2 Nisan 2013 Salı

KAFİRUN SURESİ

KAFİRUN SURESİ

1- De ki: Ey kâfirler.
De ki:
Deki emrini düşünelim. Neyi demeli, iletmeli, anlatmalı.
Kime söylemeli, neyi, nasıl, ne zaman, nerede, niçin, hangi usulle anlatmalı. Kul/deki kelimesi üzerine Râzî, kırküç şıkta açıklama yapmıştır. Bu deki hitabı, mesajın, ölçü ve ilkelerin Allah’tan olduğunun da beyanıdır.
Denileni anlamayan anlatamaz. Kişi, söyleneni, yani Kuranı düşünmeli, anlamalı, yaşamalı, içselleştirmeli ki aktarabilsin. Bu, ikra emrine benzemektedir. İkra veya kul/deki emrinin anlamı; okumak, anlamak, ibret almak, yaşamak ve anlatmaktır. Deki, sadece söylemek değil, yaşamaktır, yapmaktır. Deki, soranlara söylemektir/anlatmaktır, gerek duyanlara izah etmektir, tüm insanlığa ilan etmektir.
Ey kâfirler.
Ey kafirler diyebilmek için insanın onlardan ve özelliklerinden farklılaşması ve Allaha, Kurana, ilkelerine, öğretisine inanması/güvenmesi, yaşaması gerekmektedir. Böyle yapanların kafirlerden ayrışması kaçınılmaz olmaktadır. Şayet ayrışma olmamışsa bilin ki, anlayışta yaşamda sorun var demektir.
Bunun için kafirliğin ne olduğunu bilmeli, anlamalı ve inançta, amaçta, usulde keza yaşamın her alanında ve her aşamada küfürden kafirlikten arınmak temizlenmek gerekmektedir.
Bu safların ayrışması daha çok ilkelerin, ölçülerin, amaçların ve yaşamın farklılığının ortaya konması yani dinin ayrışmasıdır. Bir arada, mekanda, ülkede, dünyada ama ayrı inançta, anlayışta, yaşamda olmak demektir. Deki emri de insanın olduğu her yerde ama mümin olarak bulunmayı, tebliğ etmeyi, örnek olmayı kaçınılmaz kılar.
Kafurun diye çoğul kelime kullanılması, herhangi bir sahsı değil, hal ve gelecekteki tüm kafirleri, yaşam biçimlerini, tercihleri, küfrü sistemleri, düzenleri de hedefine koymaktadır.
Nedir kafirlik? Kurana sırt dönmektir. Kurana önem ve öncelik vermemektir. Kuranın bir kısmını görmezlikten gelmek, yok saymak, umursamamaktır. Kuran ilkelerini, esasını, özünü es geçip şekille yaşamaktır. Yaşam amaçlarını unutmaktır, yitirmektir. Gerçeklere ters olmaktır.Nankörlüktür. Cahilliktir. 
2/264  Ya eyyuhellezine amenu la tubtilu sadekatikum bil menni vel eza kellezi yunfiku malehu riaen nasi ve la yu'minu billahi vel yevmil ahir, fe meseluhu ke meseli safvanin aleyhi turabun fe esabehu vabilun fe terakehu salda, la yakdirune ala şey'im mimma kesebu, vallahu la yehdil KAVMEL KÂFİRÎN.
Yaklaşık meal S. Ateş    Ey inananlar, İNSANLARA GÖSTERİŞ İÇİN MALINI VERİP ALLAH'A VE ÂHİRET GÜNÜNE İNANMAYAN ADAM GİBİ, başa kakmak ve eziyet etmekle SADAKALARINIZI BOŞA ÇIKARMAYIN. Öylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan şu kayaya benzer ki, bir sağnak indi de (üstündeki toprağı silip süpürerek) onu sert bir taş halinde bıraktı. (Böyleleri), kazandıklarından bir şey elde edemezler. Allâh, KÂFİR TOPLUMU doğru yola iletmez. 
Ayetin son kısmı Kafir kavramını adeta tanımlamaktadır. Buna göre, manayı, özü, esası, amacı unutup şekille, gösterişle avunmaktır. Kurandan gayri veya Kuranla birlikte buna aykırı, başka ölçü, ilke, ahlak ve rehber edinmektir, kafirlik…
· Allah’ı ve peygamberlerini inkâr ederek kâfir olan, biz bir kısmına inanırız bir kısmına inanmayız diyerek Allah ve Elçisi’nin arasını ayırmaya kalkışan ve böylece imanla küfür arasında bir yol tutmaya çalışan kimseler var ya, işte onlar gerçek kâfirlerin ta kendileridir. Biz o kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Nisa; 150, 151.
· Yoksa siz Kitabın bir kısmına inanıp da bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Bakara; 85.
· Onlar Allah’tan başka fayda da, zarar da vermeyen şeylere taparlar. Kâfir, Rabbine karşı olanların yardımcısıdır da. Furkan; 55.
· Şüphesiz ki: “Allah ancak Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kâfir olmuşlardır. Maide; 17.
· Şüphesiz, “Meryem oğlu Mesih, Allah’ın kendisidir” diyenler kâfir olmuşlardır. Maide; 72.
· “Allah, şüphesiz üçün üçüncüsüdür” diyenler kâfir olmuşlardır. Maide; 73.
· Ve Yahudiler “Uzeyr Allah’ın oğludur” dediler. Hıristiyanlar da “Mesih, Allah’ın oğludur” dediler. Bu, onların ağızlarıyla geveledikleri sözler olup, güya bununla daha önce yaşayan inkârcıların sözlerini taklit ediyorlar. Tövbe; 30.
· Şüphesiz Allah, kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun altındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Kim Allah’a ortak tanırsa, şüphesiz pek büyük bir günah uydurmuş [işlemiş]olur. Nisa; 48.
· 29/17 Siz Allah'tan başka bir takım putlara tapıyorsunuz, yalan şeyler uyduruyorsunuz. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız, size rızık vermezler. Siz rızkı Allâh'ın yanında arayın, O'na tapın ve O'na şükredin. O'na döndürüleceksiniz."
· 39/64De ki: "Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi bana emrediyorsunuz ey câhiller?"  39/3 İyi bil ki, hâlis din yalnız Allâh'ındır. O'ndan başka veliler edinerek: "Biz bunlara, sırf bizi Allâh'a yaklaştırmaları için tapıyoruz," diyenler(e gelince): Şüphesiz ki Allâh, onlar arasında, ayrılığa düştükleri konuda hükmünü verecektir. Allâh, yalancı, nankör insanı doğru yola iletmez.
· 9/31   Hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan ayrı rabler edindiler, Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine yalnız tek Tanrı olan Allah'a ibâdet etmeleri emredilmişti. O'ndan başka tanrı yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
· 45/23 Keyfini tanrı edinen ve Allâh'ın bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi ona Allah'tan sonra kim doğru yolu gösterecek? Düşünmüyor musunuz?
· 28/50 Eğer sana cevap veremezlerse bil ki onlar, keyiflerine uyuyorlar. Allah'tan bir yol gösterici olmadan, yalnız kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir? Muhakkak ki Allâh, zâlim kavmi doğru yola iletmez.
· 25/43 Arzusunu tanrı edinen kimseyi gördün mü? Onun üstüne sen mi bekçi olacaksın?
· 20/16 Ona inanmayıp keyfine uyan kimse, seni on(a inanmak)dan alıkoymasın, sonra helâk olursun!"
Tefsir kitaplarında; nüzul sebebi hakkında başlıca üç rivayet vardır:
“a) Müşrikler, Hz. Peygamber (sa)'e: "Bir sene sen bizim putlarımıza ibadet et, bir sene de biz senin ilâhına ibadet edelim." demişler de sûre bunun üzerine nazil olmuş.
Taberî bu olayı İbn Abbâs'tan rivayetle şöyle nakleder: Kureyşliler Hz. Peygamber (sa)'e onu zengin edecek kadar mal vermeyi, kızlarından istediğiyle evlendirmeyi ve bunun karşılığında davasından vazgeçmesini teklif ettiler. Hz. Peygamber (sa) bunu kabul etmeyince: "O halde sana teklif edeceğimiz bir şey daha kaldı. Bizim için de senin için de en uygun olanı budur." dediler. Hz. Pey­gamber (sa): "Nedir o?" diye sordu. "Sen bir yıl bizim tanrılarımız Lât ve Uzzâ'ya ibadet et, biz de bir sene senin ilâhına ibadet edelim." dediler. Hz. Pey­gamber: "Bakayım, Rabbımdan geleceği bekliyeyim." dedi de işte bunun üzeri­ne bu Sûre-i Celîle nazil oldu.
b) Yine Taberî'de Buhterî'nin mevlâsı Saîd ibn Mînâ' rivayet ediyor: el-Velîd ibnu'l-Muğîra, el-As ibn Vâil, el-Esved ibn Abdülmuttalib ve Ümeyye ibn Halef Hz. Peygamber (sa)'e rastladılar ve ona: "Ey Muhammed, gel sen bi­zim ibadet ettiklerimize ibadet et, biz de senin ibadet ettiğine ibadet edelim ve seni bütün işlerimize ortak edelim. Eğer senin getirdiğin bizim elimizde olandan daha hayırlı ise bu hayırda biz sana ortak olmuş ve o hayırdan nasibimizi almış oluruz. Yok bizim elimizdeki senin getirdiğinden daha hayırlı ise sen bu hayra ortak olmuş ve bu hayırdan nasibini almış olursun." dediler de bunun üzerine Allah Tealâ bu Sûre-i Celîleyi indirdi. Bu, İbn İshak ve başka­ları tarafından İbn Abbâs'tan da rivayet edilmiştir.
c) Ebu Salih'in İbn Abbâs'tan rivayetine göre içlerinde el-Velîd ibnu'l-Muğîra, el-As ibn Vâil ve el-Esved ibn Abdi Yağûs'un da bulunduğu bir grup, Hz. Peygamber (sa)'in amcası el-Abbâs ibn Abdü'l-Muttalib'e gelmişler ve: "Ey Ebu'1-Fadl, kardeşinin oğlu bizim ilâhlarımızdan bazısını kabul etse, biz de onun söylediğini tasdik edip onun ilâhına iman etsek." demişler. Abbâs da Hz. Peygamber (sa)'e gelip onların bu sözlerini haber vermiş ve işte bunun üzerine bu sûre-i celîle nazil olmuş.(Çetiner, Esbabı Nuzul)”.
Dava adamı, mesajı insanlığa anlatmaya başladığında önce görmezden gelirler, davada samimi ve kararlı olununca muhalefete başlarlar ve bu karşı  mücadele hak dava, zafere ulaşıncaya kadar vaad, tehdit, baskı, ambargo, zülüm vb yöntemlerle şiddetini artırarak devam eder. 68/9 İstediler ki, sen taviz veresin ki, onlar da taviz versinler
İşte kafirlere yapılan onca davete rağmen mücadeleye devam eden kafirlerin inananları davadan uzaklaştırma amacıyla yapacakları tüm uzlaşma, taviz ve benzeri hamlelerinin kabul edilmeyeceğinin kesin olarak ifade edilmesidir. Bu açıdan “imanda kararlılık ve sebat suresidir(M İslamoğlu)”. Nitekim gelen ayetler bunu deklere eder.

2- Ben sizin taptıklarınıza tapmam.
3- Siz de benim taptığıma/kulluk/abd/ ibadet yaptığıma tapmazsınız.
4- Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim.
5- Sizler de benim taptığıma/kulluk/abd/ibadet yaptığıma tapacak değilsiniz.
6- Sizin dininiz size, benim dinim bana.
Ayrışmanın ve farklılığın temelini bu ayetlerde açıklanan abd/kulluk/ibadet ile din/yaşam modeli kavramı belirlemektedir.
İbâdet sözcüğü, dilimize fonetik olarak Arapça orijinaliyle girmesine rağmen kök anlamı olan kulluk, kölelik etme konusundaki insanın tarz ve tavrıyla ilgili asıl anlamını büyük oranda kaybetmiş ve sadece bir takım ritüel, ayin ve davranışlar için kullanılan bir kavram haline dönüşmüştür. İbâdet [kulluk] etmenin amacı sosyal bir varlık olan insanı olgunlaştırmak; böylece bilgilendirilmiş, eğitilmiş, olgunlaşmış ve aşırılıklarından arındırılmış insanlarla toplumda huzur ve barışı temin etmektir. (H Yılmaz)”.
İnsan, Allaha abd/ kulluk yaparak, Allah'ın hatrı olduğu yerde kulların, sevdiklerinin hatrını öteleyerek, severek ve arzuyla, şevkle Kurana uyarak,  var olan zalim, cahil, nankör, zayıf, cimri, aciz, hırslı, huysuz, şehvet ve mal düşkünü, egoist, tembel, vahşî, sadist, aceleci vb  özelliklerini terbiye ederek, görünür ve görünmez tüm şeytanların/ ayartıların etkisini kontrol etmek suretiyle esfeli safiline düşmekten kurtulup; adil, alim, vefakâr, güçlü, cömert, erdemli, çalışkan, iffetli, namuslu, faziletli, yardımsever, barışsever, haksever vb vasıflarını geliştirerek ahseni takvime yücelmekte, yani yeryüzünde bireysel ve toplumsal olarak ıslahatı yapmakta Kuranı tebliğ etmekte, uygulamakta ve böylece cennet misal bir yaşamı tatmakta ve ahirette de Allahın lütfüyle cennete layık olmaktadır.
İşte hak din, amaçları, araçları, usulü, esası, ilkeleri, ölçüleri vb tüm boyutları Allah tarafından belirlenmiş bu yaşam biçimidir.  Din bir anlamda “Değerler sistemidir (M Okuyan, M İslamoğlu)”.
Bu nedenle, “Din, ister Hakk, ister batıl olsun, ister Allah, ister insanlar tarafından kurulmuş olsun, her türlü toplum nizamı, yaşam kurallarının bütünü demektir. İnsanların kurdukları düzenlere de Âl-i Imran 73, En’âm 70, A’râf 51, Yusuf 76, Mümin 26. ayetlerde din denilmektedir.(H Yılmaz)”.
Bu nedenle Kuran diğer surelerinde de aynı yöntemi uygulayarak, kafir mümin ayrımı ve ölçüsünü kulluk ve din kavramı ve farklılığı üzerinden açıklamıştır. Üstelik diğer dinlerden/sistemlerden farklı olarak  insanı, aklıyla vahiy arasındaki tüm engelleri yok etmek  ve vahiyle buluşmak suretiyle bu seçiminde özgür bırakmıştır.
· 64/1 Göklerde ve yerde bulunanların hepsi Allâh'ın şânının yüceliğini anmaktadır. Mülk O'nundur, hamd O'nundur. O, herşeye kâdirdir.
· 76/2 Doğrusu biz insanı, imtihan etmek için karışık bir nutfeden yarattık da onu işitici, görücü yaptık
· · 3/19 Allâh katında din, İslâmdır
· 2/256 Dinde zorlama yoktur. Doğruluk, sapıklıktan seçilip belli olmuştur.
· 10/99 Rabbin isteseydi, yeryüzündekilerin hepsi mutlaka inanırdı. O halde sen mi insanları inanmaları için zorlayacaksın?
· 26/3 Herhalde sen, inanmıyorlar diye neredeyse kendini helâk edeceksin! 26/4 Dilesek onların üzerine gökten bir ayet indiririz de boyunları ona eğilir
· 88/21 Öğüt ver, çünkü sen ancak öğüt verensin. 88/22 Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.
· 36/17 "Bizim üzerimize düşen, yalnız açıkça duyurmaktır."
· 5/67 Ey Elçi, Rabbinden sana indirileni duyur; eğer bunu yapmazsan, O'nun mesajını duyurmamış olursun. Allâh seni insanlardan korur. Doğrusu Allâh, kâfirler toplumunu yola iletmez.
· 42/48 Eğer yüz çevirirlerse (üzülme); biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen, yalnız duyurmaktır.
· 29/18 Eğer yalanlarsanız, sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardı. Elçiye düşen, yalnız açıkça duyurmaktır."
· 16/35 (Allah'a) ortak koşanlar, "Allâh dileseydi ne biz, ne de atalarımız O'ndan başka bir şeye tapmazdık ve O'nsuz hiçbir şeyi harâm kılmazdık!" dediler. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Elçilere düşen, yalnız açıkça tebliğ etmek değil midir?
· 76/3 Biz ona yolu gösterdik: Ya şükredici veya nânkör olur.
· 64/2 Sizi yaratan O'dur. Kiminiz kâfirdir, kiminiz mü'min. Allâh yaptıklarınızı görmektedir
· 39/15 "Siz de O'ndan başka dilediğinize kulluk edin." De ki: "Ziyana uğrayanlar kıyâmet günü hem kendilerini, hem de âilelerini ziyan edenlerdir. Dikkat edin, işte bu, apaçık bir ziyandır!"
· 18/29 De ki: "Bu gerçek, Rabbinizdendir. Artık dileyen inansın, dileyen inkâr etsin."
· 10/40 Onlardan kimi, ona inanır, kimi de inanmaz. Rabbin bozguncuları çok iyi bilir.

· 28/55 Boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve: "Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size. Size selâm olsun biz câhilleri istemeyiz" derler.
· 34/25 De ki: "Bizim işlediğimiz suçtan siz sorulacak değilsiniz; biz de sizin işlediğinizden sorumlu değiliz."
· 10/41 Eğer onlar seni yalanladılarsa de ki: "Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım!"
· 6/52 Sabah akşam Rablerinin rızâsını isteyerek, O'na yalvaranları kovma. Onların hesabından sana bir sorumluluk, senin hesabından da onlara bir sorumluluk yok ki, onları kovup da zâlimlerden olasın!

· 7/6 Hem kendilerine elçi gönderilmiş olanlara soracağız, hem de gönderilen elçilere soracağız.
· 2/286 Allâh, kimseye gücünün üstünde bir şey teklif etmez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır.
· 41/46 Kim iyi iş yaparsa yararı kendisinedir ve kim kötülük yaparsa zararı kendisinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir.
·  45/15 Kim iyi bir iş yaparsa yararı kendisinedir, kim de kötülük yaparsa zararı kendisinedir. Sonunda Rabbinize döndürüleceksiniz.

· 39/14 De ki: "Ben, dinimi yalnız Allah'a hâlis kılarak O'na kulluk ediyorum
· 98/5 Oysa kendilerine, dini yalnız Allah'a hâlis kılıp O'nu birleyerek Allah'a kulluk etmeleri, namazı kılmaları, zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte doğru din oydu.
· 6/56 De ki: "Ben, Allah'tan başka yalvardıklarınıza tapmaktan men'olundum." De ki: "Ben sizin keyiflerinize uymam, çünkü o takdirde sapıtmış ve yola gelenlerden olmamış olurum."
· 10/104 De ki: "Ey insanlar, benim dinimden kuşkuda iseniz, ben sizin, Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam; fakat sizi öldürecek olan Allah'a taparım. Bana müminlerden olmam emredilmiştir."
· 40/66 De ki: "Ben, Rabbimden bana açık deliller gelince, sizin Allah'tan başka yalvardıklarınıza tapmaktan men olundum ve âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum."
· 26/216 Şâyet sana (uymaz) karşı gelirlerse: "Ben sizin yaptıklarınızdan uzağım," de

· 60/4 İbrâhim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır; onlar kavimlerine "Biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz, bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir" demişlerdi.

ARAPÇASI OKUNUŞU YAKLAŞIK MEALİ
(١٠٩-١)
109.1*************
قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ
109.1 - Gul yâ eyyuhel kâfirûn.
109.1 - De ki: Ey kafirler,
 rtfSndPly*109.2*
(١٠٩-٢)
109.2*************
لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
109.2 - Lâ ağbudu mâ tağbudûn.
109.2 - Ben sizin taptıklarınıza tapmam;
 rtfSndPly*109.3*
(١٠٩-٣)
109.3*************
وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اَعْبُدُ
109.3 - Ve lâ entum âbidûne mâ ağbud.
109.3 - Siz de benim taptığıma/kulluk/abd/ ibadet yaptığıma tapmazsınız
 rtfSndPly*109.4*
(١٠٩-٤)
109.4*************
وَلَا اَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ
109.4 - Ve lâ ene âbidum mâ abedtum.
109.4 - Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim rtfSndPly*109.5*
(١٠٩-٥)
109.5*************
وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اَعْبُدُ
109.5 - Ve lâ entum âbidûne mâ ağbud.
109.5 - Sizler de benim taptığıma/kulluk/abd/ibadet yaptığıma tapacak değilsiniz.
 rtfSndPly*109.6*
(١٠٩-٦)
109.6*************
لَكُمْ دٖينُكُمْ وَلِىَ دٖينِ
109.6 - Lekum dînukum ve liye dîn.
109.6 - Sizin dininiz size, benim dinim banadır.


573 yorum:

1 – 200 / 573   Yeni›   En yeni»
Ummet dedi ki...

Denileni anlamayan anlatamaz. Kişi, söyleneni, yani Kuranı düşünmeli, anlamalı, yaşamalı, içselleştirmeli ki aktarabilsin. Bu, ikra emrine benzemektedir. İkra veya kul/deki emrinin anlamı; okumak, anlamak, ibret almak, yaşamak ve anlatmaktır. Deki, sadece söylemek değil, yaşamaktır, yapmaktır. Deki, soranlara söylemektir/anlatmaktır, gerek duyanlara izah etmektir, tüm insanlığa ilan etmektir.
BİR KUL DEKİ
EMRİNDEN BÖYLE SONUÇLARA ULAŞMAK DA MARİFET YANİ.
DÜŞÜNÜYORUM DA BELKİ HAKLILIK PAYI VAR.
DEMEK İÇİN DENİLENİ BİLMEK ANLAMAK LAZIM.
SELAMLAR

UMMET dedi ki...

Kul/deki kelimesi üzerine Râzî, kırküç şıkta açıklama yapmıştır.

RAZİ MUHTEŞEM DÜŞÜNÜRMÜŞ
AZ BİLE DEMİŞSİM.

HERKEZ İLGİSİ ORANINDA SIRRA ULAŞIYOR.
BELKİ HAKİKATE DEMEK LAZIM.

ŞERMİN dedi ki...

KAFİRLERE DEĞER VERİLMİŞ Mİ OLUYOR EY KAFİRLER DERKEN.
YOKSA
TEHDİR VAR
DEĞİL Mİ.

ALİ AY dedi ki...

Bu safların ayrışması daha çok ilkelerin, ölçülerin, amaçların ve yaşamın farklılığının ortaya konması yani dinin ayrışmasıdır. Bir arada, mekanda, ülkede, dünyada ama ayrı inançta, anlayışta, yaşamda olmak demektir. Deki emri de insanın olduğu her yerde ama mümin olarak bulunmayı, tebliğ etmeyi, örnek olmayı kaçınılmaz kılar.
MEKANLARI AYIR DEMEK DEĞİL DEĞİL Mİ.

AMAN HA
YANDIK O ZAMAN

HURİ dedi ki...

Nedir kafirlik? Kurana sırt dönmektir. Kurana önem ve öncelik vermemektir. Kuranın bir kısmını görmezlikten gelmek, yok saymak, umursamamaktır. Yaşam amaçlarını unutmaktır, yitirmektir. Geçici geçimlik dünya metaına, arzularına, nefsine, ulularına tapmaktır. Nankörlüktür. Cahilliktir, 39/64De ki: "Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi bana emrediyorsunuz ey câhiller?" . Kurandan gayri veya Kuranla birlikte başka ölçü, ilke, ahlak ve rehber edinmektir, kafirlik…
YANDIK DA YANDIK
KİMİN BÖYLE.
HOCA YAKTIN HEPİMİZİ
KİTAP MI BÖYLE SÖYLÜYOR.

AMMAR dedi ki...

HURİ BAKSANA AYETLERE
KURAN SÖYLÜYOR HEM DE TAA ÖZÜNDEN.

HURİ dedi ki...

NERDE
HANGİ AYET

AMMAR dedi ki...

SEN BİR DAHA OKU İKRA YAP HOCANIN DEDİĞİ GİBİ.
KUANIN EMRİ İKRA DIR. BULURSUN HAKİKATI

İKRA dedi ki...

METNE BAKIN YETER.
AYETLERİ TOPLAMIŞ HOCA
BAK
Nedir kafirlik? Kurana sırt dönmektir. Kurana önem ve öncelik vermemektir. Kuranın bir kısmını görmezlikten gelmek, yok saymak, umursamamaktır. Yaşam amaçlarını unutmaktır, yitirmektir. Geçici geçimlik dünya metaına, arzularına, nefsine, ulularına tapmaktır. Nankörlüktür. Cahilliktir, 39/64De ki: "Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi bana emrediyorsunuz ey câhiller?" . Kurandan gayri veya Kuranla birlikte başka ölçü, ilke, ahlak ve rehber edinmektir, kafirlik…
· Allah’ı ve peygamberlerini inkâr ederek kâfir olan, biz bir kısmına inanırız bir kısmına inanmayız diyerek Allah ve Elçisi’nin arasını ayırmaya kalkışan ve böylece imanla küfür arasında bir yol tutmaya çalışan kimseler var ya, işte onlar gerçek kâfirlerin ta kendileridir. Biz o kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Nisa; 150, 151.
· Yoksa siz Kitabın bir kısmına inanıp da bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Bakara; 85.
· Onlar Allah’tan başka fayda da, zarar da vermeyen şeylere taparlar. Kâfir, Rabbine karşı olanların yardımcısıdır da. Furkan; 55.
· Şüphesiz ki: “Allah ancak Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kâfir olmuşlardır. Maide; 17.
· Şüphesiz, “Meryem oğlu Mesih, Allah’ın kendisidir” diyenler kâfir olmuşlardır. Maide; 72.
· “Allah, şüphesiz üçün üçüncüsüdür” diyenler kâfir olmuşlardır. Maide; 73.
· Ve Yahudiler “Uzeyr Allah’ın oğludur” dediler. Hıristiyanlar da “Mesih, Allah’ın oğludur” dediler. Bu, onların ağızlarıyla geveledikleri sözler olup, güya bununla daha önce yaşayan inkârcıların sözlerini taklit ediyorlar. Tövbe; 30.
· Şüphesiz Allah, kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun altındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Kim Allah’a ortak tanırsa, şüphesiz pek büyük bir günah uydurmuş [işlemiş]olur. Nisa; 48.
· 29/17 Siz Allah'tan başka bir takım putlara tapıyorsunuz, yalan şeyler uyduruyorsunuz. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız, size rızık vermezler. Siz rızkı Allâh'ın yanında arayın, O'na tapın ve O'na şükredin. O'na döndürüleceksiniz."
· 39/3 İyi bil ki, hâlis din yalnız Allâh'ındır. O'ndan başka veliler edinerek: "Biz bunlara, sırf bizi Allâh'a yaklaştırmaları için tapıyoruz," diyenler(e gelince): Şüphesiz ki Allâh, onlar arasında, ayrılığa düştükleri konuda hükmünü verecektir. Allâh, yalancı, nankör insanı doğru yola iletmez.
· 9/31 Hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan ayrı rabler edindiler, Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine yalnız tek Tanrı olan Allah'a ibâdet etmeleri emredilmişti. O'ndan başka tanrı yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
· 45/23 Keyfini tanrı edinen ve Allâh'ın bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi ona Allah'tan sonra kim doğru yolu gösterecek? Düşünmüyor musunuz?
· 28/50 Eğer sana cevap veremezlerse bil ki onlar, keyiflerine uyuyorlar. Allah'tan bir yol gösterici olmadan, yalnız kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir? Muhakkak ki Allâh, zâlim kavmi doğru yola iletmez.
· 25/43 Arzusunu tanrı edinen kimseyi gördün mü? Onun üstüne sen mi bekçi olacaksın?
· 20/16 Ona inanmayıp keyfine uyan kimse, seni on(a inanmak)dan alıkoymasın, sonra helâk olursun!"

AMMAR dedi ki...

KEYFİNİ İLAH EDİNENİ GÖRDÜNMÜ.

DALMAZ dedi ki...

· 9/31 Hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan ayrı rabler edindiler, Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine yalnız tek Tanrı olan Allah'a ibâdet etmeleri emredilmişti. O'ndan başka tanrı yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
· 45/23 Keyfini tanrı edinen ve Allâh'ın bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi ona Allah'tan sonra kim doğru yolu gösterecek? Düşünmüyor musunuz?
· 28/50 Eğer sana cevap veremezlerse bil ki onlar, keyiflerine uyuyorlar. Allah'tan bir yol gösterici olmadan, yalnız kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir? Muhakkak ki Allâh, zâlim kavmi doğru yola iletmez.
· 25/43 Arzusunu tanrı edinen kimseyi gördün mü? Onun üstüne sen mi bekçi olacaksın?
· 20/16 Ona inanmayıp keyfine uyan kimse, seni on(a inanmak)dan alıkoymasın, sonra helâk olursun!"
BUNLAR YAKIYOR GÖNLÜMÜ

RÜŞT dedi ki...

CEHENNEM YAKMASIN
CENET İÇİN DÜNYADA YÜREKLER YANSIN Kİ DÜZELELİM

HÜLYA dedi ki...

29/17 Siz Allah'tan başka bir takım putlara tapıyorsunuz, yalan şeyler uyduruyorsunuz. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız, size rızık vermezler. Siz rızkı Allâh'ın yanında arayın, O'na tapın ve O'na şükredin. O'na döndürüleceksiniz."
PUT KALMADI DEĞİL Mİ.

ZEYD dedi ki...

HÜLYA HER TARAF PUT
GÖRMÜYORSAN KURANI BİR DAHA İKRA ET.
BAŞTA NEFSİN PUTLAŞIVERİYOIR
KURAN YERİNE ONU ÖLÇÜ ALIRSAN

ibrahim dedi ki...

kafir kavramını ve anlamını düşünmek ve anlamak
öncelikli emirdir.

şevki dedi ki...

kim kafir
kuran nasıl anlatmış

nefsini i
lah edinen kafir değil mi

MEHMET dedi ki...

KAFİR
KURAN HAKİKATLERİNE SIRT DÖNENDİR

NESKEF dedi ki...

KAFİR KURAN HÜKMÜNÜ İNKAR EDEN DEĞİL Mİ.

HECER dedi ki...

Allah’ı ve peygamberlerini inkâr ederek kâfir olan, biz bir kısmına inanırız bir kısmına inanmayız diyerek Allah ve Elçisi’nin arasını ayırmaya kalkışan ve böylece imanla küfür arasında bir yol tutmaya çalışan kimseler var ya, işte onlar gerçek kâfirlerin ta kendileridir. Biz o kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Nisa; 150, 151.
İŞTE KAFİR ANLATISI

DESKOS dedi ki...

· Yoksa siz Kitabın bir kısmına inanıp da bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Bakara; 85.

KISMI İMAN OLMAZ

TROCKİ dedi ki...

Şüphesiz ki: “Allah ancak Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kâfir olmuşlardır. Maide; 17.
· Şüphesiz, “Meryem oğlu Mesih, Allah’ın kendisidir” diyenler kâfir olmuşlardır. Maide; 72.
· “Allah, şüphesiz üçün üçüncüsüdür” diyenler kâfir olmuşlardır. Maide; 73.
· Ve Yahudiler “Uzeyr Allah’ın oğludur” dediler. Hıristiyanlar da “Mesih, Allah’ın oğludur” dediler. Bu, onların ağızlarıyla geveledikleri sözler olup, güya bununla daha önce yaşayan inkârcıların sözlerini taklit ediyorlar. Tövbe; 30.

İŞTE DİĞER DİNLERİN HALİ

ALLAHIN PARÇASI SAYANLAR

GÜL dedi ki...

· 39/3 İyi bil ki, hâlis din yalnız Allâh'ındır. O'ndan başka veliler edinerek: "Biz bunlara, sırf bizi Allâh'a yaklaştırmaları için tapıyoruz," diyenler(e gelince): Şüphesiz ki Allâh, onlar arasında, ayrılığa düştükleri konuda hükmünü verecektir. Allâh, yalancı, nankör insanı doğru yola iletmez.
· 9/31 Hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan ayrı rabler edindiler, Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine yalnız tek Tanrı olan Allah'a ibâdet etmeleri emredilmişti. O'ndan başka tanrı yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

BAŞKA KANUNLARA TAPMAK
KURANA AYKIRI HALLERİ YASALARI TAPMAK YAŞAMAK
KAFİRLEŞTİRİYOR

SEYHAN dedi ki...

İnsan, Allaha abd/ kulluk yaparak, Kurana uyarak, nefsinde var olan zalim, cahil, nankör, zayıf, cimri, aciz, hırslı, huysuz, şehvet ve mal düşkünü, egoist, tembel, vahşî, sadist, aceleci vb özelliklerini terbiye ederek, görünür ve görünmez tüm şeytanların/ ayartıların etkisini kontrol etmek suretiyle esfeli safiline düşmekten kurtulup; adil, alim, vefakâr, güçlü, cömert, erdemli, çalışkan, iffetli, namuslu, faziletli, yardımsever, barışsever, haksever vb vasıflarını geliştirerek ahseni takvime yücelmekte, yani yeryüzünde bireysel ve toplumsal olarak ıslahatı yapmakta Kuranı tebliğ etmekte, uygulamakta ve böylece cennet misal bir yaşamı tatmakta ve ahirette de Allahın lütfüyle cennete layık olmaktadır.
AMİN

GÜLCEMAL dedi ki...

Kuran diğer surelerinde de aynı yöntemi uygulayarak, kafir mümin ayrımı ve ölçüsünü kulluk ve din kavramı ve farklılığı üzerinden açıklamıştır. Üstelik diğer dinlerden/sistemlerden farklı olarak insanı, aklıyla vahiy arasındaki tüm engelleri yok etmek ve vahiyle buluşmak suretiyle bu seçiminde özgür BIRAKIR.

BETÜL dedi ki...

· 2/256 Dinde zorlama yoktur. Doğruluk, sapıklıktan seçilip belli olmuştur.
· 10/99 Rabbin isteseydi, yeryüzündekilerin hepsi mutlaka inanırdı. O halde sen mi insanları inanmaları için zorlayacaksın?
· 26/3 Herhalde sen, inanmıyorlar diye neredeyse kendini helâk edeceksin! 26/4 Dilesek onların üzerine gökten bir ayet indiririz de boyunları ona eğilir
· 88/21 Öğüt ver, çünkü sen ancak öğüt verensin. 88/22 Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.
· 36/17 "Bizim üzerimize düşen, yalnız açıkça duyurmaktır."
· 5/67 Ey Elçi, Rabbinden sana indirileni duyur; eğer bunu yapmazsan, O'nun mesajını duyurmamış olursun. Allâh seni insanlardan korur. Doğrusu Allâh, kâfirler toplumunu yola iletmez.
· 42/48 Eğer yüz çevirirlerse (üzülme); biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen, yalnız duyurmaktır.
· 29/18 Eğer yalanlarsanız, sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardı. Elçiye düşen, yalnız açıkça duyurmaktır."

ASLI dedi ki...

· 76/3 Biz ona yolu gösterdik: Ya şükredici veya nânkör olur.
· 64/2 Sizi yaratan O'dur. Kiminiz kâfirdir, kiminiz mü'min. Allâh yaptıklarınızı görmektedir

GEL İSTERSEN
KAFİR OL
İSTER MÜMİ
N

Hulya dedi ki...

Din, ister Hakk, ister batıl olsun, ister Allah, ister insanlar tarafından kurulmuş olsun, her türlü toplum nizamı, yaşam kurallarının bütünü demektir.

SENİN DİNİN NEDİR SORUSU BU AÇIDAN ZOR BİR SORUDUR.

BETÜL dedi ki...

GELENEKLER İSLAMA AYKIRI İSE O ZAMAN ONLARI DEĞİŞTİRMEK DE ŞART AKSİ HALDE BAŞKA DİNE UYMUŞ OLMAKTAYIZ

NERMİN dedi ki...

DİN YAŞAM BİÇİMİDİR.
YAŞAMANDA KURANA AYKIRI HER HALİN DEĞİŞİMİ ESASTIR

SERAP dedi ki...

KURANA AYKIRILIKLARIN TÜMÜ KAFİR YAPMAZ İNSANI
GÜNAH DİYE BİR KAVRAM VAR.

ZALİM FASIK KAFİR
DİYOR ALLAH
KURANLA HÜKMETMEYENLERİ

NECATİ dedi ki...

SERAP GÜZEL AÇIKLAMIŞ

GÜNAH KAFİR YAPMAZ.

GÜHANDA DA
KÜFRE GİDEN BİR YOL VARDIR.

BU YOLU ÖNLEYEN DE PİŞMANLIKTIR.
İSTEYEREK YAPILIRSA KURANA AYKIRILIK
FASIK
KAFİR DURUMUNA DÜŞÜLÜR

AYŞEN dedi ki...

32/18


اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُنَ
S. Ateş Hiç inanan kimse, (yoldan çıkan) fâsık gibi olur mu? Elbette bunlar bir olmazlar.
Okunuş E femen kane mu'minen ke men kane fasika, la yestevûn.

UMUS dedi ki...

5/49


وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرٖيدُ اللّٰهُ اَنْ يُصٖيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَاِنَّ كَثٖيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ
S. Ateş Aralarında Allâh'ın indirdiğiyle hükmet, onların keyiflerine uyma ve onların, Allâh'ın indirdiği şeylerin bir kısmından seni şaşırtmalarından sakın! Eğer dönerlerse bil ki Allâh, bazı günâhları yüzünden onları felâkete uğratmak istiyordur. Zaten insanlardan çoğu, yoldan çıkmışlardır.
Okunuş Ve enihkum beynehum bi ma enzelellahu ve la tettebi' ehvaehum vahzerhum ey yeftinuke amba'di ma enzelellahu ileyk, fe in tevellev fa'lem ennema yuridullahu ey yusibehum bi ba'di zunubihim, ve inne kesiram minen nasi le fasikûn.

VARTUN dedi ki...

5/81


وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ والنَّبِىِّ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ اَوْلِيَاءَ وَلٰـكِنَّ كَثٖيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ
S. Ateş Eğer Allah'a, Peygambere ve ona indirilene inansalardı, o(inkâr ede)nleri veli yapmazlardı. Ama onlardan çoğu yoldan çıkmış insanlardır.
Okunuş Ve lev kanu yu'minune billahi ven nebiyyi ve ma unzile ileyhi mettehazuhum evliyae ve lakinne kesiram minhum fasikûn.

SERCAN dedi ki...

2/99


وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفَاسِقُونَ
S. Ateş Andolsun, sana apaçık âyetler indirdik, onları yoldan çıkmışlardan başkası inkâr etmez.
Okunuş Ve le kad enzelna ileyke ayatim beyyinat, ve ma yekfuru biha illel fasikûn.


Ayet menüsü 3/82


فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
S. Ateş Artık kim bundan sonra dönerse, işte onlar fâsıklardır.
Okunuş Fe men tevella ba'de zalike fe ulaike humul fasikûn.

VATİKAN dedi ki...

KURANA SAMİMİ UYMAYAN
ATEŞE BAKSIN

veliveli dedi ki...

39/3 İyi bil ki, hâlis din yalnız Allâh'ındır. O'ndan başka veliler edinerek: "Biz bunlara, sırf bizi Allâh'a yaklaştırmaları için tapıyoruz," diyenler(e gelince): Şüphesiz ki Allâh, onlar arasında, ayrılığa düştükleri konuda hükmünü verecektir. Allâh, yalancı, nankör insanı doğru yola iletmez.
· 9/31 Hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan ayrı rabler edindiler, Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine yalnız tek Tanrı olan Allah'a ibâdet etmeleri emredilmişti. O'ndan başka tanrı yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

VELİSİ ALLAH YANİ KURAN OLMAYANLAR DÜŞLÜNSÜN.

ZEYNO dedi ki...

KURAN DIŞI YAŞAM
KRİTİKTİR.
KAFİRLİĞE YOL VERİR.

PELİN dedi ki...

KURANA
AYKIRI HAL
MUHALDİR.
KÜFÜRDÜR.
ÖERMEKTİR.

SEYHAN dedi ki...

GÜNAHLA
KÜFÜR
AYRIMI NEREDE BAŞLAR

AYŞECİK dedi ki...

KÜFÜRDE
BİLİNÇLİ TERCİH
VE
İSRARLI TAKİP VE
DEVAM VARDIR

SEYHAN dedi ki...

ÇOK GÜHAN İŞLEYEN KAFİR OLURMU.

Necla dedi ki...

Kafir/KÜfür

örtmek, görmezlikten gelmekse
durum tehlikeli.

kuran dışında itaat,uymak, hayat tarzıysa
daha da vahim.

Ayhan Işık dedi ki...

Din nedir. hayat tarzı değil mi.
halis din ne demek düşünün.

Birgül dedi ki...

halis zeytinyağ tabiri
katışıksız anlamında ise,
halis din
de katışıksız demek.
kuran ilkelerindene bir şey katmadan demek.

Adsız dedi ki...

Kafirun Suresi
Allah’ın sunduğu fırsatlar karşısında kul imanını hep diri tutmak durumundadır. Allah’tan başka ilahlar (servet,makam vb.) kulun tercihlerinde öncelik almaya başlıyorsa “de ki” hitabının muhataplarından olduğumuz gündür. Ali.

VEDAT dedi ki...

DİNE HER ŞEYİ KATMIŞIZ.

KEYFİMİZİ BİLE DİN YAPMIŞIZ.

HAKAN BAL dedi ki...

YAŞAMDA ALLAHTAN GAYRİ NELERE ÖNCELİK VERDİĞİMİZİ BİR BİLSENİZ.
YORUMCUNUN:
Allah’tan başka ilahlar (servet,makam vb.) kulun tercihlerinde öncelik almaya başlıyorsa “de ki” hitabının muhataplarından olduğumuz gündür. Ali.
DEDİĞİ GİBİ.
EY KAFİRLER HİTABININ MUHATABI
OLMUŞUZ.
ALLAH KORUSUN.

Resul Çiftci dedi ki...

ALLAH KORUSUN DEMİŞSİN HAKAN BAL.

ALLAH korumaz.
Allah ın korunmak için gönderdiği hediyeye sımsıkı baglanmayanı.

FİKRİ dedi ki...

ALLAH
ŞUNU YAPSIN
BUNU YAPSIN
KORUSUN
DİYİP DURMAKTA İNSAN.

ALLAH DAHA NE YAPSIN
REHBER, AYDINLIĞA ULAŞTIRAN KİTABI GÖNDERMİŞ.
BUNA TENEZZÜL ETMEYENE
ALLAH DA ....
İDRAK ET.

Adsız dedi ki...

Thanks for one's marvelous posting! I certainly enjoyed reading it,
you can be a great author. I will be sure to bookmark your blog and will eventually come back sometime soon.
I want to encourage you continue your great posts, have a nice afternoon!


Feel free to visit my web page; Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

Really when someone doesn't understand then its up to other people that they will
assist, so here it occurs.

my web site Ice Age Village Cheats

Adsız dedi ki...

This is a very good tip especially to those new to the blogosphere.
Simple but very accurate information… Many thanks for sharing this one.
A must read article!

Here is my weblog; The Tribez Cheats

Adsız dedi ki...

I am sure this piece of writing has touched all the internet visitors, its really really
pleasant post on building up new web site.

Here is my webpage :: http://wiki.asoiu.com/index.php?title=Ideas_On_Picking_A_Car_Audio_Technique166324

Adsız dedi ki...

I think the admin of this web site is really working hard in support of
his web page, since here every information is quality based information.


Also visit my webpage: Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

Ridiculous quest there. What occurred after? Good luck!


Look at my web page - download album (full-album.ze-varyepl.com)

Adsız dedi ki...

I rarely comment, but I read a few of the remarks on this page "KAFİRUN SURESİ".

I do have 2 questions for you if you tend not to mind. Could it be just me or do a few
of these comments come across as if they are left by brain dead people?

:-P And, if you are writing at additional social sites, I
would like to follow you. Would you list of every one of your social pages like your
Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

Look at my web site: indicevo

Adsız dedi ki...

I'm not sure why but this blog is loading incredibly slow for me.
Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?
I'll check back later on and see if the problem still exists.


Here is my web blog; contract war cheat

Adsız dedi ki...

Because the admin of this website is working, no hesitation very rapidly it will be well-known, due to its feature contents.


My page - angry birds epic hack

Adsız dedi ki...

Highly energetic article, I enjoyed that a lot. Will there be a part 2?


my blog post; quick weight loss centers

Adsız dedi ki...

Wow , är detta stycke skriver kräsen , min yngre syster analyserar dessa saker , därför kommer jag att förmedla henne .


Also visit my web blog ... free online roulette (http://www.ipwndit.com/index.php?do=/blog/16284/the-web-reverse-roulette-program/)

Adsız dedi ki...

This website truly has all the information and facts I wanted concerning this subject
and didn't know who to ask.

Feel free to surf to my site; picrite

Adsız dedi ki...

I don't know whether it's just me or if perhaps everyone else encountering problems with your site.
It seems like some of the text within your content are running
off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them too?
This may be a issue with my web browser because I've had this happen before.

Many thanks

my web-site: flight simulator

Adsız dedi ki...

Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have
created some nice methods and we are looking to swap strategies with others, be sure to shoot me an email if interested.


my web blog - download album free

Adsız dedi ki...

Hello there! This article could not be written any better!
Going through this article reminds me of my previous roommate!
He constantly kept preaching about this. I will forward this information to him.
Fairly certain he's going to have a very good read. Many thanks for sharing!


Feel free to visit my blog post ... Télécharger Gratuit Dark Souls 2

Adsız dedi ki...

Howdy I am so happy I found your weblog, I really found you by mistake, while I was
looking on Bing for something else, Anyhow I am here now and would just like to say cheers
for a marvelous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design),
I don’t have time to read it all at the moment but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds,
so when I have time I will be back to read
much more, Please do keep up the excellent jo.


my web-site: Can You Get Pregnant Right Before Your Period

Adsız dedi ki...

Just want to say your article is as astonishing.

The clearness for your put up is simply spectacular and i could suppose you're a professional in
this subject. Well along with your permission allow me to seize your
RSS feed to stay updated with approaching post.
Thanks a million and please continue the gratifying work.


Look at my homepage; Dragon City Triche (www.youtube.com)

Adsız dedi ki...

Thanks for one's marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you
are a great author. I will be sure to bookmark your blog and will eventually come back from now on.

I want to encourage continue your great posts, have a nice morning!


my site google

Adsız dedi ki...

Wonderful goods from you, man. I've understand your stuff previous
to and you are just extremely fantastic.

I really like what you've acquired here, certainly like what you
are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible.
I can not wait to read much more from you. This is really a great web site.


My web page google

Adsız dedi ki...

Howdy! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to look
it over. I'm definitely enjoying the information. I'm bookmarking and will
be tweeting this to my followers! Wonderful blog and brilliant design and style.


My web-site: Télécharger Lego The Hobbit

Adsız dedi ki...

Hi there, I log on to your blogs like every week. Your story-telling style is witty, keep up the good work!


Feel free to surf to my webpage ... decreased muscle tone

Adsız dedi ki...

Wow! This blog looks just like my old one! It's on a completely different topic but it has pretty much the same layout and design.
Excellent choice of colors!

my homepage ... truth about capsiplex

Adsız dedi ki...

This is very interesting, You are a very professional blogger.
I've joined your feed and sit up for looking for extra of your excellent post.
Also, I have shared your website in my social networks

Here is my blog post: eBay and Amazon seller loans

Adsız dedi ki...

Hi, Neat post. There is an issue along with your site in web explorer,
could check this? IE still is the market leader and a
huge component to other people will pass over your wonderful writing because of this problem.


Visit my page tanki online hack

Adsız dedi ki...

Heya i'm for the first time here. I came across this
board and I in finding It really useful & it
helped me out much. I am hoping to offer one thing back and
aid others like you helped me.

Here is my web-site - vermont seo Company

Adsız dedi ki...

At this moment I am going to do my breakfast, once having my breakfast coming yet again
to read additional news.

Stop by my web site ... angry birds epic hack

Adsız dedi ki...

So we are still alive, despite the 6:1 odds people were
giving us for surviving our first day. The housing near the University of Central Florida is available at affordable prices.
Each state in Mexico has its own set of laws this it is
versatile, transportable and easy to tend to.Feel free to surf to my web-site - how to build a arbor

Adsız dedi ki...

Quality artiсles or гevieѡs is the main to interest the viewers to pay
a visit the site, that's what this web site is providing.


Also viskt my web Ƅlog ... dog rescue

Adsız dedi ki...

I am truly thankful to the holder of this web page who has shared this fantastic post at at this time.


My web site :: Diamonds Dash ()

Adsız dedi ki...

I blog often and I really thank you for your information.

This article has really peaked my interest. I will book mark
your website and keep checking for new details about once a week.
I subscribed to your Feed as well.

Also visit my blog ... Download for Free Watch Dogs Keygen

Adsız dedi ki...

It's really very complicated in this active life to listen news on TV, thus I just
use the web for that reason, and take the newest news.

Here is my homepage; web hosting companies in st louis mo

Adsız dedi ki...

Hi! I'm at woгк surfing around your blog from my new apple iphone!
Jսst wanted to say I love reading through үour blog annd look forward to all your posts!
Keep uρ the greԝat work!

Check out my web pagе :: top ԛuality kicks
- -

Adsız dedi ki...

new spiritedness. color condiment can be of supporter.
Shop more dissimilar pieces of superior fluent gift
not interact to duration out the reviews. In about cases, if an detail of jewelry for your sector.

Be bound to passion.What You Should consume favor Of!
Juice is a extremely Michael Kors Bags Outlet obligatory to interruption in perennial lines when purchasing.
help to the conservationist movement. Try to add up purchases.
If you can go to the apples of your outfits. engross author body
waste in parliamentary procedure to progress to out and alone coming together during daylight period of time and your expanse
for leaks and make them to

Adsız dedi ki...

Sig - NET is a joint initiative between
Sigma, the UK's leading pharmaceutical wholesalers, and Haarty Hanks Ltd, a boutique
digital marketing agency that works with clients
who wish to succeed in this new digital age. Hire dedicated developer that
develops a website in a manner that attracts the clients and emphasize your online presence in the competitive market.
A UK business plan expert such as Wisteria will
be able to guide you through these issues, ensuring your UK business model is correct right from the start of the project.


Feel free to surf to my page; sklep internetowy, http://newtest.vilasyswebtechnologies.com/?p=33748,

Adsız dedi ki...

Yoսr mode օf descrіbing the whole thing iin this piece of writing iiѕ trulү fastidious, everyy one be able
to ѕimply be awarе of it, Thanks a lot.

Feel free too surf to my weblog loss management

Adsız dedi ki...

Thanks for a marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you could be a great
author.I will be sure to bookmark your blog and will eventually
come back someday. I want to encourage you continue your great posts, have a nice morning!


my blog post :: How to bypass a survey

Adsız dedi ki...

I've been browsing online more than 3 hours today, yet I never found
any interesting article like yours. It's pretty
worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be
much more useful than ever before.

my page - battlefield 4 cheats pc god mode

Adsız dedi ki...

I think this is among the most vital info for me. And i
am glad reading your article. But should remark on few general things, The site style
is great, the articles is really nice : D. Good job, cheers

Check out my homepage :: free download

Adsız dedi ki...

Hi Ɗeɑr, are you truly viѕiting this web site daily, if so
after that you will definitely get good knowledge.


Also visit my weeb sіte ... garcinia cambogia gold

Adsız dedi ki...

Wow, wonderful weblog layout! How long have you ever been blogging for?
you make blogging glance easy. The total look of your website is wonderful, as neatly as the content!


My web-site; emergency wind Damage Charlotte (youtube.com)

Adsız dedi ki...

There's definately a great deal to find out about this topic.

I really like all the points you have made.

my site: Clarisonic Brush

Adsız dedi ki...

Hi there, You've done an incredible job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends.
I am sure they will be benefited from this web site.

Feel free to visit my webpage :: bankruptcy attorney las vegas nevada

Adsız dedi ki...

Hі ɑll, wats better skateboarding orr roller bladin?
Cheers fоr thе terrific post.

mү homepage; Guide to the best cruiser skateboards

Adsız dedi ki...

Hi fantаѕtic Ƅlog! Does running a blog similar too this tɑke a massive
amouոt woгk? I hɑve abѕolutely no expertise in сomputer programming but
I waѕ hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have anƴ suggestions or tips for
new blog owners plеase share. I undеrstand this
is off subject hߋwever I simply needeԀ tto ask.

Appreсіate it!

Ѵiѕit my web sіte ... pure garcinia cambogia extract

Adsız dedi ki...

witalnytajson
Good answers in return of this issue with real arguments
and explaining the whole thing concerning that.

Adsız dedi ki...

This cɑn either be done outsidе, or inside using lampp
above the glass. Parents try their level best
too bring enough warmth to their kіds birthdaү party.
In 2011, clothes ԝith Chineѕe stүle willl inevtably
become a very important fɑsion element.

Feel free to visit my website ... easter embroidery applique designѕ ()

Adsız dedi ki...

An additional еssential feature to think about iѕ the amօunt of needleѕ insiԁe the machine.

Even with all these machineѕ avɑilable, mɑny people still
prefer hanԀ-sewn pгoducts. Тhese t-shirts
are particularly defined ffor tеeոs and tweens.

my web site ... applique embroidery alphabets

Adsız dedi ki...

This iiѕ a portable piece of equiƿment which comes with a liԛuіd
crystal display. Of course, ѡe can't forget thee beautiful quilting stitches that
hold the quilt itself togеther. These t-shirts are ƿarticularly defined for
teens and tweens.

Here is my website - free embroidery alphabet template

Adsız dedi ki...

Thіss is a portable iece of equipmеnt which comss with a liquid cryhstal disƿlay.
These are impօrtant things for people that have sеrved thee couոtry and a рatriotic about the coսгse.
It really does not matter what color off thread ʏou use for the placemeոt
stitch.

Here is my web sitе - embroidery accessories ()

Adsız dedi ki...

Нmm is anyone elхe experiencing roblems with the images on this blog loading?
I'm trying to determine if its a pгoblem oon my
end or if it'ѕ the blog. Anny suggestiоns
would be greatly apprеciated.

Take a look at my blog post: natural compound

Adsız dedi ki...

It's very trߋuble-free tto find out any topic on net as compared to textbooks,
as I foound this piece of writing аt thiѕ webb page.


Also visit my page - chеap fսll size boxspriոg Αnd mattress (www.fullsizeboxspring.com)

Adsız dedi ki...

I need to to thank you for this great read!!
I absolutely loved every bit of it. I have got you book-marked
to look at new stuff you post…

Feel free to surf to my homepage :: Beats By Dre

Adsız dedi ki...

Hi there to every one, since I am in fact eager of reading this blog's post to be updated regularly.

It contains good data.

Also visit my blog post :: anti virus software download|

Adsız dedi ki...

TҺanks a lot for sharinɡ this with all people you realpy ҝnow what you are talking approximately!

Bookmarked. Kindly additionally seek advice from myʏ sіte =).
We can have a link traɗe arrangement between us

Here is my web site; skin care koreatown

Adsız dedi ki...

I've been browsing on-line greater than three hours lately, yet I by no means
discovered any fascinating article like yours. It is
pretty value enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you probably did, the internet shall be much
more helpful than ever before.

Feel free to surf to my blog CHI Hair Straightene

Adsız dedi ki...

I'm really loving the theme/design of your website.
Do you ever run into any browser compatibility issues?
A handful of my blog readers have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Safari.
Do you have any recommendations to help fix this issue?

Also visit my web blogat sex video games

Adsız dedi ki...

Because the admin of this website is working, no doubt very quickly it will
be famous, due to its quality contents.

My blog post Nike Air Max

Adsız dedi ki...

I almost never leave a response, but i did some searching and wound up here
"KAFİRUN SURESİ". And I actually do have a couple of questions for you if it's allright.
Is it only me or does it look like a few of the comments look
like they are left by brain dead individuals? :-P And, if
you are posting at additional places, I'd like to follow everything fresh you
have to post. Could you list of every one of all your shared
pages like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?


my webpage: ghd australia

Adsız dedi ki...

Hmm it looks like your site ate my first comment (it
was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I submitted and say, I'm thoroughly
enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I'm still new to everything.
Do you have any tips and hints for novice blog writers?
I'd genuinely appreciate it.

my blog; music network marketing tv

Adsız dedi ki...

Its like you read my mind! You appear to know so much about
this, like you wrote the book in it or something.
I think that you can do with a few pics to drive
the message home a bit, but other than that, this
is fantastic blog. An excellent read. I'll certainly be back.


Feel free to surf to my webpage - ray ban

Adsız dedi ki...

Wonderful beat ! I wish to apprentice whilt you amеnd your
web site, how could i subscribe for a blog site? The acϲount aided me a acceptable
ԁeɑl. I hafe been a little bit familiar of this your
broadcast offered brilliant transparent concept

Feel free tto surf to myy homepage best weight loss

Adsız dedi ki...

Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I
am waiting for your further post thank you once again.


Feel free to surf to my blog: hotel e resort

Adsız dedi ki...

Its like you learn my thoughts! You appear to know a lot about
this, such as you wrote the e-book in it or something.
I think that you could do with a few percent to power the message home a little bit, but instead of that, that is excellent blog.
A great read. I'll certainly be back.

my weblog ... jasa pengiriman murah

Adsız dedi ki...

Great article.

My web site link

Adsız dedi ki...

Ahaa, its good dialogue concerning this article
at this place at this blog, I have read all that, so at this time me also commenting at this place.


Take a look at my blog: funny post

Adsız dedi ki...

It's amazing to pay a visit this website and reading the
views of all mates concerning this paragraph, while I am
also zealous of getting knowledge.

Here is my website: angry birds epic cheats ()

Adsız dedi ki...

Fantastic beat ! I would like to apprentice even as you amend your website, how could i subscribe for a weblog web site?

The account aided me a applicable deal. I had been tiny bit acquainted of this
your broadcast provided brilliant clear concept

My weblog :: different shoes

Adsız dedi ki...

I'm pretty pleased to uncover this web site. I wanted to thank you for
ones time for this particularly fantastic
read!! I definitely enjoyed every part of it and i also
have you book-marked to check out new things in your site.


my web-site: Traduzioni italiano-polacco subito Lavoro

Adsız dedi ki...

Ԍood day! Ɗо you know iff they make any plugins to protect аgainst hackers?

І'm kinda paranoid ɑbout losing еverything I've worked hard on.
Aոy suggestions?

Feel freee tߋ surf tо my blog post ... comment enlever les cernes

Adsız dedi ki...

I ɦave fun with, cause ӏ diѕϲovered exactly what I was taking a
look for. You have ended my 4 daay lengthy hunt! God Bless
you man. Have a gгеat day. Bye

my webloɡ :: garcinia cambogia compared to green coffee

Adsız dedi ki...

Valuablе information. Lucky me I discoveredd youг site by аccident, and
Ӏ'm stunned wҺy this accident did not cаe about
in advance! I bookmarked it.

Αlso visit my page; garcinia cambogia green stool

Adsız dedi ki...

This is really interesting, You're a very skilled blogger.
I have joined your feed and look forward to seeking more of
your excellent post. Also, I've shared your site in my social networks!Here is my website - good fat burner pills for women

Adsız dedi ki...

Ρretty! This hаs been an incredibly wonderful post.

Many thаnks for supplying this info.

Feel free to surf to my blog post: cambogia extract side

Adsız dedi ki...

Prettү nice post. I juwt stumƅled upon your bloց and
wished to mention that I have truly loved suefing around
your blog posts. Afteг all I will be subscribing to your
feeԀ and I'm hoping you write once more very soon!

Taκe a look at my site; review Weight

Adsız dedi ki...

It's very eaѕy to find out any matter on net as compared to textbookѕ, as
I found this article at this web page.

Look at my web ρage ... coffee bean extract

Adsız dedi ki...

I enjοү ѡhat yyou guys are up too. This type of clever
work and coverage! Keеp up the vеry good works
guys I've included you guys to my personal blogroll.


my աeb page - liver health

Adsız dedi ki...

Hi, There's no dօubt that your weƄsіt may bbe having internet browser
compatibility problems. Whhen I look ɑt yoir web sitee in Safari,
it loοks fine however, if opening in I.E., it has some оverlapping issuеs.
I just wanted to provide you with a quick heads up! Вesides that, wonderfսl site!


Feel free tоo visit my web page weight-loss dosage

Adsız dedi ki...

No mattеr іf some onee seaгches for his essential thing,
sso he/she աants too be available that in Ԁetail, tɦus
that thіng is maintained over here.

Alsoߋ visit my ѡeb site ... cambogia works

Adsız dedi ki...

Eѵery weekend i used to pay a ѵisit this webѕite, because i want enjoуmеnt,
sіnce this this site conations really good funny data too.


Here is mʏ weblog; garcinia cambogia compared to green coffee

Adsız dedi ki...

Greаt goods from you, man. I've consider your stuff prijor to annd you are
just extremely wonderful. I really like what you have received
hеre, really like ѡhat you're statіng and thе way in which during which you arre saying it.

Yоu're making it entertaining and you continuе to take care of to stay
it sensible. I cant wait to leɑrn much more fгom you.
That is aϲtually a teгrfic website.

my website - loss goal somewhere

Adsız dedi ki...

Hoաdy! Ɗo you know if tҺеy make any plugins to safedgսɑrd aǥainst hackers?

I'm kinda paranoid aboսt losing everything I've οrked hard on.
Any tips?

my աebpɑցe gаrcinia cambogia taken with green coffee bean -

-

Adsız dedi ki...

Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this paragraph i
thought i could also make comment due to this good paragraph.my web-site Scott yancey review

Adsız dedi ki...

Right away I am ready to do my breakfast, afterward having my breakfast coming
again to read other news.

Also visit my web page: xtreme profit copier bonus

Adsız dedi ki...

It's very simple to find out any matter on net as compared to
books, as I found this piece of writing at this web site.my blog; itunes gift card generator

Adsız dedi ki...

Hi there to every body, it's my first pay a visit of this blog; this blog
carries amazing and truly fine information for visitors.My website free movies online without downloading

Adsız dedi ki...

It's hard to come by well-informed people on this subject, but you sound like you know what
you're talking about! Thanks

Have a look at my weblog; films on demand

Adsız dedi ki...

I have read so many posts about the blogger lovers but this article is in fact
a pleasant piece of writing, keep it up.

My web-site where can i watch tv shows online free

Adsız dedi ki...

Hello mates, how is everything, and what you want to say regarding this piece of
writing, in my view its actually amazing in favor of me.


My homepage Cinemax On Demand

Adsız dedi ki...

An intriguing discussion is worth comment. I do think that you should publish
more about this topic, it might not be a taboo subject but usually people do not talk about these topics.
To the next! Cheers!!

Also visit my website :: video stripe phone number

Adsız dedi ki...

Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks, However I am going
through issues with your RSS. I don't know why I cannot join it.
Is there anybody else having similar RSS problems?
Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanx!!


Stop by my web site :: video on demand definition

Adsız dedi ki...

Hello, I do think your website might be having web browser compatibility problems.
Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks fine
however when opening in I.E., it's got some overlapping issues.
I just wanted to give you a quick heads up!
Other than that, fantastic site!

Feel free to visit my homepage :: cricket live streaming

Adsız dedi ki...

I like it when individuals get together and share thoughts.
Great website, keep it up!

my web blog videostripe What is it

Adsız dedi ki...

Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.

Do you have any tips on how to get listed in Yahoo
News? I've been trying for a while but I never seem to get there!
Many thanks

Look at my website shaw video on demand

Adsız dedi ki...

Unquestionably imagine that that you said. Your favorite
justification seemed to be at the net the simplest factor to be mindful of.
I say to you, I definitely get irked at the same time as other folks think about issues that they just don't
recognize about. You controlled to hit the nail upon the highest
as neatly as defined out the entire thing with no need side-effects ,
folks can take a signal. Will probably be back to get
more. Thank you

My webpage ... Hbo video on demand

Adsız dedi ki...

It's amazing in support of me to have a web page, which is useful in support of my experience.
thanks admin

Feel free to visit my blog post; Uk video on demand

Adsız dedi ki...

Hey! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations?


Review my web site: click to read more

Adsız dedi ki...

Hello, just wanted to say, I loved this post. It was practical.
Keep on posting!

Take a look at my web blog; You Could Look Here

Adsız dedi ki...

Ahaa, its nice conversation on the topic of this paragraph at this place at this webpage, I have read all that, so at this
time me also commenting at this place.

Feel free to surf to my web blog - click site

Adsız dedi ki...

Your method of explaining the whole thing in this piece of writing is truly fastidious, every one be able to easily
know it, Thanks a lot.

Look at my weblog - Live Tv Online

Adsız dedi ki...

What i don't understood is if truth be told how you
are no longer actually a lot more well-preferred than you
may be now. You're so intelligent. You realize thus significantly relating to this matter,
made me for my part imagine it from a lot of various angles.

Its like men and women don't seem to be interested except it's one thing to accomplish with Lady
gaga! Your personal stuffs nice. All the time handle it up!


Also visit my website; video stripe fees

Adsız dedi ki...

What i do not realize is actually how you're no longer really a lot more smartly-appreciated than you may be
right now. You're very intelligent. You understand therefore significantly on the
subject of this topic, produced me for my part imagine it from
so many various angles. Its like men and women are not fascinated unless it's
something to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs outstanding.

Always take care of it up!

my site streaming tv online

Adsız dedi ki...

I don't leave a response, however I read a few
of the comments here "KAFİRUN SURESİ". I do have a couple of questions for you if it's allright.
Is it just me or do a few of these remarks look
like they are coming from brain dead individuals? :-P And, if you
are posting on other sites, I'd like to follow you.
Would you post a list of the complete urls of your shared pages like your
linkedin profile, Facebook page or twitter feed?

Here is my web blog: film 2011

Adsız dedi ki...

It is appropriate time to make a few plans for the longer term and it's time to be happy.
I have learn this put up and if I could I wish to
suggest you few interesting things or tips. Maybe you can write next articles relating to this article.
I wish to read more things about it!

Also visit my blog post; videos of People striping

Adsız dedi ki...

I am not sure where you're getting your info, but great topic.
I needs to spend some time learning much more or understanding
more. Thanks for great info I was looking for this information for my mission.

Visit my blog post find here

Adsız dedi ki...

I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really
nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back in the future.
Many thanks

Feel free to surf to my webpage; charter on demand movies

Adsız dedi ki...

Hаving rеsd this I thought it was really enlightening.
I apprecіate you taking the time and effort to put this short article together.

I once ɑgain find myelf personally spending a significant amount of time both rading annd leaving commеnts.

But so աhat, it was still worthwhile!

Also visit my website review lose

Adsız dedi ki...

Aw, this was an exceptionally nice post. Taking the time and actual effort to create a
good article… but what can I say… I hesitate a
whole lot and never manage to get anything done.


Also visit my blog on demand streaming

Adsız dedi ki...

I was recommended this website by my cousin. I'm not
sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem.
You are wonderful! Thanks!

my blog post ... shaw in demand

Adsız dedi ki...

Hello There. I found your blog using msn. This
is a very well written article. I will be sure to bookmark it
and return to read more of your useful information. Thanks for the post.
I will certainly return.

My webpage: shaw video on demand online

Adsız dedi ki...

Wow, this piece of writing is fastidious, my sister is
analyzing these things, so I am going to let know her.


my website - best site

Adsız dedi ki...

Hello there, You've done an excellent job. I will definitely
digg it and personally recommend to my friends.

I'm confident they will be benefited from this site.

Check out my blog post; vod linux

Adsız dedi ki...

Heya i'm for the first time here. I came across this board and I find It
really helpful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others such as you helped me.


Here is my weblog: videos of people striping

Adsız dedi ki...

Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading your blog posts.
Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same topics?

Thank you!

Also visit my weblog titanic dvd

Adsız dedi ki...

My brother recommended I might like this blog.

He was entirely right. This post truly made my day.
You cann't imagine just how much time I had spent for this info!
Thanks!

Here is my web blog ... video on demand hd

Adsız dedi ki...

My spouse and I stumbled over here by a different web address and thought I might as well check things out.

I like what I see so now i'm following you.
Look forward to looking into your web page repeatedly.


My web page ... film a voir

Adsız dedi ki...

My programmer is trying to persuade me to move to
.net from PHP. I have always disliked the
idea because of the expenses. But he's tryiong none the less.
I've been using WordPress on several websites for about
a year and am concerned about switching to another platform.
I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it?
Any kind of help would be greatly appreciated!

my webpage internet movies

Adsız dedi ki...

There's certainly a great deal to learn about this issue.

I love all the points you made.

Check out my homepage :: watch movie

Adsız dedi ki...

Hello just wanted to give you a quick heads up.
The words in your post seem to be running off the screen in Firefox.
I'm not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I'd post to let you
know. The style and design look great though! Hope you get the problem resolved soon. Many thanks

Here is my page youtube movies

Adsız dedi ki...

What's up i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere,
when i read this piece of writing i thought i could also make comment due to this good piece
of writing.

Feel free to visit my web blog - video on demand technology

Adsız dedi ki...

Thanks for ones marvelous posting! I seriously enjoyed
reading it, you're a great author.I will always bookmark your blog and will eventually come back in the foreseeable future.

I want to encourage one to continue your great work, have a nice holiday weekend!


Take a look at my web page - titanic dvd

Adsız dedi ki...

Hello there! I could have sworn I've been to this site before but
after browsing through some of the post I realized it's new to me.
Nonetheless, I'm definitely delighted I found it and I'll be bookmarking and
checking back frequently!

Also visit my web blog: watch movie online

Adsız dedi ki...

I am actually pleased to glance at this webpage posts which
consists of plenty of useful facts, thanks for providing such data.


Also visit my webpage ... videostripe com warsaw pl

Adsız dedi ki...

Hi, I read your blog like every week. Your humoristic style is awesome,
keep up the good work!

my webpage: online movie streaming

Adsız dedi ki...

What's up, after reading this amazing post i am as well cheerful to share my experience here with mates.


my webpage :: Live Streaming

Adsız dedi ki...

I've been surfing on-line more than 3 hours as of late, yet I never
found any attention-grabbing article like yours. It's lovely value sufficient for me.
In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content material as you
did, the web might be a lot more helpful than ever before.


Also visit my page videostripe free account

Adsız dedi ki...

Hi, yeah this paragraph is genuinely good and I have learned lot of things from it regarding blogging.
thanks.

Check out my blog post :: filme

Adsız dedi ki...

What you posted made a lot of sense. But, think on this, what if you
composed a catchier title? I am not suggesting your information is not
good., however what if you added something that makes people desire more?
I mean "KAFİRUN SURESİ" is kinda boring. You could look at Yahoo's front page and see how they create article titles to grab people interested.
You might try adding a video or a related picture or two to grab people excited
about everything've got to say. In my opinion, it might bring your posts a little livelier.Look at my site news

Adsız dedi ki...

Great post. I was checking continuously this blog and
I'm impressed! Extremely helpful information particularly the
last part :) I care for such information a lot.
I was looking for this certain info for a long time.

Thank you and best of luck.

Also visit my site: stream movies online for Free

Adsız dedi ki...

Thanks for finally talking about > "KAFİRUN SURESİ" < Loved it!

Check out my site: vod player

Adsız dedi ki...

It's really a nice and useful piece of information. I am
satisfied that you shared this helpful information with us.
Please stay us up to date like this. Thank you for
sharing.

my weblog: videos

Adsız dedi ki...

This is very interesting, You're a very skilled blogger.
I have joined your feed and look forward to seeking more
of your fantastic post. Also, I've shared your website in my social networks!


Check out my web site - demand video

Adsız dedi ki...

Hi, I do believe this is a great website. I stumbledupon it
;) I'm going to return once again since i have book-marked it.

Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.


my blog video on demond

Adsız dedi ki...

I am actually happy to glance at this web site posts
which consists of tons of useful information, thanks
for providing these information.

Feel free to visit my page - www.amazoninstant video

Adsız dedi ki...

I've read some good stuff here. Certainly value bookmarking for
revisiting. I wonder how much effort you place to create such a fantastic
informative website.

Feel free to surf to my weblog; More hints

Adsız dedi ki...

I just could not depart your site before suggesting that I really enjoyed
the usual info a person provide in your guests? Is gonna be back frequently in order to check up on new posts

Feel free to surf to my website: film on demand

Adsız dedi ki...

This information is invaluable. When can I find out more?


Review my blog: movis

Adsız dedi ki...

These are in fact fantastic ideas in regarding blogging.

You have touched some good factors here.
Any way keep up wrinting.

Feel free to surf to my blog vod services

Adsız dedi ki...

Thanks a lot for sharing this with all people you actually know what
you're speaking about! Bookmarked. Kindly additionally visit my site =).

We could have a link trade agreement between us

Feel free to visit my page ... here are the findings

Adsız dedi ki...

Hello! I know this is kinda off topic however , I'd figured I'd ask.

Would you be interested in exchanging links or maybe guest
authoring a blog post or vice-versa? My blog covers a lot of the same
subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other.

If you're interested feel free to shoot me an email.
I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the
way!

my blog post click this site

Adsız dedi ki...

This text is invaluable. Where can I find out more?


Also visit my webpage: Video Converter

Adsız dedi ki...

Unquestionably believe that that you stated. Your favorite reason appeared to be at the internet the easiest
thing to take into accout of. I say to you, I definitely get irked
while other folks think about worries that they plainly do
not understand about. You managed to hit the nail upon the top and outlined out
the entire thing with no need side-effects , other people could take a signal.
Will likely be again to get more. Thank you

Also visit my blog post :: streaming live tv

Adsız dedi ki...

You're so awesome! I don't suppose I've truly read through something like that before.

So good to find somebody with unique thoughts on this topic.
Really.. thank you for starting this up. This site is something that's needed on the web, someone with a little originality!


my blog post: video on demand script

Adsız dedi ki...

I'm gone to say to my little brother, that he should also pay a visit this weblog on regular
basis to obtain updated from latest information.

Here is my web-site vod system

Adsız dedi ki...

Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for?

you made blogging look easy. The overall look of your web site is excellent, let alone the
content!

my blog post ... Get the Facts

Adsız dedi ki...

I wanted to thank you for this very good read!!

I absolutely loved every bit of it. I have you book marked to look at new
things you post…

Also visit my blog post: what movies are on demand

Adsız dedi ki...

Hello, I enjoy reading through your article post. I like to
write a little comment to support you.

Feel free to surf to my site ... movies Vod

Adsız dedi ki...

of course like your web site but you need to check the spelling on quite a few of your posts.
Several of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to
tell the truth nevertheless I will certainly come
again again.

My web site - video do stripe de otaviano costa

Adsız dedi ki...

Hi there! Quick question that's completely off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly?
My site looks weird when browsing from my iphone4. I'm trying to find a theme or plugin that might
be able to fix this problem. If you have any suggestions, please share.

Thanks!

Also visit my web page free trial sign up

Adsız dedi ki...

Hi there everyone, it's my first pay a quick visit at this web site, and piece of writing is in fact fruitful for me, keep up posting
such articles or reviews.

Review my web-site stripe dance video

Adsız dedi ki...

I was very happy to discover this web site. I wanted to thank you for ones time for
this wonderful read!! I definitely enjoyed every part of it
and i also have you saved to fav to look at new information on your website.


Also visit my web site - cricket live streaming

«En Eski ‹Eski   1 – 200 / 573   Yeni› En yeni»

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı