1 Ekim 2012 Pazartesi

İNŞİRAH SURESİ
İNŞİRAH SURESİ

Biz senin (bunalan) göğsünü açmadık mı
Kuranı yaşam kitabı yapma yolunda çabalayanların, zorluklarla, sıkıntılarla, şer cephesiyle, kavmin ileri gelenleriyle, kurulu sistemden nemalaşanlar ve bu sistemle bütünleşenlerle mücadelesinde karşılaşılan, tehdit, yokluk ambargo, baskı ve zulüm nedeniyle yaşanılan sıkıntılardan kurtuluşun ve başarıya ulaşmanın yolu ve müjdesi verilmektedir. Davaya bağlılık ölçüsünde, bu sorunların çözümünde inşirah olunacağı ilkesi açıklanmaktadır.

Esasen, Kuran ayetleri inşirah ederek yol göstermekte, bakış açısını değiştirmekte, cennet vari yaşama ulaştırmaktadır. İnşirah insanda olduğu gibi, toplumda da Kuran ayetlerini ıkra yapma ölçüsünde tecelli etmektedir. Kuranı ikra yaptıkça yücelirken, ikradan uzaklaştıkça alçalmakta ve seviye kaybetmektedir. Tarih ve insanın yaşamı bunun örnekleriyle doludur.

ŞERH-I SADR: Deyimi oluşturan sözcüklerden biri olan “ÔÑÍ - şerh” sözcüğü aslen et ve benzeri şeyleri açmak, yaymak, açıp yayarak genişletmek anlamındadır. Deyimin ikinci sözcüğü “ÕÏÑ - sadr” ise, her şeyin ön ve baş tarafı, insan vücudunun kalp ve ciğerleri de içine alan baş ile bel arasındaki bölümünün ön kısmı, yani sine, göğüs, bağır denilen bölgesidir. Ayrıca “sadr” sözcüğü, kinaye olarak - kalp” ve - nefs” sözcükleri için de kullanılır.Yukarıda açıkladığımız “şerh” ve “sadr” sözcüklerinden oluşan - şerh-ı sadr” tamlamasının sözcük anlamı “göğüsün açılması” demektir. Deyim olarak ise “göğüs ve kalp ferahlığı” demektir. Bu deyim aynı zamanda ruhsal sevinç, şevk, bilgi ve tahammül genişliği anlamlarına da gelir. Nitekim Arap dilinin ve Kur’ân kavramlarının büyük otoritelerinden olan Ragıb, Müfredat adlı eserinde “şerh-ı sadr” deyimi için “ilâhî nurla göğsün genişlemesi, Allah tarafından bir huzur ve rahatlatmadır” açıklamasını yapmıştır. (el-Müfredat, S. 258)
Bu deyimin karşıt anlamlısı olarak “- dîg-ı sadr [göğüs darlığı]” deyimi kullanılır. Türkçeye “tazyik [sıkıştırmak]” olarak geçen “- dîg” sözcüğü, çok sıkıştırmak, âdeta presle sıkıştırmak demektir. Göğsün sıkışması sebebiyle oluşan sıkıntıdan dolayı deyim “göğüs darlığı” anlamını kazanır. Bu nedenle - dîg-ı sadr” deyimi, manevî açıdan iç sıkıntısı, ümitsizlik, karamsarlık, manevî çöküntü anlamlarında kullanılır. Nitekim 15Hicr 97“ Ve hiç kuşkusuz, gerçekte onların söyledikleri sebebiyle gönlünün daraldığını biliyoruz” ifadesi de peygamberimizin çektiği böyle bir manevî sıkıntıyı dile getirmektedir.HY.
Bu kelimeler, Kuranda manevi rahatlama, huzur bulma anlamında kullanılmaktadır, maddi bir yarma ve ayırma işlemini ifade etmemektedir.MOkuyan.
Peygamberin, çocukluk veya sonraki dönemlerde kgöğsünün yarılması, kalbinin çıkarılması, zemzemle yıkanması, sonra yerine konulması şeklindeki yaklaşımların Kurandan delili bulunmamaktadır.MOkuyan.

 şerh-ı sadr” deyimi, Kur’ân’da beş yerde geçmektedir:
6Enam 125.Ve sonra, Allah kimi doğru yola iletmek isterse, İslâm için onun göğsünü açar. Kimi de saptırmak isterse, göğsünü öyle sıkar ki, o, göğe yükseliyormuş gibi olur. İşte böyle, Allah, pisliği iman etmeyenlerin üzerine kılar [bırakır, atar] .
16Nahl 106.Kalbi iman ile yatışmış halde iken baskıyla zorlanan kimse hariç, kim imanından sonra Allah’a küfür eder, inkâra göğsünü açarsa, böylelerinin üzerine Allah’tan bir gazap iner. Bunlar için büyük bir azap da vardır.
20Ta Ha 25–28.Mûsâ dedi ki: “Rabbim! Göğsümü aç, işimi bana kolaylaştır. Dilimden de düğümü çöz ki, sözümü iyi anlasınlar.”
39Zümer 22.Allah’ın İslâm için göğsünü açtığı kimse, Rabbinden bir ışık/aydınlık üzerinde olmaz mı? Allah’ın zikrine karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte onlar apaçık sapıklık içindedirler.
Daralmak, sıkışmak, aciz kalmak anlamına gelen Dat-Kaf dıkı kelimesi 6/125, 9/25, 9/118, 11/12, 11/77, 15/97, 16/127, 26/13, 27/70, 29/33, 65/6 olmak üzere 11 yerde geçmektedir.
Bu iki kelime, aynı ayette karşıt anlamlarıyla yer aldığı gibi, farklı ayetlerde de kullanılmıştır.  Örneğin:
6/125 de dıkı ve şerh kelimeleri aynı ayette karşıt manada, göğsün daralması ve göğsün açılması anlamında kullanılmıştır.
Yine, Musa’nın aynı yakarışının anlatıldığı iki ayrı ayette:
26/13   وَيَضٖيقُ صَدْرٖى وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانٖى فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُونَ    Ve yediku sadri ve la yentaliku lisani fe ersil ila harûn.  Göğsüm daralıyor, dilim açılmıyor (tutukluk yapıyor), onun için Hârûn'a da elçilik ver." 
20/25   قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لٖى صَدْرٖی     Kale rabbişrah li sadri.  (Mûsâ) dedi ki: "Rabbim, benim göğsümü aç (risalet görevini yüklenebilmesi için yüreğimi genişlet)"
26/13 de göğsüm daralıyor denirken 20/25 de ise göğsümü aç kelimesi kullanılmaktadır.
Göğsün inşirah eyleminin, iç sıkıntının giderilmesi, rahatlaması, göğsün genişletilmesi, bakış açısının, ufkunun açılması vb anlamlara geldiği anlaşılmaktadır.

Ve atmadık mı senin üzerinden yükünü?
Ki (o, ağırlığından) sırtını çatırdatmıştı
Senin şânını yükseltmedik mi?

Bu davada, insanı sıkıntılar içerisinde bırakacak, göğsü daraltacak hallerde,
Rabbimizin ve  Kuranın insana yol göstereceği,
ıvır zıvır takıntılardan, belini çatırdatan yüklerden, konulardan ve fani amaçlardan uzaklaştırarak, göğsünü inşirah yapıp ferahlatacağı,
ufkunu, bakış açısını genişleteceği,
tüm sorunların üstesinden gelecek çözümlere ulaştıracağı,
el verdiği, göğüs verdiği Kuran davası sonucu, gündemi belirleyip amacını değiştirip yücelmenin yolunu duyurmaktadır.

Muhakkak her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
Evet, her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
İmanla, inançla, bu uğurda gerekli salihatları, değişim ve ıslahları yaparak,
sabırla mücadelesine devam edenlerin başarıya ulaşacağı,
birlik ve beraberlik kurulunca zorlukların aşılacağı,
her zorluk ve engeldeki kolaylıkların bulunacağı,

O halde (işlerinden) boşaldığın zaman (ibâdete) dur.
Rabb'ine niyaz et, yalvar.
Bunun yanı sıra işbölümü ve planlamanın yapılması halinde boş kalınmayacağı,
bu nedenle, her durumda Rabbimize ve Kurana yönelmenin ve o terbiyeye rağbet etmenin gerekliliği ve ondan istemenin elzemliği, vurgulanmaktadır.

İNŞİRAH SURESİ ÇALIŞMA NOTLARI


 (٩٤-١)
94.1*************اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ
94.1 - Elem neşrah leke sadrak.
94.1 - Biz senin (bunalan) göğsünü açmadık mı (ondaki bunalımları, sıkıntıları giderip, onu ilim, hikmet ve huzur ile genişletmedik mi)?
YB- Zorluklarla karşılaşman ve nihai başarının çok zaman alması seni endişelendirmesin. Sana peygamberlik verilmezden önceki durumunu düşün. İlahi yol göstericilik senin önündeki zorlukları teker teker kaldırmadı mı? Böylece kalbin güç kazanıp imkansız gibi görünen yollar açılıp her şey kolaylanmadı mı? (20:25)
TK-(Sosyal sorumluluk gereği ilgilenme zaruretinde olduğun kördüğüm olmuş sorunlar yumağı içine bir yerinden nüfuz edip çözmen yönünde ) senin göğüs vermen (üzerine) biz(/=birlikte) senin lehine olmak üzere (sorun yumrusuna bir) genişletme yapmadık mı?
·          ŞeRaHa : Açmak, genişletmek, yarmak, 16/106, 39/22, 6/125, 20/25
·          SadeRa  : Gögüs, dönmek, dirilterek dönme, geri gelme, çekilme,

شرحالصّدر - ŞERH-I SADR: Deyimi oluşturan sözcüklerden biri olan “شرح - şerh” sözcüğü aslen et ve benzeri şeyleri açmak, yaymak, açıp yayarak genişletmek anlamındadır. Deyimin ikinci sözcüğü “صدر - sadr” ise, her şeyin ön ve baş tarafı, insan vücudunun kalp ve ciğerleri de içine alan baş ile bel arasındaki bölümünün ön kısmı, yani sine, göğüs, bağır denilen bölgesidir. Ayrıca “sadr” sözcüğü, kinaye olarak “قلب - kalp” ve “نفس - nefs” sözcükleri için de kullanılır.Yukarıda açıkladığımız “şerh” ve “sadr” sözcüklerinden oluşan “شرحالصّدر - şerh-ı sadr” tamlamasının sözcük anlamı “göğüsün açılması” demektir. Deyim olarak ise “göğüs ve kalp ferahlığı” demektir. Bu deyim aynı zamanda ruhsal sevinç, şevk, bilgi ve tahammül genişliği anlamlarına da gelir. Nitekim Arap dilinin ve Kur’ân kavramlarının büyük otoritelerinden olan Ragıb, Müfredat adlı eserinde “şerh-ı sadr” deyimi için “ilâhî nurla göğsün genişlemesi, Allah tarafından bir huzur ve rahatlatmadır” açıklamasını yapmıştır. (el-Müfredat, S. 258)
Bu deyimin karşıt anlamlısı olarak “ضيق الصّدر - dîg-ı sadr [göğüs darlığı]” deyimi kullanılır. Türkçeye “tazyik [sıkıştırmak]” olarak geçen “ضيق - dîg” sözcüğü, çok sıkıştırmak, âdeta presle sıkıştırmak demektir. Göğsün sıkışması sebebiyle oluşan sıkıntıdan dolayı deyim “göğüs darlığı” anlamını kazanır. Bu nedenle “ضيقالصّدر - dîg-ı sadr” deyimi, manevî açıdan iç sıkıntısı, ümitsizlik, karamsarlık, manevî çöküntü anlamlarında kullanılır. Nitekim 15Hicr 97“ Ve hiç kuşkusuz, gerçekte onların söyledikleri sebebiyle gönlünün daraldığını biliyoruz” ifadesi de peygamberimizin çektiği böyle bir manevî sıkıntıyı dile getirmektedir.HY.
Bu kelimeler, Kuranda manevi rahatlama, huzur bulma anlamında kullanılmaktadır, maddi bir yarma ve ayırma işlemini ifade etmemektedir.MOkuyan.
Peygamberin, çocukluk veya sonraki dönemlerde kgöğsünün yarılması, kalbinin çıkarılması, zemzemle yıkanması, sonra yerine konulması şeklindeki yaklaşımların Kurandan delili bulunmamaktadır.MOkuyan.

شرحالصّدر - şerh-ı sadr” deyimi, Kur’ân’da beş yerde geçmektedir:
6Enam 125.Ve sonra, Allah kimi doğru yola iletmek isterse, İslâm için onun göğsünü açar. Kimi de saptırmak isterse, göğsünü öyle sıkar ki, o, göğe yükseliyormuş gibi olur. İşte böyle, Allah, pisliği iman etmeyenlerin üzerine kılar [bırakır, atar] .
16Nahl 106.Kalbi iman ile yatışmış halde iken baskıyla zorlanan kimse hariç, kim imanından sonra Allah’a küfür eder, inkâra göğsünü açarsa, böylelerinin üzerine Allah’tan bir gazap iner. Bunlar için büyük bir azap da vardır.
20Ta Ha 25–28.Mûsâ dedi ki: “Rabbim! Göğsümü aç, işimi bana kolaylaştır. Dilimden de düğümü çöz ki, sözümü iyi anlasınlar.”
39Zümer 22.Allah’ın İslâm için göğsünü açtığı kimse, Rabbinden bir ışık/aydınlık üzerinde olmaz mı? Allah’ın zikrine karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte onlar apaçık sapıklık içindedirler.
Daralmak, sıkışmak, aciz kalmak anlamına gelen Dat-Kaf dıkı kelimesi 6/125, 9/25, 9/118, 11/12, 11/77, 15/97, 16/127, 26/13, 27/70, 29/33, 65/6 olmak üzere 11 yerde geçmektedir.
Bu iki kelime, aynı ayette karşıt anlamlarıyla yer aldığı gibi, farklı ayetlerde de kullanılmıştır.
 Örneğin:
6/125 de dıkı ve şerh kelimeleri aynı ayette karşıt manada, göğsün daralması ve göğsün açılması anlamında kullanılmıştır.
Yine, Musa’nın aynı yakarışının anlatıldığı iki ayrı ayette:
26/13   وَيَضٖيقُ صَدْرٖى وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانٖى فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُونَ    Ve yediku sadri ve la yentaliku lisani fe ersil ila harûn.  Göğsüm daralıyor, dilim açılmıyor (tutukluk yapıyor), onun için Hârûn'a da elçilik ver." 
20/25   قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لٖى صَدْرٖی     Kale rabbişrah li sadri.  (Mûsâ) dedi ki: "Rabbim, benim göğsümü aç (risalet görevini yüklenebilmesi için yüreğimi genişlet)"
26/13 de göğsüm daralıyor denirken 20/25 de ise göğsümü aç kelimesi kullanılmaktadır.
Göğsün inşirah eyleminin, iç sıkıntının giderilmesi, rahatlaması, göğsün genişletilmesi, bakış açısının, ufkunun açılması vb anlamlara geldiği anlaşılmaktadır.


(٩٤-٢)
94.2*************وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ
94.2 - Ve vedağnâ anke vizrak.
S Ateş - Ve atmadık mı senin üzerinden yükünü?


TK--(Etki ve çapı daha az  önemde olan) vizr (/=ıvır-zıvır sorunlar)ı (senin sorun etmeyeceğin  bir şekilde) biz(/birlikte) senden (WDA)/salarak  indirmedik mi?
·         VeDaa:İndirmek, kaldırmak, çıkarmak, bırakmak, affetmek, doğurmak, konulmak, koymak, yer,birbirine düşürmek, geçimsizlik, dargınlık koymaya çalışmak
·         VezeRa: Yüklenmek, günah, suç, zor iş, tasa, vezir, yardımcı, sığınak, (Wzr/:fert bazında; ailenin geçim derdi, akraba ve çevrenin beklentilerini karşılama kaygısı vb. İktidar bazında; vatandaşın dilekçe, talep ve dava müracaatları… gibi yüzeysel sorunlar.) Tepe yöneticiye aksetmeksizin halledilsin için oluşturulan kurul: vezaret/vezirlik.TK. rtfSndPly*94.3*


(٩٤-٣)
94.3*************اَلَّذٖى اَنْقَضَ ظَهْرَكَ
94.3 - Ellezî engada zahrak.
S Ateş - Ki (o, ağırlığından) sırtını çatırdatmıştı!
YB- 2-3 ilk başlarda sırtını çatırdatacak kadar ağır olan yükün sahabelerin artmasıyla hafiflemedi mi?
TK-(Öyle ki, göğüs verme faaliyetin sebebiyle toplumunun içinde belirginleşen) tezahüratı hak eden gündemi oluşturma(sonucu ulaşacağın hedefine ait proje)yı enkaz haline düşürür (mahiyette/)düzeydeydi.
·         NeKaDa: Çözmek, açmak, bozmak, yıkmak, çökertmek, bükmek, çatırdatmak, ağır gelmek,
·         ZıheRa: Sırt, yüz, arka, üzeri, yardım, destek, unutulan, yardımcı, öğle vakti, zahir, ortaya çıkma, üstünde olma, galip gelme, kuvvetli, yükselmek, bilmek, muttali olma, dış görünüm, zıhar yapma, boşama, ayrılma,

Bu yük, mecazi olarak, insanın içini daraltan ve ona hayatı zindan eden sıkıntılardan oluşan manevi ağırlık demektir.MOkuyan.
Karanlıklar karşısında, çirkinlikler arasında, ne yapacağını bilmemek, şaşırmış halde kalmak, sıkıntılar içerisinde olmak,  arayış içinde kıvranmak insanın üzerindeki en ağır yüklerdendir.
Duha 93/7 de Kuranla yola iletildiği bildirilirken, Araf 7/157 de;… O ki, kendilerine iyiliği emreder, kendilerini kötülükten meneder; onlara güzel şeyleri helâl, çirkin şeyleri harâm kılar, üzerlerindeki ağırlıkları, sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atar, vurgusu yapılmaktadır.

Buna karşın, 73/ 5- اِنَّا سَنُلْقٖى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقٖيلًا  İnna senulki 'aleyke kavlen sekila. Doğrusu biz, senin üzerine ağır bir söz bırakacağız. Ayetinden yola çıkarak 94/2 deki yükün Kuran olduğu ileri sürülmüşse de, Kuranın beli çatırdatmak için değil, hayatı kolaylaştırmak için gönderilmiş bir Nur olduğu gerçeği karşısında kabul görmemektedir. Aksi halde, atmadık mı senin üzerinden yükünü ayetinde; yükün, yani Kuranın üzerinden atılması gibi kabul edilemez anlamla karşılaşılmaktadır.
Bu sözün ağır oluşu ile kastedilen, onun kadr-u kıymetinin büyük ve yüce oluşudur. Çünkü enfes ve kıymetli olan herşey "sakirdir, "sakil”dir, “sikl”(yani ağırdır) İşte Atanın rivayetine göre İbn Abbas (r.a.)’ın bu ayete, "Büyük bir söz" vahyettik" manasını verişi de aynı mahiyettedir. Zeccâc, "Bu, doğruluğu, açıklaması ve faydası açısından son derece güçlü bir sözdür" manasını vermiş ve "Bu tıpkı, bir sözü güzel bulup, onun hikmet ve beyandaki yerine oturduğunu gördüğünde söylediğin, "Bu ağır bir söz, kıymetli bir kelamdır" sözü gibidir" demiştir.FRazi.
Ağır söz, daha çok anlamlı, büyük, önemli, değerli, kıstas olan, kerim, şeref­li,  manalarda kullanılmıştır. Nitekim 22/78 de dinde size bir güçlük yüklemedi hükmü de teyit etmektedir.(٩٤-٤)
94.4*************وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
94.4 - Ve rafağnâ leke zikrak.
S Ateş - Senin şânını yükseltmedik mi?
YB- İlkin seni hiç kimse dilemiyor ve seni ciddiye almıyordu ama sonra şanın yükseldi ve her tarafa yayıldı.
TK-(Bu Toplumsal projeyi) senin erkekçe( pratize etme gayretin üzerine) senin lehine (olacak şekilde başladığı konumdan bir basamak da olsa) biz/birlikte raf’/terfi edip=kaldırıp yükseltmedik mi?
·      Rafea: Yüksek, ali, kaldırmak, yükseltmek, çıkarmak
·      ZekeRa: Hatırlamak, anmak, söylemek, tefekkür, kadrini bilme, övme, yaparak hatırlama, erkek, kitap, nebi, şan, şeref, kıssa

Kur’ân’a bakıldığında görülmektedir ki, Alak ve İsra sûrelerinin 1. âyetlerinde sıradan bir kul olarak zikredilen peygamberimiz;
Fetih sûresinin 29 ve Ahzab sûresinin 40. âyetlerinde “رسولاللّه - Allah’ın elçisi”,
A’râf sûresinin 157. âyetinde “النّبىّالامّى - Nebiyy-i Ümmî [Anakentli peygamber]”,
Enfal sûresinin 64, 65, 70;Ahzab sûresinin 1, 28, 45, 50, 59; Mümtehıne sûresinin 12; Talâk ve Tahrim sûrelerinin de 1. âyetlerinde “النّبى ّ- Nebiyy [peygamber]”,
Ahzab sûresinin 40. âyetinde de “خاتمالنّبىّ - Hatemu’n-Nebiyyîn [Peygamberlerin mührü, sonuncusu, zirvesi]” rütbeleriyle zikredilerek terfi ettirilmiştir.HY.
                21/107 : Ve ma erselnake illa rahmetel lil âlemîn.Biz seni ancak âlemlere rahmet için gönderdik. Ayeti de anlamlıdır.Yine, Şerefli  olarak anılan Kuranın Peygambere vahyedilmesi de şanının yükseltilmesidir.
  (٩٤-٥)
94.5*************فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
94.5 - Feinne meal usri yusrâ.
S Ateş - Muhakkak her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
YB- Her güçlükten sonra elbette kolaylık vardır.
TK- Hemen mutlaka Birlikte(/beraber)lik (olun ki) zorluğu kolaylar. rtfSndPly*9

·        Asira: Zorluk, güçlük, sıkıntı, darlık, zorluk çıkarmak, o en zor olan şey.Yüsrâ [o en kolay olan şey]” gibi, bu sözcük de yapısı itibariyle “ondan daha zoru bulunmayan, en zor şey” anlamına gelmektedir. “Zor” sıfatının “en” anlamıyla şiddetlendirilmesi, bu büyük zorluğun ancak cehennem olabileceğini düşündürmektedir. Buna göre âyetin anlamı “Biz ona cehennem için her kolaylığı vereceğiz” demektir. Cehennem için “kolaylık verilmesi” ifadesi, âhireti tekzip edenlerle alay içindir. Bu üslupla edebî bir sanat yapılmaktadır. Aynı sanat Âl-i Imran sûresinin 21, Nisa sûresinin 138, Tevbe sûresinin 3 ve 34, Lokman sûresinin 7 Casiye sûresinin 8 ve İnşikak sûresinin 24. âyetlerinde de mevcuttur.HY”.
·      YesinRa: Kolaylık, yumuşak, zenginlik, bolluk, genişlik, kumar,  rtfSndPly*92.8*

Zorluk ve kolaylık gibi iki zıt olgunun bir arada olamayacağı düşüncesi ile bu iki âyetteki “مع - ma’a [beraber]” edatına genellikle “بعد - ba’de [sonra]” anlamı verilmiş ve Talâk sûresinin “Allah bir zorluktan sonra bir kolaylık kılacaktır” anlamındaki 7. âyetinin de delâletiyle âyetler her zorluktan sonra mutlaka bir kolaylığın geleceği şeklinde anlaşılmıştır.
Oysa bize göre bu âyetler, Bakara sûresinin 179. âyetindeki “… kısasta [ölüme ölüm, göze göz, dişe diş…] sizin için hayat vardır…” ve yine Bakara sûresinin 216. âyetindeki “… Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için şerdir…” ifadelerinde olduğu gibi, zıt anlamlı kavramların bir arada olabileceği göz önüne alınarak yorumlanmalıdır. Bu açıdan bakılınca her iki âyet de Leyl sûresinin 5–7. âyetlerindeki “Bu nedenle kim malını/kazancını verir, takvalı davranır ve en güzeli doğrularsa Biz ona en kolay olanı kolaylaştıracağız” sözleriyle vaat edilenlerin gerçekleşmesi durumuna işaret etmektedir. Peygamberlerin ve sâlih amel sahibi müminlerin hayatlarına bakıldığında, karşılaştıkları zor gibi görünen her durumda Allah’ın onlara mutlaka bir kolaylık yaratmış olduğu görülmektedir. Çünkü Allah, “فتّاح - fettâh” sıfatı ile her türlü zorluğu açmakta, kolaylaştırmaktadır. Dolayısıyla bu âyetle Allah, dünya hayatında insanları denerken, sonsuz rahmetinin bir sonucu olarak her zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık yaratacağını müjdelemiştir.
Nitekim Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde barınacak çok yer ve genişlik bulur. Kim Allah’a ve elçisine hicret etmek üzere evinden çıkar, sonra kendisine ölüm gelirse o kişinin ecri/ ödülü şüphesiz Allah’a düşmüştür. Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. 4Nisa; 100.
Hatırlayın; hani sizler sayıca azdınız ve yeryüzünde zayıf bırakılmıştınız, insanların sizi kapıp-yakalamasından korkuyordunuz. İşte O, sizi [yerleşik kılıp] barındırıyordu, sizi yardımıyla destekledi ve size temiz şeylerden rızıklar verdi. Ki şükredesiniz. 8Enfal; 26.
Siz ona [peygambere] yardım etmezseniz, kesinlikle Allah ona yardım etmiştir [edecektir] Hani kâfirler ikinin ikincisi olarak onu [Mekke’den] çıkarmışlardı; ikisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu: “Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir.” Böylece Allah ona huzur ve güvenlik duygusunu indirmişti, onu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş, inkâr edenlerin de kelimesini [inkâr çağrılarını] en alçak kılmıştı. Oysa Allah’ın kelimesi, en yüce olandır. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. 9Tövbe; 40.
Allah’ın müminlere sağladığı kolaylıklara diğer peygamberlerin Kur’ân’da anlatılan hayatlarından da örnekler verilebilir: Yûsuf, Mûsâ.
İşte bununla, Allah’a ve âhiret gününe iman edenlere öğüt verilir. Kim Allah’tan saygıyla sakınırsa,[Allah] ona bir çıkış yolu gösterir ve onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır. Kim de Allah’a tevekkül ederse, O, ona yeter. Elbette Allah, kendi emrini yerine getirip, gerçekleştirendir. Allah, her şey için bir ölçü kılmıştır [koymuştur, belirlemiştir] . 65Talâk; 2–3.
Geniş imkânları olan, nafakayı geniş imkânlarına göre versin. Rızkı kısıtlı tutulan da, artık Allah’ın kendisine verdiğinden versin. Allah, hiçbir nefse ona verdiğinden başkasıyla yükümlülük koymaz. Allah, bir güçlüğün ardından bir kolaylık kılacaktır. 65Talâk; 7.”HY.
                92Leyl 5-7 Kim (hayır için) verir, korunursa, Ve en güzel (söz)ü doğrularsa, Ona en kolay (yolda gitmey)i kolaylaştırırız.
47/7Ey inananlar, eğer siz Allâh(ın dinin)e yardım ederseniz (Allâh da) size yardım eder; ayaklarınızı (hakkı koruma yolunda) sağlam tutar.
                Kısaca, her zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık vardır, bu kolaylıkta Kuran ilkelerine uyanlara, sabırla mücadele edenlere, çalışanlara ihsan edilmektedir. İnananlara ihsanı ise, boldur.
                Beraber olanlara kolaylık vardır. Kuranla beraber olanlara kolaylık vardır.
(٩٤-٦)
94.6*************اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
94.6 - İnne meal usri yusrâ.
S Ateş - Evet, her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
YB- Evet Her güçlükten sonra elbette kolaylık vardır.
TK- Mutlaka Birlikte(/beraber)lik (olun ki) zorluğu kolaylar.
(٩٤-٧)
94.7*************فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ
94.7 - Feizâ ferağte fensab.
S Ateş - O halde (işlerinden) boşaldığın zaman (ibâdete) dur.
YB- Ama bir şeyi unutma belli bir seviyeye gelmekle işler bitmeyecek. Her ulaşılan hedef yeni bir hedef için başlangıç olacak.
TK-(Bu projeyi gerçekleştirmede görev alma durumuna hazır hale gelenlere) o vakit hemen ( işbölümü çerçevesinde yetki ve sorumluluğun o kadar kısmını) devrederek/ferag yap, hemen  (bir safha ilerisinde ne/neler  yapılacaksa ona uygun birilerini) nasp/atama yap.
·         FeRaga:Boşalmak, boşlamak, ilgilenmek, ele almak, boş, yüreği doldurmakMO,
·         NeSabe: Dikmek, dik durmak, ise sarılma, yorgun düşme, dert, hastalık, bela, put, nasip, hisse,
 (٩٤-٨)
94.8*************وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ
94.8 - Ve ilâ rabbike ferğab.
S Ateş - Rabb'ine niyaz et, yalvar.
YB- Her bir işi bitirince yeni bir işe başlamaya hazır ol ve hiç bir zaman hedefinden şaşma Rabbinin yolundan şaşma/Rabbine karşı rağbetli ol.
TK- Ve (birilerinin başkalarını terbiye etmeye son vermeleri  ya da insanların başkalarının rabliğinin hakimiyet alanından kurtulmaları), senin rabbinin (terbiyesi ile terbiyelenmeleri mantığına/pozisyonuna ulaşmaları için) hemen/durmaksızın (her yer ve durumda an azamisinden) ragbet (yönelim gayret)i gerçekleştir.
·         Ragabe: Ragbet, arzu, istek, teveccüh, uzak durmamak, ümit ve korku,
Sadece Rabbinden iste.

63 yorum:

UYSAL dedi ki...

GÜZEL GÜZEL DE PEYGAMBERİN ÇOCUKKENVEYA DİĞER ZAMANLARDA GÖGSÜNÜN YARILIP KALBİNİN YIKANMASI NE OLACAK
BU UYDURMA MI.
BELLİ Kİ KURANA UYMUYOR.
BENCE BU YORUM DAHA İSABETLİ.
BANA BİLE DERS VERİYOR.

NEŞE dedi ki...

O TARİF BENİM.
BAŞÖRTÜMLE UĞRAŞTIKLARINDA YAŞADIĞIM SIKINTILARI BEN BİLİRİM.
NE YAPACAKSIN.KİME BAŞ VURACAKSIN.
GÖĞSÜM DARALIR. KIVRANIRSIN.
HER KAFADAN BİR SES.
ÇOKAMAZSIN.
KURANDA İSE FERAHLIK VARDIR.
ÇIKIŞ VAR.
ONUN İNŞİRAHI NE GÜZEL.
SURE MUKEMMEL ANLAŞILMIŞ.

kul dedi ki...

tam günümüze bakan, tarihle yoğrulmuş
yaşayan kuran yorumu bu olmalı.
eline sağlık.

ikra dedi ki...

nerede o insan.
inşirah a ihtiyacı olan

var mı

o yüzden de inşirah geleneksel anlatımla kalacak.
yarılacak kalb çıkacak ve yıkanacak konulacak falan filan.
inşiraha ihtiyaç duyacak kadar kalbi daralan sıkılan
baskı vb hallere düşen olacak kı dediğiniz gibi inşirah gerçekleşsin.

erci dedi ki...

Esasen, Kuran ayetleri inşirah ederek yol göstermekte, bakış açısını değiştirmekte, cennet vari yaşama ulaştırmaktadır. Bu inşirah insanda olduğu gibi, toplumlarda da Kuran ayetlerini ikra yapma ölçüsünde tecelli etmektedir. Kuranı ikra yaptıkça yücelirken, ikradan uzaklaştıkça seviye kaybetmektedir. Tarih bunun örnekleriyle doludur.
bu cümle yeni eklenmiş galiba.
öncekinin çıktısından farklı geldi ama iyi de olmuş.
inşirahı böyle anlamak muhteşem.
mutlaka Rab dilediğini yapar.
ne dilemişse Kuranda açıklamış. en önemlisi de Kuranın insanı ve insanlığı inşirah etmesi gerçeğidir.
bunu öğrenmek ve okumak çokj zevkli .
umarım yapanlardan oluruz.

veysel dedi ki...

mücadelede başarıyı özetleyen ve her dönem geçerli ilkeleri anlatmış .
gözümüze gönlümüze sundunuz.

harika.

numan dedi ki...

farklı bir anlayış.
ama çok çok farklı.

KABUL VE ANLAMADA DEHŞET.

kim okur diye baktım.
yüzlercesi.
bizi kalbi çıkarmadan almış,
Kuranla kalbin gönlün ufkun açılmasına genişlemeye, başarıya götürmüş makale.

bununla da kalmamış, davada başarının sırlarını, birlik olmayı, iş bölümünü, yetki devrini vb basamaklarda ortaya konmuş.

Allah razı olsun.

SUHEYL dedi ki...

Esasen, Kuran ayetleri inşirah ederek yol göstermekte, bakış açısını değiştirmekte, cennet vari yaşama ulaştırmaktadır. İnşirah insanda olduğu gibi, toplumda da Kuran ayetlerini ıkra yapma ölçüsünde tecelli etmektedir. Kuranı ikra yaptıkça yücelirken, ikradan uzaklaştıkça alçalmakta ve seviye kaybetmektedir. Tarih ve insanın yaşamı bunun örnekleriyle doludur.

İNŞİRAH TEFSİRİ ÇOK AMA ÇOK FEVKALADE
HELE YUKARDAKİ PARAFRAF DA DAHA ETKİLİ.
GEL KALBİNİ İNŞİRAH ETMEYE ÇALIŞMA ŞİMDİ.

İHSAN dedi ki...


“شرحالصّدر - ŞERH-I SADR: Deyimi oluşturan sözcüklerden biri olan “شرح - şerh” sözcüğü aslen et ve benzeri şeyleri açmak, yaymak, açıp yayarak genişletmek anlamındadır. Deyimin ikinci sözcüğü “صدر - sadr” ise, her şeyin ön ve baş tarafı, insan vücudunun kalp ve ciğerleri de içine alan baş ile bel arasındaki bölümünün ön kısmı, yani sine, göğüs, bağır denilen bölgesidir. Ayrıca “sadr” sözcüğü, kinaye olarak “قلب - kalp” ve “نفس - nefs” sözcükleri için de kullanılır.Yukarıda açıkladığımız “şerh” ve “sadr” sözcüklerinden oluşan “شرحالصّدر - şerh-ı sadr” tamlamasının sözcük anlamı “göğüsün açılması” demektir. Deyim olarak ise “göğüs ve kalp ferahlığı” demektir. Bu deyim aynı zamanda ruhsal sevinç, şevk, bilgi ve tahammül genişliği anlamlarına da gelir. Nitekim Arap dilinin ve Kur’ân kavramlarının büyük otoritelerinden olan Ragıb, Müfredat adlı eserinde “şerh-ı sadr” deyimi için “ilâhî nurla göğsün genişlemesi, Allah tarafından bir huzur ve rahatlatmadır” açıklamasını yapmıştır. (el-Müfredat, S. 258)
Bu deyimin karşıt anlamlısı olarak “ضيق الصّدر - dîg-ı sadr [göğüs darlığı]” deyimi kullanılır. Türkçeye “tazyik [sıkıştırmak]” olarak geçen “ضيق - dîg” sözcüğü, çok sıkıştırmak, âdeta presle sıkıştırmak demektir. Göğsün sıkışması sebebiyle oluşan sıkıntıdan dolayı deyim “göğüs darlığı” anlamını kazanır. Bu nedenle “ضيقالصّدر - dîg-ı sadr” deyimi, manevî açıdan iç sıkıntısı, ümitsizlik, karamsarlık, manevî çöküntü anlamlarında kullanılır. Nitekim 15Hicr 97“ Ve hiç kuşkusuz, gerçekte onların söyledikleri sebebiyle gönlünün daraldığını biliyoruz” ifadesi de peygamberimizin çektiği böyle bir manevî sıkıntıyı dile getirmektedir.HY.
Bu kelimeler, Kuranda manevi rahatlama, huzur bulma anlamında kullanılmaktadır, maddi bir yarma ve ayırma işlemini ifade etmemektedir.MOkuyan.
Peygamberin, çocukluk veya sonraki dönemlerde kgöğsünün yarılması, kalbinin çıkarılması, zemzemle yıkanması, sonra yerine konulması şeklindeki yaklaşımların Kurandan delili bulunmamaktadır.MOkuyan.

BU BİLGİ MUKEMMEL OLMUŞ
YORUMUN ÇALIŞMA NOTLARI SAĞLAMMIŞ
BEN YORUMDA TAKILMIŞTIM
AMA HAKLIYMIŞSIN HOCA.

İHSAN dedi ki...

“شرحالصّدر - şerh-ı sadr” deyimi, Kur’ân’da beş yerde geçmektedir:
6Enam 125.Ve sonra, Allah kimi doğru yola iletmek isterse, İslâm için onun göğsünü açar. Kimi de saptırmak isterse, göğsünü öyle sıkar ki, o, göğe yükseliyormuş gibi olur. İşte böyle, Allah, pisliği iman etmeyenlerin üzerine kılar [bırakır, atar] .
16Nahl 106.Kalbi iman ile yatışmış halde iken baskıyla zorlanan kimse hariç, kim imanından sonra Allah’a küfür eder, inkâra göğsünü açarsa, böylelerinin üzerine Allah’tan bir gazap iner. Bunlar için büyük bir azap da vardır.
20Ta Ha 25–28.Mûsâ dedi ki: “Rabbim! Göğsümü aç, işimi bana kolaylaştır. Dilimden de düğümü çöz ki, sözümü iyi anlasınlar.”
39Zümer 22.Allah’ın İslâm için göğsünü açtığı kimse, Rabbinden bir ışık/aydınlık üzerinde olmaz mı? Allah’ın zikrine karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte onlar apaçık sapıklık içindedirler.
Daralmak, sıkışmak, aciz kalmak anlamına gelen Dat-Kaf dıkı kelimesi 6/125, 9/25, 9/118, 11/12, 11/77, 15/97, 16/127, 26/13, 27/70, 29/33, 65/6 olmak üzere 11 yerde geçmektedir.
Bu iki kelime, aynı ayette karşıt anlamlarıyla yer aldığı gibi, farklı ayetlerde de kullanılmıştır.
Örneğin:
6/125 de dıkı ve şerh kelimeleri aynı ayette karşıt manada, göğsün daralması ve göğsün açılması anlamında kullanılmıştır.
Yine, Musa’nın aynı yakarışının anlatıldığı iki ayrı ayette:
26/13 وَيَضٖيقُ صَدْرٖى وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانٖى فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُونَ Ve yediku sadri ve la yentaliku lisani fe ersil ila harûn. Göğsüm daralıyor, dilim açılmıyor (tutukluk yapıyor), onun için Hârûn'a da elçilik ver."
20/25 قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لٖى صَدْرٖی Kale rabbişrah li sadri. (Mûsâ) dedi ki: "Rabbim, benim göğsümü aç (risalet görevini yüklenebilmesi için yüreğimi genişlet)"
26/13 de göğsüm daralıyor denirken 20/25 de ise göğsümü aç kelimesi kullanılmaktadır.
Göğsün inşirah eyleminin, iç sıkıntının giderilmesi, rahatlaması, göğsün genişletilmesi, bakış açısının, ufkunun açılması vb anlamlara geldiği anlaşılmaktadır.

DAHASI VARMIŞ
ÖNCE GÖRMEDİM
ŞİMDİ HAK VERİYORUM MUTMAİN OLDUM.
YOKSA HADDİM DEĞİL
SİZİ HESABA ÇEKMEYE

ÖNCE TAKILDIM
BUNCA MÜFESSİR NE YAZMIŞ HOCA NE DİYOR DİYE
DÜŞÜNÜCE BEĞENMİŞTİM
TATMİN OLMAK İÇİN TEKRAR İNCELEYİNCE BEN ÇALIŞMA NOTLARINI ES GEÇERKEN ÇOOOK HATA YAPMIŞIM.

İDRİS dedi ki...

ZAHRAK

Bu yük, mecazi olarak, insanın içini daraltan ve ona hayatı zindan eden sıkıntılardan oluşan manevi ağırlık demektir.MOkuyan.
Karanlıklar karşısında, çirkinlikler arasında, ne yapacağını bilmemek, şaşırmış halde kalmak, sıkıntılar içerisinde olmak, arayış içinde kıvranmak insanın üzerindeki en ağır yüklerdendir.
Duha 93/7 de Kuranla yola iletildiği bildirilirken, Araf 7/157 de;… O ki, kendilerine iyiliği emreder, kendilerini kötülükten meneder; onlara güzel şeyleri helâl, çirkin şeyleri harâm kılar, üzerlerindeki ağırlıkları, sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atar, vurgusu yapılmaktadır.

Buna karşın, 73/ 5- اِنَّا سَنُلْقٖى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقٖيلًا İnna senulki 'aleyke kavlen sekila. Doğrusu biz, senin üzerine ağır bir söz bırakacağız. Ayetinden yola çıkarak 94/2 deki yükün Kuran olduğu ileri sürülmüşse de, Kuranın beli çatırdatmak için değil, hayatı kolaylaştırmak için gönderilmiş bir Nur olduğu gerçeği karşısında kabul görmemektedir. Aksi halde, atmadık mı senin üzerinden yükünü ayetinde; yükün, yani Kuranın üzerinden atılması gibi kabul edilemez anlamla karşılaşılmaktadır.
Bu sözün ağır oluşu ile kastedilen, onun kadr-u kıymetinin büyük ve yüce oluşudur. Çünkü enfes ve kıymetli olan herşey "sakirdir, "sakil”dir, “sikl”(yani ağırdır) İşte Atanın rivayetine göre İbn Abbas (r.a.)’ın bu ayete, "Büyük bir söz" vahyettik" manasını verişi de aynı mahiyettedir. Zeccâc, "Bu, doğruluğu, açıklaması ve faydası açısından son derece güçlü bir sözdür" manasını vermiş ve "Bu tıpkı, bir sözü güzel bulup, onun hikmet ve beyandaki yerine oturduğunu gördüğünde söylediğin, "Bu ağır bir söz, kıymetli bir kelamdır" sözü gibidir" demiştir.FRazi.
Ağır söz, daha çok anlamlı, büyük, önemli, değerli, kıstas olan, kerim, şeref­li, manalarda kullanılmıştır. Nitekim 22/78 de dinde size bir güçlük yüklemedi hükmü de teyit etmektedir.

BULDUM
GÜZEL BİR ÇALIŞMA.
KISA ÖZ
VE YETERLİ DELİLLİ.

AMMAR dedi ki...

BU YAZIYI ÇIKTILADIM VE ÖNÜMDEKİ MASADA GELENE OKUYORUM.

MAİLLERİMDEKİ DOSTLARA DA ATTIM

Kİ KURANI AKLETSİNLER

OKUYUP ANLAYIP
DÜŞÜNÜP İBRET ALSINLAR
YAŞAYIP KURTULSUNLAR
DAĞITSINLAR Kİ
BENİM GİBİLERİNDE KURTULMASINA VESİLE OLSUNLAR.

ALLAH RAZI OLSUN.
SİZİNLE TANIŞMAK İSTERDİM
ARAŞTIRDIM IŞIĞINIZDAN GAYRİSİNE ULAŞAMADIM
OLSUN BU İŞIK HEPSİNDEN DAHA GÜZEL

AYŞE dedi ki...

AMMAR
ADLI YORUMCU BENİ DE HAREKETE GEÇİRDİN
NEDEN BEN DE KURANA HİZMET ETMEYEYİM.
BU YZILARIN SURETİNİ ÇOĞALTIP DAGITIYORUM.
MEİL OLARAK TÜM ADRESLERE EKLEYİP GÖNDERMEYE BAŞLADIM.
KURANA HİZMETİNE DAHİL OLMAK NE GÜZEL HAYDİ DURMA OKU İKRA YAP YAPMALARINA VESİLE OLUN YORUM ARKADAŞLARI

Adsız dedi ki...

When some one searches for his required thing, thus he/she wishes to
be available that in detail, so that thing is maintained over here.


My homepage ... Watch The Wolf of Wall Street Online free no download - http://www.esmaltesdakelly.com -

Adsız dedi ki...

Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll
just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying
your blog. I as well am an aspiring blog writer but I'm still
new to everything. Do you have any tips and hints for inexperienced blog
writers? I'd really appreciate it.

Here is my webpage; watch the wolf of wall street online Free

Adsız dedi ki...

Ahaa, its good conversation about this piece of writing at this place at this weblog, I have read all
that, so at this time me also commenting here.

Take a look at my page - Watch The Wolf Of Wall Street Online Free No Download

Adsız dedi ki...

Its not my first time to pay a quick visit this website, i am visiting this website dailly
and get good data from here every day.

My blog post Ice age village Cheats

Adsız dedi ki...

What's Taking place i am new to this, I stumbled upon this
I have discovered It positively helpful and it has
aided me out loads. I hope to give a contribution & aid different customers
like its aided me. Good job.

My web page Steam Jeux Gratuit [Www.Youtube.Com]

Adsız dedi ki...

Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it ;) I am going to revisit
once again since I saved as a favorite it.
Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue
to help others.

Feel free to visit my weblog :: The Tribez Cheats

Adsız dedi ki...

Hi there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.

I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.


my website; pest control business for sale in south florida

Adsız dedi ki...

It's very helpful and economical since it comes packaged with Windows Vista,
and you don't have to pay the extra cost just to have
that tool. Sometimes the cache gets corrupt, though, because of software updates, conflicts, and unexpected quits, and this can cause problems.
As a outcome, a business can help save on the value of retaining on-premises offices and gear for these workforce.


Here is my web page :: livejasmin credits hack ()

Adsız dedi ki...

Simply want to say your article is as astonishing.
The clarity on your post is simply nice and i can suppose you're an expert in this subject.
Well with your permission let me to take hold of your RSS feed to keep up to date with forthcoming post.
Thank you one million and please carry on the enjoyable work.


my page 3Ds emulator Free

Adsız dedi ki...

Hi to every , because I am truly eager of reading this blog's
post to be updated on a regular basis. It includes nice information.


Here is my page; how to lose 10 pounds in 3 weeks

Adsız dedi ki...

Hey there! I'm at work browsing your blog from my new iphone!
Just wanted to say I love reading through your blog
and look forward to all your posts! Keep up the excellent work!


Also visit my web blog - Materace; ,

Adsız dedi ki...

Saved as a favorite, I really like your web site!

My homepage - pou cheats (http://www.youtube.com/watch?V=6rxotbvpawq)

Adsız dedi ki...

I think the admin of this web site is in fact working hard in favor of his web
page, as here every data is quality based data.


Feel free to visit my blog post - coupon codes

Adsız dedi ki...

Magnificent website. Plenty of useful info here.
I am sending it to some pals ans additionally sharing in delicious.

And naturally, thank you for your sweat!

my website ... http://www.stardufoot.com/wiki/index.php?title=Guidelines_On_Deciding_on_A_Vehicle_Audio_Program3655264

Adsız dedi ki...

Hi! I kոow this is kindaa offf topic but I was wondering iff yoսս
knew were I coulɗ locate a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm having
difficulty findiոg one? Thaոks a lot!

Here is my web bloɡ pest control tampa florida

Adsız dedi ki...

Every weekend i used to go to see this website, because i want enjoyment, for the reason that
this this site conations in fact good funny material
too.

Check out my page: Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

It's very straightforward to find out any matter onn web as
cmpared to books, as I fouynd this piece of writing at this web
page.

my blog post: pest control oven cleaning companies in north London

Adsız dedi ki...

I think that everything published made a bunch of sense.

But, consider this, what if you composed a catchier post title?

I ain't suggesting your content is not solid, however what if you added a post title to maybe grab folk's attention?
I mean "İN�İRAH SURESİ" is a little boring.
You could look at Yahoo's front page and note how they create post titles to get
people interested. You might add a related video or a pic or two to get people excited about everything've written.

In my opinion, it could bring your blog a little livelier.Also visit my website ... Contract War Hack

Adsız dedi ki...

Just här är den perfekta webbplatsen för alla som vill förstå detta ämne .
Du vet en hel del det nästan svårt att argumentera med dig ( inte för att jag personligen skulle vilja ...
haha ​​) . Du sätter definitivt en ny dragning på ett ämne som har skrivits om
i åratal . Underbara grejer, bara underbart!


Here is my homepage :: casinoaction roulette

Adsız dedi ki...

Howdy! This post could not be written any better! Reading this post
reminds me of my old room mate! He always kept talking about this.
I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read.
Many thanks for sharing!

Here is my page; free flight simulator ()

Adsız dedi ki...

Keep on working, great job!

Feel free to surf to my webpage; Triche dragon city

Adsız dedi ki...

Sweet blog! I found it while surfing around on
Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Thanks

My site: Télécharger Gratuit Dark Souls 2

Adsız dedi ki...

Heya this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use
WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

I'm starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from
someone with experience. Any help would be enormously appreciated!


Feel free to surf to my web-site: online music marketing tips ()

Adsız dedi ki...

Hi there! Do you use Twitter? I'd like to follow you
if that would be okay. I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.


Feel free to visit my web-site - google

Adsız dedi ki...

great issues altogether, you simply gained a brand new reader.
What might you suggest about your post that you simply made a few days
ago? Any positive?

Review my web site :: Nike Air Max 95

Adsız dedi ki...

I've been surfing on-line greater than 3 hours lately, but I by no
means found any interesting article like yours.

It is lovely worth enough for me. In my view, if all website
owners and bloggers made just right content as you did, the internet will be a lot more
helpful than ever before.

my web page - supplements for toning muscle

Adsız dedi ki...

Only experienced and qualified Canada immigration consultants can look into your needs
and ensure that you have chosen the right immigration
status for your situation. For immigration purposes, a spouse should be married to the sponsor
and the marriage should be legally valid. He provides you with correct information about the employment opportunities in Canada.


Also visit my web-site: иммиграция в канаду

Adsız dedi ki...

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite
some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look
forward to your new updates.

Look at my weblog: loans for eBay and Amazon sellers

Adsız dedi ki...

In fact when someone doesn't be aware of after that its up to other users that
they will assist, so here it takes place.

Feel free to visit my weblog - skin detox diet

Adsız dedi ki...

Simply want to say your article is as astounding.

The clearness to your submit is simply great and that
i could think you're a professional in this subject. Fine
with your permission allow me to snatch your RSS feed to stay updated with
impending post. Thanks one million and please continue the rewarding work.


Also visit my website :: vermont seo Company

Adsız dedi ki...

This info is invaluable. Where can I find out more?


Also visit my website ... Diamonds Dash Hack

Adsız dedi ki...

Keep on writing, great job!

Feel free to visit my web page: angry birds epic hack

Adsız dedi ki...

So we are still alive, despite the 6:1 odds people were
giving us for surviving our first day. German aircraft were also sometimes sprayed with white
paint for winter camouflage. Even though possums naturally prefer wooded areas with open fields and near streams, since their habitat is disappearing rapidly they
have begun taking up residents elsewhere.

Feel free to surf to my web page: garden arbor with bench

Adsız dedi ki...

Quality content is the important to be a focus for the viewers to pay a visit the web
page, that's what this website is providing.

Feel free to visit my blog post

Adsız dedi ki...

Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other blogs?
I have a blog centered on the same subjects you discuss and would really like to have you share some
stories/information. I know my viewers would enjoy your work.
If you're even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.


My web-site - adult video games

Adsız dedi ki...

That is really interesting, You're a very skilled blogger.
I have joined your feed and look ahead to in search of more of your fantastic post.
Additionally, I've shared your website in my social networks

my blog post; best web hosting best cities for small business 2013 -
,

Adsız dedi ki...

Good day! Thіs post couldn't ƅe written аny
bеtter! Reading tɦrough this post eminds mme оf my olɗ roօm
mate! He alԝays ҝept talking about thіs. I will forward ths pɑge tto him.
Fairly сertain he աill have a good read. Thank ƴօu for sharing!


My weeb blog - before and after weight loss

Adsız dedi ki...

My spouse and I stumbled over here coming from a different website
and thought I might check things out. I like what I see so
i am just following you. Look forward to going over your web page repeatedly.My page ... best cheap small business Web hosting cnet

Adsız dedi ki...

While these vessels are built to endure a significant quantity of abuse,
rubbing skin on skin could cause tiny little ruptures that
might allow blood to seep out. However, if pain or tendonitis eventually develops, simple steps to
cut back the inflammation, like icing, anti-inflammatory medications,
and foot support using a temporary brace might help.

The difference is in the number of ranks they have
through advancing these ranks they're going to potentially pay matching bonuses down 10 levels.


my homepage; &12497;&12481;ンコゲーム

Adsız dedi ki...

I believe this is one of the such a lot vital information for me.
And i'm happy reading your article. However wat to observation
on some ommon issues, The site taste is wonderful, the artices
is in reality excesllent : D. Good activity, cheers

Feel free tto suyrf to myy websitge ... Sexercise Workouts Sexerciise
Classes Sexercise New York Times (Da-Lak.Com)

Adsız dedi ki...

It's perfect time to make some plans for the future and it's time
to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest
you few interesting things or tips. Perhaps you could write next
articles referring to this article. I desire to read more things about it!Feel free to surf to my homepage :: bypass survey

Adsız dedi ki...

Appreciating the pеrsistencе you put іnto your site and in
depth іnformation you offer. It's nice to come
across a blog every once inn а while that isn't the same old rehashed mаteгial.
Great read! I've saνed your site and I'm adding your
RSS feeds to my Google accouոt.

Ңeгee is my page ... real estate license

Adsız dedi ki...

I every time emailed this weblog post page to all my contacts, since if like to
read it next my links will too.

my site Real Racing 3 Cheats

Adsız dedi ki...

My spouse and I stumbled over here by a different page and thought I may as well check things out.
I like what I see so i am just following you. Look forward to
going over your web page again.

Visit my webpage - creating a website (http://inax.ga/)

Adsız dedi ki...

Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when
i read this article i thought i could also make comment due to this
brilliant post.

Also visit my webpage - Clarisonic Brush

Adsız dedi ki...

Everything said made a ton of sense. But, what about this?
what if you were to write a awesome title? I am not
suggesting your content is not good, but suppose you added a headline that makes people desire more?
I mean "İN�İRAH SURESİ" is a little vanilla.
You should peek at Yahoo's home page and watch how they
write post headlines to grab people interested. You might add a video or a
related pic or two to get readers excited about what you've got to say.

Just my opinion, it might make your posts a little livelier.


Take a look at my website ... egsouq unlock iphone 5 at&t

Adsız dedi ki...

I'mimpreѕsed, I have to admit. Seldom dօ I come
acrosѕ a blog that's equally educative and engaging, and wіthout ɑ
doubt, you have hit the nail on the head. The problem is something tooo few people are
speaking intelligently abօut. Now і'm very happy that I came ɑcross this in my search for sߋmething concerning this.


Look at my blog post in new york city 1600 people are

Adsız dedi ki...

Dіgitizing embroіdery is the term սsed for
turning aan image into a design. Hand emЬroideгed designѕ are
also quite popular in decorating homes. It really does not
matter what color of thread you uѕе for the placement stitch.


Also visit my web page: chinese embroidery art, ietter.com,

Adsız dedi ki...

Howdy! This post couldn't be written any better! Reading this post reminds me
of my previous room mate! He always kept chatting about
this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read.
Many thanks for sharing!

Here is my weblog :: battlefield 4 Cheats multiplayer

Adsız dedi ki...

Do yoս mind if I quoote a couple of your posts as lonɡ as
I provide credit and sources bsck tο your weblog?
My blog iѕ in the exact same area off interest as yours and my visitors would definitelƴ benefit from some off the information you provide here.
Please let mee know if this ߋkaу աith you. Thank you!Check out my web blog; natural organic skin cwrе []

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı