25 Ekim 2015 Pazar

ASIL İYİLİK YANİ EL BİRR NEDİR BİLİRMİSİN

BİRR kelimesinin kökü, be, ra, ra  harflerinden oluşmakta ve  bu kök 11 türev formuyla birlikte 32 yerde geçmekte, teberru, da bu kökten gelmektedir. Meallerde, İyilik, asıl iyilik olarak açıklanmaktadır.

Oysa hasenat, hayır gibi kavramlarda iyilik olarak mealleştirilmiştir.

Yazılı Kitapta, özellikle El Birra formunun geçtiği  ayetlerde, bu kavramdan ne anlaşılması gerektiği açıklanmaktadır. Ayrıca, neyin de El Birr olmadığı vurgulanmaktadır. Kısaca:

SEVDİKLERİNİZİ İNFAK ETMEKTİR

3-92 Yaklaşık Ateş meali-Sevdiğiniz şeylerden infak yapmadıkça asla iyiliğe eremezsiniz. Ne infak ederseniz Allâh onu bilir./ Len tenaluL BİRRA hatta tunfiku mimma tuhibbun ve matunfiku min şey'in fe innellahe bihi alîm.

Çok sevmek ve onu kaybetmenin insanda yarattığı hissi yaşadınız mı?
Yaşamadınızsa, hayal edin!  Çok sevdiğiniz, otomobilinizi, malı, mülkü vb şeyleri kaybettiğinizi ve yaşadığınız sarsıntıyı düşünün!

Bu nedenle, çok sevdiğiniz şeylerden isteyerek verdiğinizde, sizde böyle sarsıntı yaratıyorsa, işte bu BİRR dir, ASIL İYİLİKTİR, FEDAKARLIKTIR .

Zira, FEDAKARLIK en sevdiklerinizi karşılıksız vermektir,
Vermek değil, en sevdiklerini,  sevdiklerinden sarsacak şekilde bu yolda ikram etmektir.

Hayırdan farkı da budur.

9/24 Yaklaşık Ateş meali-  De ki: "Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabânız, kazandığınız mallar, düşmesinden korktuğunuz ticaret(iniz), hoşlandığınız konutlar, size Allah'tan, Elçisinden ve O'nun yolunda cihâdetmekten daha sevgili ise o halde Allâh emrini getirinceye kadar gözetleyin (başınıza gelecekleri göreceksiniz)! Allâh, yoldan çıkmış topluluğu (doğru) yola iletmez.

Kul in kane abaukum ve ebnaukum ve ihvanukum ve ezvacukum ve aşiratukum ve emvalu nikteraftumuha ve ticaratun tahşevne kesadeha ve mesakinu terdavneha ehabbe ileykum minallahi ve rasulihi ve cihadin fi sebilihi fe terabbesu hatta ye'tiyallahu bi emrih, vallahu la yehdil kavmel fasikîn.

9/111 de yaklaşık mealen -Allâh, mü'minlerden canlarını ve mallarını cennet kendilerinin olmak üzere satın almıştır/ İnnellaheştera minel mu'minine enfusehehum ve emvalehum bi enne lehumul cenneh…  Dediği de bu Fedakarlıktır.

Bu nedenle, fedakarlık cennete giden yoldur. Hem de her dünyada CENNETİ İNŞA EDER.

Her hayır da en güzel karşılık bulur


Yaklaşık meallerde:
2/158-Kim kendiliğinden bir iyilik yaparsa bilsin ki, Allâh karşılığını verir, (yaptığını) bilir. ve men tetavvea hayran fe innellahe şakirun alîm.
 • 2/286-Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. leha ma kesebet ve aleyha mektesebet,
 • 4/40-Allâh zerre kadar haksızlık etmez, zerre miktarı bir iyilik olsa ONU KAT KAT YAPAR VE KENDİ KATINDAN DA BÜYÜK BİR MÜKÂFÂT VERİR. İnnellahe la yazlimu miskale zerrah, ve in teku hasenetey yudaifha ve yu'ti mil ledunhu ecran azîma.
 • 6/160-Kim iyilik getirirse, ona o(getirdiği)nin on katı vardır. Kim kötülük getirirse, sadece onun dengiyle cezâlandırılır, onlar haksızlığa uğratılmazlar. Men cae bil haseneti fe lehu aşru emsaliha, ve men cae bisseyyietife la yucza illa misleha ve hum la yuzlemûn. 
 • 11/114-iyilikler, kötülükleri giderir. innel hasenati yuzhibnes seyyiat 
 • 12/90-kim (Allah'tan) korkar ve sabrederse, Allâh iyilik edenlerin ecrini zayi etmez." innehu mey yetteki ve yasbir fe innellahe la yudi'u ecral muhsinîn. 
 • 25/70-Allâh onların kötülüklerini iyiliklere değiştirecektir. İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan fe ulaike yubeddilullahu seyyiatihim hasenat, ve kanellahu ğafurar rahîma. 
 • 28/77-Allâh sana nasıl iyilik ettiyse sen de öyle iyilik et. Vebteği fima atakellahud daral ahirate ve la tense nesibeke mined dunya ve ahsin kema ahsenellahu ileyke ve la tebğil fesade fil ard, innellahe la yuhibbul mufsidîn. 
 • 28/84-Kim bir iyilik getirirse ona ondan daha güzeli vardır. Kim kötülük getirirse, kötülükleri yapanlar, ancak yaptıkları (kötülük) kadar cezâlanırlar. Men cae bil haseneti fe lehu hayrum minha, ve men cae bis seyyieti fe la yuczellezine amilus seyyiati illa ma kanu ya'melûn. 
 • 42/23-Kim bir iyilik yaparsa ONUN İYİLİĞİNİ ARTIRIRIZ. Şüphesiz Allâh bağışlayan, (iyiliğe) karşılık verendir.
 • Zalikellezi yubbeşşirullahu ibadehullezine amenu ve amilus salihat, kul la es'elukum aleyhi ecran illel mevededdete fil kurba, ve mey yakterif haseneten nezid lehu fiha husna, innellahe ğafurun şekûr. 
 • 55/60-İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir? Hel cezaul ihsani illel ihsân.
Bir başka ayette, 2/214 de de Yaklaşık  Ateş Mealinde - “Onlara öyle yoksulluk, darlık, sıkıntı ve SARSINTI dokunmuştu ki, nihâyet erresulu ve onunla birlikte inananlar: "Allâh'ın yardımı ne zaman?" diyecek”  kadar bittim noktasına varıncaya dek bu yolda tüm varlıklarını feda ettiği husussu vurgulanmaktadır.

2/214 -Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma ye'tikum meselullezine halev min kablikum, messethumul be'sau ved darrau ve zulzilu hatta yekuler rasulu vellezine amenu meahu meta nasrullah, ela inne nasrallahi karîb.

Zira, bu fedakarlıklar, Allahe var gücünle yardım etmektir. Başkalarının derdini gerçekten dert edinmektir. Sevdiklerini bu uğurda İNFAK etmektir.

Çok ilginç ve bir o kadarda ibretliktir ki, Münafık, İnfak aynı köktendir, üstelikte birbirleriyle ters orantılıdır. Biri yapıldıkça diğeri yok olmaktadır.

Muhabbetle,

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı