11 Eylül 2015 Cuma

İNSANA ÇALIŞMASINDAN BAŞKASI YOKTUR

İnsanın varlık nedeni, AHSENU AMEL yapmaktır. 11/7, 18/7, 67/2

Bunun için, yer yüzündeki şeyler, kendisine süs olsun diye yaratılırken 18/7,  insanın hislerine arzu ve isteklerine de sınır konulmamıştır.
 ·      Dünya hayatının metaına duyulan AŞIRI ŞEHVET hubbuş  şehevati İNSANLARA 'SÜSLÜ VE ÇEKİCİ' KILINMIŞTIR.  Zuyyinelin nasi hubbuş şehevati … 3/14, ve benzeri 28/60, 28/61, 42/36, 9/38, 11/15,18/46, 57/20,  10/23.

Bunlarda  KİMİN DAHA AHSENU YAPTIĞININ ortaya çıkması ve TEKAMÜLÜN, GELİŞİMİN gerçekleşmesi için gereklidir.

İnsan her içsel ve dıssal etkide veya istekte, Vicdanının güzel olana çağrısını da iblisinin ayartısını da duymaktadır. Yaptığı tercihlerle kitabını kendi yazmaktadır. Üstelik her kez, bu sesler açısından da aynı durumdadır. Zamanla,bu sesleri duyulmaz yapan da insandır.

Bu tercihi yapma gücünü, yetkisini ve donanımı insanda var edilmiştir.
·      Her insanın tâirini BOYNUNA BAĞLADIK, kıyâmet günü onun için, açılmış olarak bulacağı BİR KİTÂP ÇIKARIRIZ: Ve kulle insaninelzemnahu tairahu fi unukih, ve nuhricu lehu yevmelkiyameti KİTABEY yelkahumenşûra. Ve benzeri 91/7, 8, 9 10; 92/ 4; 95/4, 5;

İnsanın tercihi, önem ve öncelik verdikleriyle kendi yaşamı şekillenmektedir.

İNSANA SAY’INDAN, ÇALIŞMASINDAN, VESİLE ve SEBEP OLDUKLARINDAN BAŞKA BİR ŞEY YOKTUR. 53/39-42,  79/35, 76/22,4/32, 36/12, 3/195, 34/3, 10/61vb.    

YAKLAŞIK MEALLERDE GEZİNTİYE BUYRUN: 
A-İnsanın yaptığı çalışması say ‘ı vardır.

·       53/39 -İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur. Veel leyse lil insani illa ma sea.
·       2/286- Her kesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır.
·       45/15- Kim iyi bir iş yaparsa yararı kendisinedir, kim de kötülük yaparsa zararı kendisinedir.Sonunda Rabbinize döndürüleceksiniz. Men amile salihan fe linefsih, ve men esaefe aleyha summe ila rabbikum turceûn.
·       53/40- Ve çalışması da yakında görülecektir Ve enne sa'yehu sevfe yura.
·       53/41- Sonra ona tastamam karşılığı verilecektir. Summe yuczahul cezael evfa.
·       79/35- O gün insan, neyin peşinde koşmuş olduğunu hatırlar Yevme yetezekkerul'insanu mase'a.
·       76/22-  Bu, sizin ödülünüzdür. Çalışmanızın karşılığıverilmiştir!  İnne haza kane lekum cezaevve kane sa'yukum meşkura
·       99/7-   Artık kim zerre ağırlığınca hayır yapmışsa onu görür. Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah.
·       99/8-   Ve kim zerre ağırlığınca şer yapmışsa onu görür. Ve mey ya'mel miskale zerratin şerrayyerah.
  
B-Vesile sebep oldukları da bu kapsamda yer almaktadır, yani çalışması sayılmaktadır: Yapılan her amelin insanlar dünyasında etkisi, yansıması, tesirleri yadsınamaz bir gerçektir.  Karanlığa ışık yakmak, nice gönülleriaydınlatırken, ışıkları söndürmek te nice gönülleri karartmaktadır. Bazenverilen desteklerle, teşviklerle, öncülüklerle, örnek olmakla alemgüzelleşirken, kimi desteklerle, azmettirmekle, tahriklerle, ajitasyonlarla, provokasyonlarla kötülükler alemi sarmaktadır.

·       4/85-  Kim güzel hasen BİR İŞE DESTEK OLURSA, onun da o işten bir payı olur. Kim kötü bir (işe) destek olursa, onun da o işten bir payıolur. Allâh her şeyi gözetip karşılığını verendir. Mey yeşfa'şefaaten haseneteyyekul lehu nesıbum minha, ve mey yeşfa'şefaaten seyyietey yekul lehu kiflumminha, ve kanellahu ala kulli şey'im mukıta.
·       52/21 -  Kendileri inanmış, zürriyetleri de imânda kendilerine uymuş olan kimselerin ZÜRRİYETLERİNİ DE KENDİLERİNE KATMIŞIZDIR;kendi ameller(inin sevâb)ından da hiçbir şey eksiltmemişizdir. Herkes kendikazandığına bağlıdır. Vellezine amenu vettebeathum zurriyyetuhum bi imaninelhakna bihim zurriyyetehum ve ma eletnahum min amelihim min şey', kullumriimbima kesebe rahîn.
·       36/12 -  ÖNE SÜRDÜKLERİ İŞLERİ VE BIRAKTIKLARIESERLERİ YAZARIZ ve nektubu ma kaddemu ve asarahum
·       4/32 - Erkeklerede KAZANDIKLARINDAN bir pay var, kadınlara da kazandıklarından bir pay var.Allah'tan, O'nun lutfunu isteyin. Kuşkusuz Allâh, her şeyi bilendir. lir ricalinasibum mimmektesebu ve lin nisai nasibum mimmektesebn,


C-Yaptığı iyili, hayır ve fedakarlıklar katlarıyla , taa cennet gibi bir yaşama kadar artırılarak her alemde karşılık bulmaktadır. En verimli çalışma olarak yer almaktadır.

·       2/158-Kimkendiliğinden bir iyilik yaparsa bilsin ki, Allâh karşılığını verir,(yaptığını) bilir
·       12/90-kim(Allah'tan) korkar ve sabrederse, Allâh iyilik edenlerin ecrini zayi etmez .
·       4/40-Allâh zerrekadar haksızlık etmez, zerre miktarı bir iyilik olsa ONU KAT KAT YAPAR VE KENDİ KATINDAN DA BÜYÜKBİR MÜKÂFÂT VERİR.
·       6/160-Kim iyilik getirirse, ona o(getirdiği)nin ON KATIvardır. Kim kötülük getirirse, sadece onun dengiyle cezâlandırılır, onlarhaksızlığa uğratılmazlar.
·       2/261- Mallarını Allâh yolunda harcayanların durumu, her başağında YÜZ DÂNE OLMAK ÜZERE YEDİBAŞAK VEREN BİR DÂNENİN durumu gibidir. Allâh dilediğine kat kat verir.Allâh(ın lutfu) geniştir, (O) bilendir. Meselullezine yunfikune emvalehum fisebilillahi ke meseli habbetin embetet seb'a senabile fi kulli sumbuletim mietuhabbeh, vallahu yudaifu li mey yeşa', vallahu vasiun alîm
·       9/111 -Allâh, mü'minlerden canlarını ve mallarını CENNET KENDİLERİNİN OLMAK ÜZERE satın almıştır/ İnnellaheştera minel mu'minineenfusehehum ve emvalehum bi enne lehumul cenneh…
·       4/124 -Erkek veya kadından herkim inanarak güzel işler yaparsa, işte öyle kimseler CENNETE GİRERLER ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Ve mey ya'mel mines salihati min zekerin evunsa ve huve mu'minun fe ulaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune nekira
·       11/114-iyilikler, KÖTÜLÜKLERİGİDERİR
·       25/70- Allâh onların kötülüklerini İYİLİKLERE DEĞİŞTİRECEKTİR
·       42/23- Kim bir iyilik yaparsa ONUN İYİLİĞİNİ ARTIRIRIZ. Şüphesiz Allâh bağışlayan, (iyiliğe) karşılık verendir.
·       28/77- Allâh sana nasıl iyilik ettiyse sen de öyle iyilik et,
·       55/60- İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir?

D-Buna karşın, kötülük yapanlar da ancak yaptıklarıyla karşılık bulmaktadır.
·      28/84- Kim biriyilik getirirse ona ondan daha güzeli vardır. Kim KÖTÜLÜK GETİRİRSE,KÖTÜLÜKLERİ YAPANLAR, ANCAK YAPTIKLARI (KÖTÜLÜK) KADAR CEZÂLANIRLAR.
·       99/8- Ve kim zerre ağırlığınca şer yapmışsa onu görür. Ve mey ya'mel miskale zerratin şerrayyerah.


Vakit varken, yaşamını AHSENU AMELLERLE anlamlaştırarak her alemini cennetleştirenlerden olmak temennisiyle,

Muhabbetle

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı