4 Kasım 2015 Çarşamba

RABBİLALEMİN NEDİR BİLİRMİSİN

Yazılı Kitap Kuranı Kerim gibi Yaratılan Kainat Kitabında, her maddede, zerrede, ayette, alemde var edilen evrensel ilkeler, değerler, ölçüler, kanunlar, kurallar vb her bir nur, Rabbilalemin olup, Lillahi Rabbilaleminin lütfudur, ikramıdır, sistemidir, düzenidir.

Kitap der, yaklaşık meallerde:
 • Fir'avn dedi ki:Alemlerin Rabbi nedir. Kale fir'avnu ve ma rabbulâlemîn. 26/23 vb 37/87.
 • Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer gerçekten inanan kimseler iseniz dedi. Kalerabbus semavati vel erdi ve ma beynehuma inkuntum mukinîn. 26/24
 • Allâh O'dur ki arzı size durulacak yer, göğü de binâ yaptı; sizi şekillendirdi, şekillerinizi de güzel yaptı. Ve sizi güzel rızıklarla besledi. İşte Rabbiniz Allâh bu dur. Bütün âlemlerin Rabbi Allâh, tebarekedir! Allahulleziceale lekumul erda kararav ves semae binaev ve savverakum fe ahsene suverakumve razekakum minet tayyibat, zalikumullahu rabbukum, fe tebarakellahu rabbul âlemîn. 40/64. 
 • Rabbiniz o Allah'tır ki; gökleri ve yeri altıgünde yarattı, sonra Arşa istivâ etti geceyi, durmadan onu kovalayan gündüzünüzerine bürüyüp örter. Güneşi, ayı ve yıldızları buyruğuna boyun eğmişvaziyette (yaratan O'dur). İyi bilin ki, yaratma ve emir O'nundur. ÂlemlerinRabbi Allâh, tebarekedir! İnnerabbekumullahullezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin summestevaalel arşi yuğşil leylen nehara yatlubuhu hasisev veş şemse vel kamera vennucume musehharatim bi emrih, ela lehul halku vel emr, tebarakellahu rabbul âlemîn.7/54
Lillahi Rabbilalemin, bu alemi yaratmış, terbiye etmiş, düzeni kurmuş, kanunları oluşturmuştur. Kitap, Kuran ve Zikri de lutfetmiştir.15/1, 27/1, 10/37, 10/61, 18/27, 56/77, 56/78, 15/9 vb.  
 • Şüphe yok ki KİTABIN indirilişi, âlemlerin Rabbi tarafındandır. Tenzilul kitabi la raybe fihi mir rabbil alemîn 32/2
 • Bu KURAN, Allah'tan başkası tarafından uydurulacak bir şey değildir. Ancak kendinden öncekinin doğrulaması ve Kitabın açıklamasıdır. Onda asla şüphe yoktur. Âlemlerin Rabbi tarafındandir. Ve ma kane hazel kur'anu eyyuftera min dunillahi ve lakin tasdikallezi beyne yedeyhi ve tefsilel kitabi laraybe fihi mir rabbil âlemîn. 10/37, 26/192, 69/43, 56/80 vb.
 • ZİKRİ biz indirdik biz; ve O'nun koruyucusu da elbette BİZİZ.! İnna nahnu nezzelnez zikra ve inna lehu le hafizûn. 15/9. 
Yaratılmış Kainat Kitabındaki veya Yazılı Kitap Kuranı Kerimdeki ayetlerin anlattığıevrensel ilkeler KURAN, her daim insanı ve yaşamı mutlu etmek için önemli ve vazgeçilmez bir yoldaştır, nurdur, rehberdir, hediyedir, hidayettir. 2/2, 2/5, 2/38, 2/97, 17/9, 3/4, 3/138, 6/88, 7/52, 12/111, 16/64, 16/89, 16/102, 17/9, 20/123, 27/2, 27/77, 28/43, 31/3, 40/54, 45/20, 46/30 vb

Kitaptan çıkarılan doğru manalar, Kuran da kerimleşip en zirveye, ZİKRE ulaşıncaya kadar gelişip tekamül etmekte ve sonunda ilennur/NUR laşıp tüm insanlığın REHBERİ, aynı teknolojinin temelleri gibi vazgeçilmezi olmaktadır. 27/29, 56/77, 13/28,  54/17, 22, 32, 40; 15/9 vb. 

Yazılı Kitap Kuranı Kerim gibi Yaratılan Kainat Kitabını okumak, her maddede, zerrede, ayette var olan ilkeleri anlamak ve bu ilkeleri içselleştirip yaşama geçirmek, Rabbilalemine, ilkelerine uymaktır. İtaat etmektir. 

Aksi halde ise, KURANDAN uzaklaştığı, bu ilkelere aykırı düştüğü ölçüde her alemde mutsuzluk ve Cehennem yaşanmaktadır.

Bunun için, Rabbilalemine teslim olmayı, iman etmeyi, hamd etmeyi, havf duymayı ve lillahi Rabbilalemine razı olan ve razı olunan olarak yaşamak elzemdir. 
Şöyle ki:
 1. Rabbi ona: "İSLAM ol!" demişti, "Âlemlerin Rabbine teslim oldum."dedi. İz kale lehu rabbuhu eslim kale eslemtu li rabbil âlemîn. 2/131, 40/66, 6/71, 27/44 vb.İslam Muslim olmak, insanınyaşam biçiminin, düşünce inanç kabullenim ve yargılarının; vicdanının sesine uyarak, silm, selam, barış, esenlik içerisinde olması, tüm alemi kuşatan Rabbilalemine, ilkelerine uyumlaşmakla, uyum içerisinde bulunmakla sağlanmaktadır 30/30,vb.
 2. Dediler: "Âlemlerin Rabbine İMAN ettik. Kalu amenna bi rabbil âlemîn. 26/47, 7/121,  20/70 vb. Rabbilalemine iman, Ona, ilkelerine güvenmek ve güvenilen olmaktır. Bu iddianın, akıl, kalp ve eylem bileşkesi ile ispatı esastır 9/90-93 vb. O’nun yaratılan kainattaki ve yazılı kitap Kuranı Kerimdeki  ilke ve kurallarına güvenip, onları içselleştirip hayatlaştırmakla gercekleşmektedir.
 3. HAMD, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün âlemlerin Rabbi Lillahi'ye mahsustur. Felillahil hamdu rabbis semavati ve rabbil erdi rabbil âlemîn. 45/36, 1/2, 6/45, 10/10, 37/182, 39/75, 40/65. Hamd etmekRabbilalemine evrensel ilkelerine uyarak alemdeki her şeyi, en güzele çevirip, en güzel hal, davranış ve ahlak içerisinde olması ve bu yolda çalışmasıdır. Böylece Lillahi Rabbilalemine karşı elinden gelen en uygun, en iyi, en güzel olanı yapmaya çalışmak suretiyle hamd etmiş olmaktadır. 
 4. Andolsun, eğer sen beni öldürmek için bana elini uzatırsan, ben seni öldürmek için sana elimi uzatmam. Çünkü ben âlemlerin Rabbi allaheden HAVF duyarım" Leimbesatte ileyye yedeke li taktuleni ma ene bi basitiy yediye ileyke li aktulek,inni ehafullahe rabbel âlemîn. 5/28, 59/16 vb
 5. De ki: Benim SALATIM, ibâdetim, hayâtım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi Lillahi yedir. Kul inne salati ve nusuki ve mahyayeve memati lillahi rabbilâlemîn. 6/162 
 6. Razı olmuş ve razı olunmuş olarak Rabbine dön! 89/28; Kullarım arasına gir 89/29; Vedhulicenneti Cennetime gir 89/30 vb.  
Rabbilalemini, Yaratılmış Kainat Kitabındaki veya Yazılı Kitap Kuranı Kerimdeki ayetlerin anlattığı EVRENSEL İLKELERİ, KURANI yaşamına hakim kılanlardan ve razı olan ve razı olunanlardan olma dileğiyle,

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı