19 Ekim 2015 Pazartesi

FRAVUN ya da FRAVUNLAŞMAK NEDİR BİLİRMİSİN


Fravun, Musa karşısında tarihte yaşamış kıssalarda geçen ölümü görünce, ölüm anında da iman ettim diyen bir kişi olmaktan öte olup, her an, her dönemde karşılaşılabilen tercihleriyle yaşamda var veya uzak edilebilen haldir.

Fravun veya Fravunlaşma:
Kendini dev aynasında gören, gösteren, tepeden bakan, böbürlenen, övünen, anlaşmaktan uzak, hayırdan ırak olanlardır. 44/31  43/51, 40/29,28/4,10/75, 23/46, 28/38, 29/39 vb.

Tagutlaşan, azgınlaşan ve azdıranlardır. 20/24, 20/43, 20/79 vb.

Zalimlerdir, zulmeden, azap edenlerdir. 7/123, 7/103, 2/49, 7/127, 7/141, 14/6,28/4 vb.

Yaratılmış Kainat Kitabındaki veya yazılı kitap Kuranı Kerimdeki ayetlere, evrensel ilkelere, kezzebu ve keferu olanlardır. 3/11, 8/52, 8/54, 10/77 vb.

Gelin yaklaşık meallerle birlikte KİTAP ta gezintiye çıkalım:
  • Sonra onların ardından Mûsâ ve Hârûn'u âyetlerimizle birlikte FİR'avn'a ve adamlarına gönderdik; BÖBÜRLENDİLER ve suç işleyen bir topluluk oldular.Summebeasna mim ba'dihim musa ve harune ila FİR'avneve meleihi bi ayatina festekberu vekanu kavmem mucrimîn. 10/75
  • FİR'avn'e ve ileri gelen adamlarına. Onlar BÜYÜKLÜK TASLADILAR VE BÖBÜRLENEN bir topluluk oldular.İla FİR'avne ve meleihifestekberu ve kanu kavmen alîn 23/46
  • FİR'avn'dan. Çünkü o, (insanları ezip) ULULANAN, sınırı aşanlardan biri idi. Min FİR'avn, innehu kane aliyem minel musrifîn. 44/31
  • Kaarûn'u, FİR'avn'ı, Hâmân'ı da (helâk ettik). Andolsun, Mûsâ onlara açıkkanıtlar getirdi, fakat onlar o yerde BÜYÜKLÜK tasladılar. Ama geçip gidecek değillerdi. Ve karune ve FİR'avne ve hamane ve le kad caehummusa bil beyyinatifestekberu filerdi ve ma kanu sabikîn. 29/39ve benzeri 28/38, 69/9, 40/29.
  • FİR'avn kavminin içinde bağırıp dedi: "Ey kavmim, Mısır mülkü ve şu altımdan akıp giden ırmaklar benim değil mi? Görmüyor musunuz?"Ve nada FİR'avnufi kamihi kale ya kavmi e leyse li mulku misra ve hazihil enharu tecri mintahti, e fe la tubsirûn. 43/51
  • "FİR'avn'e gidin, çünkü o TAGUTLAŞTI. İzheba ila FİR'avne innehutağa. 20/43 ve benzeri 20/24, 20/79.
  • FİR'avn:"Ben size İZİN VERMEDEN ONA İNANDINIZ mı?" dedi. "Bu, bir tuzaktır, şehirde bu tuzağı kurdunuz ki, halkını oradan çıkarasınız, ama yakında (başınıza gelecekleri) bileceksiniz!" KaleFİR'avnu amentumbihi kable en azene lekum inne haza le mekrum mekertumuhu fil medineti lituhricu minha ehleha fe sevfe ta'lemûn. 7/123
  • FİR'avn kavminden ileri gelen bir topluluk dedi ki: "Mûsâ'yı ve kavmini bırakıyorsun ki, seni ve tanrılarını terk edip yeryüzünde bozgunculuk mu yapsınlar?" (FİR'avn):"Biz onların oğullarını öldüreceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız. BİZ DÂİMÂ ONLARIN ÜSTÜNDE EZİCİLER OLACAĞIZ!" dedi.Vekalel meleu min kavmi FİR'avnee etezeru musa ve kavmehu li yufsidu fil erdi ve yezerake ve alihetek kalesenukattilu ebnaehum ve nestahyi nisaehum ve inna fevkahum kahirûn. 7/127 ve benzeri 7/141, 2/49, 28/4, 14/6, 10/90
  • FİR'avn âilesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibi. Onlar daâyetlerimizi yalanladılar. Allâh da onları günâhlarıyla yakaladı. Allâh'ın cezâsı çetindir. Kede'biali FİR'avnevellezine min kablihim,kezzebu bi ayatina fe ehazehumullahu bi zunubihim,vallahu şedidul ikâb. 3/11 ve benzeri 7/103, 8/52, 8/54
Fravun veya Fravunlaşmaktan, kendini dev aynasında gören, gösteren, tepeden bakan, böbürlenen, övünen, anlaşmaktan uzak, hayırdan ırak olmaktan, tağutlaşmaktan, zulumden, ayetlere, evrensel ilkelere, kezzebu ve keferu bulunmaktan beri olma dileğiyle,
Muhabbetle,

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı