5 Eylül 2015 Cumartesi

KİTAPTAN MANA ÇIKARICI OLMAK!

KİTAPTAN MANA ÇIKARICI OLMAK!
Düşünceyi Kitaba söyletmek değil, Kitabın anlattığı #DoğruManaya ulaşmak ve yaşamaktır.
MUSHAFI, yazılı kitap Kuranı Kerimi okumak, lafızlarına anlamadan ses vermek, kelime, cümle veya ayetleri tekrarlamak, mealleri yarıştırmak ya da bilgi veya algı depolamaktan öte olup anlattığı #DoğruManalara, Muradı İlahi’yeye, ondaki evrensel ilkelere ulaşmak ve bunları yaşamaktir.
Elbette, okumak, sadece yazılı kitap Kuranı Kerimi değil, Yaratılan Kainat kitabını, insan, toplum, diğer canlılar cansızları, eşyayı, olay ve olguları da okuyup, araştırıp incelemek, anlattığı manalara, ilkelere, kanunlara ulaşmak,
o kanunları dikkate alarak insan ve toplumların kendini tanıyarak yücelmesini sağlamak,
alemde var edilen kanunlara ulaşıp eşyaya uygulayarak teknik ve teknoloji üreterek insanlığın hizmetine de sunmaktır.
ZİRA, Yaratılmış Kainat Kitabındaki insan, toplum, canlılar cansızlar, eşya, olay ve olgulardan oluşan kevni yaratılan ayetler veya Yazılı Kitap Kuranı Kerimdeki yazılı ayetlerin anlattığı doğru manalar, kanunlar ilkeler KURAN'dır ve her alemi cennet yapan EVRENSEL İLKELER DERYASIDIR.
Üstelik, Yazılı kitaptan çıkarılan MANALAR, ilkeler yaratılmış kainat kitabındaki EVRENSEL her daim geçerli İLKELERLE buluştuğu ölçüde doğruya en güzele varılmaktadır.
Zira, M.İkbal’in de dediği gibi, ‘Kainat Allah’ın #davranışıdır. O’nun davranışı ile sözü-vahiy arasında çelişki olmaz’.
Nitekim, Allah’ın sunnetinde de, #SUNNETULLAHTA bir değişiklik bulamazsınız. 17/77, 33/38, 33/62, 35/43, 40/85, 48/23 vb.
Alemde bu okumaları en iyi yapacak ve #gelişimi sağlayacak olan da ahseni takvim üzere var edilen, her tür zihni melekelerle de donatılan, ahseni ameller yapması için her tür unsurun hizmetine verilip secde ettirildiği, akleden vicdanlı insandır.
Sözde #İslam ülkeleri, bu OKUMALARI İHMAL ettikleri günden beri cehaletin, geri kalmışlığın cenderesinde #kıvranmakta,
bu kitapları okuyanların doğru manalara, ilkelere, kanunlara ulaşanların bunu yaşama taşıyanların gerisinde NAL TOPLAMAKTADIR.
Nitekim, mana çıkarıcı kavramına değinen #AliŞeriati de İki Sure, İki Yorum’da, Kİtaptan, DOĞRU MANALARA ulaşıp çıkarmanın ve bu manaların yaşama yazılmasıyla ilgili olarak:
“Önceki bütün görüşlerden arınmış, veraset yoluyla veya zorla yüklenmiş bütün önceki inançlardan temizlenmiş bir akıl; idmanlı, uyanık bir zihin olarak; mantıki ve akli, kudretli, uyanık, #MANAÇIKARICI, ama daha önceki herhangi bir görüşü #ispatlama taassubu ve taahhütü olmayan bir görüşle ...” yaklaşmak gerektiğini vurgular.
Ve bu ahlak ve hassasiyetle, mushafa Kuranı Kerim kitabına gitmeli ve bu kitabın #içinden neyin ne olduğunu her yönüyle görüp anlatmak istediği doğru manaları çıkarmak gerektiğini anlatır.
Bu kitabın da kendine özgü kuralları, kelime ve kavramları, ilkeleri kısaca ÖZGÜN dili vardır. Bu yazılı metnin dili ARAPÇA olmakla birlikte, ondaki ilim, mana üzere çalışma yapıldığında, manası “#Rabça” diye özetlenmektedir.
Bu bağlamda, "Yazılı Kitap Kuranı Kerimde kullanılan her kelime ve kavrama ve bu kavramların türevlerine dahi KURAN BÜTÜNLÜĞÜNDE, BAĞLAMIYLA birlikte, Rabbinin ne #anlam yüklediği, tüm öğretilerinden veya bildiğimiz hatta değişerek gelen sözcük bilgilerinden ÖNEMLİVE ÖNCELİKLİ dir.
Bu konuda en önemli ayraç, 6/115 ayetidir.
6/115 -Ve temmet KELİMETU rabbikeSİDKav ve ADLa, la mubeddile li KELİMATİH, ve huves semiul alîm.
Yaklaşık Meallerde- Rabbinin KELİMESİ hem DOĞRULUK, hem de ADÂLET bakımından tamamlanmıştır. O'nun KELİMELERİ değiştirilmez. O, işitendir, bilendir. 6/34, 10/64, 18/27 vb."
Nitekim, Kitapta okumak, anlamak, ibret almak, yaşamak ve anlatmak, anlamlarına vurgu yapan #IKRA KARAE, #TİLAVET, #ZİKİR, #MEKES, #TERTİL, #DERS, #HAMİL/AMİL #HATM, #HIFZ #VAAZ #SEMİA-dinleme #İTTİBA, #İTAAT, #SECDE #BEYAN, beliğ-#TEBLİĞ, #İNZAR vb KELİMELER türevleriyle yüzlerce ayette geçmektedir. Her biri diğerinden anlamca farklıdır. Karae, tilavet zikir farklı okumalardır. Bu okumanın muksiv, tertil, ders üzere yapılması da, sonuçlara ittiba, itaat ve secde şeklinde uymak ta farklıdır.
Yine, ANLAMAKLA ilgili zihni melekelerin gereğince kullanılmasına havi #AKLETMEK, #TEFEKKÜR, #TEFAKKUH, #TEDEBBÜR #FEHM, #FIKH, #İDRAK, #ŞUUR, KALB, VİCDAN, LUBB, FUAD, SADR, NUHA, VA'Y, HİCR, #TE’VÎL, #TEFSİR gibi kelimeler türevleriyle birlikte #yüzlerce ayette geçmekte ve bunları yaparak anlayıp çıkarımda bulunmanın, ibret alıp yaşama yazmanın önemi vurgulanmaktadır.
Bunun için, öyle bir alaka, ilgi, araştırma, çaba ister ki, #ALAK yani, döllenmiş yumurtanın, embriyonun rahim duvarına tutunurken gerçekleştirdiği gibi taa atardamarlarına kadar uzanıp, anasının en güçlü damarlarından beslenmesi misali, insan da ALAKA DUYDUĞU, ARAŞTIRDIĞI, ÖNEM VE ÖNCELİK VERDİĞİ KONUNUN örneğin Yaratılmış Kainat Kitabındaki veya Yazılı Kitap Kuranı Kerimdeki ayetlerin TAA TEMELLERİNE, İLKELERİNE, EVRENSEL DEĞERLERİNE, ÖZÜNE, ESASINA, MANASINA anlatmak istediklerine ulaşacak şekilde alaka kurarsa, o nispette #gerçeklerle buluşur.
Bu alak, alaka, sevgi, istek, önem ve öncelik vermek ne ölçüde ise Kuranda o ölçüde ahlaklandırır. Kendini unutanlar, dillendirip yaşamına yazmayanlar o nispette Kuran ahlakından uzak düşmektedir. 2/44, 61/2 vb.
Esas olan ayetin kendisidir. Bunun lafzını/kelimelerini de ifade eden yaklaşık #mealler ise ancak tarihsel anlamından Evrensel Manaya doğru ve en zirveye, ZİKRE ulaşıncaya kadar gelişip tekamül etmekle ve sonunda NUR laşıp tüm insanlığın #REHBERİ, aynı teknolojinin temelleri gibi vazgeçilmezi olmaktadır.
Unutulmamalıdır ki,
· KİTABA gözünle bakarsan YAZIYI veya VARLIĞI görürsün.
· Aklınla bakarsan MESAJI görürsün.
· Gönlünle bakarsan AŞKI görürsün.
· Sorgulayarak bakarsan GERÇEKLERİ görürsün.
· Tüm benliğinle bakarsan, ANLATMAK İSTEDİKLERİNİ, İLMİ bulusun.
Bu NUR a uygun yaşarsan, yaşamını CENNET yaparsın.
Yine, KITAP der yaklaşık meallerde;
• Bu #Kur'ân, Allah'tan olup başkası tarafından uydurulacak bir şey değildir. Ancak kendinden öncekinin TASDİKİ ve Kitabın #TEFSİRİ dır. Onda asla ŞÜPHE yoktur. Rabbilalemin tarafındandır. Ve ma kane hazel kur'anu ey yuftera min dunillahi ve lakin tasdikallezibeyne yedeyhi ve tefsilel kitabi la raybe fihi mir rabbil âlemîn. 10/37
• Andolsun biz, KUR'ÂN'I #ZİKİR İÇİN KOLAYLAŞTIRDIK. ZİKİR alan yok mudur?
Ve le kad yessernal KUR'ANE LİZ ZİKRİ fe hel mim muddekir. 54/17, 54/32, 54/40 vb
• Gerçekten onlara, #İLİM ÜZERE açıkladığımız, inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olan bir kitap getirdik. Ve le kad ci'nahum bi kitabin FASSALNAHU #ALAILMIN hudev ve rahmetel li kavmiy yu'minûn. 7/52, 44/32, 45/23 vb.
• Sana mübarek Kitabı indirdik ki âyetlerini TEDEBBÜR yapsınlar ve ulul elbâb sâğduyu sâhipleri sürekli zikre ulaşsın, öğüt alsınlar. Kitabun enzelnahu ileyke mubarakul li YEDDEBBERU ayatihi ve li yetezekkera ulul elbâb 38/29
• Kur'ân'I TEDEBBÜR yapmıyorlar mı? Yoksa kalbler(inin) üzerinde kilitleri mi var (ki hiçbir hakikat, gönüllerine girmiyor)? E fe la YETEDEBBERUNEL kur'ane em ala kulubin akfaluha. 47/24
• Ve Kur'ân #TİLAVET ETMEM emredildi." Kim yola HİDAYETE gelirse kendi yararına gelmiş olur ve kim saparsa DALALETE düşerse, de ki: "Ben ancak NEZİR uyarıcılardanım. "Ve en ETLUVEL KUR'AN, fe menihteda fe innema yehtedi li nefsih, ve men dalle fe kul innema ene minel munzirîn. 27/92.
• O halde biz onu KAREE yaptığımızda, KURANA #İTTİBA ET-tabi ol, uy, yaşamda uygula. Feiza #kare'nahu #FETTEBİ'KUR'ANEH. 75/18
Elbette, İNSAN, alakası, emeği, samimiyeti, ihlas ve gayreti, çalışması, bu ilkelere verdiği ÖNEM VE ÖNCELİĞİ ölçüsünde doğru manalara, evrensel ilkelere, kanunlara, teknik ve teknolojiye ulaşmakta bilgilenmekte ve itaat edip İTTİBA ETTİĞİ yani YAŞAMA YAZDIĞI nispette de ahlaklanmakta, gelişmekte, müreffeh olup yücelmekte ve her alemde de cenneti yaşamaktadır.
DOĞRU MANA, İLİM, en kıymetli HAZİNEDİR, YAŞAMA yazdıkça ANLAM VE DEĞER KATAR.
Rabbilalemine, yazılı mushafta ya da alemde var edilen yaratılan kitaplardaki ayetlerin anlattığı DOĞRU manalara KURANA, evrensel ilkelere, vicdana uyarak, ahlakını Kuran yapanlardan olma dileğiyle,
Muhabbetle
26 Eylül 2014-15 Mart 2021
Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı