1 Aralık 2015 Salı

SADRIN ŞERHİ GÖĞSÜN İNŞİRAH OLMASI

Sadrın Şerhi, göğsün açılması, yarılması, kalbin çıkarılması, zemzemle yıkanması vb anlatılarla hiçbir ilgisi olmadığı gibi, bilinenin aksine insanın ilgi ve alaka duyduğu, önem ve öncelik verdiği hususlarda alakası ölçüsünde, bakış açısının, anlayışının, motivasyonunun artmasıdır. 20/25, 94/1, 39/22, 6/125, 16/106 vb.
Nitekim, sadrımı inşirah et diyen Musa’yla ilgili ayetlerin devamında da, inşirahın, yapacağı görevle ilgili olarak bakış açısının, anlayışının, motivasyonunun artması yolundaki istekler olduğu anlaşılmaktadır 20/25-33 vb.
Yine, “onları az, ya da güçsüz görmek, göstermek “le ilgili ayetler de, bakış açısının, anlayışının gelişmesini, göğsün inşirahını çağrıştıran örneklerdir 8/43, 8/44 vb.
İslama meyledenlerde İslama sadırları şerh olurken, KÜFRE meyledenlerde sadırları küfür yönünde şerh olmaktadır. 39/22, 16/106 vb.
İnsan, önem ve öncelik verdiği alanlarda, alakası ölçüsünde ahlaklanmaktadır.
Yaratılan Kainat kitabının ve yazılı kitap Kuranı kerimin anlattığı evrensel ilkelere alakası önem ve önceliği ölçüsünde bakış açısı, anlayışı, motivasyonu artırmakta ve cennet vari yaşama ulaştırmakta” NUR laştırmaktadır. 20/25, 94/1, 39/22 vb.
Buna karşılık, Kuran ayetlerine karşı duyarsız kalanlarda, küfre meyledenlerde ise Kurandan uzaklaştıkça da bu NUR dan mahrum kalıp, SADIRLARI göğüsleri ilgi ve alaka duydukları yön olan küfürde şerh olmakta, küfürle hallenmekte, küfür sarmalında boğulmakta ve NAR laşmaktadır. 6/125, 16/106 vb.
Nur olmak gibi, NAR olmakta insanın seçimiyle gerçekleşmektedir.
Küfre sadrı inşirah olanların aynı zamanda, islama nura karşı da sadrı tam tersi dayyıkan olmakta ve Nur dan mahrum kalmaktadır. 6/125
Aynı, “kalbleri ve kulakları mühürlenen, gözlerine de perde inmişler” gibi 2/7 vb. Ya da, “kalbleri var, fakat onlarla anlamazlar; gözleri var, fakat onlarla görmezler; kulakları var, fakat onlarla işitmezler.” misalidir 7/179 vb.
Yazılı Kitap der; yaklaşık meallerde:
·        Allâh'ın, GÖĞSÜNÜ İSLÂM'A AÇTIĞI KİMSE, Rabbinden bir NUR üzerinde değil midir? Allâh'ı anmağa karşı kalbleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. Onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. E fe men şerahallahu sadrahu lil islami fe huve ala NURİM mir rabbih, fe veylul lil kasiyeti kulubuhum min zikrillah, ulaike fi dalalim mubîn. 39/22
·        Biz senin (Muhammed) göğsünü açmadık mı? Elem neşrah leke sadrak 94/1
·        (Mûsâ) dedi ki: "Rabbim, benim göğsümü aç. Kale rabbişrah li sadri. 20/25
·        İnandıktan sonra baskıyla zorlanan kimse hariç kim Allah'a kefere olan, KÜFRE GÖĞÜS AÇAN, kimselere Allah'tan bir gazab iner ve onlar için büyük bir azâb vardır. Men kefera billahi mim ba'di imanihi illa men ukrihe ve kalbuhu mutmeinum bil imani ve lakim men ŞERAHA BİL KUFRİ SADRAN fe aleyhim ğadabum minellah, ve lehum azabun azîm. 16/106
·        Allâh, kim doğru yola iletilmek isterse onun GÖĞSÜNÜ İSLÂM'A AÇAR, kim de sapmak isterse onun göğsünü, göğe çıkıyormuş gibi dar ve tıkanık yapar. Allâh, inanmayanların üstüne işte böyle pislik çökertir. Fe mey yuridillahu ey yehdiyehu yeşrah sadrahu lil islam, ve mey yurid ey yudillehu yec'al sadrahu dayyikan haracen ke ennema yessa'adu fis sema', kezalike yec'alullahur ricse alellezine la yu'minûn. 6/125
·        Allâh, onların kalblerini ve kulaklarını mühürlemiştir, gözlerine de perde inmiştir. Onlar için büyük bir azâb vardır. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim, ve alâ ebsarihim ğişaveh, ve lehum azabun azîm. 2/7
·        Andolsun, cehennem için de birçok cin ve insan yarattık ki kalbleri var, fakat onlarla anlamazlar; gözleri var, fakat onlarla görmezler; kulakları var, fakat onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir, hattâ daha da sapık... Ve işte gâfiller onlardır!Ve le kad zera'na li cehenneme kesiram minel cinni vel insi lehum kulubul la yefkahune biha ve lehum a'yunul la yubsirune biha ve lehum azanul la yesmeune biha, ulaike kel en'ami bel hum edall, ulaike humul ğafilun. 7/179
·        Allâh, sana onları uykunda az gösteriyordu. Eğer sana onları çok gösterseydi, çekinirdiniz ve işde çekişirdiniz. Fakat Allâh, kurtardı. Doğrusu O, göğüslerin özünü bilir. İz yurikehumullahu fi menamike kalila, ve lev erakehum kesiral le feşiltum ve le tenaza'tum fil emri ve lakinnellahe sellem innehu alimum bi zatis sudûr. 8/43
·        Karşılaştığınız zaman onları sizin gözlerinize az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki yapılması gereken bir işi yerine getirsin. İşler, hep Allah'a döndürülecektir. Ve iz yurikumuhum izil tekaytum fi a'yunikum kalilev ve yukallilukum fi a'yunihim li yakdiyellahu emran kane mef'ula, ve ilellahi turceul umûr. 8/44
Yaratılan Kainat kitabının ve yazılı kitap Kuranı kerimin anlattığı evrensel ilkelere alakası, önem ve önceliği vererek SADRINI İNŞİRAH ettiği, bakış açısını, anlayışını ve motivasyonunu artırarak, her alemini NUR laştıranlardan olma dileğiyle,
Muhabbetle

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı