2 Kasım 2015 Pazartesi

MÜSLİM ile MÜMİN OLMAK ve FARKI

Mümin Olmak, islam müslim olmaktan da ötedir. Farkı söyle vurgulanabilir: İslam Muslim olmakuymak, uyum göstermektir; İman Mümin olmak ise, güvenip, benimseyip, içselleştirip, gönülden, tüm benliğiyle, akıl kalb eylemle uymak, itaat etmekle farklılaşır. 
Hele bu sevdayla, aşkla olursa, tüm bendleri aşar, taşar ki bu daha da yücedir. Müttaki, Mukarrebun olma yoludur.

Yoksa Allah veya varlığını kabul etmek vs değildir.
 Zira, Kainatta her bir zerre dahi Onu anlattığı gibi, Yazılı Kitapta da “Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, elbette "Allâhü" derler.” 31/25, 39/38, 43/9, 43/87, 29/63 vb denilmektedir.

İslam Muslim olmak, insanın yaşam biçiminin, düşünce inanç kabullenim ve yargılarının; vicdanının sesine uyarak, silm, selam, barış, esenlik içerisinde olması, tüm alemi kuşatan Rabbilalemine, ilkelerine uyumlaşmakla, uyum içerisinde bulunmakla sağlanmaktadır 30/30, vb.

Rabbilalemine iman etmek mümin olmak ise, islam müslim olmaktan da öte olup, FARKI DA, O’nun yaratılan kainattaki ve yazılı kitap Kuranı Kerimdeki ilke ve kurallarına, evrensel ölçülere GÜVENİP, BENİMSEYİP, ONLARI İÇSELLEŞTİRİP, HAYATLAŞTIRMAKLA gercekleşmektedir.

Uymak, uyum göstermekle, güvenip, benimseyip, içselleştirip, gönülden, tüm benliğiyle, akıl kalb eylemle uymak, itaat etmek başkadır. 

Kitap der; yaklaşık meallerle:
  • Rabbi ona: "İslâm ol!" demişti, "Âlemlerin Rabbine teslim oldum."dedi. İz kale lehu rabbuhu eslim kale eslemtu li rabbilâlemîn. 2/131, 40/66, 6/71 vb.  
  • Araplar: "İnandık" dediler. De ki: "İnanmadınız, fakat 'İslâm olduk'deyin. HENÜZ İMAN KALBLERİNİZE GİRMEDİ. Eğer Allah'a ve Elçisine itâ'at ederseniz, yaptığınız güzel işlerden hiçbirinin sevâbını size eksik vermez. Allâh çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Kaletil a'rabu amenna, kul lemtu'minu ve lakin kulueslemna ve lemmayedhulil imanu fi kulubikum, ve in tuti'ullahe ve rasulehu la yelitkum mina'malikum şey'a, innellahe ğafurur rahîm. 49/14 
  • Size geldiklerinde İNANDIK DERLER. Oysa küfürle girmişler, yine onunla çıkmışlardır. Allâh onların gizlediklerinidaha iyi bilir. Ve iza caukum kalu amenna ve kad dehalu bil kufri ve hum kadharacu bih, vallahu a'lemu bi ma kanu yektumûn. 5/61  
  • İnsanlar yalnız "inandık" demekle, hiç SINANMADAN bırakılacaklarını mı sandılar? E hasiben nasu ey yutraku ey yekulu amenna ve hum la yuftenûn. 29/2  
  • Size geldiklerinde "inandık"derler. Oysa küfürle girmişler, yine onunla çıkmışlardır. Allâh onların gizlediklerinidaha iyi bilir. Ve iza caukum kalu amenna ve kad dehalu bil kufri ve hum kadharacu bih, vallahu a'lemu bi ma kanu yektumûn. 5/61  
  • Mü'minler onlardır ki Allâh'a ve Resuline inandılar, SONRA ŞÜPHE ETMEDİLER; Allâh yolunda mallarıyle, canlarıyle CEHD ETTİLER. İşte SADIK olanlar onlardır. İnnemelmu'minunellezine amenu billahi ve rasulihi summe lem yertabu ve cahedu biemvalihim ve enfusihim fi sebilillah, ulaike humus sadikûn 49/15.
  • Âlemlerin Rabbine inandık dediler. Kalu amenna bi rabbil âlemîn. 20/70, 26/47, 7/121, vb. 
Böylece iman edenlerin kalblerine iman ketebe olmuş, yerleşmiş, nufüz etmiş 58/22 ve her durumda, her haliyle akıl kalb ve eylem bileşkesiyle mutmain olmuştur. 2/259, 2/260, 7/143,3/126, 5/113, 8/10, 13/28, 16/106, vb

Rabbilalemine iman, Ona, ilkelerine güvenmek ve güvenilen olmaktır. Bu iddianın, akıl, kalp ve eylem bileşkesi ile ispatı esastır 49/15, 9/90-93 vb. Bu evrensel ilkeleriYAŞAMLAŞTIRDIĞIMIZ ÖLÇÜDE MÜMİN, yani güvenilen, emin olunan ve güven veren kişi olunmaktadır 49/15, 9/90-93 vb.

Gönülden isteyip te, dış şartlar izin vermediği için yaşamlaştıramamak bile bunu başarmak demektir 90/2.

Yine, Her daim Rabbilalemine, ilkelerine, yaşamda da önem ve öncelik verdiğinde, sürekli fedakarane yaşadığında MUTTAKİ olunmaktadır.

Her halden her daim Razı olup, Rabbilalemine, ilkelerine her daim uymanın en kemal haline ulaştığında da MUKARREBUN olursun.

Böylece, İnsanın, Müslim, Mümin, Muttaki ve Mukarrebun olma yolculuğunda,amelleriyle, yaptıklarıyla, duruşu ve konumu belirginleşmektedir.

İnsan, bilmek veya bilgi yüklenmekle değil, yaşamakla, yaşadıklarıyla, amelleriyle anlam ve değer kazanmaktadır.

Muhabbetle,

İSLAM MUSLİM OLMAK NEDİR BİLİRMİSİN https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/islam-muslim-olmak-nedir-bilirmisin/1593743370914784 
MUTTAKİ OLMAK NEDİR BİLİRMİSİN https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/muttaki-olmak-nedir-bilirmisin/1550932018529253
MUKARREBUN YAKIN OLMAK NEDİR BİLİRMİSİNhttps://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/mukarrebun-yakin-olmak-nedir-bilirmisin/1551837801772008 

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı