely nice post. Spending some time and actual effort to generate a good article… but
what can I say… I hesitate a lot and never seem to get anything done.


Feel free to surf to my webpage dating and sex

Adsız dedi ki...

Wonderful, what a web site it is! This webpage presents useful information to us, keep it up.


Have a look at my webpage ... Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

hello there and thank you for your information – I have definitely picked up something new from right here.
I did however expertise several technical points using this
site, as I experienced to reload the site lots of times previous to I could get
it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK?
Not that I'm complaining, but sluggish loading instances times will
sometimes affect your placement in google and could damage your quality
score if advertising and marketing with Adwords.
Anyway I'm adding this RSS to my email and can look out for much more of your
respective fascinating content. Ensure that you update this
again very soon.

Here is my homepage: Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

Hello there! This is my first visit to your blog!

We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
Your blog provided us useful information to work on. You have done a
outstanding job!

My web site incrociassero

Adsız dedi ki...

I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get set up?
I'm assuming having a blog like yours would cost
a pretty penny? I'm not very web savvy so I'm not 100% positive.
Any recommendations or advice would be greatly appreciated.

Appreciate it

Also visit my weblog :: Contracts Was Hacks (www.youtube.com)

Adsız dedi ki...

Woah ! Jag verkligen njuter av mall / temat för denna webbplats .
Det är enkelt, men effektivt . Många gånger är det mycket svårt att få det
" perfekt balans " mellan användarvänlighet och utseende .
Jag måste säga att du har gjort ett fantastiskt jobb med detta .
Dessutom är blogg laster mycket snabbt för mig på Chrome .
Exceptionell blogg !

My web site - online kasinon

Adsız dedi ki...

Appreciate the recommendation. Will try it out.Also visit my page; flight simulator

Adsız dedi ki...

Ahaa, its good discussion on the topic of this piece of
writing here at this web site, I have read all that, so now me also commenting at this place.


My homepage unlockiphone5cow.cpd-ce.com

Adsız dedi ki...

I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!

I'll go ahead and bookmark your site to come back later.
Cheers

Feel free to visit my page :: http://unlockiphone5cow.cpd-ce.com/

Adsız dedi ki...

I've been surfing online more than three hours today, yet I
never found any interesting article like yours. It's pretty worth enough for me.
Personally, if all website owners and bloggers made good
content as you did, the internet will be much more useful than
ever before.

Here is my weblog cpd-ce.com

Adsız dedi ki...

I have read so many content about the blogger lovers however this post is actually
a good paragraph, keep it up.

Also visit my weblog: http://iphone5unlockelephant.cpd-ce.com

Adsız dedi ki...

This is very attention-grabbing, You are an overly skilled
blogger. I have joined your feed and look ahead to looking for more of your wonderful post.
Also, I have shared your web site in my social networks

Stop by my page Gratuit Dark Souls 2 Télécharger

Adsız dedi ki...

Oh my goodness! Impressive article dude! Thanks, However I am encountering troubles with your RSS.
I don't know the reason why I can't subscribe to it. Is there anybody else getting the same
RSS problems? Anybody who knows the solution can you kindly respond?
Thanx!!

Feel free to surf to my webpage - Triche dragon city

Adsız dedi ki...

This article will help the internet viewers for setting up new weblog or even
a weblog from start to end.

Here is my blog: Diamonds Dash Hack - ,

Adsız dedi ki...

Good post! We will be linking to this particularly great content on our site.

Keep up the good writing.

Feel free to visit my web blog; Music marketing tips 2011

Adsız dedi ki...

I am really thankful to the owner of this site who
has shared this fantastic post at at this time.

Here is my web-site: Extenze Review

Adsız dedi ki...

I really love your blog.. Pleasant colors & theme.

Did you make this web site yourself? Please reply back as I'm looking to create my own blog and would love to find out where you
got this from or exactly what the theme is called.
Thank you!

Here is my homepage :: Lego The Hobbit Télécharger Gratuit (gratuit-telecharger.fr)

Adsız dedi ki...

In all of these codes and the ones that are still waiting for appropriate expertise to place their requests one element that has contributed greatly is credible and reliable support being rendered by the Canada Immigration Consultants.
The Y-axis staff was young; nothing wrong with that.
While Canadians already welcome our new citizens, we
need to encourage change and adaptation where possible,
but we must also be realistic.

Here is my website ... иммиграция в канаду

Adsız dedi ki...

Good day! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading your blog
posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same
topics? Appreciate it!

Also visit my blog - capsiplex apotheke (http://capsiplextruth.net)

Adsız dedi ki...

Good day! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.
I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.Check out my page Best Web Hosting Free Websites For Bands

Adsız dedi ki...

Hello Dear, are you actually visiting this site on a regular basis, if
so then you will definitely obtain pleasant knowledge.


Also visit my page ... vermont seo company

Adsız dedi ki...

I was curious if you ever thought of changing the layout of your site?
Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having 1 or two images.
Maybe you could space it out better?

my weblog :: asa akira teaches sex review

Adsız dedi ki...

a tag on their makeup. They strength not take up to paint all period.

When you locomote these strategies to their accumulation make out.

You require to block rapidly. go at the unconditioned reflex, purchase throw out amber may be valuable
it to dry naturally, or use remainder umber in the reality Michael Kors Handbags Outlet time off
yourself insecure to hackers, so you don't indispose a military
service puritanical garb with a rosaceous quartz jewellery, for natural event.

Try to assume something that is too clenched.
This is a large way to guess secure that you love the advantages of online buying.
attack out

Adsız dedi ki...

Milton's Arbor Day celebration takes place tomorrow, Mar.
There are many lovely outdoor wedding locations, beach weddings, lake front weddings, forest glade weddings,
mountain weddings, river side weddings, garden weddings, the options are endless.
Each state in Mexico has its own set of laws this it is versatile, transportable and easy to tend to.


Also visit my blog post :: wooden arbors

Adsız dedi ki...

Hi there would you mind letting me know which webhost you're
using? I've loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
Can you suggest a good hosting provider at a fair price?
Kudos, I appreciate it!

Here is my web blog ... Best rated COFFEE MAKERS

Adsız dedi ki...

ӏt's going toօ be finish of mine day, hοwever bsfore
end I am reading this fntastic post tto increase mʏ knowledge.


Feel free tοo surf to my web-site - before and after weight loss

Adsız dedi ki...

Terrific article! This is the kind of info that should be shared around the internet.
Disgrace on the seek engines for not positioning this post higher!
Come on over and seek advice from my website . Thank you
=)

Feel free to visit my weblog :: fastappleunlocking.co.uk

Adsız dedi ki...

I was recommended this website by my cousin. I'm not sure
whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty.
You're wonderful! Thanks!

Feel free to visit my webpage ... egsouq.com

Adsız dedi ki...

bookmarked!!, I love your website!

Here is my web site: egsouq.com unlock iphone 5 at&t

Adsız dedi ki...

Dark moods worsened, as we didn't take off
for the next five hours. These percentages are just averages, but there is a reason for that difference between males and females.
Students have become busy making up their very own decisions and teacher tends to turn into a sort of guide on
their own side.

Here is my site :: ownbusinessnews

Adsız dedi ki...

I will right away take hold of your rss feed as I can't in
finding your e-mail subscription hyperlink or newsletter service.

Do you've any? Kindly allow me know in order that
I could subscribe. Thanks.

Also visit my homepage ... battlefield 4 pc Game walkthrough

Adsız dedi ki...

I love what you guys are usually up too. This kind of
clever work and exposure! Keep up the wonderful works
guys I've incorporated you guys to my personal blogroll.


my web page Clarisonic outlet

Adsız dedi ki...

I am not sure where you are getting your info, but great topic.
I needs to spend some time learning much more or
understanding more. Thanks for great info I was looking for this information
for my mission.

my weblog; bugattilighter ()

Adsız dedi ki...

Нey there! Someoոе iin my Facebook grоup sharеd this
website wіth us sо I came to chck it out. I'm definitelʏ loviոg the information.
I'm bookmarking and will be tweeting thiѕ to my followers!
Tefrific blog and brilliant design.

Feel free to suгf tο my web site: box spring

Adsız dedi ki...

I used to be able to find good info from your blog articles.Also visit my blog - photobucket bugattilighter - -

Adsız dedi ki...

Your mode of describing everything in this article is truly fastidious, every one can easily understand
it, Thanks a lot.

Here is my web-site unlockiphone5seefraction.cpd-ce.com unlock iphone 5s ee

Adsız dedi ki...

Hello, i believe that i saw you visited my web site thus i got here to return the desire?.I
am attempting to find issues to improve my site!I assume its ok to use a few of your ideas!!


my web site :: cheap Nike Air Max Outlet

Adsız dedi ki...

Hey! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project
in a community in the same niche. Your blog provided us valuable
information to work on. You have done a wonderful job!my web-site ... ghd australia

Adsız dedi ki...

Thanks to my father who told me about this weblog, this webpage is really amazing.


Take a look at my blog ... music marketing agency

Adsız dedi ki...

I think the admin of this web page is actually working hard in favor
of his website, because here every stuff is quality based data.


Review my blog unlockiphone5o2twins.cpd-ce.com unlock iphone 5 o2

Adsız dedi ki...

Thanks for sharding such a pleasannt thinking, paragraph is nice, thats why i have read itt
entirely

Also visit my web-site adult webcams

Adsız dedi ki...

I think this is among the most significant info for me.
And i'm glad reading your article. But want to remark on some general things,
The website style is great, the articles is really great : D.
Good job, cheers

My web page - wyroby stalowe w rzeszowie

Adsız dedi ki...

Every weekend i used to pay a quick visit this site, for the reason that i wish
for enjoyment, since this this site conations actually good funny data too.


Also visit my web page - angry birds epic hack

Adsız dedi ki...

I am now not positive where you're getting your information, but good
topic. I needs to spend some time finding out much more or working out
more. Thanks for great info I was in search of this info for my mission.


Here is my webpage hack angry birds epic

Adsız dedi ki...

Spot on with this write-up, I seriously believe that this site needs
a great deal more attention. I'll probably be returning to see more,
thanks for the information!

Take a look at my blog; hack angry Birds epic

Adsız dedi ki...

naturally like your website but you have to take a look at the spelling on several of your posts.

A number of them are rife with spelling issues and I to find it
very troublesome to tell the truth nevertheless I will certainly
come back again.

Also visit my weblog: unlockiphone5eesap.cpd-ce.com

Adsız dedi ki...

Howdy just wanted to give you a brief heads up
and let you know a few of the images aren't loading correctly.
I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different browsers and both show the same outcome.Look at my homepage; nano reef tank

Adsız dedi ki...

a post with the testis, it is all some plays and use it in the
assets of chemicals are potentially deadly. Always
record good reviews. else customer's reviews are one of your try
levels, avail get your pet design ever beat generation examine
motor indexing. indexingSome strategies for golfing winner.
Ensure Michael Kors Factory Outlet Louis Vuitton Factory Outlet Wholesale Jerseys Michael Kors Handbags Outlet Are
you subordinate ten dollars. They yield supermolecule and carbohydrates.
Don't energy on your geographic area or the largest and heaviest items you buy from
ones who do not patronize large indefinite amount. They can perturb from the repeated therapeutic of
other create is too free nor nortoo midget. analyze outsourcing

Adsız dedi ki...

Good way of explaining, and fastidious paragraph to get information
on the topic of my presentation focus, which i am going to deliver in academy.


Here is my blog post :: Traduzioni Traduttore Italiano Polacco Online

Adsız dedi ki...

Every time you inhale, this expands, with the assist of the
universe's natural protective energies. Short journeys are most likely to
include errands, providing messages and satisfying guarantees.Review my webpage writeupcafe.com

Adsız dedi ki...

Highly energetic article, I liked that bit. Will there be a part 2?


Here is my weblog ... 12monthloansnoweasily.cpd-ce.com 12 month loans

Adsız dedi ki...

I was excited to discover this great site. I want to to thank you for your time for this
fantastic read!! I definitely really liked every bit of it and i also have you saved to fav to look at
new stuff on your blog.

Also visit my web site ... fat loss pills

Adsız dedi ki...

You are so interesting! I do not think I've read anything like this before.
So nice to discover someone with a few original thoughts on this topic.
Really.. thank you for starting this up. This website is one thing
that is required on the internet, someone with some originality!


my web page: 12monthloansnoweasily.cpd-ce.com 12 month loans

Adsız dedi ki...

This is a good tip particularly to those
fresh to the blogosphere. Brief but very accurate info… Thanks
for sharing this one. A must read post!

Visit my weblog ... unlockiphone5so2mordor.cpd-ce.com

Adsız dedi ki...

Fantastic post bսt I was wondering if you coսld wгite a
litte more on this ѕubject? I'd be very grateful if you cߋuld elaborate a little bit more.
Thanks!

Hеre is my page weight loss upon death

Adsız dedi ki...

Іf youu deѕire to οbtain a grewat deal fom
thos piece of writing then you have tο apply such
techniqus to your won ѡeb sіte.

Feel free to surf tߋ mmy web-site ... hoodua
gordonii buy online []

Adsız dedi ki...

I like the helpful info you supply on your articles.
I will bookmark your weblog and check once more here frequently.

I am fairly certain I'll be told many new stuff right here!
Best of luck for the next!

Also visit my blog post ... Fast weight loss diet plan for adults

Adsız dedi ki...

Thanks , I've just been looking for info approximately this topic for ages and yours is the best I have came upon so
far. However, what concerning the bottom line? Are you certain concerning the source?


Here is my web-site - facebook

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı