15 Ekim 2012 Pazartesi

TİN SURESİ


TİN SURESİ
1-Tin'i ve Zeytûn'u düşün.  Zeytunu, nuru, aydınlığı, gelişimi düşün,

ve bu nura karşı duranı, tini, cehalet hastalığını, karanlığı düşün,

2-5-Ve tûri sînîn Ve hâzel beledil emîn.Legad halagnel insâne fî ahseni tagvîm ( Biz insanı en güzel biçimde yarattık). Summe radednâhu esfele sâfilîn(Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik).
En güzel biçimde yaratılıp, geliştirilip yüceltilen, maddi ve manevi gelişerek ahseni takvim olması için
nurla, en güzel ahlakı ilkelerle, evrensel doğrularla, Kuranla desteklenen insan,
Rabbi ve Kuran yerine,
başkasının ahlakına, terbiyesine tabi olursa,
Turu sinine, senelerin getirdiği düzene, töreye, tavra, alışkanlıklara teslim olursa,
beledil emîni, içinde bulunduğu cehaleti, ahmaklığı, karanlığı emin bulursa,
bu durumu vazgeçilmez görürse,
aşağıların aşağısına düşer, madden büyüse de manen ahlaken büyümediği için esfele safiline düşer ve sefil olur.
Bu nurla tinini değiştirirse, senelerin getirdiği düzene, töreye, tavra, alışkanlıklarını, emin sandığı halini terk eder ve aydınlatırsa ahseni takvim olur.

6-İllellezîne âmenû ve amilus sâlihâti felehum ecrun ğayru memnûn (Yalnız inanıp iyi işler yapanlar hariç. Onlar için kesintisiz bir mükâfât vardır).
Şüphesiz inanan/Allah’a güvenen /Kurana değer veren/ Kitaptaki ilkelere teslim olan/Kurana göre yaşam sergileyen/ başka sistemleri, düzenleri, ahlaki değerleri reddeden /tüm ilahlardan, bağımlılıktan kurtulan
ve salihatı işleyen/ Kuran nuruyla yoğrulup kendi salahiyetlerini kullanarak Kurana uygun kararlarını verip, islah edici, kalıcı, değiştirici, dönüştürücü, düzeltici işer yapan/Kuranın öğretisine göre davranan/Kuranın yaşam kitabı yapılmasına çalışan kimseler,
bu sefil duruma düşmekten kurtulur.
Yine insanlar Kurana uymaları sonucu, Kuranın nuruyla kesintisiz nimetlere ecirlere, yüceliklere ve bahtiyarlıklara ulaşırlar.

7-Femâ yukezzibuke bağdu bid dîn. Böyle iken sana dini yalanlatan nedir?Böyle iken, bu yoldan, Kurandan ayıran nedir.
Kurandan uzak yaşatan nedir.
Kuranın öngördüğü insan tipinden gayri hallere düşüren nedir.
Dini, din gününü, hesabı unutturan, yalanlatan nedir.
Bunları düşün, aklet, anla ve bu esaretten, sefillikten, kölelikten,  kurtul.
Kuranın yolunda giderek cennet gibi bir yaşam sür.

8-Eleysallâhu biahkemil hâkimîn. Allâh, hüküm verenlerin en iyisi değil midir?
Zira, Allah hüküm verenlerin en iyisi,
Ahkamı, en güzel,
kuralları en mükemmel,
terbiyesi en muhteşem olandır.
 
TİN SURESİ ÇALIŞMA NOTLARI


 


TİN SURESİ ÇALIŞMA NOTLARI rtfSelectedTabRef*15*8*8*095.008*Tin 1-8**1*90*tumSure*rtfSelectedTabRef
 rtfBulunanSayi*8*rtfBulunanSayi
 rtfSndPly*95.1*

(٩٥-١)
وَالتّٖينِ وَالزَّيْتُونِ
95.1 - Vet tîni vez zeytûn.
S Ateş - Tin'e ve Zeytûn'a andolsun.
YB-Zeytun” un ne anlama geldiğini Nur süresi 35. Ayetten anlayabiliriz. Zeytun mecazi olarak “Nurun membaı” anlamındadır. Gelişmeyi sağlayan aydınlıktır. Tenne: Çocukların gelişmesini önleyen bir hastalık. Mecazen gelişmeyi önleyen karanlıktır..

TK-( ve Monark/lar ve Site Devleti tabiileri-toprağa bağlı serfler)

·         Teyene: İncir, bir dağın adı, başka şeylerde bu adı almış M Çanga. Tenne: Çocukların gelişmesini önleyen bir hastalık, mecazen gelişmeyi önleyen karanlıkYB. Hastalık yüzünden gelişemeyen çocuk, hastalık ona akran oldu, Lisanul Arab: Kök kelime (TNN) (تنن) :والتَّنُّ والتِّنُّ: الصبيّ الذي قصَعَه المرضُ فلا يَشِبّ، وقد أَتَنَّه المرضُ. أَبو زيد: يقال أَتَنَّه المرضُ إذا قصَعَه فلم يَلحقْ بأَتنانِه أَي بأَقرانه، فهو لا يَشِبّYB
·         Zayete: Zeytin, yağ, yağlamak,
Zeytinin ne anlama geldiğini 24Nur süresi 35. Ayetten anlayabiliriz. Zeytin mecazi olarak “Nurun membaı” anlamındadır. Gelişmeyi sağlayan aydınlıktır.YB.
Bu kelime Kuranda aşağıdaki ayetlerde geçmektedir.
o        24/35 Muhammed Allâh'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar, kâfirlere karşı katı, birbirlerine karşı merhametlidirler. Onların, rükû' ve secde ederek Allâh'ın lutuf ve rızâsını aradıklarını görürsün. Yüzlerinde secde izinden nişanları vardır. Onların Tevrât'taki vasıfları ve İncildeki vasıfları da şöyle bir ekin gibidir ki, filizini çıkardı, onu güçlendirdi, kalınlaştı, derken gövdesinin üstüne dikildi, ekincilerin hoşuna gider, onlara karşı kâfirleri de öfkelendirir bir duruma geldi. Allâh onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükâfât va'detmiştir. Allâh, göklerin ve yerin nurudur. O'nun nuru, içinde lamba bulunan bir kandile benzer. Lamba cam içerisindedir. Cam, sanki inciden bir yıldız. Ne doğuya ve ne batıya mensub olmayan mübârek bir zeytin ağacı(nın yağı)ndan yakılır. (Öyle mübârek bir ağaç) Ki, neredeyse ateş değmese de yağı ışık verir. Işığı parıl, parıldır. Allâh, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allâh insanlara misaller verir. Allâh her şeyi bilir.
o        6/99 O'dur ki, size gökten su indirdi. Onunla her çeşit bitkiyi çıkardık, o bitkiden bir filiz çıkardık, ondan da birbiri üzerine binmiş dâneler; hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar; üzüm bağları; zeytin ve nar (bahçeleri) çıkarıyoruz. (Bunların) kimi birbirine benzer, kimi benzemez. Her birinin meyvesine bakın: Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman. Şüphesiz bu size gösterilenlerde, inananlar toplumu için elbette çok ibret vardır.
o        6/141 Çardaklı ve çardaksız (üzüm) bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurma(ları), ekin(ler)i, zeytinleri, narları -birbirine benzer, benzemez biçimde- yaratan hep O'dur. Her biri meyva verdiği zaman meyvasından yeyin, hasat günü hakkını (sadakasını) verin; fakat israf etmeyin; çünkü O, israf edenleri sevmez!
o        16/11 Onunla size ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her çeşit meyvalardan bitirmektedir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibret vardır.
o        80/29 Zeytin, hurma,
 rtfSndPly*95.2*
  (٩٥-٢)
 وَطُورِ سٖينٖينَ
95.2 - Ve tûri sînîn.
S Ateş - Sinâ Dağına andolsun.
YB-
Yılların evrimi. Tovr : Gelişme, evrim Sinin: Sene kelimesinin çoğulu, yıllar
TK- ve (bu durum) seneler boyunca bir tavr/töre oluşturmuştur.
·         Tıvera: Dağ, tavır, halet, hal, durum, temel, kademe, aşama,  evrim, gelişme, devre, tekrar tekrar; halka, tekerlek, gerger, tef; vahşi, yabanı, kaldırım SMutçalı.

·         Siyene           : Seneler anlamındaki "sinin" kelimesi diğer ayetlerde (سنين) şeklinde yazılır. Bu ayette ise (سينين) şeklinde yazılı. "Sin" ve "nun" harfleri arasında bir "ye" harfi var. Dolayısıyla bu kelimenin kökü (سين) (SİN) dir. S in min el-nas: İnsanlardan bir kimse, bunun çoğulu olan sinin; insanlar, kimseler, sene kelimesinin çoğulu, yıllar anlamına gelir YB. Yıl, sene SMutçalı. Sinin; mübarek, güzel, ağaçlı manaları da verilmiştir.

·         Tûri sînîn : Yılların, insanların evrimi, gelişimi YB. Tûr-i Sînînالطّور - et-tûr” sözcüğünün aslı “temel” demektir. Araplar evin temeline “طورالدّار - tavaru’d-dâr” demektedirler. Ancak bu sözcük, evin üzerine yapıldığı ilk temeli kapsadığı gibi, apartman katlarından her birinin başlangıcı anlamındaki ara temeli tavr de kapsar. Nitekim Türkçede “kademe”, “aşama” sözcükleriyle ifade edilen طور - tavr” sözcüğü, Nuh sûresinin 14. âyetîndeوقد خلقناكماطوارا - ve kad haleknâküm etvâra [sizi aşama aşama yarattık]” ifadesinde de bu anlamda kullanılmıştır. “Temel” anlamı ekseninde “kaya” ve “ağaç” için kullanılan “tûr” sözcüğü, daha sonra “dağ” anlamında kullanılmaya başlanmış ve bu anlamıyla daha meşhur olmuştur. Sözcüğün bu yöndeki gelişimine uygun olarak araştırmacıların bir kısmı “tûr” sözcüğünün genel anlamda “dağ” demek olduğunu söylemişler, bir kısmı ise Mûsâ peygamberin vahiy aldığı özel dağın adı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Gerçekten de “tûr” sözcüğü, Kur’ân’da yer aldığı âyetlerde Mûsâ peygamberin vahiy aldığı özel dağın adı olarak kullanılmıştır (Bakara 63, 93, Nisa 154, Meryem 52, Ta Ha 80, Müminun 20, Kasas 29, 46, Tur 1, Tîn 2). Bizim görüşümüze göre de Mûsâ peygambere Allah tarafından ilk hitabın yapıldığı dağın adı olan “tûr” sözcüğü, “sînâ, senâ” gibi sözcüklerle birleştirildiğinde “Sînâ, Dağı” anlamına gelmektedir HYılmaz. Hak Teâlâ'nın "Sina dağına (yemin olsun ki)" ifadesine gelince, buradaki "Tür" ile, üzerinde Allah Teâlâ'nın Hz. Musa (a.s) ile konuştuğu dağ kastedilmiştir. Alimler, "sînîn" ve "sînâ"nın, bu dağın bulunduğu yerin iki adı olduğunu ve bu yere nisbet edilerek böyle söylendiklerini söylemişlerdir. Müfessirlere gelince, mesela, İkrime'nin rivayetine göre, İbn Abbas (r.a) "Tûr"un, dağ; "sînîn'in ise, Habeşce'de "güzel" manasına geldiğini söylemiştir. Mücâhîd de, "sînîn"e, "mübarek" manasını vermiş, Kelbî, "ağaçlı dağ" manasını vermiştir. Mukatil ise, "Nabatca'da, meyveli ağaçların bulunduğu her dağ "sînîn" ve "sînâ"dır" der. Vahidî de şöyle der: "Evlâ olan, "sînîn" kelimesinin, Tûr dağının bulunduğu yerin adı olmasıdır. Sonra bu yer, güzelliğinden veya mübarek (bereketli) oluşundan ötürü sînîn ve sînâ adını almıştır. Kendisine muzaf olduğu için "sînîn"in, "Tûr"un sıfatı olması caiz değildir FRazi.
  rtfSndPly*95.3*(٩٥-٣)
وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمٖينِ 95.3*************
95.3 - Ve hâzel beledil emîn.
S Ateş - Ve bu güvenli Şehre andolsun ki,
YB-  Ve bu güvenli ahmak/akılsız/zavallı
TK- ve Bu (ise) (iç-dış/sosyal-psikolojik-ekonomik vs.) emniyetin/eminliğin (sağlandığı) belediye.

·        Belede: الْبَلَدِ Ahmaklık, akılsızlık, budala, aptal, zavallı
                Alıştırmak, alıştırılmak, uyum sağlamak,
Belde. Beled kelimesinin geçtiği, 2/162,  14/35, de bu ahmak/zavallı/akılsız olanı yani gereğince kulluk yapmayanı, yani kendisini emin kılması istenir. 95/3 de emin kıldığın bu ahmak/zavallı/akılsız olanı/gereğince kulluk yapamayana bak,  7/58 de akılsız ahmak insanı mecazi olarak anlatır.YB. Blogdaki Beled suresine Bkz.

·         Güvenli Belde: “kan dökülmesi yasaklanmış olan Mekke’nin “Güvenli Kent” olduğu Kur’ân âyetleri tarafından açıkça belirtilmektedir:
o        Ve Biz bir zaman bu Beyt’i, insanlar için bir sevap kazanma ve bir güven yeri kılmıştık. Siz de İbrâhîm’in makamından kendînize bir namazgâh edînin. Ve Biz İbrâhîm ile İsmâîl’e: “Beytimi, hem tavaf edenler için, hem ibâdete kapananlar için, hem de rükû ve secde edenler için tertemiz tutunuz” diye ahit almıştık. Bakara; 125.
o        Ve “Biz seninle beraber doğru yola uyarsak, yurdumuzdan atılırız” dediler. Biz onları, kendi katımızdan bir rızk olarak, her şeyin semerelerinin toplanıp kendisine getirildiği, güvenli, haram/ dokunulmaz bir yere [Mekke’ye] yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Kasas; 57.
o        Yoksa çevrelerinde insanların zorla kapılıp götürülmesine rağmen orayı güvenli [haram/dokunulmaz] yaptığımızı görmediler mi? Hâlâ batıla inanıp Allah’ın nimetîne nankörlük mü ediyorlar? Ankebut; 67.
o        Ayrıca, Enfal sûresinin 33. âyetînden de, peygamberimizin içinde yaşadığı dönemde Mekke’nin “güvenli kent” olduğu anlaşılmaktadır.HY
 rtfSndPly*95.4*
(٩٥-٤)
95.4*************
لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فٖى اَحْسَنِ تَقْوٖيمٍ
95.4 - Legad halagnel insâne fî ahseni tagvîm.
S Ateş - Biz insanı en güzel biçimde yarattık.
TK- En Güzel-iyi(ehsan) kıvamlılık içinde birlikte/biz el-İNSAN’ı ahlaklandırdık.

Maddi ve manevi gelişimi için Kuranla destekledik, ahlaklandırdık ahseni takvim olmasına rehberlik yaptık
·         Kaveme: Kalkmak, kalkış, destek, donakalmak, azmetme, başlama, vuku bulma, tahakkuk, yürümek, riayet, niyetlenme, durma, yerleşme, ikamet, düzeltme, dosdoğru kılma, yürürlüğe koyma, gözetme, hakkını verme, kadrini bilme, ayakta durma, idareci, makam, vatan, yüksek yer, daimi, baki, ölçülü, düzgün, kusursuz, kıyamet, kavim, topluluk,
·         Hıleka     :Bir şeyin ölçüsünü belirlemek, denkleme, ayarlama, takdir etme, tabiat, huy, mizaç, ahlak, ahlaklandırma, hilkat, şekil almak, değişmek, tasarlamak, kurmak, yaratmak, yapmak, “خلق - halq” sözcüğü Kur’ân’da sadece Allah’ın yaratması için kullanılmamıştır. Meselâ, Fecr sûresinin 8. âyetinde Rabbimiz “Ülkelerde benzeri yaratılmamış olan sütun sahibi İrem’e” demek sûretiyle Babil bahçelerini/kulelerini tanımlarken “لميخلق مثلها - lem yuhlaq mislüha [benzeri yaratılmamıştı]” ifadesini kullanmıştır. Bizler biliyoruz ki, İrem’i yapan, Kur’ân’daki ifadesiyle “halq” eden [yaratan] insanlardır. Bundan başka, Rabbimiz Âl-i Imran sûresinin 49. âyetinde “انّىاخلق لكم - enni ehlüqu leküm [sizin için yaratırım] …” ve Maide sûresinin 110. âyetinde “واذتخلق - ve iz tahlüqu mine’t-tîni [hani sen çamurdan yaratıyordun] …” diyerek yaratma sözcüğünü Îsâ Peygamber için, Ankebût sûresinin 17. âyetinde “وتخلقونإفكا - ve tahlüqûne ifken [iftira yaratıyorsunuz] …” diyerek müşrikler için kullanmıştır.Bu örnekler, “خلق - halq” sözcüğünün sadece Allah’a ait olan “yoktan var etme” eylemi için değil, terzinin kumaştan elbise yapması, marangozun keresteden dolap yapması gibi “bir nesneden başka bir şey yapma” veya “uydurma” gibi eylemler için de kullanıldığını göstermektedir.HY.

·         Ahsen-i Takvîm:التّقويم - takvîm” sözcüğü; “düzeltme, doğrultma, kıvamına koyma” demektir. “Ahsen-i takvîm” tamlaması da “en güzel doğrultuda, en uygun kıvamda” anlamına gelir. İnsanın “ahsen-i takvîm” üzerine yaratılması sözünden “insanın gerek fizikî yapısı, gerekse zihinsel fonksiyonları itibariyle en güzel ve en mükemmel şekilde yaratıldığı” anlaşılmalıdır. Gerçekten de insan, boyu bosu, vücut organlarının yerleri, kendisini koruyacak fiziksel yetenekleri, doğruları bulacak akıl, fikir, izan, idrak, vicdan, merhamet, bellek, dikkat gibi zihinsel donanımları ile en güzel, en mükemmel bir yapıda yaratılmıştır. Bu yapının eksiği, kusuru yoktur. Bugüne kadar kimse vücudumuzdaki organların işlevleri ve yerleri konusunda daha değişik işlev ve yer önerme cüretînde bulunamamıştır. Kısacası insan, fiziksel ve zihinsel yapısıyla “ahsen-i takvîm [en güzel şekil, kendisinden daha güzeli bulunmayan bir şekil]” üzerine yaratılmıştır HY. Takvîm" ise bir şeyi, te'lif ve terkibi hususunda, olması gerektiği en güzel biçime sokmak demektir. Nitekim Arapça'da bu manada, “Kavvemtuhu, tekvimen, festekâme vetekavveme” "Ben onu kıvamına getirdim, en güzel biçime koydum, o da en güzel biçime girdi" denilir FRazi.
rtfSndPly*95.5*
(٩٥-٥)
 
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلٖينَ
95.5 - Summe radednâhu esfele sâfilîn.
S Ateş - Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik.
TK-(Eylem ve zaman sonrası değil, mevzuun sonrasını anlatma yönünde sümme) sonra birlikte/biz (ahlaklanma durumunu) reddedip/ başka hulk ile ahlaklandığında (sefiller sefili)sefaletin pençesine düşürdük.

Madden büyümesine rağmen manen ruhen ahlaken Kuranla değişmeyerek, gelişmeyerek esfele safilleşir
·         Esfel-i Sâfilin: Bu tamlama hem mekân zarfı hem de sıfat olarak kullanıldığı için, Türkçeye en uygun ifadeyle “alçakların en alçağı” şeklinde çevrilebilir. Çünkü “alçak” sözcüğü, hem sıfat olarak imansız insanın bir niteliğini dile getirmekte, hem de mekân zarfı olarak bir mekânın en altı anlamına gelmektedir. ( Lisanü’l-Arab, cilt 4, sf. 604, sefl mad.)HY
 rtfSndPly*95.6*
(٩٥-٦)
اِلَّا الَّذٖينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ
95.6 - İllellezîne âmenû ve amilus sâlihâti felehum ecrun ğayru memnûn.
S Ateş - Yalnız inanıp iyi işler yapanlar hariç. Onlar için kesintisiz bir mükâfât vardır.
TK- (İnsanlık potansiyeli olan bunlar arasından) şu kimseleri (olması) gereken imanı edinip o istikamette amaç gözeterek pratiklerini(ameller) kendi kararlarına istinaden/salahiyatlarını kullanarak/gerçekleştirenler(salihiyn) (sefiller sefilliği durumuna düşmeMEleri bir yana) minnet gayrısı/hiç minnet etmedikleri ecr/ücret-karşılık(a) (kavuşturulurlar).
·         SaleHa: Doğru, salih, sulh, barış, anlaşma, ıslah etme, düzeltme,
§        SÂLİHÂTI İŞLEMEK: “عملواالصّلحات - amilu’s-sâlihâtı” Sâlihâtı işleyenler” olarak çevirdiğimiz ifade kalıbı Kur’ân’da toplam 62 âyette yer almıştır. Bu kalıbın pek çok meal ve tefsirde olduğu gibi “amel-i salih işleyenler” şeklinde çevrilmesi yanlıştır.
§        “اصلاح - Islâh” sözcüğünden türemiş olan “sâlihât” düzeltmek demektir. “Sâlihâtı işlemek” ise bozuk olan şeyi düzeltmek, düzelticilik yapmak, düzeltmeye yönelik işler yapmak anlamlarına gelir.
§        Diğer taraftan da Kur’ân, bu âyette geçen “hakkı ve sabrı tavsiyeleşme”yi, Bakara Sûresinin 277. âyetinde geçen “namaz kılma ve zekât verme”yi, Hud Sûresinin 23. âyetinde geçen “edep ve gönülden Allah’a boyun eğme”yi belirtilen âyetler içinde ayrı ayrı zikretmek sûretiyle “sâlihât”tan ayırmıştır. Yani “hakkı ve sabrı tavsiyeleşme”, “namaz kılma ve zekât verme”, “edep ve gönülden Allah’a boyun eğme” gibi hasenat, Kur’ân’a göre “sâlihât”tan” sayılmamaktadır.
§        Kur’ân’daki bu hususlar dikkate alınarak “sâlihât” konusunda şunları söylemek mümkündür: Namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek sâlihâtı işlemek değildir. Ama öğüt verme yolu ile namaz kılmayanı namaz kılar hale getirmek, zekât vermeyeni zekât verir hale getirmek, oruç tutmayanı da oruç tutar hale getirmek, sâlihâtı işlemektir. Bu kavramı toplumsal boyuta taşıdığımızda, bulunduğumuz zaman ve zeminde adlî, idarî, siyasî, iktisadî ve benzeri alanlarda her türlü bozukluğun düzeltilmesi için gösterilecek çaba, yapılacak uygulama, sâlihâtı işlemektir.
§        Bu konuda, “dışa yansımayan işler” demek olan hasenat ile sâlihât arasındaki fark iyi anlaşılmalıdır. Rabbimiz de bu iki konu arasındaki farkı, her bir haseneye on karşılık verirken (En’âm 160) sâlihât karşılığında cenneti vaat etmek Sûretiyle çok açık bir şekilde belirlemiştir. (Bakara 25, 82; Nisa 57, 122, 124; Hud 23, İbrahîm 23, Kehf 107 ve daha birçok âyet)HY
§        Sorumluluk duygusuyla, erdemli ve dürüst bir şekilde, imanla uygunluk içerisinde, yani inanarak, sahibini ve başkasını islah edici, sosyal amaçlı iyi ve güzel davranışların genel adıdır.MO
§        Salahiyetli, kendi düşüncesi ve kararıyla yapılanlardır. Başkasının bağlısı olarak o dedi, istedi vb gerekçeler olmadan gerçekleşenlerdirTK.

 rtfSndPly*95.7*
(٩٥-٧)
 فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدّٖينِ
95.7 - Femâ yukezzibuke bağdu bid dîn.
S Ateş - Böyle iken sana âhiret cezâsını yalanlatan nedir?
TK- (Bu kadarına aklın dank ettikten) sonra hemencecik(birileri, üstelik önerilen) ed-Din ile(dini kullanarak) sana (bu insani yaşama amacını) çokça yalanlattıramayacak(değil mi?). rtfSndPly*95.8*
(٩٥-٨)
اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمٖينَ


95.8 - Eleysallâhu biahkemil hâkimîn. 
S Ateş - Allâh, hüküm verenlerin en iyisi değil midir?
TK- en hikmetlilerin (ideal)hükümet uygulaması/yönetişimi yapmasına (yönelik) Allah’ın (belirttiği) ahkam en güzel ahkam değil midir?

ARAPÇASI OKUNUŞU YAKLAŞIK MEALİ

(٩٥-١)
95.1*************
وَالتّٖينِ وَالزَّيْتُونِ

95.1 - Vet tîni vez zeytûn.

95.1 - Tin'e ve Zeytûn'a andolsun.

 rtfSndPly*95.2*
(٩٥-٢)
95.2*************
وَطُورِ سٖينٖينَ

95.2 - Ve tûri sînîn.

95.2 - Sinâ Dağına andolsun.

 rtfSndPly*95.3*
(٩٥-٣)
95.3*************
وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمٖينِ

95.3 - Ve hâzel beledil emîn.

95.3 - Ve bu güvenli Şehre andolsun ki,

 rtfSndPly*95.4*
(٩٥-٤)
95.4*************
لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فٖى اَحْسَنِ تَقْوٖيمٍ

95.4 - Legad halagnel insâne fî ahseni tagvîm.

95.4 - Biz insanı en güzel biçimde yarattık.

 rtfSndPly*95.5*
(٩٥-٥)
95.5*************
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلٖينَ

95.5 - Summe radednâhu esfele sâfilîn.

95.5 - Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik.

 rtfSndPly*95.6*
(٩٥-٦)
95.6*************
اِلَّا الَّذٖينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

95.6 - İllellezîne âmenû ve amilus sâlihâti felehum ecrun ğayru memnûn.

95.6 - Yalnız inanıp iyi işler yapanlar hariç. Onlar için kesintisiz bir mükâfât vardır.

 rtfSndPly*95.7*
(٩٥-٧)
95.7*************
فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدّٖينِ

95.7 - Femâ yukezzibuke bağdu bid dîn.

95.7 - Böyle iken sana âhiret cezâsını yalanlatan nedir?

 rtfSndPly*95.8*
(٩٥-٨)
95.8*************
اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمٖينَ

95.8 - Eleysallâhu biahkemil hâkimîn.

95.8 - Allâh, hüküm verenlerin en iyisi değil midir?

1.407 yorum:

1 – 200 / 1407   Yeni›   En yeni»
KUL dedi ki...

İLK YAZMA BANA KISMET OLDU.

BU SUREDEKİ TİN ZEYTUN ÜZERİNE SAYFALAR DOLUSU METİNLER OKUDUM.
OTURMADI.

NUR VE KARANLIK VB AÇIKLAMANIZ DİKKATIMİ ÇEKTİ.
ÇOK ANLAMLI GELDİ SÜREDEKİ AÇIKLAMANIZ.
DÜŞÜNMEYE DEVAM EDİYORUM.

HAYATA DÖNÜK GÜNÜMÜZE BAKAN ANLAMLARINI OKUDUKÇA KURANIN MUHTEŞEMLİĞİNİ DAHA DA FARK EDİYORUM.

niyazi dedi ki...

En güzel biçimde yaratılıp, geliştirilip yüceltilen,
nurla, en güzel ahlakı ilkelerle, Kuranla desteklenen insan,
Rabbi ve Kuran yerine,
başkasının ahlakına, terbiyesine tabi olursa,
Turu sinine, senelerin getirdiği düzene, töreye, tavra, alışkanlıklara teslim olursa,
beledil emîni, içinde bulunduğu cehaleti, ahmaklığı, karanlığı emin bulursa,
bu durumu vazgeçilmez görürse,
aşağıların aşağısına düşer ve sefil olur.

bu bölüm çok anlamlı açıklanmış.
sürenin baş kısmıyla uyumlu olmuş.
farklı bir anlatım

yeşim dedi ki...

Şüphesiz inanan/Allah’a güvenen /Kurana değer veren/ Kitaptaki ilkelere teslim olan/Kurana göre yaşam sergileyen/ başka sistemleri, düzenleri, ahlaki değerleri reddeden /tüm ilahlardan, bağımlılıktan kurtulan
ve salihatı işleyen/ Kuran nuruyla yoğrulup kendi salahiyetlerini kullanarak Kurana uygun kararlarını verip, islah edici, kalıcı, değiştirici, dönüştürücü, düzeltici işer yapan/Kuranın öğretisine göre davranan/Kuranın yaşam kitabı yapılmasına çalışan kimseler,
bu sefil duruma düşmekten kurtulur.

bu kavrmları böyle hiç bilmiyordum.
etkilendim.
hem de çok.
iman hep bir kabul olmanın ötesinde Allaha güvenmek
güvenmek muhteşem bir anlam.
beni uçurdu.

sagol.

adnan dedi ki...

Rabbi ve Kuran yerine,
başkasının ahlakına, terbiyesine tabi olursa,
Turu sinine, senelerin getirdiği düzene, töreye, tavra, alışkanlıklara teslim olursa,
beledil emîni, içinde bulunduğu cehaleti, ahmaklığı, karanlığı emin bulursa,
bu durumu vazgeçilmez görürse,
aşağıların aşağısına düşer ve sefil olur.


o yüzden süründük ayağa kalk
diyor şair.
o gün tez gelir umarım.

ayşe çınar dedi ki...

salihatı işleyen/ Kuran nuruyla yoğrulup kendi salahiyetlerini kullanarak Kurana uygun kararlarını verip, islah edici, kalıcı, değiştirici, dönüştürücü, düzeltici işer yapan/Kuranın öğretisine göre davranan/Kuranın yaşam kitabı yapılmasına çalışan kimseler,
iyi işler olarak öğrendiğim ameli salihatın bu anlamları nereden nasıl geldi bilmiyorum.
şaşırıyorum.

güzel işler anlamına gelmiyor mu.
yazılarınızın tamamını okuyacağım.
belki de sizinki doğru veya daha güzel bilmiyorum hata yapmak da istemiyorum.
sasygılarımla.

yaşar durdu dedi ki...

Turu sinine, senelerin getirdiği düzene, töreye, tavra, alışkanlıklara teslim olursa,

sina dağı anlamı yok mu.
neden bu anlamı seçtiniz.

95.2 - Ve tûri sînîn.
S Ateş - Sinâ Dağına andolsun.
YB- Yılların evrimi. Tovr : Gelişme, evrim
Sinin: Sene kelimesinin çoğulu, yıllar
TK- ve (bu durum) seneler boyunca bir tavr/töre oluşturmuştur.
Tıvera: Dağ, tavır, halet, temel, kademe, aşama, durum, 71/14 de tavırdan tavıra geçirmek suretiyle yaratılma, evrim gelişme.

demişsiniz. veya demişler.
belki çok güzel mana da verilmiş.
çok tefsirde bu dağ denilmiş.
düşün emriyle ele alınca belki verdiğiniz mana cuk oturmuş gibi.
yinede sina dağı seçilse olmaz mı. sina dağını düşünür ordan belki farklı anlamlara varabiliriz.

yaşar durdu dedi ki...

Ve hâzel beledil emîn.
S Ateş - Ve bu güvenli Şehre andolsun ki,
YB- Ve bu güvenli ahmak/akılsız/zavallı
TK- ve Bu (ise) (iç-dış/sosyal-psikolojik-ekonomik vs.) emniyetin/eminliğin (sağlandığı) belediye.


· Güvenli Belde: “kan dökülmesi yasaklanmış olan Mekke’nin “Güvenli Kent” olduğu Kur’ân âyetleri tarafından açıkça belirtilmektedir:
o Ve Biz bir zaman bu Beyt’i, insanlar için bir sevap kazanma ve bir güven yeri kılmıştık. Siz de İbrâhîm’in makamından kendînize bir namazgâh edînin. Ve Biz İbrâhîm ile İsmâîl’e: “Beytimi, hem tavaf edenler için, hem ibâdete kapananlar için, hem de rükû ve secde edenler için tertemiz tutunuz” diye ahit almıştık. Bakara; 125.
o Ve “Biz seninle beraber doğru yola uyarsak, yurdumuzdan atılırız” dediler. Biz onları, kendi katımızdan bir rızk olarak, her şeyin semerelerinin toplanıp kendisine getirildiği, güvenli, haram/ dokunulmaz bir yere [Mekke’ye] yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Kasas; 57.
o Yoksa çevrelerinde insanların zorla kapılıp götürülmesine rağmen orayı güvenli [haram/dokunulmaz] yaptığımızı görmediler mi? Hâlâ batıla inanıp Allah’ın nimetîne nankörlük mü ediyorlar? Ankebut; 67.
o Ayrıca, Enfal sûresinin 33. âyetînden de, peygamberimizin içinde yaşadığı dönemde Mekke’nin “güvenli kent” olduğu anlaşılmaktadır.HY

Bu alıntıları yapıp sadece şu anlamı seçmişsiniz.

beledil emîni, içinde bulunduğu cehaleti, ahmaklığı, karanlığı emin bulursa,
bu durumu vazgeçilmez görürse,

belki beled suresini okurkende rastlamıştım. beledin sözlük anlamını vermiş ve buradakiyle de uyumlu yazmışsınız.
belki verdiğiniz yorum mana çok güzel olmuş.
ama dev tefsirlerdeki emim yer yani kabe mekke olarak alsak olmaz mı.
düşün emrinden yola çıkarak verdiğiniz mana

beledil emîni, içinde bulunduğu cehaleti, ahmaklığı, karanlığı emin bulursa,
bu durumu vazgeçilmez görürse,

çok anlamlı olmuş.
mekkeyi de kabeyi de düşünsek daha farklı anlamalar elde etsek sureye uymaz mı.
böyle düşünmeye de saygı duyuyoruz demenizi beklerim.
öyle birisi olduğuınuzu açılımlarınızdan anlıyorum.
umarım öyledir.

takip ediyorum.
yazmıyorum.
diğer sureleri bekliyorum.
bekliyoruz.
bunları da aramızda dostlarla yaptığımız derstte konuştuk.
yazmam gerekti.
tümü okununca çok anlamlı geldi. dua ile.

Adsız dedi ki...

Yaşar durdu
ya katılıyorum.
hem çok müfessir öyle demiş.
olmaz mı.

huriye durmaz dedi ki...

ben de bu sure üzerinde çalışıyorum.
tefsirleri de inceledim.
yaşar durdu nun görüşüne sıkça rastladım.
ama ilginçtir.

tefsirlerde hep önceki tefsirden aynen alıntı var. sanki tekrar gibi.
üç ilk görüş sunan kaynak var.
sonra ÜRETİM YOK.
TEKRAR VAR.

DÜŞÜNCE, TEFEKKÜRÜ bu bloğda farklı olaral gördüm. suredeki mesajı da etkiledi.
tümünü siteyi okuyacagım.
ilginç olan çalışma notlarında delillere yer vermesi.
kaynak sunması. farklı olanı da göstermesi. tüm tefsirlere atıf genel olarak yapması.sonra farklıda olsa ama etkili anlamlı tevhidi bence kurana uygun yorum sunması. farklı diye kulliyen red yakışmaz. yeni görüşler hep taşlanmış sonrada baş TACI yapılmış göreceğiz. ben bu yorumu takdirle karşılıyorum.

sayfalar dolusu onlarca tefsirden alıntı yaptım .
okuyunca görürsünüz.

huriye durmaz dedi ki...

Tefsirlerdeki görüşler:
1-Büyük Kuran Tefsiri: «Tin» bazı müfessirlere göre Dimeşk'te bir dağdır. Ona Tur-i Tina denilir. Çünkü orada incir biter. Bazıları «Tin, Dimeşk mescididir)} demiştir. Bazıları «Hz. Nuh'un et-Cudi üzerine bina ettiği mesdddir» derken, bazıları da «Kûfe'nin kurulduğu yerdir. Çünkü orası Hz. Nuh'un konağıydı» demiştir. Bazıları da «Hilman ile Hemedan arasındaki dağın ismidir» der. Hz. Nuh'un meselesi tazelensin ve yeniden gözler önüne serilsin ve ibret olsun diye Allah «Tin»e yemin ile başlıyor.
îbn Abbas, Hasan, Mücahid, İkrime, İbrahim en-Nehai, Ata bin Ebi Eebia, Mukatil ve Kelbi «Tin'den maksat incir, zeytin'den maksat ta zeytindir» demişlerdir.
Tin ve zeytin hakkında gelen tüm yorumların en doğrusu bizim bildiğimiz iki meyve olmalarıdır, diyen rivayettir. Çünkü bu hakikattir. Hakikati bırakıp mecaza gitmek için mutlaka delil lazımdır. Cenab-ı Hak Tin'e yemin etti. Çünkü o Hz. Adem'in cennetteki örtüşüdür. Zira Araf Suresi'nin 22. ayetinde «Ve üzerlerini cennet yapraklarından yamayıp örtmeye başladılar» buyuruyor. Bu yapraktan maksat incir yaprağıdır.
Zeytin'e yemin etti. Çünkü Nur Suresi'nin 35. ayetinde «Mübarek bir zeytin ağacından yakıt kıldı» denilmektedir. Zeytin, Şam ehlinin katığıdır. Onu yemeklerinde kullanırlar, beraberinde götürür, çıraya koyup yakarlar. İç yara ve berelerde kullanılır. Bunda çok yarar vardır.

4096 karektere yer verdi diğerlerini sildim.

sitedeki başka güzel

hasan ali dedi ki...

bence bunlara tartışmaya gerek yok.
bunla müteşabihtir.
çok anlamlı kelime ve kavramlardır. bu anlatılara tefsirde aynı kaynaklar verilererk tekrar etmesi ve sonrada tekrarlanarak gelmesi bundandır.
saygı ve korkudandır.
hata yapma korkusu.

bu sitede de çalışılmış. bu kaynaklar tetkik edilmiştir. olabilir.

muteşabihlerin yorumunu yalnış demek asıl YALNIŞTIr.
en doğrusunu bu konuda yorulan çalışan emek veren en doğrusunu arayan yani ilim sahipleri bu ölçüde ulaşır.

turu sinine ne anlamlar verilmiş bakın şaşarsınız.
sina dağı da bu anlamlardan birisi.
sinine agaç anlamını verenden tut. tek tek anlam verenlere deyim olarak alanlara kadar. hepsi olabilir.
gelelim siteye.
bu açıklama ve gerekçesi çalışma notları anlamlı neden olmasın.

ben de beğendim.
belki de en güzellerinden biri.
yorumu tam okuyuınca insanı taa gölünden alıp götürüyoır.
yaşadığımız gerçeklere de uygun.
kurana da uygun.
belki şaşırtan yönü Kuranı yaşama aktaran yorumu.
tarih vb kitap hitap olmaktan çıkarıp.
yaşam kitabı halindeki yorumlarla sunuşu.
incir zeytin tur dağı düşün. o zaman bunları değil . bu kavramlarda var olan kimsenin de görmek istemediği anlamları ortaya koyuyor.
halimizi anlatıyor. çözümşer sunuyor Kuran.
ben begendim.
fil suresi alak vb muhteşem yorumlar.
kuranı hayata okutmak budur.
akledenlere ne mutlu.
sevgi ve saygılarımla. h.ali.

H ÇELİK dedi ki...

1-Tin'i ve Zeytûn'u düşün. Zeytunu, nuru, aydınlığı, gelişimi düşün,
ve bu nura karşı duranı, tini, cehalet hastalığını, karanlığı düşün,


2-5-Ve tûri sînîn Ve hâzel beledil emîn.Legad halagnel insâne fî ahseni tagvîm ( Biz insanı en güzel biçimde yarattık). Summe radednâhu esfele sâfilîn(Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik).
En güzel biçimde yaratılıp, geliştirilip yüceltilen,
nurla, en güzel ahlakı ilkelerle, Kuranla desteklenen insan,
Rabbi ve Kuran yerine,
başkasının ahlakına, terbiyesine tabi olursa,
Turu sinine, senelerin getirdiği düzene, töreye, tavra, alışkanlıklara teslim olursa,
beledil emîni, içinde bulunduğu cehaleti, ahmaklığı, karanlığı emin bulursa,
bu durumu vazgeçilmez görürse,
aşağıların aşağısına düşer ve sefil olur.


6-İllellezîne âmenû ve amilus sâlihâti felehum ecrun ğayru memnûn (Yalnız inanıp iyi işler yapanlar hariç. Onlar için kesintisiz bir mükâfât vardır).
Şüphesiz inanan/Allah’a güvenen /Kurana değer veren/ Kitaptaki ilkelere teslim olan/Kurana göre yaşam sergileyen/ başka sistemleri, düzenleri, ahlaki değerleri reddeden /tüm ilahlardan, bağımlılıktan kurtulan
ve salihatı işleyen/ Kuran nuruyla yoğrulup kendi salahiyetlerini kullanarak Kurana uygun kararlarını verip, islah edici, kalıcı, değiştirici, dönüştürücü, düzeltici işer yapan/Kuranın öğretisine göre davranan/Kuranın yaşam kitabı yapılmasına çalışan kimseler,
bu sefil duruma düşmekten kurtulur.
Yine insanlar Kurana uymaları sonucu, Kuranın nuruyla kesintisiz nimetlere ecirlere, yüceliklere ve bahtiyarlıklara ulaşırlar.

SÖZ BULAMIYORUM. BU GÜZEL YORUMA.
TÜM TEFSİRLERİ SAYGIYLA SELAMLIYORUM.
BU YORUMU GÖNÜLDEN YÜREKTEN KUTLUYORUM.
KURANIN REHBER OLDUĞU HAKİKATINI tin zeytun tur sinin beled emin ilk üç ayetle anlamış ve sunmuş.
tevhide uygun yorumlatın önünde geliyor.

ŞAHİN dedi ki...

2-5-Ve tûri sînîn Ve hâzel beledil emîn.Legad halagnel insâne fî ahseni tagvîm ( Biz insanı en güzel biçimde yarattık). Summe radednâhu esfele sâfilîn(Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik).
En güzel biçimde yaratılıp, geliştirilip yüceltilen,
nurla, en güzel ahlakı ilkelerle, Kuranla desteklenen insan,
Rabbi ve Kuran yerine,
başkasının ahlakına, terbiyesine tabi olursa,
Turu sinine, senelerin getirdiği düzene, töreye, tavra, alışkanlıklara teslim olursa,
beledil emîni, içinde bulunduğu cehaleti, ahmaklığı, karanlığı emin bulursa,
bu durumu vazgeçilmez görürse,
aşağıların aşağısına düşer ve sefil olur.

BU YORUMUN DAYANAKLARI NEDİR.
NEDEN DİĞER TEFSİRLER BUNU SÖYLEMİYOR.
DAĞ VADİ TEPE VS YORUMLARI VARKEN NEREDEN BU SONUÇLARA ULAŞILDI.
DERKEN ÇALIŞMA BÖLÜMÜNDE BULDUM GEREKÇEYİ.
İNANIN ÖVMEK İÇİN DEĞİL AMA MÜTHİŞ OLMUŞ.
TAM VE SUREYE DE MÜKEMMEL UYMUŞ.

UZMEZ dedi ki...

Turu sinine, senelerin getirdiği düzene, töreye, tavra, alışkanlıklara teslim olursa,
beledil emîni, içinde bulunduğu cehaleti, ahmaklığı, karanlığı emin bulursa,
bu durumu vazgeçilmez görürse,
aşağıların aşağısına düşer ve sefil olur.

TURUSİNİN BELEDİLEMİN ANLAMI NE DERKEN
BU AÇIKLAMAYLA KARŞILAŞTIM. ÇOOOK FARKLI.
ANCAK ÇOK ÇOOOK ETKİLEYİCİ.
KURANI YAŞAMA YOLUNDA TAM VE ANLAMLI BİR ÇIKARIM. HELE OLSUN AKIL SAHİPLERİNE.

ÜZEYİR ARSLAN dedi ki...TURUSİNİN TUR DAĞI DERKEN TAM DA BAMBAŞKA BİR TEFSİRLE KARŞILAŞTIM.
NEDEN HERŞEYİ ÖZEL İSİM GİBİ ALIYORUZ.
TURUSİNİNİ
KELİME ANLAMINA BAKSAK OLMAZ MI.
OLURUN CEVABI BU SİTEDE.
HEM DE ÇOK GÜZEL
SİNİN SÖZLÜK ANLAMI SENELER
BAKINCA ŞOK OLDUM.
TUR
SÖZLÜKLERE BAKINCA SEN DE ŞOKK OLURSUN.
Turu sinine, senelerin getirdiği düzene, töreye, tavra, alışkanlıklara teslim olursa,

DİĞERLERİ DE İYİ BİR ARAŞTIRMA ÜRÜNÜ
ÖĞRENCİLER TAVSİYE EDİYORUM.
DERSTETE SÖYLEDİM UMARIM AKIL SAHİPLERİNİN UĞRAK YERİ OLUR.
TEŞEKKÜRLER HOCA EFENDİ.

İHSAN ARSLAN dedi ki...

BELEDİLEMİN
NEDEN KABE
KİM DEMİŞ
AHH
AHH
ŞU TEMBELLİK YOK MU.
OKUMA ENGELLİLER.
DİPLOMALI CAHİLLER
ATALARIN KULLARI
BİRAZ ZAMAN EMEK AKIL FİKİR ARAŞTIRMA SİZİ HAKKA ULAŞTIRIR.

BAKIN SÖZLÜĞE
BELED NE İMİŞ.
Belede: الْبَلَدِ Ahmaklık, akılsızlık, budala, aptal, zavallı
Alıştırmak, alıştırılmak, uyum sağlamak,
Belde. Beled kelimesinin geçtiği, 2/162, 14/35, de bu ahmak/zavallı/akılsız olanı yani gereğince kulluk yapmayanı, yani kendisini emin kılması istenir. 95/3 de emin kıldığın bu ahmak/zavallı/akılsız olanı/gereğince kulluk yapamayana bak, 7/58 de akılsız ahmak insanı mecazi olarak anlatır.YB. Blogdaki Beled suresine Bkz.
YAA BÖYLE
ÖZÜRLÜLER
ENGELLİLER
NEDERSİNİZ YORUMUNA SELAM DURMALIYIZ BU ÇABAYA VE KAZANDIRDIKLARINA
beledil emîni, içinde bulunduğu cehaleti, ahmaklığı, karanlığı emin bulursa,
bu durumu vazgeçilmez görürse,
aşağıların aşağısına düşer ve sefil olur.

OLMUŞUZ ESASEN.
BAK HALİNE.
SELAMLAR VE SAYGILAR SUNUYORUM .

METİN KAYSERLİ dedi ki...

Belede: الْبَلَدِ Ahmaklık, akılsızlık, budala, aptal, zavallı
Alıştırmak, alıştırılmak, uyum sağlamak,
Belde. Beled kelimesinin geçtiği, 2/162, 14/35, de bu ahmak/zavallı/akılsız olanı yani gereğince kulluk yapmayanı, yani kendisini emin kılması istenir. 95/3 de emin kıldığın bu ahmak/zavallı/akılsız olanı/gereğince kulluk yapamayana bak, 7/58 de akılsız ahmak insanı mecazi olarak anlatır.YB. Blogdaki Beled suresine Bkz.
NERDEN ÇIKTI BU
BELED AHMAKLIK HA
AKLIMI YEDİM GALİBA.
SÖZLÜĞE SALDIRDIM.
AYNEN ÖYLE.
EMİN AHMAK. AHMAK ZATEN KENDİNİ DOĞRULARINI YANLIŞI EMİN ZANNEDER. NE MÜTHİŞ.
GÜNÜMÜZ MÜSLÜMANI İKİ RİTÜEL YAPTI YA EMİN CENNETTEN TAMM BİR AHMAK. TAM BİR BELEDİL EMİN. EMİN SANAN AHMAK. OYSA GRİSİ HOCADAN
SİTEDEN OKU .
ALLAH RAZI OLSUN HOCA EFENDİ.

OSMAN VE ARKADAŞLARI dedi ki...

Belede: الْبَلَدِ Ahmaklık, akılsızlık, budala, aptal, zavallı
Alıştırmak, alıştırılmak, uyum sağlamak,
Belde. Beled kelimesinin geçtiği, 2/162, 14/35, de bu ahmak/zavallı/akılsız olanı yani gereğince kulluk yapmayanı, yani kendisini emin kılması istenir. 95/3 de emin kıldığın bu ahmak/zavallı/akılsız olanı/gereğince kulluk yapamayana bak, 7/58 de akılsız ahmak insanı mecazi olarak anlatır.YB. Blogdaki Beled suresine Bkz.
BELED KELİMESİNİN ANLAMI HEM DE İLK ANLAMI SÖZLÜKTE AHMAK GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIK.
AHMET ALDEMİR İN SİTESİNDEKİ VERİLERİ UYDURMA SANMIŞ BİZE AKTARANA DA ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜK.
VEYSELE HAKSIZLIK YAPMIŞIZ.
KABE DİYE KAN KUSTURDUK SEN DE TÜM GERZEKLERİN PEŞİNDESİN DİYE.
OYSA GERZEK BİZ MİŞİZ.
OKUMA DÜŞÜNME ÖZÜRLÜ.
ARAŞTIRMA İNCELEME DÜŞÜNME SAKATI BİZ MİŞİZ.
KURANA ZAMAN AYIRMAYAN. HOCANIN TABİRİYLE ALAKASI BÖYLE OLANIN HALAKI AHLAKI DA ÖYLE OLUR İŞTE.
BU YORUMU BULDUĞUMUZA VE SİTEYLE TANIŞTIĞIMIZA ŞÜKÜR VEYSELİ KAYBETSEK DE HOCAYI VE AKLEDEN SİYEYİ KAZANDIK.
VEYSEL E YAPTIĞIMIZI BİR DAHA KİMSEYE YAPMAYIZ UMARIM.
DÜŞÜNENE ÜRETENE ESAS DURMAYI ÖĞRENDİK İNŞAALLAH.
GERİSİ Mİ SİTEYİ HER SÜREYİ BİR DAHA BİR DAHA OKUMAK PARDON HOCAM İKRA YAPAK ŞART AEO.

ISHAK dedi ki...

Tıvera: Dağ, tavır, halet, hal, durum, temel, kademe, aşama, evrim, gelişme, devre, tekrar tekrar; halka, tekerlek, gerger, tef; vahşi, yabanı, kaldırım SMutçalı.
SÖZLÜKTEKİ ANLAMALARI İNCELEDİM EVET
NEDEN HEP DAĞ OLARAK ALINMIŞ.
ÖZEL İSİM YAPILMIŞ.
Turu sinine, senelerin getirdiği düzene, töreye, tavra, alışkanlıklara teslim olursa,

DİYE DÜŞÜNÜLEMEMİŞ.
TUH BE
AKLETMEYEN KAFAYA.
YAZIKLAR OLSUN BABALAR ATALAR ANLAYIŞINI TEKRARLAYANLARA DÜŞÜNMEDEN ARAŞTIRMADAN.
TUR SİNİN YAPMIŞIZ TUR DAĞI BİTMİŞ SANKİ BU ANLAM VAHİY GİBİ.
YAZIK OLSUN DÜŞÜNMEYENLER

Turu sinine, senelerin getirdiği düzene, töreye, tavra, alışkanlıklar
AYNEN MÜSLÜMANLARIN HALİNİ ANLATIYOR. SENELERİN GETİRDİĞİ ANLAYIŞLAR ALIŞKANLIKLAR ZİHNİYETLER
KURANA VURULMAYAN ARZEDİLMEYEN YORUMLAR YAZIK SİZE YORUMLAR. BU YORUMLARA TAPAN SİZE BİZE.
GELİN İKRA YAPALIM.

AYHAN VE EKİBİ dedi ki...

1-Tin'i ve Zeytûn'u düşün. Zeytunu, nuru, aydınlığı, gelişimi düşün,
ve bu nura karşı duranı, tini, cehalet hastalığını, karanlığı düşün,


2-5-Ve tûri sînîn Ve hâzel beledil emîn.Legad halagnel insâne fî ahseni tagvîm ( Biz insanı en güzel biçimde yarattık). Summe radednâhu esfele sâfilîn(Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik).
En güzel biçimde yaratılıp, geliştirilip yüceltilen,
nurla, en güzel ahlakı ilkelerle, Kuranla desteklenen insan,
Rabbi ve Kuran yerine,
başkasının ahlakına, terbiyesine tabi olursa,
Turu sinine, senelerin getirdiği düzene, töreye, tavra, alışkanlıklara teslim olursa,
beledil emîni, içinde bulunduğu cehaleti, ahmaklığı, karanlığı emin bulursa,
bu durumu vazgeçilmez görürse,
aşağıların aşağısına düşer ve sefil olur.
BU YORUM ANLAYIŞ VE BUNUN İÇİN YAPILAN EMEĞE GÖZNURUNA
ÇALIŞMA BÖLÜMÜNDEKİ GEREKÇELERE VERİLEN KAYNAKLARA, SERDAR MUTÇUYA YB YE VE DİĞER TÜM KATKISI OLUPTA BU KEREM AÇIKLAMAYI
BİZE VE TÜM DÜNYAYA SUNANLARA HELAL OLSUN.
40 TEFSİRDE BULAMADIĞIMI VE UYDURMA MESNETSİZ AÇIKLAMALARA RAĞMEN CESARETLE BU YORUMU PAYLŞANA HOCAYA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM. YOK BÖYLE DETAYLI GEREKÇELİ VE ANLAMALI TEFSİR. TARİHİN SÖYLENTİ ÇUJKURUNDA DEBELENİP TEKRARDAN KURTARANA VE
DÜŞÜNMEYİ ARAŞTIRMAYI YAŞAYARAK TAKDİM EDENE ŞÜKRANLAR OLSUN. SYGILARIMIZLA

İBO dedi ki...

24/35 Muhammed Allâh'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar, kâfirlere karşı katı, birbirlerine karşı merhametlidirler. Onların, rükû' ve secde ederek Allâh'ın lutuf ve rızâsını aradıklarını görürsün. Yüzlerinde secde izinden nişanları vardır. Onların Tevrât'taki vasıfları ve İncildeki vasıfları da şöyle bir ekin gibidir ki, filizini çıkardı, onu güçlendirdi, kalınlaştı, derken gövdesinin üstüne dikildi, ekincilerin hoşuna gider, onlara karşı kâfirleri de öfkelendirir bir duruma geldi. Allâh onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükâfât va'detmiştir. Allâh, göklerin ve yerin nurudur. O'nun nuru, içinde lamba bulunan bir kandile benzer. Lamba cam içerisindedir. Cam, sanki inciden bir yıldız. Ne doğuya ve ne batıya mensub olmayan mübârek bir zeytin ağacı(nın yağı)ndan yakılır. (Öyle mübârek bir ağaç) Ki, neredeyse ateş değmese de yağı ışık verir. Işığı parıl, parıldır. Allâh, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allâh insanlara misaller verir. Allâh her şeyi bilir.

ZEYTİN NUR AYDINLIK ANLAMINDA KULLANILMIŞ GARİP AMA GERÇEK

MALCOM dedi ki...

ZEYTİN İŞIK OLARAK KULLANIULMASININ
O DÖNEM DE DOĞAL SONUCU DEĞİL Mİ.

NUR AYDINLIK OLARAK ALINMASI NEDEN YUHAF.

ZEYTİN NUR OLURSA İNCİR KARANLIK OLARAK ALINMASI DA DOĞAL DEĞİLMİ.
Tenne: Çocukların gelişmesini önleyen bir hastalık, mecazen gelişmeyi önleyen karanlıkYB. Hastalık yüzünden gelişemeyen çocuk, hastalık ona akran oldu, Lisanul Arab: Kök kelime (TNN) (تنن) :والتَّنُّ والتِّنُّ: الصبيّ الذي قصَعَه المرضُ فلا يَشِبّ، وقد أَتَنَّه المرضُ. أَبو زيد: يقال أَتَنَّه المرضُ إذا قصَعَه فلم يَلحقْ بأَتنانِه أَي بأَقرانه، فهو لا يَشِبّYB

BU ANLAM OLMASINA RAGMEN

BENCE GÜZEL DOĞRU İSABETLİ AÇIKLAMA

AMMAR dedi ki...

BU YAZIYI ÇIKTILADIM VE ÖNÜMDEKİ MASADA GELENE OKUYORUM.

MAİLLERİMDEKİ DOSTLARA DA ATTIM

Kİ KURANI AKLETSİNLER

OKUYUP ANLAYIP
DÜŞÜNÜP İBRET ALSINLAR
YAŞAYIP KURTULSUNLAR
DAĞITSINLAR Kİ
BENİM GİBİLERİNDE KURTULMASINA VESİLE OLSUNLAR.

ALLAH RAZI OLSUN.
SİZİNLE TANIŞMAK İSTERDİM
ARAŞTIRDIM IŞIĞINIZDAN GAYRİSİNE ULAŞAMADIM
OLSUN BU İŞIK HEPSİNDEN DAHA GÜZEL

Adsız dedi ki...

BEN DE AYNISINI YAPMAYA BAŞLADIM.
TÜM MAİL DOSTLARIMA DAĞITIYORUM BU YAZININ SURETİNİ
AMMAR SİZ BİZİ DE DİRİLTTİNİZ.
NEDEN BİZ DE YAPMAYALIM.
BU HİZMETTE KATKIMIZ OLSUN.
YAZAMIYORUM YAZILMIŞI DA MI E POSTAYLA GÖNDEREMEDİN DERLERSE NE YAPARIM.
ALLAHIM
KURAN HİZMETİNDE BENİ DE DAİM EYLE.
DOSTLARIMA DA EKLİYORUM SİZ DE E POSTANIZA BU YZIYI EKLEYİN DE OKUNSUN.
KURAN AMAÇ OLSUN TÜM İNSANLIĞIN.
TÜM PUTLARI YIKMANIN YOLUDUR
KURAN VE KURANA HİZMETİ AŞK HALİNE GETİRMEK.

AYŞE dedi ki...

BEN DE AYNISINI YAPMAYA BAŞLADIM.
TÜM MAİL DOSTLARIMA DAĞITIYORUM BU YAZININ SURETİNİ
AMMAR SİZ BİZİ DE DİRİLTTİNİZ.
NEDEN BİZ DE YAPMAYALIM.
BU HİZMETTE KATKIMIZ OLSUN.
YAZAMIYORUM YAZILMIŞI DA MI E POSTAYLA GÖNDEREMEDİN DERLERSE NE YAPARIM.
ALLAHIM
KURAN HİZMETİNDE BENİ DE DAİM EYLE.
DOSTLARIMA DA EKLİYORUM SİZ DE E POSTANIZA BU YZIYI EKLEYİN DE OKUNSUN.
KURAN AMAÇ OLSUN TÜM İNSANLIĞIN.
TÜM PUTLARI YIKMANIN YOLUDUR
KURAN VE KURANA HİZMETİ AŞK HALİNE GETİRMEK.

AHMET ALDEMİR dedi ki...

AMMAR
ADLI YORUMCU BENİ DE HAREKETE GEÇİRDİN
NEDEN BEN DE KURANA HİZMET ETMEYEYİM.
BU YZILARIN SURETİNİ ÇOĞALTIP DAGITIYORUM.
MEİL OLARAK TÜM ADRESLERE EKLEYİP GÖNDERMEYE BAŞLADIM.
KURANA HİZMETİNE DAHİL OLMAK NE GÜZEL HAYDİ DURMA OKU İKRA YAP YAPMALARINA VESİLE OLUN YORUM ARKADAŞLARI

t HALİL SERGİN dedi ki...

VET TİNİ VEZ ZEYTUN ;
“Vet tini” tamlamadır ve YASİYN oranı yüksektir ve ondan sonra gelen “vez zeytun” ile “tamlamadan sonra gelen VELLİ İBARE” kuralı oluşur..
ZEYTİN denilen şey , bir şeyi yansıtır..Işığı yere yansıtan şey ZEYTİN hükmündedir yada KİŞİ hayır içerikli olmak kaydı ile kendinde olanı bir şeye yansıttığında da bunun adı ZEYTİN olur..
Şimdi “tamlamadan sonra gelen VELLİ ibareyi tamlamaya dahil ettiğinde” buradaki ETTİN (İNCİR) , yansıma ile adam olan KİŞİYE denilir..!
MİSAL ; Piyasada iki türlü zengin vardır , biri babasından destek alarak zengin olmuştur diğeri ise kendi başına çalışarak zengin olmuştur AMA ikiside zengindir ve ikiside itibar görür..Yani sen babandan destek alarak hayata adım atarsın ve başarılı olursun..Burada sen , babanın desteğini olumlu yönde kullanmışsındır..Bir ata sözü vardır “yüksek tepelerde hem kuşa hem sürüngene rastlayabilirsin AMA biri uçarak diğeri sürünerek o tepeye çıkmıştır”..Bütün mesele , sana yapılacak olan yardımların , senin tarafından hayra yönelik olarak kullanılmasıdır..
Yine MİSAL ; bir iş kuracaksın ama cebinde beş kuruş paran yok..Gittin devlette projeni anlattın ve 1milyon tl destek aldın , devlette sana bu verdiği desteği 5 yılda geri ödeyeceksin dedi..Sende bu parayı alıp son kuruşuna kadar işin için kullandın , işine ihlas ve samimiyetle dört elle sarıldın ve işini yaptın , bunun sonucunda 5 sene içerisinde hem fabrikan oldu hemde devlete olan borcunu eksiksiz geri ödedin..Yani Devlet desteği ile işini gördün ve ayakta durdun..İŞTE senin bu konumuna “VET TİNİ VEZ ZEYTUN” denilir..
Bazı insanlara yardım edersin senin altını üstüne getirir , bazı insanlara yardım edersin yaptığın yardım yerini bulur..İŞTE kişinin , olumlu yönde yapılan yardımdan dolayı bir yerlere gelmesinde katkısı bulunan insanlara yada objelere yada materyellere şükran duygusunu gündem etmesinede CİLBAB denilir..Yani devlet katkısı ile fabrika kurdun , devlet sana sahip çıktı , beş kuruşun yoktu ondan para aldın , işine sımsıkı sarıldın yatırıma dönüştürdün zengin oldun ve sana soruluyor bu hale nasıl geldin diye “tek başıma geldim” dersen CİLBAB üzerinden atılır..Diyeceksinki “Allah devletten razı olsun , devletin bize desteği olmasaydı bu günleri göremezdik”..

VE TURİ SİNİN , VE HAZEL BELEDİL EMİN ;
Buradaki SİNİN , seneden geliyor YANİ zorluklarla , meşakkat sıkıntı içerisinde bu işi yapıyorsunu ifade eder..
TUR denilen şeyde sana verilen avanstır..YANİ devlet yada baban sana yardım ediyor , al oğlum bunu , işini gör , sonra bana verirsin diyor..Geri verdinmi ? “hazel beledil emin” e dönüşüyorsun..!

HOCA dedi ki...

ZEYTİN denilen şey , bir şeyi yansıtır..Işığı yere yansıtan şey ZEYTİN hükmündedir yada KİŞİ hayır içerikli olmak kaydı ile kendinde olanı bir şeye yansıttığında da bunun adı ZEYTİN olur..
Şimdi “tamlamadan sonra gelen VELLİ ibareyi tamlamaya dahil ettiğinde” buradaki ETTİN (İNCİR) , yansıma ile adam olan KİŞİYE denilir..!

HOCA dedi ki...

.İŞTE kişinin , olumlu yönde yapılan yardımdan dolayı bir yerlere gelmesinde katkısı bulunan insanlara yada objelere yada materyellere şükran duygusunu gündem etmesinede CİLBAB denilir..

Adsız dedi ki...

I'm gone to convey my little brother, that he should also
go to see this web site on regular basis to obtain updated from latest news.Check out my page Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

Good day! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.
I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.


Here is my weblog :: Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

This blog was... how do you say it? Relevant!! Finally I've
found something which helped me. Thank you!

my web site ... Watch The Wolf of Wall Street online
free ()

Adsız dedi ki...

Quality articles or reviews is the important to attract the viewers to go to see the web page,
that's what this site is providing.

Have a look at my homepage :: Ice age village cheats

Adsız dedi ki...

Hey, I think your site might be having browser compatibility issues.
When I look at your website in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
Other then that, very good blog!

My site :: http://diane.asoyuf.ca/index.php?title=Suggestions_On_Deciding_on_A_Vehicle_Audio_Program3172945

Adsız dedi ki...

I have read so many posts regarding the blogger lovers however this piece of writing is really a pleasant paragraph,
keep it up.

Feel free to surf to my web site; Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

hi!,I really like your writing so a lot! share we communicate extra about your
post on AOL? I require an expert on this area to solve my problem.
May be that is you! Taking a look forward to see you.

Look into my web-site :: sport

Adsız dedi ki...

Nice blog here! Also your website loads up fast!

What host are you using? Can I get your affiliate link to
your host? I wish my website loaded up as fast as yours
lol

Feel free to visit my site :: contract war cheat

Adsız dedi ki...

At this time it appears like Wordpress is the preferred blogging platform available right
now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?


my web blog rapid weight loss diet

Adsız dedi ki...

Om du vill öka dina kunskaper bara hålla besöka denna
webbplats och uppdateras med de hetaste nyheterna uppdaterings postat här .


Take a look at my page :: roulette regler - games.crazy-pla.net -

Adsız dedi ki...

If you would like to obtain a good deal from this post then you have to apply these strategies
to your won weblog.

Also visit my webpage: south park the stick of truth download

Adsız dedi ki...

Howdy! I just want to offer you a huge thumbs
up for the excellent info you have right here on this post.
I'll be returning to your website for more soon.

Feel free to surf to my blog post ... domki nad morzem tanie

Adsız dedi ki...

Hello there, You have done an incredible job.
I'll certainly digg it and personally recommend to my friends.

I am sure they'll be benefited from this web site.


My blog post: Ray Ban 81040

Adsız dedi ki...

Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it ;) I'm going to revisit once again since I saved as a favorite it.
Money and freedom is the best way to change, may you
be rich and continue to guide others.

My web page :: Рио 2 смотреть онлайн

Adsız dedi ki...

I have learn several excellent stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting.

I surprise how much attempt you place to make such a excellent informative web site.


my blog - dragon City Triche

Adsız dedi ki...

Asking questions are in fact pleasant thing if you are
not understanding something entirely, except this article
offers nice understanding even.

my page :: Télécharger Gratuit Dark Souls 2

Adsız dedi ki...

Thank you for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your next write ups thank you once again.


Also visit my blog Air Max 2013

Adsız dedi ki...

It's in fact very difficult in this full of activity life to listen news on TV,
therefore I just use world wide web for that purpose, and get the latest news.my homepage :: web hosting with ftp

Adsız dedi ki...

Somebody necessarily lend a hand to make critically posts I
might state. This is the very first time I frequented your web page
and thus far? I amazed with the analysis you made to make this
actual put up amazing. Fantastic job!

Here is my web page music marketing press promotion distribution and retail ()

Adsız dedi ki...

Great article.

Feel free to visit my page - google

Adsız dedi ki...

Hi! This post could not be written any better!
Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this.
I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good
read. Thank you for sharing!

my web page :: fast weight loss pills

Adsız dedi ki...

They also stay updated with all the information required for
the purpose of visa application and approval. The average daytime temperatures
rise steadily, but nights remain cool. So the answer to the
question of how to get the US residency one has to have the other two travel document
along with the passport.

my web blog - иммиграция в канаду

Adsız dedi ki...

I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was
curious what all is required to get setup? I'm assuming having a
blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very internet smart so I'm not 100% sure.
Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
Thank you

Look into my site - loans for eBay and Amazon sellers

Adsız dedi ki...

whoah this weblog is fantastic i love studying your posts.

Keep up the great work! You know, many individuals are looking round for this info, you
could aid them greatly.

Also visit my site :: capsiplex at tesco (http://capsiplextruth.net/)

Adsız dedi ki...

I am genuinely happy to read this web site posts which consists of tons of
helpful data, thanks for providing such information.

My webpage ... tanki online cheat

Adsız dedi ki...

This is very fascinating, You are an overly skilled
blogger. I've joined your rss feed and look forward to in search of more of your excellent
post. Also, I've shared your site in my
social networks

Feel free to surf to my site :: vermont seo company

Adsız dedi ki...

Wow that was unusual. I just wrote an incredibly long comment
but after I clicked submit my comment didn't show up. Grrrr...
well I'm not writing all that over again. Anyways, just wanted to say superb blog!


Feel free to visit my web site ... angry birds epic hacks

Adsız dedi ki...

According to labor statistics, 66% of Nuclear Med Techs work in hospitals in charge of operating camera, and in mapping radioactive drugs in patients in
order to create images for diagnostic evaluations.
Most of the universities and colleges offer student health insurance plans.

The string trimmer leaves a bigger mess to clean up though.


Here is my page ... how to build a arbor

Adsız dedi ki...

Greetings! I've been reading your weblog for some time now
and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Dallas Tx!
Just wanted to say keep up the good work!

Go to my web site

Adsız dedi ki...

Very great post. I simply stumbled upon your blog and wanted to
say that I have truly enjoyed surfing around your weblog posts.

In any case I will be subscribing on your rss feed and I'm hoping
you wrfite once mopre soon!

Also visit my web site sexercise sexerciseme sexercise for women - www.liceomaffeivr.it -

Adsız dedi ki...

My brother recommended I might like this blog.
He was totally right. This post truly made my day.
You can not imagine just how much time I had spent for this information!
Thanks!

Also visit my webpage free web hosting companies list ()

Adsız dedi ki...

We агe a ǥroup of volunteers and opеning a new scheme
іn our community. Youг site offered uѕ with valuable information to ѡork ߋn.
Yoou hɑve done a formidable job and our ԝhole community will be grateful tо
yοu.

Ϻy web blog ... Weight loss shakes

Adsız dedi ki...

Well for just one, you are able to stop reading articles on how you
can forge a shiny happy friendship along with your ex girlfriend.
A fancier option for would-be stuffers is really a penis sheath.
If the jumper company would like to charge you extra
money for the insurance certificate, then they're probably not insured.


Feel free to visit my website &20154;&27671;オン
ラインゲーム

Adsız dedi ki...

I have read so many content concerning the blogger lovers however this piece of writing is
truly a fastidious piece of writing, keep it up.My weblog ... used Car dealerships in ct bad credit

Adsız dedi ki...

It's truly very complicated in this busy life to listen news on
TV, so I only use thee web for that reason,and get the newest news.


Check out my website ... Sexercise For Life Sexercise Book Gene Simmons Sexercise Workout Video

Adsız dedi ki...

Everyone loves what you guys tend to be up too. This
sort of clever work and exposure! Keep up the excellent works guys I've included you guys tto my blogroll.


my site; sexercise for life gene simmons sexercise workout video sexercise books

Adsız dedi ki...

I'm extremely pleased to discover this wweb site.
I want to to thank you for your tiime for ths
fantastic read!! I definitely enjoyed every bbit of it and i
also haave you book-marked to look at new information in your web site.Feel free to surf to my web site; Sexercise Interval Aerobic Workout Sexercise Books Sexercise Workouts

Adsız dedi ki...

Thhis is a topic that is close to myy heart...

Takke care! Where are youur contact details though?


Feel free to visit my web page :: sexercise new york times sexercise interval aerobic workout sexercise for men

Adsız dedi ki...

Greate article. Keep writing such kind of info onn your page.
Im really impressed by your site.
Hi there, You've done an incredible job. I'll definitely digg it and individually suggest to my friends.

I'm confident they will be benefited from this website.


my blkog post ... sexercise for men sexercise classes
sexercise for life - www.kagdsang.com
-

Adsız dedi ki...

Hi there! I could have sworn I've been to your blog before but after going
through a few of the articles I realized it's new to me.
Nonetheless, I'm certainly happy I stumbled upon it and I'll be book-marking it and checking back frequently!


my web blog :: internet music marketing tips

Adsız dedi ki...

Hello friends, its enormous paragraph on the topic of tutoringand completely defined, keep it up all the time.


Also visit my homepage ... Clarisonic Brush

Adsız dedi ki...

I was able to find good info from your content.


my webpage Battlefield 4 Cheats Pc Single Player

Adsız dedi ki...

Your style is very unique in comparison to other folks I have
read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this site.


Also visit my web blog ... body board

Adsız dedi ki...

We're a group of volunteers and opening a new
scheme in our community. Your website offered us with useful info
to work on. You've done a formidable job and our whole community will be grateful to you.


Here is my web site; cheap ghd straightener

Adsız dedi ki...

I was curious if you ever considered changing the page layout of your site?
Its very well written; I love what youve got
to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having one or two images.

Maybe you could space it out better?

Also visit my web site ... Cheap Nike Air Max

Adsız dedi ki...

Appгecіatng tҺe time and effort yoս put into your website and detailed information you pгesent.

It's gfeat to come across a blog every oncе in a while that iѕn't the ѕame unwanted rеhashed material.
Grеat read! I'ѵe saved your site and I'm adding your RSS
feeds too my Google account.

My site :: split queen box spring

Adsız dedi ki...

We are a group of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
Your site provided us with helpful info to work on.

You have done an impressive task and our entire neighborhood will likely
be grateful to you.

My web-site :: Bugatti lighter

Adsız dedi ki...

What's Happening i am new to this, I stumbled upon this I've found It absolutely useful and it has
helped me out loads. I'm hoping to contribute & assist different users
like its aided me. Good job.

my homepage: cassis camping

Adsız dedi ki...

What a material of un-ambiguity and preserveness of valuable know-how about unexpected emotions.


Have a look at my web-site ... small business funding

Adsız dedi ki...

Thisѕ is myy fіrst time pay a quick visit
at here and i am actuallƴ impressed to readd alll at one plaϲe.


My wbpage ... full sіze boxx spring split - ,

Adsız dedi ki...

Hello there! This post couldn't be written any better!
Looking through this article reminds me of my previous roommate!
He always kept preaching about this. I'll send this information to him.
Fairly certain he'll have a good read. I appreciate you for
sharing!

My homepage :: Nike Free danmark

Adsız dedi ki...

I'm not sure exactly why but this weblog is loading extremely slow for
me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?
I'll check back later and see if the problem still exists.

Look at my webpage - best web hosting for food blogs

Adsız dedi ki...

I imply could nnot ggo away your website prior to suggesting
that I really enjoyed the standard info an individual supply for your guests?
Is gonna be back incessantly to inspect new posts

Adsız dedi ki...

Hi there! This blog post could not be written any better!
Looking through this post reminds me of my previous roommate!

He always kept talking about this. I most certainly
will send this article to him. Pretty sure he's going to have a good read.
I appreciate you for sharing!

my webpage Air Max 90

Adsız dedi ki...

Whats up are using Wordpress for your blog platform?

I'm new to the blog world but I'm trying to get started
and set up my own. Do you need any coding knowledge to make
your own blog? Any help would be greatly appreciated!


My website; CHI Straightener

Adsız dedi ki...

I'm not sure where you are getting your information, but good topic.

I needs to spend some time learning much more or understanding
more. Thanks for fantastic information I was looking for this information for my mission.


Here is my homepage; giochi da bambini gratis

Adsız dedi ki...

Hi there, I want to subscribe for this weblog to get most up-to-date updates, so
where can i do it please help.

Have a look at my web blog - boys wetsuit [zafemoun.net]

Adsız dedi ki...

Hello! I just wanted to ask if you ever have any issues
with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up
losing many months of hard work due to no backup. Do
you have any methods to protect against hackers?

my weblog - lokbox fins

Adsız dedi ki...

This paragraph will assist the internet users for creating new weblog or even a weblog from start
to end.

Feel free to surf to my website :: surf board

Adsız dedi ki...

I visited many sites but the audio quality for audio
songs existing at this website is truly fabulous.

My blog body board

Adsız dedi ki...

Hi there! I simply wish to give you a huge thumbs up for
your great info you have got here on this post. I'll be returning to your site for more soon.


Look into my web-site - surf shop uk

Adsız dedi ki...

Hello everyone, it's my first go to see at this site, and post
is truly fruitful in support of me, keep up posting these articles or reviews.


my homepage; surfboard (http://chagamaster.com/?document_srl=132970)

Adsız dedi ki...

I'm curious to find out what blog platform you happen to be working with?
I'm having some minor security issues with my latest website and I'd like to find something more safe.
Do you have any suggestions?

Here is my web page; http://www.forda.co.uk/activities.html (most-tv.ru)

Adsız dedi ki...

Appreciating the time and effort you put into your site and detailed information you provide.
It's great to come across a blog every once in a while that isn't the same out of date
rehashed material. Great read! I've saved your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.


Here is my blog kids bodyboards

Adsız dedi ki...

Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using
for this site? I'm getting tired of Wordpress because I've
had problems with hackers and I'm looking at
alternatives for another platform. I would be fantastic if you could point
me in the direction of a good platform.

My site surfing shops

Adsız dedi ki...

Link exchange is nothing else except it is simply placing the other person's web site link on
your page at appropriate place and other person will also do similar for you.


Feel free to surf to my page; fcs fins

Adsız dedi ki...

What's up, its pleasant article on the topic of media print, we all know media is a enormous source of facts.


My web blog ... bodyboards

Adsız dedi ki...

I'm really enjoying the design and layout of your site.
It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me
to come here and visit more often. Did you hire out a designer
to create your theme? Excellent work!

my web blog; Body Boards

Adsız dedi ki...

Very good blog you have here but I was curious about if you knew of any community
forums that cover the same topics discussed in this article?
I'd really like to be a part of community where I can get feed-back from other experienced people that share the same interest.
If you have any suggestions, please let me know. Many thanks!


My blog; bodyboards

Adsız dedi ki...

These are genuinely wonderful ideas in on the topic of blogging.
You have touched some fastidious points here. Any way keep up
wrinting.

Here is my weblog; surf shop uk

Adsız dedi ki...

I don't know if it's just me or if everyone else encountering problems with your site.

It looks like some of the text within your content are running off the screen.

Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them
as well? This could be a issue with my web browser because I've had this happen
before. Cheers

my weblog :: bodyboard bags

Adsız dedi ki...

Somebody essentially lend a hand to make seriously articles I
might state. That is the very first time I frequented your web page and thus far?
I amazed with the analysis you made to create this particular publish extraordinary.

Excellent process!

My web page - bic ouassou kayak

Adsız dedi ki...

Hi, always i used to check blog posts here in the early hours in the daylight,
as i like to find out more and more.

my blog surfboard - businessdatalinks.com,

Adsız dedi ki...

I am sure this piece of writing has touched all the internet visitors, its really really nice
article on building up new webpage.

Here is my blog: surf shops

Adsız dedi ki...

Your style is so unique in comparison to other people I have read stuff from.
Thanks for posting when you've got the opportunity, Guess I will just bookmark this web site.


my web page ... boys wetsuit

Adsız dedi ki...

Greate article. Keep writing such kind of info on your blog.
Im really impressed by your blog.
Hi there, You have performed an incredible job. I will certainly digg it and in my opinion suggest to my friends.
I am confident they will be benefited from this site.


Here is my webpage ... Shopping and Retail

Adsız dedi ki...

Woah! I'm really digging the template/theme of this blog. It's simple,
yet effective. A lot of times it's tough to get that "perfect balance"
between user friendliness and visual appeal.
I must say that you've done a awesome job with this. In addition, the blog loads
super fast for me on Firefox. Outstanding Blog!Take a look at my web blog :: surfboard

Adsız dedi ki...

Hello there! This post could not be written any better!
Reading this post reminds me of my good old room mate!
He always kept chatting about this. I will forward this page to him.

Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!


My website :: bic ouassou kayak

Adsız dedi ki...

Somebody essentially assist to make significantly articles
I might state. That is the first time I frequented your web page and to this point?

I amazed with the research you made to create this particular post incredible.
Excellent job!

Look into my web-site bodyboard bag (http://diario-cristao.com/)

Adsız dedi ki...

Hello, I read your new stuff like every week. Your story-telling style
is awesome, keep it up!

My blog post; Body Boards (http://smartesearch.com/tricks-to-becoming-a-better-surfer)

Adsız dedi ki...

Hey fantastic website! Does running a blog similar to this
take a massive amount work? I have virtually no knowledge
of computer programming however I had been hoping to start my own blog soon.
Anyway, should you have any suggestions or techniques for new
blog owners please share. I understand this is off subject however I simply had to ask.
Appreciate it!

Here is my weblog kids bodyboards

Adsız dedi ki...

I know this web site gives quality depending articles or reviews and additional material, is there any
other website which offers these kinds of stuff in quality?


my website bodyboards for sale []

Adsız dedi ki...

Great article, totally what I needed.

Look at my web blog :: fcs fins

Adsız dedi ki...

Your style is very unique compared to other folks I've read stuff from.
I appreciate you for posting when you've got the opportunity, Guess I will just bookmark this blog.


Also visit my homepage; surf Shop

Adsız dedi ki...

Woah! I'm really digging the template/theme
of this website. It's simple, yet effective. A lot of times
it's challenging to get that "perfect balance" between superb usability and visual appearance.
I must say you've done a very good job with this. Also, the blog loads super fast for
me on Internet explorer. Excellent Blog!

Feel free to surf to my web page; boys wetsuit (holika.net)

Adsız dedi ki...

This post is genuinely a pleasant one it assists new net viewers, who are wishing for blogging.


my blog: oak console table

Adsız dedi ki...

May I simply say what a relief to uncover an individual who really understands what they're discussing over the internet.
You definitely understand how to bring an issue to light and
make it important. A lot more people must read this and understand this side of
your story. I was surprised you are not more popular because you surely have the gift.


My webpage ... surf shops

Adsız dedi ki...

Great blog you have got here.. It's difficult to find high-quality writing like
yours nowadays. I seriously appreciate people like you!

Take care!!

Also visit my weblog; http://aisystems.co.kr/Hardware/267075 [www.jejudosite.com]

Adsız dedi ki...

I'm amazed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that's
both equally educative and engaging, and
let me tell you, you have hit the nail on the head.
The issue is something that too few people are speaking intelligently
about. I'm very happy I came across this in my hunt for
something relating to this.

Feel free to surf to my webpage: escape surfboards (chatchatty.com)

Adsız dedi ki...

Wonderful post but I was wanting to know if you could write a litte
more on this topic? I'd be very grateful if you could elaborate a
little bit further. Thanks!

Here is my webpage - surf shops

Adsız dedi ki...

What's up, after reading this amazing paragraph i am as well glad to share
my know-how here with mates.

Visit my web blog ... surf shop

Adsız dedi ki...

If some one needs to be updated with hottest technologies afterward he
must be pay a visit this site and be up to date daily.

Look at my page ... surfboards

Adsız dedi ki...

I'm curious to find out what blog platform you have been utilizing?
I'm experiencing some small security problems with my latest site and I'd like to
find something more risk-free. Do you have any recommendations?


Have a look at my web site - c skins

Adsız dedi ki...

What's up friends, fastidious post and nice arguments commented here, I am actually enjoying by these.


Here is my site: surf shop

Adsız dedi ki...

Thanks for any other informative web site.
The place else may I get that kind of information written in such a perfect method?

I've a mission that I am simply now working on, and
I have been on the look out for such info.my web-site: boys wetsuit

Adsız dedi ki...

great issues altogether, you just gained a emblem new reader.

What would you recommend about your put up that you simply made a few
days ago? Any positive?

My blog post; surfboards uk

Adsız dedi ki...

Hey there would you mind letting me know which webhost
you're working with? I've loaded your blog in 3 completely different
internet browsers and I must say this blog loads
a lot quicker then most. Can you suggest a good web hosting provider at a honest price?
Thanks, I appreciate it!

Have a look at my webpage :: ksocorp.com

Adsız dedi ki...

What's up to every body, it's my first visit of this web
site; this blog carries amazing and really excellent stuff in favor of visitors.Also visit my website: http://ghdaustralias.weebly.com

Adsız dedi ki...

Appreciate the recommendation. Will try it out.

Feel free to surf to my web page: Cheap Beats By Dre

Adsız dedi ki...

It's going to be end of mine day, however before ending I am reading
this fantastic article to improve my knowledge.


Feel free to surf to my site beats headphone

Adsız dedi ki...

A motivating discussion is definitely worth comment.
There's no doubt that that you need to write more on this
subject, it may not be a taboo matter but usually people do not talk about these subjects.
To the next! All the best!!

Feel free to surf to my web page - beats monster

Adsız dedi ki...

What's up, I read your blog daily. Your story-telling
style is witty, keep it up!

Here is my homepage; Dre Beats

Adsız dedi ki...

This piece of writing is truly a pleasant one it assists new
internet people, who are wishing in favor of blogging.

My page: beats monster

Adsız dedi ki...

Hi there to every body, it's my first visit of this webpage; this webpage includes awesome
and truly excellent information in favor of readers.


Also visit my weblog ... beats monster

Adsız dedi ki...

I was curious if you ever thought of changing
the layout of your blog? Its very well written; I love what
youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it
better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures.
Maybe you could space it out better?

Look at my homepage ... angry birds epic hack

Adsız dedi ki...

What's Going down i'm new to this, I stumbled upon this I've found It
absolutely useful and it has aided me out loads.

I am hoping to give a contribution & aid different customers like its helped me.
Good job.

Look into my web page - beats monster

Adsız dedi ki...

What's up, every time i used to check blog posts here in the early hours in the daylight, as
i love to find out more and more.

My webpage beats headphone

Adsız dedi ki...

This piece of writing is in fact a fastidious one it helps new web visitors,
who are wishing for blogging.

Take a look at my homepage: surf shop

Adsız dedi ki...

Wow, incredible weblog structure! How long have you ever been blogging for?
you make blogging glance easy. The total glance of your website is great, as well as the content material!


Here is my blog post - CHI Hair Straightene

Adsız dedi ki...

This is a really good tip particularly to those new to the blogosphere.
Short but very accurate info… Appreciate your sharing this one.
A must read article!

Here is my blog :: CHI Flat Irons

Adsız dedi ki...

I think everything typed made a lot of sense.
However, think about this, suppose you wrote a catchier title?
I am not suggesting your content isn't good, but suppose you
added something to possibly get a person's attention?
I mean "TİN SURESİ" is kinda vanilla.

You should look at Yahoo's front page and see how they write article headlines to grab viewers to open the links.
You might add a related video or a pic or two to get people
interested about what you've written. In my opinion, it could make your
posts a little bit more interesting.

Look at my webpage; CHI iron

Adsız dedi ki...

I want to to thank you for this wonderful read!! I certainly enjoyed every bit of it.

I have you bookmarked to check out new stuff you post…

Review my blog :: angry birds epic cheats ()

Adsız dedi ki...

You really make it appear so easy along with
your presentation but I find this topic to be actually one thing which I feel I would never understand.
It seems too complicated and very vast for me. I'm having
a look ahead in your subsequent put up, I'll try to get the hold of it!


Look into my web site angry birds Epic Cheats

Adsız dedi ki...

Hey there are using Wordpress for your blog platform?
I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own.
Do you need any html coding knowledge to make your own blog?
Any help would be greatly appreciated!

Here is my webpage :: angry birds epic hack

Adsız dedi ki...

Does your website have a contact page? I'm having trouble locating it but, I'd like to
shoot you an email. I've got some creative ideas for your blog you
might be interested in hearing. Either way, great website
and I look forward to seeing it expand over time.

Here is my website; Angry birds Epic Hack

Adsız dedi ki...

Can I just say what a comfort to find a person that truly understands what they are discussing on the
web. You actually know how to bring an issue to light and make it important.
More people need to check this out and understand this side
of your story. I was surprised you aren't more popular since you certainly have the gift.


My web site; angry birds epic hack

Adsız dedi ki...

I am really enjoying the theme/design of your site. Do you ever run into
any internet browser compatibility problems? A handful of my blog audience
have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Safari.
Do you have any tips to help fix this problem?

My weblog ... angry birds epic cheats

Adsız dedi ki...

First of all I would like to say awesome blog! I had a quick question which I'd
like to ask if you do not mind. I was interested to know how you center yourself and clear
your thoughts before writing. I have had difficulty clearing
my thoughts in getting my ideas out there. I truly
do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are
generally wasted simply just trying to figure out how to begin.
Any recommendations or tips? Cheers!

Stop by my webpage ... taylor made burner driver

Adsız dedi ki...

We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your site provided us with useful information
to work on. You have done a formidable task and our whole community will be thankful to you.


Here is my website; angry birds Epic Hack

Adsız dedi ki...

Superb, what a blog it is! This webpage presents helpful facts to
us, keep it up.

Feel free to visit my web blog - Hack Angry birds epic

Adsız dedi ki...

I like the valuable info you provide in your articles.
I will bookmark your blog and check again here frequently.
I'm quite certain I will learn plenty of new stuff right here!

Best of luck for the next!

Also visit my web-site; angry birds epic hack

Adsız dedi ki...

Greetings! I've been following your web site for some time now
and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out
from Humble Tx! Just wanted to mention keep
up the great job!

My webpage hack Angry birds epic

Adsız dedi ki...

Great post however I was wondering if you could write a litte more
on this subject? I'd be very thankful if you could elaborate
a little bit further. Cheers!

Look into my web page angry birds epic hack

Adsız dedi ki...

You are so interesting! I do not suppose I've truly read a single thing
like this before. So nice to discover somebody with original thoughts on
this subject matter. Seriously.. thanks for starting this up.
This website is one thing that's needed on the web, someone with a bit of originality!Feel free to surf to my weblog ... hack angry birds epic

Adsız dedi ki...

It's going to be end of mine day, but before finish I am reading this great post to increase my know-how.


Feel free to surf to my web page ... hack angry birds epic

Adsız dedi ki...

I am genuinely glad to glance at this weblog posts which contains plenty of helpful facts, thanks for providing such data.


Feel free to visit my webpage ... angry birds epic hack

Adsız dedi ki...

Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren't loading properly.

I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different
browsers and both show the same outcome.

Here is my page; hack Angry birds epic

Adsız dedi ki...

I am regular reader, how are you everybody? This post posted at this web site is really fastidious.


Feel free to visit my blog post; angry birds epic cheats ()

Adsız dedi ki...

Hello there, You have done an excellent job. I'll definitely
digg it and personally suggest to my friends. I am sure they'll be benefited from
this web site.

Check out my web blog ... angry birds epic cheats; ,

Adsız dedi ki...

Pretty element of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire
in fact loved account your weblog posts. Any way I'll be subscribing for your augment or even I achievement you get entry to persistently fast.


Here is my blog post - angry birds epic hack

Adsız dedi ki...

Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other
websites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss
and would love to have you share some stories/information.
I know my subscribers would value your work. If you're
even remotely interested, feel free to shoot me an email.


Also visit my weblog: hack angry birds epic

Adsız dedi ki...

I like the helpful information you supply in your articles.

I'll bookmark your weblog and test again here regularly. I
am rather certain I will learn a lot of new stuff right here!

Good luck for the next!

Have a look at my web blog :: hack angry birds epic

Adsız dedi ki...

I was suggested this blog by my cousin. I'm not sure
whether this post is written by him as nobody else know
such detailed about my trouble. You're amazing!
Thanks!

Check out my weblog ... angry birds epic hack - ruth-Fletcher.ae,

Adsız dedi ki...

Spot on with this write-up, I absolutely feel this amazing site needs far more attention.
I'll probably be back again to read more, thanks for the advice!


Also visit my webpage: hack angry birds Epic

Adsız dedi ki...

Finally, robotics has computerized the computerization progression and made several career
possibilities. Also the GPS feature on Lava Iris 502 allows you
to get places with ease. The escorts are trained
and educated to turn all your fantasies into reality.

My webpage - A Background In Effortless Programs Of good

Adsız dedi ki...

This is my first time pay a quick visit at here and i am really pleassant to read all at alone place.my website gry

Adsız dedi ki...

Hello, I enjoy reading all of your post. I like to write a little comment to support you.


Also visit my blog: sbobet

Adsız dedi ki...

Its like you read my mind! You seem to grasp so much about this, such as you wrote the e-book in it or something.

I think that you could do with some % to force the message house a bit, but instead of that,
that is magnificent blog. An excellent read. I'll
certainly be back.

Look into my page; buy active instagram followers

Adsız dedi ki...

My brother recommended I might like this web site.

He was entirely right. This post actually made my day.
You can not imagine just how much time I had spent for this information!
Thanks!

Look at my website :: Caron Renaissance

Adsız dedi ki...

Aw, this was an extremely good post. Finding the time and actual effort to create a really good article… but what can
I say… I put things off a whole lot and don't seem to get anything done.Here is my website :: acoustica mixcraft 6 crack

Adsız dedi ki...

Its like you learn my thoughts! You seem to understand a lot about this,
like you wrote the e book in it or something. I think
that you simply could do with some percent to power the message home a bit, however instead of
that, this is fantastic blog. A fantastic read. I'll certainly be back.


My web site; angry birds epic cheats ()

Adsız dedi ki...

Article writing is also a excitement, if you know after that you can
write if not it is complicated to write.

My site: bet365

Adsız dedi ki...

I think this is one of the most vital info for me.
And i am glad reading your article. But wanna remark on some general
things, The site style is wonderful, the articles is really nice : D.

Good job, cheers

Here is my website: nike sneakers

Adsız dedi ki...

Hey very nice blog!

Also visit my web page: Warframe Platinum Hack

Adsız dedi ki...

A fascinating discussion is worth comment. I think that you should publish
more on this subject matter, it might not be a taboo subject but typically people do not discuss such topics.
To the next! Best wishes!!

Also visit my webpage: MovieStarPlanet Hack

Adsız dedi ki...

Hi to every body, it's my first visit of this webpage; this blog
contains awesome and actually good stuff in support of visitors.Visit my web-site :: children tranquil

Adsız dedi ki...

Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am going
through troubles with your RSS. I don't understand why I can't subscribe to it.
Is there anybody else having the same RSS issues? Anyone who knows the solution can you kindly respond?
Thanks!!

Here is my site: Clash of Clans Cheats

Adsız dedi ki...

It's fantastic that you are getting thoughts from this paragraph as well as from our argument made here.


Here is my weblog; Fotograf Częstochowa

Adsız dedi ki...

Hi there, its pleasant paragraph regarding
media print, we all be familiar with media is a great source of facts.


Also visit my homepage ... minecraft gift Code generator

Adsız dedi ki...

Hello, I enjoy reading all of your post. I like to write a little comment
to support you.

Feel free to visit my web-site :: child notice someone

Adsız dedi ki...

Link exchange is nothing else but it is simply placing the other person's weblog link
on your page at suitable place and other person will also do similar in favor
of you.

my blog: air shoes

Adsız dedi ki...

Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon
it ;) I will revisit once again since i have saved as a favorite it.

Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and
continue to guide other people.

my web blog: general athletic shoes

Adsız dedi ki...

Hello, Neat post. There is a problem along with your
web site in internet explorer, could test this?

IE nonetheless is the marketplace chief and a large element of other folks will
miss your magnificent writing because of this
problem.

my homepage ... air max 90s

Adsız dedi ki...

Very good blog! Do you have any tips for aspiring writers?
I'm planning to start my own blog soon but I'm a little lost on everything.
Would you propose starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option?
There are so many options out there that I'm totally confused
.. Any ideas? Kudos!

My webpage; nike dunk

Adsız dedi ki...

I every time emailed this website post page to all my associates, because if like
to read it after that my links will too.

Check out my web blog; different sports need

Adsız dedi ki...

Heya! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work
due to no back up. Do you have any solutions to prevent hackers?


Stop by my webpage; shox footwear

Adsız dedi ki...

At this time it appears like Expression Engine is the preferred blogging platform available right
now. (from what I've read) Is that what you're using on
your blog?

My page; air max 2011

Adsız dedi ki...

Wonderful, what a web site it is! This website gives
useful data to us, keep it up.

Also visit my page :: weight assists

Adsız dedi ki...

Hi, Neat post. There is an issue with your site in internet explorer, could
test this? IE still is the market leader and a big portion of other
people will omit your fantastic writing due to this problem.


Also visit my blog; womens air

Adsız dedi ki...

Spot on with this write-up, I seriously believe this web site needs much
more attention. I'll probably be back again to see more, thanks for the info!


my weblog - newest shoes

Adsız dedi ki...

Pretty! This was an incredibly wonderful article. Many thanks for
providing this information.

Also visit my weblog; professional shoes

Adsız dedi ki...

Touche. Outstanding arguments. Keep up the great work.


Visit my web-site :: online store collected

Adsız dedi ki...

I do not even know the way I finished up right here,
but I thought this put up was good. I do not understand who you might be but certainly you're going to a famous blogger
if you happen to aren't already. Cheers!

Feel free to visit my weblog ... golf shoes

Adsız dedi ki...

Wow, this article is nice, my younger sister is analyzing such things, thus I am going to let know her.


Also visit my webpage :: nike air force ones

Adsız dedi ki...

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the
video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting
videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?


my site; cheap nike air max

Adsız dedi ki...

After checking out a few of the blog articles
on your blog, I honestly like your technique of blogging.
I saved as a favorite it to my bookmark site list and will be checking back in the near
future. Take a look at my web site too and tell me your opinion.


Here is my web site nike air max 90

Adsız dedi ki...

Wow! After all I got a weblog from where I be capable of truly take helpful facts regarding my study and knowledge.


Visit my weblog nike airmax shoes

Adsız dedi ki...

WOW just what I was looking for. Came here by searching for air max 360

My web blog; new world symphony

Adsız dedi ki...

I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design
this website yourself or did you hire someone to do
it for you? Plz answer back as I'm looking to create my
own blog and would like to know where u got this from.

thanks

my web blog ... dyeable shoes online

Adsız dedi ki...

This paragraph offers clear idea in support of
the new visitors of blogging, that actually how to do running a blog.


My weblog: nike shoes for basketball

Adsız dedi ki...

Hello! I'm at work browsing your blog from my new iphone!
Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to
all your posts! Keep up the excellent work!Also visit my web site nike air

«En Eski ‹Eski   1 – 200 / 1407   Yeni› En yeni»

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı