15 Ekim 2012 Pazartesi

TİN SURESİ


TİN SURESİ
1-Tin'i ve Zeytûn'u düşün.  Zeytunu, nuru, aydınlığı, gelişimi düşün,
ve bu nura karşı duranı, tini, cehalet hastalığını, karanlığı düşün,

2-5-Ve tûri sînîn Ve hâzel beledil emîn.Legad halagnel insâne fî ahseni tagvîm ( Biz insanı en güzel biçimde yarattık). Summe radednâhu esfele sâfilîn(Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik).
En güzel biçimde yaratılıp, geliştirilip yüceltilen, maddi ve manevi gelişerek ahseni takvim olması için
nurla, en güzel ahlakı ilkelerle, Kuranla desteklenen insan,
Rabbi ve Kuran yerine,
başkasının ahlakına, terbiyesine tabi olursa,
Turu sinine, senelerin getirdiği düzene, töreye, tavra, alışkanlıklara teslim olursa,
beledil emîni, içinde bulunduğu cehaleti, ahmaklığı, karanlığı emin bulursa,
bu durumu vazgeçilmez görürse,
aşağıların aşağısına düşer, madden büyüse de manen ahlaken büyümediği için esfele safiline düşer ve sefil olur.

6-İllellezîne âmenû ve amilus sâlihâti felehum ecrun ğayru memnûn (Yalnız inanıp iyi işler yapanlar hariç. Onlar için kesintisiz bir mükâfât vardır).
Şüphesiz inanan/Allah’a güvenen /Kurana değer veren/ Kitaptaki ilkelere teslim olan/Kurana göre yaşam sergileyen/ başka sistemleri, düzenleri, ahlaki değerleri reddeden /tüm ilahlardan, bağımlılıktan kurtulan
ve salihatı işleyen/ Kuran nuruyla yoğrulup kendi salahiyetlerini kullanarak Kurana uygun kararlarını verip, islah edici, kalıcı, değiştirici, dönüştürücü, düzeltici işer yapan/Kuranın öğretisine göre davranan/Kuranın yaşam kitabı yapılmasına çalışan kimseler,
bu sefil duruma düşmekten kurtulur.
Yine insanlar Kurana uymaları sonucu, Kuranın nuruyla kesintisiz nimetlere ecirlere, yüceliklere ve bahtiyarlıklara ulaşırlar.

7-Femâ yukezzibuke bağdu bid dîn. Böyle iken sana dini yalanlatan nedir?Böyle iken, bu yoldan, Kurandan ayıran nedir.
Kurandan uzak yaşatan nedir.
Kuranın öngördüğü insan tipinden gayri hallere düşüren nedir.
Dini, din gününü, hesabı unutturan, yalanlatan nedir.
Bunları düşün, aklet, anla ve bu esaretten, sefillikten, kölelikten,  kurtul.
Kuranın yolunda giderek cennet gibi bir yaşam sür.

8-Eleysallâhu biahkemil hâkimîn. Allâh, hüküm verenlerin en iyisi değil midir?
Zira, Allah hüküm verenlerin en iyisi,
Ahkamı, en güzel,
kuralları en mükemmel,
terbiyesi en muhteşem olandır.
 
TİN SURESİ ÇALIŞMA NOTLARI


 


TİN SURESİ ÇALIŞMA NOTLARI rtfSelectedTabRef*15*8*8*095.008*Tin 1-8**1*90*tumSure*rtfSelectedTabRef
 rtfBulunanSayi*8*rtfBulunanSayi
 rtfSndPly*95.1*

(٩٥-١)
وَالتّٖينِ وَالزَّيْتُونِ
95.1 - Vet tîni vez zeytûn.
S Ateş - Tin'e ve Zeytûn'a andolsun.
YB-Zeytun” un ne anlama geldiğini Nur süresi 35. Ayetten anlayabiliriz. Zeytun mecazi olarak “Nurun membaı” anlamındadır. Gelişmeyi sağlayan aydınlıktır. Tenne: Çocukların gelişmesini önleyen bir hastalık. Mecazen gelişmeyi önleyen karanlıktır..

TK-( ve Monark/lar ve Site Devleti tabiileri-toprağa bağlı serfler)

·         Teyene: İncir, bir dağın adı, başka şeylerde bu adı almış M Çanga. Tenne: Çocukların gelişmesini önleyen bir hastalık, mecazen gelişmeyi önleyen karanlıkYB. Hastalık yüzünden gelişemeyen çocuk, hastalık ona akran oldu, Lisanul Arab: Kök kelime (TNN) (تنن) :والتَّنُّ والتِّنُّ: الصبيّ الذي قصَعَه المرضُ فلا يَشِبّ، وقد أَتَنَّه المرضُ. أَبو زيد: يقال أَتَنَّه المرضُ إذا قصَعَه فلم يَلحقْ بأَتنانِه أَي بأَقرانه، فهو لا يَشِبّYB
·         Zayete: Zeytin, yağ, yağlamak,
Zeytinin ne anlama geldiğini 24Nur süresi 35. Ayetten anlayabiliriz. Zeytin mecazi olarak “Nurun membaı” anlamındadır. Gelişmeyi sağlayan aydınlıktır.YB.
Bu kelime Kuranda aşağıdaki ayetlerde geçmektedir.
o        24/35 Muhammed Allâh'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar, kâfirlere karşı katı, birbirlerine karşı merhametlidirler. Onların, rükû' ve secde ederek Allâh'ın lutuf ve rızâsını aradıklarını görürsün. Yüzlerinde secde izinden nişanları vardır. Onların Tevrât'taki vasıfları ve İncildeki vasıfları da şöyle bir ekin gibidir ki, filizini çıkardı, onu güçlendirdi, kalınlaştı, derken gövdesinin üstüne dikildi, ekincilerin hoşuna gider, onlara karşı kâfirleri de öfkelendirir bir duruma geldi. Allâh onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükâfât va'detmiştir. Allâh, göklerin ve yerin nurudur. O'nun nuru, içinde lamba bulunan bir kandile benzer. Lamba cam içerisindedir. Cam, sanki inciden bir yıldız. Ne doğuya ve ne batıya mensub olmayan mübârek bir zeytin ağacı(nın yağı)ndan yakılır. (Öyle mübârek bir ağaç) Ki, neredeyse ateş değmese de yağı ışık verir. Işığı parıl, parıldır. Allâh, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allâh insanlara misaller verir. Allâh her şeyi bilir.
o        6/99 O'dur ki, size gökten su indirdi. Onunla her çeşit bitkiyi çıkardık, o bitkiden bir filiz çıkardık, ondan da birbiri üzerine binmiş dâneler; hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar; üzüm bağları; zeytin ve nar (bahçeleri) çıkarıyoruz. (Bunların) kimi birbirine benzer, kimi benzemez. Her birinin meyvesine bakın: Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman. Şüphesiz bu size gösterilenlerde, inananlar toplumu için elbette çok ibret vardır.
o        6/141 Çardaklı ve çardaksız (üzüm) bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurma(ları), ekin(ler)i, zeytinleri, narları -birbirine benzer, benzemez biçimde- yaratan hep O'dur. Her biri meyva verdiği zaman meyvasından yeyin, hasat günü hakkını (sadakasını) verin; fakat israf etmeyin; çünkü O, israf edenleri sevmez!
o        16/11 Onunla size ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her çeşit meyvalardan bitirmektedir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibret vardır.
o        80/29 Zeytin, hurma,
 rtfSndPly*95.2*
  (٩٥-٢)
 وَطُورِ سٖينٖينَ
95.2 - Ve tûri sînîn.
S Ateş - Sinâ Dağına andolsun.
YB-
Yılların evrimi. Tovr : Gelişme, evrim Sinin: Sene kelimesinin çoğulu, yıllar
TK- ve (bu durum) seneler boyunca bir tavr/töre oluşturmuştur.
·         Tıvera: Dağ, tavır, halet, hal, durum, temel, kademe, aşama,  evrim, gelişme, devre, tekrar tekrar; halka, tekerlek, gerger, tef; vahşi, yabanı, kaldırım SMutçalı.

·         Siyene           : Seneler anlamındaki "sinin" kelimesi diğer ayetlerde (سنين) şeklinde yazılır. Bu ayette ise (سينين) şeklinde yazılı. "Sin" ve "nun" harfleri arasında bir "ye" harfi var. Dolayısıyla bu kelimenin kökü (سين) (SİN) dir. S in min el-nas: İnsanlardan bir kimse, bunun çoğulu olan sinin; insanlar, kimseler, sene kelimesinin çoğulu, yıllar anlamına gelir YB. Yıl, sene SMutçalı. Sinin; mübarek, güzel, ağaçlı manaları da verilmiştir.

·         Tûri sînîn : Yılların, insanların evrimi, gelişimi YB. Tûr-i Sînînالطّور - et-tûr” sözcüğünün aslı “temel” demektir. Araplar evin temeline “طورالدّار - tavaru’d-dâr” demektedirler. Ancak bu sözcük, evin üzerine yapıldığı ilk temeli kapsadığı gibi, apartman katlarından her birinin başlangıcı anlamındaki ara temeli tavr de kapsar. Nitekim Türkçede “kademe”, “aşama” sözcükleriyle ifade edilen طور - tavr” sözcüğü, Nuh sûresinin 14. âyetîndeوقد خلقناكماطوارا - ve kad haleknâküm etvâra [sizi aşama aşama yarattık]” ifadesinde de bu anlamda kullanılmıştır. “Temel” anlamı ekseninde “kaya” ve “ağaç” için kullanılan “tûr” sözcüğü, daha sonra “dağ” anlamında kullanılmaya başlanmış ve bu anlamıyla daha meşhur olmuştur. Sözcüğün bu yöndeki gelişimine uygun olarak araştırmacıların bir kısmı “tûr” sözcüğünün genel anlamda “dağ” demek olduğunu söylemişler, bir kısmı ise Mûsâ peygamberin vahiy aldığı özel dağın adı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Gerçekten de “tûr” sözcüğü, Kur’ân’da yer aldığı âyetlerde Mûsâ peygamberin vahiy aldığı özel dağın adı olarak kullanılmıştır (Bakara 63, 93, Nisa 154, Meryem 52, Ta Ha 80, Müminun 20, Kasas 29, 46, Tur 1, Tîn 2). Bizim görüşümüze göre de Mûsâ peygambere Allah tarafından ilk hitabın yapıldığı dağın adı olan “tûr” sözcüğü, “sînâ, senâ” gibi sözcüklerle birleştirildiğinde “Sînâ, Dağı” anlamına gelmektedir HYılmaz. Hak Teâlâ'nın "Sina dağına (yemin olsun ki)" ifadesine gelince, buradaki "Tür" ile, üzerinde Allah Teâlâ'nın Hz. Musa (a.s) ile konuştuğu dağ kastedilmiştir. Alimler, "sînîn" ve "sînâ"nın, bu dağın bulunduğu yerin iki adı olduğunu ve bu yere nisbet edilerek böyle söylendiklerini söylemişlerdir. Müfessirlere gelince, mesela, İkrime'nin rivayetine göre, İbn Abbas (r.a) "Tûr"un, dağ; "sînîn'in ise, Habeşce'de "güzel" manasına geldiğini söylemiştir. Mücâhîd de, "sînîn"e, "mübarek" manasını vermiş, Kelbî, "ağaçlı dağ" manasını vermiştir. Mukatil ise, "Nabatca'da, meyveli ağaçların bulunduğu her dağ "sînîn" ve "sînâ"dır" der. Vahidî de şöyle der: "Evlâ olan, "sînîn" kelimesinin, Tûr dağının bulunduğu yerin adı olmasıdır. Sonra bu yer, güzelliğinden veya mübarek (bereketli) oluşundan ötürü sînîn ve sînâ adını almıştır. Kendisine muzaf olduğu için "sînîn"in, "Tûr"un sıfatı olması caiz değildir FRazi.
  rtfSndPly*95.3*(٩٥-٣)
وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمٖينِ 95.3*************
95.3 - Ve hâzel beledil emîn.
S Ateş - Ve bu güvenli Şehre andolsun ki,
YB-  Ve bu güvenli ahmak/akılsız/zavallı
TK- ve Bu (ise) (iç-dış/sosyal-psikolojik-ekonomik vs.) emniyetin/eminliğin (sağlandığı) belediye.

·        Belede: الْبَلَدِ Ahmaklık, akılsızlık, budala, aptal, zavallı
                Alıştırmak, alıştırılmak, uyum sağlamak,
Belde. Beled kelimesinin geçtiği, 2/162,  14/35, de bu ahmak/zavallı/akılsız olanı yani gereğince kulluk yapmayanı, yani kendisini emin kılması istenir. 95/3 de emin kıldığın bu ahmak/zavallı/akılsız olanı/gereğince kulluk yapamayana bak,  7/58 de akılsız ahmak insanı mecazi olarak anlatır.YB. Blogdaki Beled suresine Bkz.

·         Güvenli Belde: “kan dökülmesi yasaklanmış olan Mekke’nin “Güvenli Kent” olduğu Kur’ân âyetleri tarafından açıkça belirtilmektedir:
o        Ve Biz bir zaman bu Beyt’i, insanlar için bir sevap kazanma ve bir güven yeri kılmıştık. Siz de İbrâhîm’in makamından kendînize bir namazgâh edînin. Ve Biz İbrâhîm ile İsmâîl’e: “Beytimi, hem tavaf edenler için, hem ibâdete kapananlar için, hem de rükû ve secde edenler için tertemiz tutunuz” diye ahit almıştık. Bakara; 125.
o        Ve “Biz seninle beraber doğru yola uyarsak, yurdumuzdan atılırız” dediler. Biz onları, kendi katımızdan bir rızk olarak, her şeyin semerelerinin toplanıp kendisine getirildiği, güvenli, haram/ dokunulmaz bir yere [Mekke’ye] yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Kasas; 57.
o        Yoksa çevrelerinde insanların zorla kapılıp götürülmesine rağmen orayı güvenli [haram/dokunulmaz] yaptığımızı görmediler mi? Hâlâ batıla inanıp Allah’ın nimetîne nankörlük mü ediyorlar? Ankebut; 67.
o        Ayrıca, Enfal sûresinin 33. âyetînden de, peygamberimizin içinde yaşadığı dönemde Mekke’nin “güvenli kent” olduğu anlaşılmaktadır.HY
 rtfSndPly*95.4*
(٩٥-٤)
95.4*************
لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فٖى اَحْسَنِ تَقْوٖيمٍ
95.4 - Legad halagnel insâne fî ahseni tagvîm.
S Ateş - Biz insanı en güzel biçimde yarattık.
TK- En Güzel-iyi(ehsan) kıvamlılık içinde birlikte/biz el-İNSAN’ı ahlaklandırdık.

Maddi ve manevi gelişimi için Kuranla destekledik, ahlaklandırdık ahseni takvim olmasına rehberlik yaptık
·         Kaveme: Kalkmak, kalkış, destek, donakalmak, azmetme, başlama, vuku bulma, tahakkuk, yürümek, riayet, niyetlenme, durma, yerleşme, ikamet, düzeltme, dosdoğru kılma, yürürlüğe koyma, gözetme, hakkını verme, kadrini bilme, ayakta durma, idareci, makam, vatan, yüksek yer, daimi, baki, ölçülü, düzgün, kusursuz, kıyamet, kavim, topluluk,
·         Hıleka     :Bir şeyin ölçüsünü belirlemek, denkleme, ayarlama, takdir etme, tabiat, huy, mizaç, ahlak, ahlaklandırma, hilkat, şekil almak, değişmek, tasarlamak, kurmak, yaratmak, yapmak, “خلق - halq” sözcüğü Kur’ân’da sadece Allah’ın yaratması için kullanılmamıştır. Meselâ, Fecr sûresinin 8. âyetinde Rabbimiz “Ülkelerde benzeri yaratılmamış olan sütun sahibi İrem’e” demek sûretiyle Babil bahçelerini/kulelerini tanımlarken “لميخلق مثلها - lem yuhlaq mislüha [benzeri yaratılmamıştı]” ifadesini kullanmıştır. Bizler biliyoruz ki, İrem’i yapan, Kur’ân’daki ifadesiyle “halq” eden [yaratan] insanlardır. Bundan başka, Rabbimiz Âl-i Imran sûresinin 49. âyetinde “انّىاخلق لكم - enni ehlüqu leküm [sizin için yaratırım] …” ve Maide sûresinin 110. âyetinde “واذتخلق - ve iz tahlüqu mine’t-tîni [hani sen çamurdan yaratıyordun] …” diyerek yaratma sözcüğünü Îsâ Peygamber için, Ankebût sûresinin 17. âyetinde “وتخلقونإفكا - ve tahlüqûne ifken [iftira yaratıyorsunuz] …” diyerek müşrikler için kullanmıştır.Bu örnekler, “خلق - halq” sözcüğünün sadece Allah’a ait olan “yoktan var etme” eylemi için değil, terzinin kumaştan elbise yapması, marangozun keresteden dolap yapması gibi “bir nesneden başka bir şey yapma” veya “uydurma” gibi eylemler için de kullanıldığını göstermektedir.HY.

·         Ahsen-i Takvîm:التّقويم - takvîm” sözcüğü; “düzeltme, doğrultma, kıvamına koyma” demektir. “Ahsen-i takvîm” tamlaması da “en güzel doğrultuda, en uygun kıvamda” anlamına gelir. İnsanın “ahsen-i takvîm” üzerine yaratılması sözünden “insanın gerek fizikî yapısı, gerekse zihinsel fonksiyonları itibariyle en güzel ve en mükemmel şekilde yaratıldığı” anlaşılmalıdır. Gerçekten de insan, boyu bosu, vücut organlarının yerleri, kendisini koruyacak fiziksel yetenekleri, doğruları bulacak akıl, fikir, izan, idrak, vicdan, merhamet, bellek, dikkat gibi zihinsel donanımları ile en güzel, en mükemmel bir yapıda yaratılmıştır. Bu yapının eksiği, kusuru yoktur. Bugüne kadar kimse vücudumuzdaki organların işlevleri ve yerleri konusunda daha değişik işlev ve yer önerme cüretînde bulunamamıştır. Kısacası insan, fiziksel ve zihinsel yapısıyla “ahsen-i takvîm [en güzel şekil, kendisinden daha güzeli bulunmayan bir şekil]” üzerine yaratılmıştır HY. Takvîm" ise bir şeyi, te'lif ve terkibi hususunda, olması gerektiği en güzel biçime sokmak demektir. Nitekim Arapça'da bu manada, “Kavvemtuhu, tekvimen, festekâme vetekavveme” "Ben onu kıvamına getirdim, en güzel biçime koydum, o da en güzel biçime girdi" denilir FRazi.
rtfSndPly*95.5*
(٩٥-٥)
 
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلٖينَ
95.5 - Summe radednâhu esfele sâfilîn.
S Ateş - Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik.
TK-(Eylem ve zaman sonrası değil, mevzuun sonrasını anlatma yönünde sümme) sonra birlikte/biz (ahlaklanma durumunu) reddedip/ başka hulk ile ahlaklandığında (sefiller sefili)sefaletin pençesine düşürdük.

Madden büyümesine rağmen manen ruhen ahlaken Kuranla değişmeyerek, gelişmeyerek esfele safilleşir
·         Esfel-i Sâfilin: Bu tamlama hem mekân zarfı hem de sıfat olarak kullanıldığı için, Türkçeye en uygun ifadeyle “alçakların en alçağı” şeklinde çevrilebilir. Çünkü “alçak” sözcüğü, hem sıfat olarak imansız insanın bir niteliğini dile getirmekte, hem de mekân zarfı olarak bir mekânın en altı anlamına gelmektedir. ( Lisanü’l-Arab, cilt 4, sf. 604, sefl mad.)HY
 rtfSndPly*95.6*
(٩٥-٦)
اِلَّا الَّذٖينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ
95.6 - İllellezîne âmenû ve amilus sâlihâti felehum ecrun ğayru memnûn.
S Ateş - Yalnız inanıp iyi işler yapanlar hariç. Onlar için kesintisiz bir mükâfât vardır.
TK- (İnsanlık potansiyeli olan bunlar arasından) şu kimseleri (olması) gereken imanı edinip o istikamette amaç gözeterek pratiklerini(ameller) kendi kararlarına istinaden/salahiyatlarını kullanarak/gerçekleştirenler(salihiyn) (sefiller sefilliği durumuna düşmeMEleri bir yana) minnet gayrısı/hiç minnet etmedikleri ecr/ücret-karşılık(a) (kavuşturulurlar).
·         SaleHa: Doğru, salih, sulh, barış, anlaşma, ıslah etme, düzeltme,
§        SÂLİHÂTI İŞLEMEK: “عملواالصّلحات - amilu’s-sâlihâtı” Sâlihâtı işleyenler” olarak çevirdiğimiz ifade kalıbı Kur’ân’da toplam 62 âyette yer almıştır. Bu kalıbın pek çok meal ve tefsirde olduğu gibi “amel-i salih işleyenler” şeklinde çevrilmesi yanlıştır.
§        “اصلاح - Islâh” sözcüğünden türemiş olan “sâlihât” düzeltmek demektir. “Sâlihâtı işlemek” ise bozuk olan şeyi düzeltmek, düzelticilik yapmak, düzeltmeye yönelik işler yapmak anlamlarına gelir.
§        Diğer taraftan da Kur’ân, bu âyette geçen “hakkı ve sabrı tavsiyeleşme”yi, Bakara Sûresinin 277. âyetinde geçen “namaz kılma ve zekât verme”yi, Hud Sûresinin 23. âyetinde geçen “edep ve gönülden Allah’a boyun eğme”yi belirtilen âyetler içinde ayrı ayrı zikretmek sûretiyle “sâlihât”tan ayırmıştır. Yani “hakkı ve sabrı tavsiyeleşme”, “namaz kılma ve zekât verme”, “edep ve gönülden Allah’a boyun eğme” gibi hasenat, Kur’ân’a göre “sâlihât”tan” sayılmamaktadır.
§        Kur’ân’daki bu hususlar dikkate alınarak “sâlihât” konusunda şunları söylemek mümkündür: Namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek sâlihâtı işlemek değildir. Ama öğüt verme yolu ile namaz kılmayanı namaz kılar hale getirmek, zekât vermeyeni zekât verir hale getirmek, oruç tutmayanı da oruç tutar hale getirmek, sâlihâtı işlemektir. Bu kavramı toplumsal boyuta taşıdığımızda, bulunduğumuz zaman ve zeminde adlî, idarî, siyasî, iktisadî ve benzeri alanlarda her türlü bozukluğun düzeltilmesi için gösterilecek çaba, yapılacak uygulama, sâlihâtı işlemektir.
§        Bu konuda, “dışa yansımayan işler” demek olan hasenat ile sâlihât arasındaki fark iyi anlaşılmalıdır. Rabbimiz de bu iki konu arasındaki farkı, her bir haseneye on karşılık verirken (En’âm 160) sâlihât karşılığında cenneti vaat etmek Sûretiyle çok açık bir şekilde belirlemiştir. (Bakara 25, 82; Nisa 57, 122, 124; Hud 23, İbrahîm 23, Kehf 107 ve daha birçok âyet)HY
§        Sorumluluk duygusuyla, erdemli ve dürüst bir şekilde, imanla uygunluk içerisinde, yani inanarak, sahibini ve başkasını islah edici, sosyal amaçlı iyi ve güzel davranışların genel adıdır.MO
§        Salahiyetli, kendi düşüncesi ve kararıyla yapılanlardır. Başkasının bağlısı olarak o dedi, istedi vb gerekçeler olmadan gerçekleşenlerdirTK.

 rtfSndPly*95.7*
(٩٥-٧)
 فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدّٖينِ
95.7 - Femâ yukezzibuke bağdu bid dîn.
S Ateş - Böyle iken sana âhiret cezâsını yalanlatan nedir?
TK- (Bu kadarına aklın dank ettikten) sonra hemencecik(birileri, üstelik önerilen) ed-Din ile(dini kullanarak) sana (bu insani yaşama amacını) çokça yalanlattıramayacak(değil mi?). rtfSndPly*95.8*
(٩٥-٨)
اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمٖينَ


95.8 - Eleysallâhu biahkemil hâkimîn. 
S Ateş - Allâh, hüküm verenlerin en iyisi değil midir?
TK- en hikmetlilerin (ideal)hükümet uygulaması/yönetişimi yapmasına (yönelik) Allah’ın (belirttiği) ahkam en güzel ahkam değil midir?

ARAPÇASI OKUNUŞU YAKLAŞIK MEALİ

(٩٥-١)
95.1*************
وَالتّٖينِ وَالزَّيْتُونِ

95.1 - Vet tîni vez zeytûn.

95.1 - Tin'e ve Zeytûn'a andolsun.

 rtfSndPly*95.2*
(٩٥-٢)
95.2*************
وَطُورِ سٖينٖينَ

95.2 - Ve tûri sînîn.

95.2 - Sinâ Dağına andolsun.

 rtfSndPly*95.3*
(٩٥-٣)
95.3*************
وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمٖينِ

95.3 - Ve hâzel beledil emîn.

95.3 - Ve bu güvenli Şehre andolsun ki,

 rtfSndPly*95.4*
(٩٥-٤)
95.4*************
لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فٖى اَحْسَنِ تَقْوٖيمٍ

95.4 - Legad halagnel insâne fî ahseni tagvîm.

95.4 - Biz insanı en güzel biçimde yarattık.

 rtfSndPly*95.5*
(٩٥-٥)
95.5*************
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلٖينَ

95.5 - Summe radednâhu esfele sâfilîn.

95.5 - Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik.

 rtfSndPly*95.6*
(٩٥-٦)
95.6*************
اِلَّا الَّذٖينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

95.6 - İllellezîne âmenû ve amilus sâlihâti felehum ecrun ğayru memnûn.

95.6 - Yalnız inanıp iyi işler yapanlar hariç. Onlar için kesintisiz bir mükâfât vardır.

 rtfSndPly*95.7*
(٩٥-٧)
95.7*************
فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدّٖينِ

95.7 - Femâ yukezzibuke bağdu bid dîn.

95.7 - Böyle iken sana âhiret cezâsını yalanlatan nedir?

 rtfSndPly*95.8*
(٩٥-٨)
95.8*************
اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمٖينَ

95.8 - Eleysallâhu biahkemil hâkimîn.

95.8 - Allâh, hüküm verenlerin en iyisi değil midir?

84 yorum:

KUL dedi ki...

İLK YAZMA BANA KISMET OLDU.

BU SUREDEKİ TİN ZEYTUN ÜZERİNE SAYFALAR DOLUSU METİNLER OKUDUM.
OTURMADI.

NUR VE KARANLIK VB AÇIKLAMANIZ DİKKATIMİ ÇEKTİ.
ÇOK ANLAMLI GELDİ SÜREDEKİ AÇIKLAMANIZ.
DÜŞÜNMEYE DEVAM EDİYORUM.

HAYATA DÖNÜK GÜNÜMÜZE BAKAN ANLAMLARINI OKUDUKÇA KURANIN MUHTEŞEMLİĞİNİ DAHA DA FARK EDİYORUM.

niyazi dedi ki...

En güzel biçimde yaratılıp, geliştirilip yüceltilen,
nurla, en güzel ahlakı ilkelerle, Kuranla desteklenen insan,
Rabbi ve Kuran yerine,
başkasının ahlakına, terbiyesine tabi olursa,
Turu sinine, senelerin getirdiği düzene, töreye, tavra, alışkanlıklara teslim olursa,
beledil emîni, içinde bulunduğu cehaleti, ahmaklığı, karanlığı emin bulursa,
bu durumu vazgeçilmez görürse,
aşağıların aşağısına düşer ve sefil olur.

bu bölüm çok anlamlı açıklanmış.
sürenin baş kısmıyla uyumlu olmuş.
farklı bir anlatım

yeşim dedi ki...

Şüphesiz inanan/Allah’a güvenen /Kurana değer veren/ Kitaptaki ilkelere teslim olan/Kurana göre yaşam sergileyen/ başka sistemleri, düzenleri, ahlaki değerleri reddeden /tüm ilahlardan, bağımlılıktan kurtulan
ve salihatı işleyen/ Kuran nuruyla yoğrulup kendi salahiyetlerini kullanarak Kurana uygun kararlarını verip, islah edici, kalıcı, değiştirici, dönüştürücü, düzeltici işer yapan/Kuranın öğretisine göre davranan/Kuranın yaşam kitabı yapılmasına çalışan kimseler,
bu sefil duruma düşmekten kurtulur.

bu kavrmları böyle hiç bilmiyordum.
etkilendim.
hem de çok.
iman hep bir kabul olmanın ötesinde Allaha güvenmek
güvenmek muhteşem bir anlam.
beni uçurdu.

sagol.

adnan dedi ki...

Rabbi ve Kuran yerine,
başkasının ahlakına, terbiyesine tabi olursa,
Turu sinine, senelerin getirdiği düzene, töreye, tavra, alışkanlıklara teslim olursa,
beledil emîni, içinde bulunduğu cehaleti, ahmaklığı, karanlığı emin bulursa,
bu durumu vazgeçilmez görürse,
aşağıların aşağısına düşer ve sefil olur.


o yüzden süründük ayağa kalk
diyor şair.
o gün tez gelir umarım.

ayşe çınar dedi ki...

salihatı işleyen/ Kuran nuruyla yoğrulup kendi salahiyetlerini kullanarak Kurana uygun kararlarını verip, islah edici, kalıcı, değiştirici, dönüştürücü, düzeltici işer yapan/Kuranın öğretisine göre davranan/Kuranın yaşam kitabı yapılmasına çalışan kimseler,
iyi işler olarak öğrendiğim ameli salihatın bu anlamları nereden nasıl geldi bilmiyorum.
şaşırıyorum.

güzel işler anlamına gelmiyor mu.
yazılarınızın tamamını okuyacağım.
belki de sizinki doğru veya daha güzel bilmiyorum hata yapmak da istemiyorum.
sasygılarımla.

yaşar durdu dedi ki...

Turu sinine, senelerin getirdiği düzene, töreye, tavra, alışkanlıklara teslim olursa,

sina dağı anlamı yok mu.
neden bu anlamı seçtiniz.

95.2 - Ve tûri sînîn.
S Ateş - Sinâ Dağına andolsun.
YB- Yılların evrimi. Tovr : Gelişme, evrim
Sinin: Sene kelimesinin çoğulu, yıllar
TK- ve (bu durum) seneler boyunca bir tavr/töre oluşturmuştur.
Tıvera: Dağ, tavır, halet, temel, kademe, aşama, durum, 71/14 de tavırdan tavıra geçirmek suretiyle yaratılma, evrim gelişme.

demişsiniz. veya demişler.
belki çok güzel mana da verilmiş.
çok tefsirde bu dağ denilmiş.
düşün emriyle ele alınca belki verdiğiniz mana cuk oturmuş gibi.
yinede sina dağı seçilse olmaz mı. sina dağını düşünür ordan belki farklı anlamlara varabiliriz.

yaşar durdu dedi ki...

Ve hâzel beledil emîn.
S Ateş - Ve bu güvenli Şehre andolsun ki,
YB- Ve bu güvenli ahmak/akılsız/zavallı
TK- ve Bu (ise) (iç-dış/sosyal-psikolojik-ekonomik vs.) emniyetin/eminliğin (sağlandığı) belediye.


· Güvenli Belde: “kan dökülmesi yasaklanmış olan Mekke’nin “Güvenli Kent” olduğu Kur’ân âyetleri tarafından açıkça belirtilmektedir:
o Ve Biz bir zaman bu Beyt’i, insanlar için bir sevap kazanma ve bir güven yeri kılmıştık. Siz de İbrâhîm’in makamından kendînize bir namazgâh edînin. Ve Biz İbrâhîm ile İsmâîl’e: “Beytimi, hem tavaf edenler için, hem ibâdete kapananlar için, hem de rükû ve secde edenler için tertemiz tutunuz” diye ahit almıştık. Bakara; 125.
o Ve “Biz seninle beraber doğru yola uyarsak, yurdumuzdan atılırız” dediler. Biz onları, kendi katımızdan bir rızk olarak, her şeyin semerelerinin toplanıp kendisine getirildiği, güvenli, haram/ dokunulmaz bir yere [Mekke’ye] yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Kasas; 57.
o Yoksa çevrelerinde insanların zorla kapılıp götürülmesine rağmen orayı güvenli [haram/dokunulmaz] yaptığımızı görmediler mi? Hâlâ batıla inanıp Allah’ın nimetîne nankörlük mü ediyorlar? Ankebut; 67.
o Ayrıca, Enfal sûresinin 33. âyetînden de, peygamberimizin içinde yaşadığı dönemde Mekke’nin “güvenli kent” olduğu anlaşılmaktadır.HY

Bu alıntıları yapıp sadece şu anlamı seçmişsiniz.

beledil emîni, içinde bulunduğu cehaleti, ahmaklığı, karanlığı emin bulursa,
bu durumu vazgeçilmez görürse,

belki beled suresini okurkende rastlamıştım. beledin sözlük anlamını vermiş ve buradakiyle de uyumlu yazmışsınız.
belki verdiğiniz yorum mana çok güzel olmuş.
ama dev tefsirlerdeki emim yer yani kabe mekke olarak alsak olmaz mı.
düşün emrinden yola çıkarak verdiğiniz mana

beledil emîni, içinde bulunduğu cehaleti, ahmaklığı, karanlığı emin bulursa,
bu durumu vazgeçilmez görürse,

çok anlamlı olmuş.
mekkeyi de kabeyi de düşünsek daha farklı anlamalar elde etsek sureye uymaz mı.
böyle düşünmeye de saygı duyuyoruz demenizi beklerim.
öyle birisi olduğuınuzu açılımlarınızdan anlıyorum.
umarım öyledir.

takip ediyorum.
yazmıyorum.
diğer sureleri bekliyorum.
bekliyoruz.
bunları da aramızda dostlarla yaptığımız derstte konuştuk.
yazmam gerekti.
tümü okununca çok anlamlı geldi. dua ile.

Adsız dedi ki...

Yaşar durdu
ya katılıyorum.
hem çok müfessir öyle demiş.
olmaz mı.

huriye durmaz dedi ki...

ben de bu sure üzerinde çalışıyorum.
tefsirleri de inceledim.
yaşar durdu nun görüşüne sıkça rastladım.
ama ilginçtir.

tefsirlerde hep önceki tefsirden aynen alıntı var. sanki tekrar gibi.
üç ilk görüş sunan kaynak var.
sonra ÜRETİM YOK.
TEKRAR VAR.

DÜŞÜNCE, TEFEKKÜRÜ bu bloğda farklı olaral gördüm. suredeki mesajı da etkiledi.
tümünü siteyi okuyacagım.
ilginç olan çalışma notlarında delillere yer vermesi.
kaynak sunması. farklı olanı da göstermesi. tüm tefsirlere atıf genel olarak yapması.sonra farklıda olsa ama etkili anlamlı tevhidi bence kurana uygun yorum sunması. farklı diye kulliyen red yakışmaz. yeni görüşler hep taşlanmış sonrada baş TACI yapılmış göreceğiz. ben bu yorumu takdirle karşılıyorum.

sayfalar dolusu onlarca tefsirden alıntı yaptım .
okuyunca görürsünüz.

huriye durmaz dedi ki...

Tefsirlerdeki görüşler:
1-Büyük Kuran Tefsiri: «Tin» bazı müfessirlere göre Dimeşk'te bir dağdır. Ona Tur-i Tina denilir. Çünkü orada incir biter. Bazıları «Tin, Dimeşk mescididir)} demiştir. Bazıları «Hz. Nuh'un et-Cudi üzerine bina ettiği mesdddir» derken, bazıları da «Kûfe'nin kurulduğu yerdir. Çünkü orası Hz. Nuh'un konağıydı» demiştir. Bazıları da «Hilman ile Hemedan arasındaki dağın ismidir» der. Hz. Nuh'un meselesi tazelensin ve yeniden gözler önüne serilsin ve ibret olsun diye Allah «Tin»e yemin ile başlıyor.
îbn Abbas, Hasan, Mücahid, İkrime, İbrahim en-Nehai, Ata bin Ebi Eebia, Mukatil ve Kelbi «Tin'den maksat incir, zeytin'den maksat ta zeytindir» demişlerdir.
Tin ve zeytin hakkında gelen tüm yorumların en doğrusu bizim bildiğimiz iki meyve olmalarıdır, diyen rivayettir. Çünkü bu hakikattir. Hakikati bırakıp mecaza gitmek için mutlaka delil lazımdır. Cenab-ı Hak Tin'e yemin etti. Çünkü o Hz. Adem'in cennetteki örtüşüdür. Zira Araf Suresi'nin 22. ayetinde «Ve üzerlerini cennet yapraklarından yamayıp örtmeye başladılar» buyuruyor. Bu yapraktan maksat incir yaprağıdır.
Zeytin'e yemin etti. Çünkü Nur Suresi'nin 35. ayetinde «Mübarek bir zeytin ağacından yakıt kıldı» denilmektedir. Zeytin, Şam ehlinin katığıdır. Onu yemeklerinde kullanırlar, beraberinde götürür, çıraya koyup yakarlar. İç yara ve berelerde kullanılır. Bunda çok yarar vardır.

4096 karektere yer verdi diğerlerini sildim.

sitedeki başka güzel

hasan ali dedi ki...

bence bunlara tartışmaya gerek yok.
bunla müteşabihtir.
çok anlamlı kelime ve kavramlardır. bu anlatılara tefsirde aynı kaynaklar verilererk tekrar etmesi ve sonrada tekrarlanarak gelmesi bundandır.
saygı ve korkudandır.
hata yapma korkusu.

bu sitede de çalışılmış. bu kaynaklar tetkik edilmiştir. olabilir.

muteşabihlerin yorumunu yalnış demek asıl YALNIŞTIr.
en doğrusunu bu konuda yorulan çalışan emek veren en doğrusunu arayan yani ilim sahipleri bu ölçüde ulaşır.

turu sinine ne anlamlar verilmiş bakın şaşarsınız.
sina dağı da bu anlamlardan birisi.
sinine agaç anlamını verenden tut. tek tek anlam verenlere deyim olarak alanlara kadar. hepsi olabilir.
gelelim siteye.
bu açıklama ve gerekçesi çalışma notları anlamlı neden olmasın.

ben de beğendim.
belki de en güzellerinden biri.
yorumu tam okuyuınca insanı taa gölünden alıp götürüyoır.
yaşadığımız gerçeklere de uygun.
kurana da uygun.
belki şaşırtan yönü Kuranı yaşama aktaran yorumu.
tarih vb kitap hitap olmaktan çıkarıp.
yaşam kitabı halindeki yorumlarla sunuşu.
incir zeytin tur dağı düşün. o zaman bunları değil . bu kavramlarda var olan kimsenin de görmek istemediği anlamları ortaya koyuyor.
halimizi anlatıyor. çözümşer sunuyor Kuran.
ben begendim.
fil suresi alak vb muhteşem yorumlar.
kuranı hayata okutmak budur.
akledenlere ne mutlu.
sevgi ve saygılarımla. h.ali.

H ÇELİK dedi ki...

1-Tin'i ve Zeytûn'u düşün. Zeytunu, nuru, aydınlığı, gelişimi düşün,
ve bu nura karşı duranı, tini, cehalet hastalığını, karanlığı düşün,


2-5-Ve tûri sînîn Ve hâzel beledil emîn.Legad halagnel insâne fî ahseni tagvîm ( Biz insanı en güzel biçimde yarattık). Summe radednâhu esfele sâfilîn(Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik).
En güzel biçimde yaratılıp, geliştirilip yüceltilen,
nurla, en güzel ahlakı ilkelerle, Kuranla desteklenen insan,
Rabbi ve Kuran yerine,
başkasının ahlakına, terbiyesine tabi olursa,
Turu sinine, senelerin getirdiği düzene, töreye, tavra, alışkanlıklara teslim olursa,
beledil emîni, içinde bulunduğu cehaleti, ahmaklığı, karanlığı emin bulursa,
bu durumu vazgeçilmez görürse,
aşağıların aşağısına düşer ve sefil olur.


6-İllellezîne âmenû ve amilus sâlihâti felehum ecrun ğayru memnûn (Yalnız inanıp iyi işler yapanlar hariç. Onlar için kesintisiz bir mükâfât vardır).
Şüphesiz inanan/Allah’a güvenen /Kurana değer veren/ Kitaptaki ilkelere teslim olan/Kurana göre yaşam sergileyen/ başka sistemleri, düzenleri, ahlaki değerleri reddeden /tüm ilahlardan, bağımlılıktan kurtulan
ve salihatı işleyen/ Kuran nuruyla yoğrulup kendi salahiyetlerini kullanarak Kurana uygun kararlarını verip, islah edici, kalıcı, değiştirici, dönüştürücü, düzeltici işer yapan/Kuranın öğretisine göre davranan/Kuranın yaşam kitabı yapılmasına çalışan kimseler,
bu sefil duruma düşmekten kurtulur.
Yine insanlar Kurana uymaları sonucu, Kuranın nuruyla kesintisiz nimetlere ecirlere, yüceliklere ve bahtiyarlıklara ulaşırlar.

SÖZ BULAMIYORUM. BU GÜZEL YORUMA.
TÜM TEFSİRLERİ SAYGIYLA SELAMLIYORUM.
BU YORUMU GÖNÜLDEN YÜREKTEN KUTLUYORUM.
KURANIN REHBER OLDUĞU HAKİKATINI tin zeytun tur sinin beled emin ilk üç ayetle anlamış ve sunmuş.
tevhide uygun yorumlatın önünde geliyor.

ŞAHİN dedi ki...

2-5-Ve tûri sînîn Ve hâzel beledil emîn.Legad halagnel insâne fî ahseni tagvîm ( Biz insanı en güzel biçimde yarattık). Summe radednâhu esfele sâfilîn(Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik).
En güzel biçimde yaratılıp, geliştirilip yüceltilen,
nurla, en güzel ahlakı ilkelerle, Kuranla desteklenen insan,
Rabbi ve Kuran yerine,
başkasının ahlakına, terbiyesine tabi olursa,
Turu sinine, senelerin getirdiği düzene, töreye, tavra, alışkanlıklara teslim olursa,
beledil emîni, içinde bulunduğu cehaleti, ahmaklığı, karanlığı emin bulursa,
bu durumu vazgeçilmez görürse,
aşağıların aşağısına düşer ve sefil olur.

BU YORUMUN DAYANAKLARI NEDİR.
NEDEN DİĞER TEFSİRLER BUNU SÖYLEMİYOR.
DAĞ VADİ TEPE VS YORUMLARI VARKEN NEREDEN BU SONUÇLARA ULAŞILDI.
DERKEN ÇALIŞMA BÖLÜMÜNDE BULDUM GEREKÇEYİ.
İNANIN ÖVMEK İÇİN DEĞİL AMA MÜTHİŞ OLMUŞ.
TAM VE SUREYE DE MÜKEMMEL UYMUŞ.

UZMEZ dedi ki...

Turu sinine, senelerin getirdiği düzene, töreye, tavra, alışkanlıklara teslim olursa,
beledil emîni, içinde bulunduğu cehaleti, ahmaklığı, karanlığı emin bulursa,
bu durumu vazgeçilmez görürse,
aşağıların aşağısına düşer ve sefil olur.

TURUSİNİN BELEDİLEMİN ANLAMI NE DERKEN
BU AÇIKLAMAYLA KARŞILAŞTIM. ÇOOOK FARKLI.
ANCAK ÇOK ÇOOOK ETKİLEYİCİ.
KURANI YAŞAMA YOLUNDA TAM VE ANLAMLI BİR ÇIKARIM. HELE OLSUN AKIL SAHİPLERİNE.

ÜZEYİR ARSLAN dedi ki...TURUSİNİN TUR DAĞI DERKEN TAM DA BAMBAŞKA BİR TEFSİRLE KARŞILAŞTIM.
NEDEN HERŞEYİ ÖZEL İSİM GİBİ ALIYORUZ.
TURUSİNİNİ
KELİME ANLAMINA BAKSAK OLMAZ MI.
OLURUN CEVABI BU SİTEDE.
HEM DE ÇOK GÜZEL
SİNİN SÖZLÜK ANLAMI SENELER
BAKINCA ŞOK OLDUM.
TUR
SÖZLÜKLERE BAKINCA SEN DE ŞOKK OLURSUN.
Turu sinine, senelerin getirdiği düzene, töreye, tavra, alışkanlıklara teslim olursa,

DİĞERLERİ DE İYİ BİR ARAŞTIRMA ÜRÜNÜ
ÖĞRENCİLER TAVSİYE EDİYORUM.
DERSTETE SÖYLEDİM UMARIM AKIL SAHİPLERİNİN UĞRAK YERİ OLUR.
TEŞEKKÜRLER HOCA EFENDİ.

İHSAN ARSLAN dedi ki...

BELEDİLEMİN
NEDEN KABE
KİM DEMİŞ
AHH
AHH
ŞU TEMBELLİK YOK MU.
OKUMA ENGELLİLER.
DİPLOMALI CAHİLLER
ATALARIN KULLARI
BİRAZ ZAMAN EMEK AKIL FİKİR ARAŞTIRMA SİZİ HAKKA ULAŞTIRIR.

BAKIN SÖZLÜĞE
BELED NE İMİŞ.
Belede: الْبَلَدِ Ahmaklık, akılsızlık, budala, aptal, zavallı
Alıştırmak, alıştırılmak, uyum sağlamak,
Belde. Beled kelimesinin geçtiği, 2/162, 14/35, de bu ahmak/zavallı/akılsız olanı yani gereğince kulluk yapmayanı, yani kendisini emin kılması istenir. 95/3 de emin kıldığın bu ahmak/zavallı/akılsız olanı/gereğince kulluk yapamayana bak, 7/58 de akılsız ahmak insanı mecazi olarak anlatır.YB. Blogdaki Beled suresine Bkz.
YAA BÖYLE
ÖZÜRLÜLER
ENGELLİLER
NEDERSİNİZ YORUMUNA SELAM DURMALIYIZ BU ÇABAYA VE KAZANDIRDIKLARINA
beledil emîni, içinde bulunduğu cehaleti, ahmaklığı, karanlığı emin bulursa,
bu durumu vazgeçilmez görürse,
aşağıların aşağısına düşer ve sefil olur.

OLMUŞUZ ESASEN.
BAK HALİNE.
SELAMLAR VE SAYGILAR SUNUYORUM .

METİN KAYSERLİ dedi ki...

Belede: الْبَلَدِ Ahmaklık, akılsızlık, budala, aptal, zavallı
Alıştırmak, alıştırılmak, uyum sağlamak,
Belde. Beled kelimesinin geçtiği, 2/162, 14/35, de bu ahmak/zavallı/akılsız olanı yani gereğince kulluk yapmayanı, yani kendisini emin kılması istenir. 95/3 de emin kıldığın bu ahmak/zavallı/akılsız olanı/gereğince kulluk yapamayana bak, 7/58 de akılsız ahmak insanı mecazi olarak anlatır.YB. Blogdaki Beled suresine Bkz.
NERDEN ÇIKTI BU
BELED AHMAKLIK HA
AKLIMI YEDİM GALİBA.
SÖZLÜĞE SALDIRDIM.
AYNEN ÖYLE.
EMİN AHMAK. AHMAK ZATEN KENDİNİ DOĞRULARINI YANLIŞI EMİN ZANNEDER. NE MÜTHİŞ.
GÜNÜMÜZ MÜSLÜMANI İKİ RİTÜEL YAPTI YA EMİN CENNETTEN TAMM BİR AHMAK. TAM BİR BELEDİL EMİN. EMİN SANAN AHMAK. OYSA GRİSİ HOCADAN
SİTEDEN OKU .
ALLAH RAZI OLSUN HOCA EFENDİ.

OSMAN VE ARKADAŞLARI dedi ki...

Belede: الْبَلَدِ Ahmaklık, akılsızlık, budala, aptal, zavallı
Alıştırmak, alıştırılmak, uyum sağlamak,
Belde. Beled kelimesinin geçtiği, 2/162, 14/35, de bu ahmak/zavallı/akılsız olanı yani gereğince kulluk yapmayanı, yani kendisini emin kılması istenir. 95/3 de emin kıldığın bu ahmak/zavallı/akılsız olanı/gereğince kulluk yapamayana bak, 7/58 de akılsız ahmak insanı mecazi olarak anlatır.YB. Blogdaki Beled suresine Bkz.
BELED KELİMESİNİN ANLAMI HEM DE İLK ANLAMI SÖZLÜKTE AHMAK GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIK.
AHMET ALDEMİR İN SİTESİNDEKİ VERİLERİ UYDURMA SANMIŞ BİZE AKTARANA DA ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜK.
VEYSELE HAKSIZLIK YAPMIŞIZ.
KABE DİYE KAN KUSTURDUK SEN DE TÜM GERZEKLERİN PEŞİNDESİN DİYE.
OYSA GERZEK BİZ MİŞİZ.
OKUMA DÜŞÜNME ÖZÜRLÜ.
ARAŞTIRMA İNCELEME DÜŞÜNME SAKATI BİZ MİŞİZ.
KURANA ZAMAN AYIRMAYAN. HOCANIN TABİRİYLE ALAKASI BÖYLE OLANIN HALAKI AHLAKI DA ÖYLE OLUR İŞTE.
BU YORUMU BULDUĞUMUZA VE SİTEYLE TANIŞTIĞIMIZA ŞÜKÜR VEYSELİ KAYBETSEK DE HOCAYI VE AKLEDEN SİYEYİ KAZANDIK.
VEYSEL E YAPTIĞIMIZI BİR DAHA KİMSEYE YAPMAYIZ UMARIM.
DÜŞÜNENE ÜRETENE ESAS DURMAYI ÖĞRENDİK İNŞAALLAH.
GERİSİ Mİ SİTEYİ HER SÜREYİ BİR DAHA BİR DAHA OKUMAK PARDON HOCAM İKRA YAPAK ŞART AEO.

ISHAK dedi ki...

Tıvera: Dağ, tavır, halet, hal, durum, temel, kademe, aşama, evrim, gelişme, devre, tekrar tekrar; halka, tekerlek, gerger, tef; vahşi, yabanı, kaldırım SMutçalı.
SÖZLÜKTEKİ ANLAMALARI İNCELEDİM EVET
NEDEN HEP DAĞ OLARAK ALINMIŞ.
ÖZEL İSİM YAPILMIŞ.
Turu sinine, senelerin getirdiği düzene, töreye, tavra, alışkanlıklara teslim olursa,

DİYE DÜŞÜNÜLEMEMİŞ.
TUH BE
AKLETMEYEN KAFAYA.
YAZIKLAR OLSUN BABALAR ATALAR ANLAYIŞINI TEKRARLAYANLARA DÜŞÜNMEDEN ARAŞTIRMADAN.
TUR SİNİN YAPMIŞIZ TUR DAĞI BİTMİŞ SANKİ BU ANLAM VAHİY GİBİ.
YAZIK OLSUN DÜŞÜNMEYENLER

Turu sinine, senelerin getirdiği düzene, töreye, tavra, alışkanlıklar
AYNEN MÜSLÜMANLARIN HALİNİ ANLATIYOR. SENELERİN GETİRDİĞİ ANLAYIŞLAR ALIŞKANLIKLAR ZİHNİYETLER
KURANA VURULMAYAN ARZEDİLMEYEN YORUMLAR YAZIK SİZE YORUMLAR. BU YORUMLARA TAPAN SİZE BİZE.
GELİN İKRA YAPALIM.

AYHAN VE EKİBİ dedi ki...

1-Tin'i ve Zeytûn'u düşün. Zeytunu, nuru, aydınlığı, gelişimi düşün,
ve bu nura karşı duranı, tini, cehalet hastalığını, karanlığı düşün,


2-5-Ve tûri sînîn Ve hâzel beledil emîn.Legad halagnel insâne fî ahseni tagvîm ( Biz insanı en güzel biçimde yarattık). Summe radednâhu esfele sâfilîn(Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik).
En güzel biçimde yaratılıp, geliştirilip yüceltilen,
nurla, en güzel ahlakı ilkelerle, Kuranla desteklenen insan,
Rabbi ve Kuran yerine,
başkasının ahlakına, terbiyesine tabi olursa,
Turu sinine, senelerin getirdiği düzene, töreye, tavra, alışkanlıklara teslim olursa,
beledil emîni, içinde bulunduğu cehaleti, ahmaklığı, karanlığı emin bulursa,
bu durumu vazgeçilmez görürse,
aşağıların aşağısına düşer ve sefil olur.
BU YORUM ANLAYIŞ VE BUNUN İÇİN YAPILAN EMEĞE GÖZNURUNA
ÇALIŞMA BÖLÜMÜNDEKİ GEREKÇELERE VERİLEN KAYNAKLARA, SERDAR MUTÇUYA YB YE VE DİĞER TÜM KATKISI OLUPTA BU KEREM AÇIKLAMAYI
BİZE VE TÜM DÜNYAYA SUNANLARA HELAL OLSUN.
40 TEFSİRDE BULAMADIĞIMI VE UYDURMA MESNETSİZ AÇIKLAMALARA RAĞMEN CESARETLE BU YORUMU PAYLŞANA HOCAYA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM. YOK BÖYLE DETAYLI GEREKÇELİ VE ANLAMALI TEFSİR. TARİHİN SÖYLENTİ ÇUJKURUNDA DEBELENİP TEKRARDAN KURTARANA VE
DÜŞÜNMEYİ ARAŞTIRMAYI YAŞAYARAK TAKDİM EDENE ŞÜKRANLAR OLSUN. SYGILARIMIZLA

İBO dedi ki...

24/35 Muhammed Allâh'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar, kâfirlere karşı katı, birbirlerine karşı merhametlidirler. Onların, rükû' ve secde ederek Allâh'ın lutuf ve rızâsını aradıklarını görürsün. Yüzlerinde secde izinden nişanları vardır. Onların Tevrât'taki vasıfları ve İncildeki vasıfları da şöyle bir ekin gibidir ki, filizini çıkardı, onu güçlendirdi, kalınlaştı, derken gövdesinin üstüne dikildi, ekincilerin hoşuna gider, onlara karşı kâfirleri de öfkelendirir bir duruma geldi. Allâh onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükâfât va'detmiştir. Allâh, göklerin ve yerin nurudur. O'nun nuru, içinde lamba bulunan bir kandile benzer. Lamba cam içerisindedir. Cam, sanki inciden bir yıldız. Ne doğuya ve ne batıya mensub olmayan mübârek bir zeytin ağacı(nın yağı)ndan yakılır. (Öyle mübârek bir ağaç) Ki, neredeyse ateş değmese de yağı ışık verir. Işığı parıl, parıldır. Allâh, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allâh insanlara misaller verir. Allâh her şeyi bilir.

ZEYTİN NUR AYDINLIK ANLAMINDA KULLANILMIŞ GARİP AMA GERÇEK

MALCOM dedi ki...

ZEYTİN İŞIK OLARAK KULLANIULMASININ
O DÖNEM DE DOĞAL SONUCU DEĞİL Mİ.

NUR AYDINLIK OLARAK ALINMASI NEDEN YUHAF.

ZEYTİN NUR OLURSA İNCİR KARANLIK OLARAK ALINMASI DA DOĞAL DEĞİLMİ.
Tenne: Çocukların gelişmesini önleyen bir hastalık, mecazen gelişmeyi önleyen karanlıkYB. Hastalık yüzünden gelişemeyen çocuk, hastalık ona akran oldu, Lisanul Arab: Kök kelime (TNN) (تنن) :والتَّنُّ والتِّنُّ: الصبيّ الذي قصَعَه المرضُ فلا يَشِبّ، وقد أَتَنَّه المرضُ. أَبو زيد: يقال أَتَنَّه المرضُ إذا قصَعَه فلم يَلحقْ بأَتنانِه أَي بأَقرانه، فهو لا يَشِبّYB

BU ANLAM OLMASINA RAGMEN

BENCE GÜZEL DOĞRU İSABETLİ AÇIKLAMA

AMMAR dedi ki...

BU YAZIYI ÇIKTILADIM VE ÖNÜMDEKİ MASADA GELENE OKUYORUM.

MAİLLERİMDEKİ DOSTLARA DA ATTIM

Kİ KURANI AKLETSİNLER

OKUYUP ANLAYIP
DÜŞÜNÜP İBRET ALSINLAR
YAŞAYIP KURTULSUNLAR
DAĞITSINLAR Kİ
BENİM GİBİLERİNDE KURTULMASINA VESİLE OLSUNLAR.

ALLAH RAZI OLSUN.
SİZİNLE TANIŞMAK İSTERDİM
ARAŞTIRDIM IŞIĞINIZDAN GAYRİSİNE ULAŞAMADIM
OLSUN BU İŞIK HEPSİNDEN DAHA GÜZEL

Adsız dedi ki...

BEN DE AYNISINI YAPMAYA BAŞLADIM.
TÜM MAİL DOSTLARIMA DAĞITIYORUM BU YAZININ SURETİNİ
AMMAR SİZ BİZİ DE DİRİLTTİNİZ.
NEDEN BİZ DE YAPMAYALIM.
BU HİZMETTE KATKIMIZ OLSUN.
YAZAMIYORUM YAZILMIŞI DA MI E POSTAYLA GÖNDEREMEDİN DERLERSE NE YAPARIM.
ALLAHIM
KURAN HİZMETİNDE BENİ DE DAİM EYLE.
DOSTLARIMA DA EKLİYORUM SİZ DE E POSTANIZA BU YZIYI EKLEYİN DE OKUNSUN.
KURAN AMAÇ OLSUN TÜM İNSANLIĞIN.
TÜM PUTLARI YIKMANIN YOLUDUR
KURAN VE KURANA HİZMETİ AŞK HALİNE GETİRMEK.

AYŞE dedi ki...

BEN DE AYNISINI YAPMAYA BAŞLADIM.
TÜM MAİL DOSTLARIMA DAĞITIYORUM BU YAZININ SURETİNİ
AMMAR SİZ BİZİ DE DİRİLTTİNİZ.
NEDEN BİZ DE YAPMAYALIM.
BU HİZMETTE KATKIMIZ OLSUN.
YAZAMIYORUM YAZILMIŞI DA MI E POSTAYLA GÖNDEREMEDİN DERLERSE NE YAPARIM.
ALLAHIM
KURAN HİZMETİNDE BENİ DE DAİM EYLE.
DOSTLARIMA DA EKLİYORUM SİZ DE E POSTANIZA BU YZIYI EKLEYİN DE OKUNSUN.
KURAN AMAÇ OLSUN TÜM İNSANLIĞIN.
TÜM PUTLARI YIKMANIN YOLUDUR
KURAN VE KURANA HİZMETİ AŞK HALİNE GETİRMEK.

AHMET ALDEMİR dedi ki...

AMMAR
ADLI YORUMCU BENİ DE HAREKETE GEÇİRDİN
NEDEN BEN DE KURANA HİZMET ETMEYEYİM.
BU YZILARIN SURETİNİ ÇOĞALTIP DAGITIYORUM.
MEİL OLARAK TÜM ADRESLERE EKLEYİP GÖNDERMEYE BAŞLADIM.
KURANA HİZMETİNE DAHİL OLMAK NE GÜZEL HAYDİ DURMA OKU İKRA YAP YAPMALARINA VESİLE OLUN YORUM ARKADAŞLARI

t HALİL SERGİN dedi ki...

VET TİNİ VEZ ZEYTUN ;
“Vet tini” tamlamadır ve YASİYN oranı yüksektir ve ondan sonra gelen “vez zeytun” ile “tamlamadan sonra gelen VELLİ İBARE” kuralı oluşur..
ZEYTİN denilen şey , bir şeyi yansıtır..Işığı yere yansıtan şey ZEYTİN hükmündedir yada KİŞİ hayır içerikli olmak kaydı ile kendinde olanı bir şeye yansıttığında da bunun adı ZEYTİN olur..
Şimdi “tamlamadan sonra gelen VELLİ ibareyi tamlamaya dahil ettiğinde” buradaki ETTİN (İNCİR) , yansıma ile adam olan KİŞİYE denilir..!
MİSAL ; Piyasada iki türlü zengin vardır , biri babasından destek alarak zengin olmuştur diğeri ise kendi başına çalışarak zengin olmuştur AMA ikiside zengindir ve ikiside itibar görür..Yani sen babandan destek alarak hayata adım atarsın ve başarılı olursun..Burada sen , babanın desteğini olumlu yönde kullanmışsındır..Bir ata sözü vardır “yüksek tepelerde hem kuşa hem sürüngene rastlayabilirsin AMA biri uçarak diğeri sürünerek o tepeye çıkmıştır”..Bütün mesele , sana yapılacak olan yardımların , senin tarafından hayra yönelik olarak kullanılmasıdır..
Yine MİSAL ; bir iş kuracaksın ama cebinde beş kuruş paran yok..Gittin devlette projeni anlattın ve 1milyon tl destek aldın , devlette sana bu verdiği desteği 5 yılda geri ödeyeceksin dedi..Sende bu parayı alıp son kuruşuna kadar işin için kullandın , işine ihlas ve samimiyetle dört elle sarıldın ve işini yaptın , bunun sonucunda 5 sene içerisinde hem fabrikan oldu hemde devlete olan borcunu eksiksiz geri ödedin..Yani Devlet desteği ile işini gördün ve ayakta durdun..İŞTE senin bu konumuna “VET TİNİ VEZ ZEYTUN” denilir..
Bazı insanlara yardım edersin senin altını üstüne getirir , bazı insanlara yardım edersin yaptığın yardım yerini bulur..İŞTE kişinin , olumlu yönde yapılan yardımdan dolayı bir yerlere gelmesinde katkısı bulunan insanlara yada objelere yada materyellere şükran duygusunu gündem etmesinede CİLBAB denilir..Yani devlet katkısı ile fabrika kurdun , devlet sana sahip çıktı , beş kuruşun yoktu ondan para aldın , işine sımsıkı sarıldın yatırıma dönüştürdün zengin oldun ve sana soruluyor bu hale nasıl geldin diye “tek başıma geldim” dersen CİLBAB üzerinden atılır..Diyeceksinki “Allah devletten razı olsun , devletin bize desteği olmasaydı bu günleri göremezdik”..

VE TURİ SİNİN , VE HAZEL BELEDİL EMİN ;
Buradaki SİNİN , seneden geliyor YANİ zorluklarla , meşakkat sıkıntı içerisinde bu işi yapıyorsunu ifade eder..
TUR denilen şeyde sana verilen avanstır..YANİ devlet yada baban sana yardım ediyor , al oğlum bunu , işini gör , sonra bana verirsin diyor..Geri verdinmi ? “hazel beledil emin” e dönüşüyorsun..!

HOCA dedi ki...

ZEYTİN denilen şey , bir şeyi yansıtır..Işığı yere yansıtan şey ZEYTİN hükmündedir yada KİŞİ hayır içerikli olmak kaydı ile kendinde olanı bir şeye yansıttığında da bunun adı ZEYTİN olur..
Şimdi “tamlamadan sonra gelen VELLİ ibareyi tamlamaya dahil ettiğinde” buradaki ETTİN (İNCİR) , yansıma ile adam olan KİŞİYE denilir..!

HOCA dedi ki...

.İŞTE kişinin , olumlu yönde yapılan yardımdan dolayı bir yerlere gelmesinde katkısı bulunan insanlara yada objelere yada materyellere şükran duygusunu gündem etmesinede CİLBAB denilir..

Adsız dedi ki...

I'm gone to convey my little brother, that he should also
go to see this web site on regular basis to obtain updated from latest news.Check out my page Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

Good day! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.
I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.


Here is my weblog :: Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

This blog was... how do you say it? Relevant!! Finally I've
found something which helped me. Thank you!

my web site ... Watch The Wolf of Wall Street online
free ()

Adsız dedi ki...

Quality articles or reviews is the important to attract the viewers to go to see the web page,
that's what this site is providing.

Have a look at my homepage :: Ice age village cheats

Adsız dedi ki...

Hey, I think your site might be having browser compatibility issues.
When I look at your website in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
Other then that, very good blog!

My site :: http://diane.asoyuf.ca/index.php?title=Suggestions_On_Deciding_on_A_Vehicle_Audio_Program3172945

Adsız dedi ki...

I have read so many posts regarding the blogger lovers however this piece of writing is really a pleasant paragraph,
keep it up.

Feel free to surf to my web site; Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

hi!,I really like your writing so a lot! share we communicate extra about your
post on AOL? I require an expert on this area to solve my problem.
May be that is you! Taking a look forward to see you.

Look into my web-site :: sport

Adsız dedi ki...

Nice blog here! Also your website loads up fast!

What host are you using? Can I get your affiliate link to
your host? I wish my website loaded up as fast as yours
lol

Feel free to visit my site :: contract war cheat

Adsız dedi ki...

At this time it appears like Wordpress is the preferred blogging platform available right
now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?


my web blog rapid weight loss diet

Adsız dedi ki...

Om du vill öka dina kunskaper bara hålla besöka denna
webbplats och uppdateras med de hetaste nyheterna uppdaterings postat här .


Take a look at my page :: roulette regler - games.crazy-pla.net -

Adsız dedi ki...

If you would like to obtain a good deal from this post then you have to apply these strategies
to your won weblog.

Also visit my webpage: south park the stick of truth download

Adsız dedi ki...

Howdy! I just want to offer you a huge thumbs
up for the excellent info you have right here on this post.
I'll be returning to your website for more soon.

Feel free to surf to my blog post ... domki nad morzem tanie

Adsız dedi ki...

Hello there, You have done an incredible job.
I'll certainly digg it and personally recommend to my friends.

I am sure they'll be benefited from this web site.


My blog post: Ray Ban 81040

Adsız dedi ki...

Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it ;) I'm going to revisit once again since I saved as a favorite it.
Money and freedom is the best way to change, may you
be rich and continue to guide others.

My web page :: Рио 2 смотреть онлайн

Adsız dedi ki...

I have learn several excellent stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting.

I surprise how much attempt you place to make such a excellent informative web site.


my blog - dragon City Triche

Adsız dedi ki...

Asking questions are in fact pleasant thing if you are
not understanding something entirely, except this article
offers nice understanding even.

my page :: Télécharger Gratuit Dark Souls 2

Adsız dedi ki...

Thank you for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your next write ups thank you once again.


Also visit my blog Air Max 2013

Adsız dedi ki...

It's in fact very difficult in this full of activity life to listen news on TV,
therefore I just use world wide web for that purpose, and get the latest news.my homepage :: web hosting with ftp

Adsız dedi ki...

Somebody necessarily lend a hand to make critically posts I
might state. This is the very first time I frequented your web page
and thus far? I amazed with the analysis you made to make this
actual put up amazing. Fantastic job!

Here is my web page music marketing press promotion distribution and retail ()

Adsız dedi ki...

Great article.

Feel free to visit my page - google

Adsız dedi ki...

Hi! This post could not be written any better!
Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this.
I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good
read. Thank you for sharing!

my web page :: fast weight loss pills

Adsız dedi ki...

They also stay updated with all the information required for
the purpose of visa application and approval. The average daytime temperatures
rise steadily, but nights remain cool. So the answer to the
question of how to get the US residency one has to have the other two travel document
along with the passport.

my web blog - иммиграция в канаду

Adsız dedi ki...

I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was
curious what all is required to get setup? I'm assuming having a
blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very internet smart so I'm not 100% sure.
Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
Thank you

Look into my site - loans for eBay and Amazon sellers

Adsız dedi ki...

whoah this weblog is fantastic i love studying your posts.

Keep up the great work! You know, many individuals are looking round for this info, you
could aid them greatly.

Also visit my site :: capsiplex at tesco (http://capsiplextruth.net/)

Adsız dedi ki...

I am genuinely happy to read this web site posts which consists of tons of
helpful data, thanks for providing such information.

My webpage ... tanki online cheat

Adsız dedi ki...

This is very fascinating, You are an overly skilled
blogger. I've joined your rss feed and look forward to in search of more of your excellent
post. Also, I've shared your site in my
social networks

Feel free to surf to my site :: vermont seo company

Adsız dedi ki...

Wow that was unusual. I just wrote an incredibly long comment
but after I clicked submit my comment didn't show up. Grrrr...
well I'm not writing all that over again. Anyways, just wanted to say superb blog!


Feel free to visit my web site ... angry birds epic hacks

Adsız dedi ki...

According to labor statistics, 66% of Nuclear Med Techs work in hospitals in charge of operating camera, and in mapping radioactive drugs in patients in
order to create images for diagnostic evaluations.
Most of the universities and colleges offer student health insurance plans.

The string trimmer leaves a bigger mess to clean up though.


Here is my page ... how to build a arbor

Adsız dedi ki...

Greetings! I've been reading your weblog for some time now
and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Dallas Tx!
Just wanted to say keep up the good work!

Go to my web site

Adsız dedi ki...

Very great post. I simply stumbled upon your blog and wanted to
say that I have truly enjoyed surfing around your weblog posts.

In any case I will be subscribing on your rss feed and I'm hoping
you wrfite once mopre soon!

Also visit my web site sexercise sexerciseme sexercise for women - www.liceomaffeivr.it -

Adsız dedi ki...

My brother recommended I might like this blog.
He was totally right. This post truly made my day.
You can not imagine just how much time I had spent for this information!
Thanks!

Also visit my webpage free web hosting companies list ()

Adsız dedi ki...

We агe a ǥroup of volunteers and opеning a new scheme
іn our community. Youг site offered uѕ with valuable information to ѡork ߋn.
Yoou hɑve done a formidable job and our ԝhole community will be grateful tо
yοu.

Ϻy web blog ... Weight loss shakes

Adsız dedi ki...

Well for just one, you are able to stop reading articles on how you
can forge a shiny happy friendship along with your ex girlfriend.
A fancier option for would-be stuffers is really a penis sheath.
If the jumper company would like to charge you extra
money for the insurance certificate, then they're probably not insured.


Feel free to visit my website &20154;&27671;オン
ラインゲーム

Adsız dedi ki...

I have read so many content concerning the blogger lovers however this piece of writing is
truly a fastidious piece of writing, keep it up.My weblog ... used Car dealerships in ct bad credit

Adsız dedi ki...

It's truly very complicated in this busy life to listen news on
TV, so I only use thee web for that reason,and get the newest news.


Check out my website ... Sexercise For Life Sexercise Book Gene Simmons Sexercise Workout Video

Adsız dedi ki...

Everyone loves what you guys tend to be up too. This
sort of clever work and exposure! Keep up the excellent works guys I've included you guys tto my blogroll.


my site; sexercise for life gene simmons sexercise workout video sexercise books

Adsız dedi ki...

I'm extremely pleased to discover this wweb site.
I want to to thank you for your tiime for ths
fantastic read!! I definitely enjoyed every bbit of it and i
also haave you book-marked to look at new information in your web site.Feel free to surf to my web site; Sexercise Interval Aerobic Workout Sexercise Books Sexercise Workouts

Adsız dedi ki...

Thhis is a topic that is close to myy heart...

Takke care! Where are youur contact details though?


Feel free to visit my web page :: sexercise new york times sexercise interval aerobic workout sexercise for men

Adsız dedi ki...

Greate article. Keep writing such kind of info onn your page.
Im really impressed by your site.
Hi there, You've done an incredible job. I'll definitely digg it and individually suggest to my friends.

I'm confident they will be benefited from this website.


my blkog post ... sexercise for men sexercise classes
sexercise for life - www.kagdsang.com
-

Adsız dedi ki...

Hi there! I could have sworn I've been to your blog before but after going
through a few of the articles I realized it's new to me.
Nonetheless, I'm certainly happy I stumbled upon it and I'll be book-marking it and checking back frequently!


my web blog :: internet music marketing tips

Adsız dedi ki...

Hello friends, its enormous paragraph on the topic of tutoringand completely defined, keep it up all the time.


Also visit my homepage ... Clarisonic Brush

Adsız dedi ki...

This site really has all the information I needed concerning this subject and didn't know who to ask.


Feel free to surf to my website: vermont seo

Adsız dedi ki...

Every weekend i used to go to see this site, as i wish for
enjoyment, as this this web page conations in fact good funny material
too.

Review my webpage How to bypass a survey

Adsız dedi ki...

Hi there very nice website!! Man .. Excellent ..

Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds additionally?
I'm glad to find so many helpful information right here in
the publish, we want work out more strategies in this regard, thanks for sharing.
. . . . .

my web page - creating a website

Adsız dedi ki...

Thanks for one's marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you might
be a great author. I will be sure to bookmark your blog and will often come back at some point.
I want to encourage you continue your great job, have a nice morning!


Take a look at my site :: egsouq unlock iphone 5 at&t

Adsız dedi ki...

I was able to find good info from your content.


my webpage Battlefield 4 Cheats Pc Single Player

Adsız dedi ki...

Your style is very unique in comparison to other folks I have
read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this site.


Also visit my web blog ... body board

Adsız dedi ki...

We're a group of volunteers and opening a new
scheme in our community. Your website offered us with useful info
to work on. You've done a formidable job and our whole community will be grateful to you.


Here is my web site; cheap ghd straightener

Adsız dedi ki...

I was curious if you ever considered changing the page layout of your site?
Its very well written; I love what youve got
to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having one or two images.

Maybe you could space it out better?

Also visit my web site ... Cheap Nike Air Max

Adsız dedi ki...

What i don't realize is in fact how you are no longer really much more well-liked than you might
be right now. You are so intelligent. You realize therefore significantly in relation to this matter, produced me
individually imagine it from so many varied angles. Its
like men and women aren't involved until it's one thing to accomplish with Woman gaga!

Your individual stuffs outstanding. All the time handle it up!Feel free to visit my web-site - Louis Vuitton sale

Adsız dedi ki...

Appгecіatng tҺe time and effort yoս put into your website and detailed information you pгesent.

It's gfeat to come across a blog every oncе in a while that iѕn't the ѕame unwanted rеhashed material.
Grеat read! I'ѵe saved your site and I'm adding your RSS
feeds too my Google account.

My site :: split queen box spring

Adsız dedi ki...

We are a group of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
Your site provided us with helpful info to work on.

You have done an impressive task and our entire neighborhood will likely
be grateful to you.

My web-site :: Bugatti lighter

Adsız dedi ki...

What's Happening i am new to this, I stumbled upon this I've found It absolutely useful and it has
helped me out loads. I'm hoping to contribute & assist different users
like its aided me. Good job.

my homepage: cassis camping

Adsız dedi ki...

What a material of un-ambiguity and preserveness of valuable know-how about unexpected emotions.


Have a look at my web-site ... small business funding

Adsız dedi ki...

Thisѕ is myy fіrst time pay a quick visit
at here and i am actuallƴ impressed to readd alll at one plaϲe.


My wbpage ... full sіze boxx spring split - ,

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı